Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trvale udržitelné systémy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trvale udržitelné systémy"— Transkript prezentace:

1 Trvale udržitelné systémy

2 Hospodaření v krajině Do konce 20.století dominovaly v zemědělství vyspělých zemí intenzivní konveční systémy hospodaření v krajině. Velkoplošný, intenzivní způsob obhospodařování se stává trvale neudržitelným. Proto je potřeba hledat nějakou alternativu v obhospodařování.

3 Integrovaná rostlinná produkce
začíná se uplatňovat od konce 70 let integrované systémy pěstování jsou šetrné ve vztahu k přírodě, krajině i ŽP Hlavním cílem je snížit extrémní vstupy (agrochemikálie, pohonné hmoty) a trvale chránit ŽP a přírodní zdroje.

4 Systémy s nízkými vstupy
patří mezi ekologičtější systémy jsou určitým přechodem mezi systémy integrované produkce a ekologickým zemědělstvím převládá zde snižování nákladů např. na orné půdě nízkými vstupy živin, redukcí pesticidů, nižší intenzitou kultivace a použitím vhodných odrůd šlechtěných na nižší intenzitu pěstování.

5 Zemědělské systémy s trvale udržitelnou orientací
Realizace trvale udržitelných systému v zemědělství vyžaduje vývoj takových systémů, které způsobem využívají a chrání přírodní zdroje. Řadíme jsem: zemědělský systém zaměřený na ochranu přírody a krajiny multifunkční zemědělství systém přesného zemědělství

6 Zemědělský systém zaměřený na ochranu přírody a krajiny
vhodný pro management oblastí s vysokou přírodní a historickou hodnotou krajiny a přírody jsou podporován v rámci EU jsou orientovány na rozvoj venkova a opatření v agroenviromentální oblasti jde zejména o podporu: zemědělských výrobních postupů směřujících k ochraně ŽP a krajiny rozvoje a diverzifikace ekonomických aktivit směřujících dalších aktivit a alternativních příjmů obnovu a rozvoj venkovských sídel, ochranu historického dědictví venkova lesního hospodaření včetně zalesňování Cílem je najít optimální rovnováhu mezi zajištěním zemědělské produkce a současně i ochranu ŽP, biodiverzity a ekologické stability zemědělské krajiny

7 Multifunkční zemědělství
Vychází z analýzy ekonomické a sociální situace v zemědělství a venkovském prostoru .Jde o začlenění pěstování zemědělských plodin a chovu hospodářských zvířat do integrovaného celku s ochranou ŽP včetně využití dalších aktivit(rekreace, agroturistika).Umožní zvýšit zaměstnanost a příjmy. Multifunkční zemědělství by mělo i v ČR naplňovat Evropský model multifunkčního zemědělství, zejména: vytvořit produkční, výkonné, moderní a konkurence schopné zemědělství a potravinářství adaptace zemědělství a potravinářství na podmínky EU podporu rozvoje regiónů zajistit dostatek cenově přístupných plnohodnotných, kvalitních a zdravotně nezávadných potravin domácího původu plošně využívat disponibilní(upotřebitelné) výrobní zdroje zemědělství zajistit průměrnou důchodovost zemědělského a potravinářského sektoru modernizace a restruktutalizace potravinářského průmyslu přizpůsobivost zemědělství enviromentálním požadavkům na ochranu půdy, vody, ovzduší a zachování ŽP, druhové rozmanitosti a ochraně půdního fondu

8 Systém přesného (precizní) zemědělství
Přesné zemědělství je považováno za progresivní orientaci v zemědělských trvale udržitelných systémech a agrárně vyspělých zemích. Zahrnuje celou řadu dílčích systémů, které využívají vědecko technický a biologický pokrok. Dále vychází z agroekologických podmínek a infrastruktury konkrétní lokality s cílem dosáhnout trvale udržitelné zemědělství. Ve vyspělých státech se precizní zemědělství zahrnuje do geoprostorové informační a komunikační technologie, spočívá v přesně lokalizovaných agrotechnických zásazích na obhospodařovaném pozemku, jejíž součástí jsou: využívání GPS (globální polohovací systém) pro určení polohy i stavu porostu, digitalizované mapy pomocí GIS (geografický informační systém) o stavu produkčního porostu ( zásobenost živinami, konkrétní výnosy a pod), příslušné aplikační mapy (hnojení, vápnění a pod) a pěstebních opatření (obdělávání půdy, setí, hnojení, chemické ošetřování ) ve vazbě na konkrétní část pozemku

9 Cíl Cílem je: minimalizovat vstupy
lepší využití produkčního potenciálu pozemku a odrůdy prostorová optimalizace pěstebních opatření ekologizace pěstebních technologií.

10 Použitá literatura www.wikipedia.cz www.mze.cz
Vráblíková J.:Úvod do agroekologie. Ústí nad Labem.2007


Stáhnout ppt "Trvale udržitelné systémy"

Podobné prezentace


Reklamy Google