Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica, Bc. Jana Třísková, DiS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica, Bc. Jana Třísková, DiS."— Transkript prezentace:

1 Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica, Bc. Jana Třísková, DiS.
Implementace zákona č. 300/2008 Sb. na KÚ MSK Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica, Bc. Jana Třísková, DiS. Dne:

2 Legislativa Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách Návrh vyhlášky o podrobnostech přístupu do datové schránky Návrh vyhlášky o stanovení podrobností o provádění autorizované konverze Novela zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě Návrh vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby Tomáš Vašica, Jana Třísková,

3 Další podklady Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. pro kraj, verze 2.0 (MV, Cortis consulting) Datové schránky a správní řád (materiál MV) Tomáš Vašica, Jana Třísková,

4 Koordinace činností Operativní skupina složená ze zástupců odborů, které vedou správní řízení Vytvořen harmonogram postupu Tomáš Vašica, Jana Třísková,

5 Dokončeno Kontrola údajů o MSK v ePusa
Na stránkách kraje v IS IMO zřízena sekce eGon s informacemi pro obce. Doporučení odborné skupiny o určení osob pověřených k přístupu do DS (podatelna) Tomáš Vašica, Jana Třísková,

6 Probíhá Příprava pracoviště pro autorizovanou konverzi
Příprava změny interních dokumentů Organizační řád Spisový řád Bezpečnostní směrnice Vyřizování digitálních certifikátů pro zaměstnance Minimálně 2 na každý odbor Pro správní řízení budou využívány kvalifikované certifikáty Příprava materiálu pro PO kraje, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku, aby si zažádaly o zřízení DS Tomáš Vašica, Jana Třísková,

7 Musíme připravit Informaci pro občany o datových schránkách a možnosti provádět autorizovanou konverzi Školení zaměstnanců Tomáš Vašica, Jana Třísková,

8 Školení Červen: Testování propojení SSL a DS
Školení vybraných zástupců všech odborů na propojení SSL a DS Školení sekretariátů Červenec a srpen: Školení všech zaměstnanců úřadu pracujících se spisovou službou Tomáš Vašica, Jana Třísková,

9 Dlouhodobé úkoly Zajištění zpracování el. dokumentů
Zajištění bezpečného dlouhodobého uložení el. spisů Umožnit nahlížení do el. spisů Tomáš Vašica, Jana Třísková,

10 Novela zákona o archivnictví a SSL
Senát schválil návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Tomáš Vašica, Jana Třísková,

11 Novela zákona o archivnictví a SSL
Nově § 69a odst. 1 – nutnost použít časové razítko Není-li doručený dokument v digitální podobě opatřen uznávaným elektronickým podpisem, elektronickou značkou nebo kvalifikovaným časovým razítkem, určený původce jej opatří kvalifikovaným časovým razítkem. 11 Tomáš Vašica, Jana Třísková,

12 Novela zákona o archivnictví a SSL
§ 69a odst. 4 – převod dokumentů Převádění dokumentu v analogové podobě na dokument v digitální podobě a naopak a změnu formátu dokumentu v digitální podobě provádí určený původce postupem zaručujícím věrohodnost původu dokumentu, neporušitelnost jeho obsahu, čitelnost dokumentu a bezpečnost procesu převádění nebo změny formátu. Tomáš Vašica, Jana Třísková,

13 Novela zákona o archivnictví a SSL
§ 69a odst. 8 – právní fikce pravosti el. dokumentů Neprokáže-li se opak, dokument v digitální podobě se považuje za pravý, byl-li podepsán platným uznávaným elektronickým podpisem nebo označen platnou elektronickou značkou osoby, která k tomu byla v okamžiku podepsání nebo označení oprávněna, osoby odpovědné za převedení z dokumentu v analogové podobě nebo změnu formátu dokumentu v digitální podobě nebo osoby odpovědné za provedení autorizované konverze dokumentů a opatřen kvalifikovaným časovým razítkem. Ustanovení věty první se vztahuje i na dokumenty vzniklé z činnosti původců, kteří nejsou určenými původci. 13 Tomáš Vašica, Jana Třísková,

14 Novela zákona o archivnictví a SSL
§ 70 odst. 2 – Národní standard pro spisové služby Národní standard pro elektronické systémy spisové služby, který ministerstvo zveřejní ve Věstníku ministerstva a způsobem umožňujícím dálkový přístup, stanoví požadavky na elektronické systémy spisové služby, a to příjem dokumentů, označování a evidenci dokumentů, vyhledávání, odesílání a zobrazování dokumentů, ukládání dokumentů, vyřazování dokumentů a výběr archiválií, dokumentace životního cyklu elektronického systému spisové služby, spisový a skartační plán, transakční protokol, správcovské funkce, metadata. Tomáš Vašica, Jana Třísková,

15 Návrh vyhlášky o podrobnostech výkonu SSL
– KÚ obdržel ve zkráceném připomínkovém řízení návrh vyhlášky – vyhláška poskytnuta em ORP – diskutovány připomínky odboru INF a VŽ, navíc připomínky Karviné, Opavy, Ostravy – zpracováno stanovisko, připomínky zaslány MV Tomáš Vašica, Jana Třísková,

16 Návrh vyhlášky o podrobnostech výkonu SSL
§ 16 - Výstupní datové formáty Výstupním datovým formátem dokumentů se rozumí formáty stanovené pro formát výstupu z elektronického systému spisové služby formát dokumentu ukládaného v elektronické spisovně, která je součástí v elektronickém systému spisové služby formát pro předávání do digitálního archivu. Formát PDF/A (ISO 19005) Formáty PNG (ISO/IEC 15948:2004) nebo TIFF (revize 6 - nekomprimovaný) Formát WAV Formát MPEG2 (ISO/IEC 13818) Pro výstup z elektronického systému spisové služby lze současně použít také jiný datový formát. 16 Tomáš Vašica, Jana Třísková,

17 Změna zákona o el. úkonech a aut. konverzi dok.
Další datové schránky - § 6 Další datové schránky orgánu veřejné moci zřídí ministerstvo orgánu veřejné moci bezplatně na žádost tohoto orgánu do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti. Datová schránka podle věty první se zřizuje zejména pro potřebu vnitřní organizační jednotky orgánu veřejné moci. Další datové schránky ÚSC - § 7 Pro orgány územního samosprávného celku se zřizuje jedna datová schránka orgánu veřejné moci, nepožádá-li územní samosprávný celek o zřízení další datové schránky orgánu veřejné moci. Tomáš Vašica, Jana Třísková,

18 Změna zákona o el. úkonech a aut. konverzi dok.
§ 14 odst. 2 Náklady spojené s provozováním informačního systému datových schránek hradí stát z prostředků státního rozpočtu vyčleněných podle návrhu ministerstva pro stanovený účel v kapitole všeobecná pokladní správa Tomáš Vašica, Jana Třísková,

19 Změna zákona o el. úkonech a aut. konverzi dok.
Dodávání dokumentů FO, podnikajících FO a PO - § 18a od 1. ledna 2010 Ministerstvo umožní na žádost fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby dodávání dokumentů z datové schránky jiné fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby do datové schránky této osoby. Za dodání dokumentu podle odstavce 1 náleží provozovateli informačního systému datových schránek odměna, kterou hradí fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, z jejíž datové schránky byl dokument odeslán. Odměna podle věty první se stanoví podle cenových předpisů. Tomáš Vašica, Jana Třísková,

20 Změna zákona o el. úkonech a aut. konverzi dok.
Formáty datové zprávy - § 20 odst. 3 Ministerstvo stanoví vyhláškou technické náležitosti užívání datových schránek, přípustné formáty datové zprávy, maximální velikost datové zprávy a dobu uložení datové zprávy v datové schránce. Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam možných technických prostředků pro vyrozumění o dodání datové zprávy do datové schránky. Tomáš Vašica, Jana Třísková,

21 Změna zákona o el. úkonech a aut. konverzi dok.
Přechodná ustanovení - § 31 Datová schránka podle věty první je zpřístupněna prvním přihlášením osoby uvedené v § 8 odst. 1 až 4. Nepřihlásí-li se osoba uvedená v § 8 odst. 1 až 4 do datové schránky, datová schránka se zpřístupní dnem 1. listopadu 2009. Tomáš Vašica, Jana Třísková,

22 Změna zákona o el. úkonech a aut. konverzi dok.
Zpřístupnění DS Datová schránka podle věty první je zpřístupněna prvním přihlášením Nepřihlásí-li se osoba uvedená v § 8 odst. 1 až 4 do datové schránky, datová schránka se zpřístupní dnem 1. listopadu 2009. Ustanovení § 24 odst. 1 a 2 správního řádu se při doručení prvních přístupových údajů nepoužijí; lhůta stanovená v § 23 odst. 4 správního řádu činí v tomto případě 90 dnů. Tomáš Vašica, Jana Třísková,

23 Děkujeme Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica, Bc. Jana Třísková, DiS."

Podobné prezentace


Reklamy Google