Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodická činnost Ministerstva vnitra

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodická činnost Ministerstva vnitra"— Transkript prezentace:

1 Metodická činnost Ministerstva vnitra
Zřizování elektronických úředních desek vedení elektronických podatelen orgány územních samosprávných celků Povinnost zřídit elektronickou úřední desku a elektronickou podatelnu nestanoví SŘ nově

2 Úprava problematiky úřední desky ve správním řádu
§ 26 odst. 1 SŘ: „každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup“ (tzv. elektronická úřední deska). §25 SŘ-Závěry poradního sboru č. 9, 19, 20, 28 §26 SŘ - SŘ-Závěry poradního sboru č. 12,14

3 Závěry por. sboru k §25 Závěr číslo 9
Doručování veřejnou vyhláškou v řízení o uznání honitby podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 12. 9. 2005. Je-li rozhodováno o přičlenění pozemků vlastníků, kteří nejsou členy honebního společenstva, podle § 18 nebo § 29 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, je třeba vlastníky těchto pozemků považovat za účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu a v řízení s velkým počtem účastníků jim rozhodnutí doručovat jednotlivě do vlastních rukou.

4 Závěry por. sboru k §25 Závěr číslo 19
Počítání lhůty při doručování veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 2 správního řádu, ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Při určení okamžiku doručení písemnosti, která je doručována veřejnou vyhláškou, je prvním dnem patnáctidenní lhůty, po kterou má být písemnost vyvěšena, den následující po dni vyvěšení. Písemnost je doručena patnáctým dnem po vyvěšení, a to bez ohledu na to, zda se jedná o den pracovní, sobotu, neděli nebo svátek.

5 Závěry por. sboru k §25 Závěr číslo 20
Doručení návrhu opatření obecné povahy a oznámení opatření obecné povahy, ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Dnem zveřejnění návrhu opatření obecné povahy je podle § 172 odst. 1 správního řádu den, kdy byl návrh opatření obecné povahy doručen veřejnou vyhláškou při splnění požadavků § 25. Dnem zveřejnění návrhu opatření je tedy patnáctý den po vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který jej doručuje. Podmínkou přitom je, aby v této lhůtě byl návrh opatření zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Podle stejných pravidel bude určen i den oznámení opatření obecné povahy podle § 173 odst. 1 správního řádu.

6 Závěry por. sboru k §25 Závěr č. 28
Vztah ustanovení § 32 odst. 3 a § 25 správního řádu, ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne V řízení, v němž má být určité osobě uložena povinnost nebo odňato právo, se těmto osobám, pokud jsou neznámého pobytu nebo sídla, osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, a osobám, které nejsou známy, ustanoví opatrovník. Zároveň se jim podle § 25 odst. 1 správního řádu bude doručovat veřejnou vyhláškou. Podle § 34 odst. 2 bude s právními účinky spojeno pouze doručení písemnosti opatrovníkovi. Výjimkou bude oznámení o zahájení řízení a oznámení usnesení o ustanovení opatrovníka.

7 Závěry por. sboru k §26 §26 Závěr číslo 12
Zajištění nepřetržitě přístupné úřední desky podle § 26 správního řádu, ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 12. 9. 2005. Povinnost zřídit úřední desku vyplývající z § 26 správního řádu splní správní orgán tak, že zřídí stálou nepřetržitě přístupnou úřední desku, která umožní jednoduchým způsobem vizuálně zjistit obsah vyvěšených písemností, a zřídí internetovou stránku, kde zpřístupní obsah úřední desky. Stálá úřední deska může mít rovněž podobu jednoduchého technického zařízení, které zobrazí zájemci obsah vyvěšených písemností.

8 Závěry por. sboru k §26 Závěr číslo 14
Výklad § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 3. 10. 2005. Povinností správních orgánů je zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup celý obsah úřední desky, tedy jak písemnosti (nebo oznámení o možnosti převzít písemnost) doručované veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu tak i další dokumenty, jejichž publikaci na úřední desce ukládají zvláštní právní předpisy. Sankcí neplatnosti (neúčinnosti) je však nezveřejnění písemnosti (nebo oznámení o možnosti převzít písemnost) způsobem umožňujícím dálkový přístup stíháno pouze tehdy, pokud to zákon výslovně stanoví.

9 Úprava problematiky elektronického podání ve správním řádu
§ 37 odst. 4 SŘ: „podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.“

10 Právní východiska úpravy ve správním řádu
Povinnost zveřejňovat určité údaje způsobem umožňujícím dálkový přístup zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Možnost činit podání v elektronické podobě již předchozí správní řád (zákon č. 71/1967 Sb.). Technické požadavky na podání podepsané zaručeným elektronickým podpisem zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Podrobnosti přijímání podání v elektronické podobě nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon o elektronickém podpisu vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách.

11 Výkladová činnost Ministerstva vnitra k této problematice
Dotazy písemné: Odbor legislativy a koordinace předpisů Sekretariát poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu Ministerstvo vnitra náměstí Hrdinů 3, Praha 4 telefonické ( ) ové zveřejňování odpovědí na vybrané dotazy na internetu. Závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu (zejména závěr č. 14). Vypracování Metodického návodu pro vedení elektronické úřední desky v územních samosprávných celcích.

12 Metodický návod pro vedení elektronické úřední desky
Komplexně pokrývá celou problematiku Zabývá se: právními východisky obsahem úřední desky obsahovými a formálními náležitostmi dokumentů důsledky nezveřejnění písemnosti pravidly vzájemné součinnosti správních orgánů praktickými aspekty vedení elektronické úřední desky některými dalšími otázkami

13 Způsob vedení elektronické úřední desky
Prostřednictvím webových (internetových) stránek obce provozují buď zcela samy, nebo mají jejich provoz zajištěn prostřednictvím smluvního subjektu (tzv. outsourcingem) – formálně rovněž samy Vyvěšování a svěšování dokumentů - vždy prostřednictvím úředních osob. veřejnoprávní smlouva o zveřejňování obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup.§26 odst.3 SŘ Postup dle § 26 odst.4 SŘ

14 Způsob vedení elektronické úřední desky
Není-li obec schopna vést elektronickou úřední desku vlastními silami, dokumenty může způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejňovat na základě veřejnoprávní smlouvy i obec s rozšířenou působností. Pokud obec nezajistí provozování elektronické úřední desky sama nebo prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy, zveřejňování dokumentů obcí zajistí pověřený obecní úřad na základě rozhodnutí příslušného krajského úřadu.

15 Způsob vedení elektronické úřední desky
Zveřejňování dokumentů jinými způsoby může být doplňkovou službou k elektronické úřední desce. Např. pozemní digitální vysílání.

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Metodická činnost Ministerstva vnitra"

Podobné prezentace


Reklamy Google