Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika kvality ovzduší Moravskoslezského kraje a činnost krajského úřadu Zpracoval: Ing. Marek Bruštík Datum: 28.5.2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika kvality ovzduší Moravskoslezského kraje a činnost krajského úřadu Zpracoval: Ing. Marek Bruštík Datum: 28.5.2009."— Transkript prezentace:

1 Problematika kvality ovzduší Moravskoslezského kraje a činnost krajského úřadu Zpracoval: Ing. Marek Bruštík Datum: 28.5.2009

2 Obsah prezentace Analýza imisní situace (problematika kvality ovzduší v kraji) Analýzy emisní situace (podíl zdrojů znečišťování ovzduší na vypouštěných znečišťujících látek) Priority a možnosti Moravskoslezského kraje z pohledu ochrany ovzduší

3 Sledované imisní limity pro ochranu zdraví: Oxid siřičitý (SO 2 ) Oxidy dusíku (NOx) Oxid uhelnatý (CO) Olovo (Pb) Kadmium (Cd) Nikl (Ni) ! Suspendované částice (PM 10 ) - problém při zimním smogu. S vysokou hladinou PM 10 souvisí vysoké koncentrace PAH (vyjádřené jako benzo(a)pyren), benzenu a místně překračování arsenu. ! Troposférický ozon – problém při letním smogu Analýza imisní situace v kraji

4

5

6

7 Dodržení emisních stropů k roku 2010: amoniak těkavé organické látky ! oxid siřičitý – možný problém ! oxidy dusíku – možný problém ! tuhé znečišťující látky – není stanoven emisní strop – problém imisní Analýza emisní situace v kraji

8 Amoniak

9 Těkavé organické látky

10 Oxid siřičitý

11 Top znečišťovatelé: ArcelorMittal Ostrava a.s. - závod 4 energetika, Dalkia Česká republika, a.s.- Elektrárna Třebovice  produkují 30 až 40 % emisí SO 2 kraje.

12 Oxidy dusíku

13 Top znečišťovatelé: Doprava  produkuje 30 až 40 % emisí NOx v kraji ArcelorMittal Ostrava a.s.- závod 4 energetika, ČEZ, a.s. – Elektrárna Dětmarovice, Dalkia Česká republika, a.s.- Elektrárna Třebovice  produkují více jak 30 % emisí NOx v kraji

14 Tuhé znečišťující látky

15 I když mezi roky 2003 a 2007 došlo k absolutnímu nárůstu emisí tuhých látek o 500 tun u všech zdrojů v kraji pro velké zdroje se jedná naopak o snížení emisí tuhých látek o 700 tun

16 Priority kraje z pohledu ochrany ovzduší Priorita 1: Snížení imisní zátěže suspendovanými částicemi velikostní frakce PM 10 (snížení PAU – benzo(a)pyren) Priorita 2: Snížení emisí oxidů dusíku Priorita 3: Snížení emisí těkavých organických látek Priorita 4: Snížení emisí oxidu siřičitého

17 Priorita 1 – snížení PM 10 Zpřísnění emisních limitů a podmínek provozu v rámci nových nebo změnách integrovaných povolení – nástroj kraje provozy výroby surového železa (TOP zdroje prachu = nové odprášení aglomerací), provozy výroby oceli (sekundární odprášení = zamezení „červených dýmů“), emisních limitů TZL u většiny provozů v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší oproti současné složkové legislativy (především: slévárny, koksovny)

18 Integrovaná povolení TOP zdroje TZL, PAH, SO 2 NOx

19 Integrovaná povolení – zpřísnění u TOP zdrojů prachu Snížení u TOP zdrojů, především díky novému odprášení aglomerací

20 Priorita 1 – snížení PM 10 Ekologizace dopravy – nástroj obcí, kraje, státu, právnických a fyzických osob obměna vozidlového parku v majetku obcí, kraje, státu obměna vozidlového parku v soukromém majetku

21 Opatření v rámci majetku kraje Opatření ke snížení emisí nanočástic z výfuků vozidel vozových parků v rámci vlastnictví kraje (prachové filtry, CNG) – návrh projektu

22 Priorita 1 – snížení PM 10 Omezení emisí z plošných a liniových zdrojů – nástroj obcí, kraje, státu, soukromé subjekty úprava (zpevnění) povrchu komunikací výsadba izolační zeleně organizační dopravní opatření ve městech čištění povrchu komunikací manipulace a doprava sypných materiálů

23 Realizovaná opatření kraje v rámci majetku kraje V roce 2008 došlo ke zvýšení četnosti čištění komunikací ve správě silnic MSK (včetně státních silnic I třídy ve městech) až na šestinásobek oproti zákonným požadavkům

24 Priorita 1 – snížení PM 10 Omezení automobilové dopravy a vymístění mimo obydlené zástavby – nástroj obcí Budování silničních obchvatů měst a obcí Omezení automobilové dopravy úplný zákaz vjezdu, selektivní zákaz vjezdu, rychlostní omezení, parkovací politika (včetně budování krytých/podzemních garáží)

25 Priorita 1 – snížení PM 10 Snižování plynných prekurzorů (SO 2, NO X, VOC) tuhých znečišťujících látek – nástroj obcí, kraje, státu zpřísnění v rámci změn integrovaných povolení (energetiky, hutní provozy) zpřísňování podmínek spalování tuhých paliv v lokálních topeništích zpřísňování podmínek spalování motorové nafty a benzínu v dopravě

26 Možnosti kraje Příprava zákonodárné iniciativy Moravskoslezského kraje ve vztahu k novele zákona o ochraně ovzduší - zabránění spalování nevhodných paliv a odpadu v malých spalovacích zdrojích (lokální topeniště)

27 Priorita 2 – NOx Snižování emisí NOx – nástroj obcí, kraje, státu, právnické a fyzické osoby úspory a efektivní využívání energie podpora „nespalovacích“ obnovitelných zdrojů energie ekologizace zvláště velkých a velkých zdrojů znečišťování ovzduší

28 Priorita 3 – VOC Snižování emisí VOC – nástroj obcí, kraje, státu omezení emisí VOC při používání rozpouštědel (vodouředitelné nátěrové systémy) omezování „studených startů“ motorových vozidel (kryté parkovací státní) snižování emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší (omezování emisí VOC z koksoven)

29 Priorita 4 – SO 2 Snižování emisí SO 2 – nástroj obcí, kraje, státu, fyzických osob omezení emisí na stávajících energetikách instalace environmentálně šetrnějších spalovacích kotlů v domácnostech

30 Dotační politika kraje Dotace kraje – na vypracování projektových dokumentací, EIA, energetických auditů vedoucí ke zlepšování kvality ovzduší, snižování emisí a snižování energetické náročnosti Realizace samotných projektů pomocí peněz z OPŽP osa 2 (Dotace pro zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí) a osa 3 (Dotace na udržitelné využívání zdrojů energie)

31 Dotační politika kraje Dotace na monitoring kvality ovzduší v kraji nad rámec státního monitoringu – provoz AMS Bohumín a Věřňovice, vzorkovače v Kopřivnici a Hlučíně (cca. 2 mil Kč ročně)

32 Koncepční strategie Program snižování emisí Program ke zlepšování kvality ovzduší Nad rámec zákona (a jako jediný kraj v ČR) od roku 2005 informuje MSK o výskytu zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší


Stáhnout ppt "Problematika kvality ovzduší Moravskoslezského kraje a činnost krajského úřadu Zpracoval: Ing. Marek Bruštík Datum: 28.5.2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google