Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference o kvalitě ovzduší v Ostravě 12. dubna 2010

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference o kvalitě ovzduší v Ostravě 12. dubna 2010"— Transkript prezentace:

1 Konference o kvalitě ovzduší v Ostravě 12. dubna 2010
Zpráva o způsobech řešení nevhodné situace z hlediska životního prostředí v Moravskoslezském kraji včetně konkretizace opatření Konference o kvalitě ovzduší v Ostravě 12. dubna 2010

2 Vývoj situace kvality ovzduší
Množství emisí znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů se oproti 90. letům výrazně snížilo. Od roku 2000 dochází ke stagnaci v trendu emisí. Největším problémem je překračování imisních limitů pro suspendované částice PM10. Znečištění ovzduší z hlediska PM10 se od roku 1999 spíše zhoršuje. Nejvýraznější nárůst imisních koncentrací PM10 byl v letech 2003, 2005 a 2006 a to i přes historicky nejnižší emise TZL. V letech 2007 a 2008 se situace zlepšila a to zejména vlivem příznivých rozptylových a meteorologických podmínek. Oproti předchozím letům nedošlo ke snížení emisí TZL, ale naopak k jejich mírnému zvýšení.

3 Vývoj emisní situace

4 Vývoj emisní situace TZL celkem i v jednotlivých kategoriích REZZO

5 Vývoj imisní situace

6 Východiska pro řešení situace
Při srovnání množství emisí s imisními koncentracemi PM10 v jednotlivých letech je patrné následující: i při nižších emisích TZL není při nepříznivých rozptylových a meteorologických podmínkách zajištěna dostatečná kvalita ovzduší, pouhá regulace (krátkodobá i trvalá) stávajících zdrojů znečišťování ovzduší v těchto obdobích nepříznivou situaci nevyřeší, názornými příklady jsou významné snížení průmyslové výroby v prvních šesti týdnech tohoto roku (2010) v Moravskoslezském kraji doprovázené nižší emisí TZL a současně nejhorší kvalita ovzduší v prvním desetiletí tohoto tisíciletí nebo, nejvyšší emise TZL v roce 2007, které byly paradoxně doprovázeny významným zlepšením kvality ovzduší oproti rokům 2005 a 2006, kdy byly emise TZL historicky nejnižší (a kvalita nejhorší). 6

7 Rozdělení emisí PM10 podle sektorů

8 Rozdělení emisí PM10 podle sektorů (včetně prekurzorů)

9 Konkretizace opatření
1.Spolupráce s Polskou republikou při řešení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji 2.Provázání koncepcí 3.Finanční nástroje 4.Provoz zdrojů znečišťování ovzduší 5.Metodické vedení, odborná podpora 6.Kontrola kvality paliv 7.Ozdravné pobyty pro děti 8.Informační kampaň k veřejnosti 9.Podávání zpráv Manažerské shrnutí zpráva a Konkretizace opatření Návrh usnesení vlády 9

10 Konkretizace opatření Spolupráce s Polskou republikou
Převažující směr proudění: 1) jihozápad (přenos znečištění z České republiky do Polska), 2) severovýchod až sever (přenos znečištění z Polska do České republiky). Situace se špatnými rozptylovými podmínkami a vyššími koncentracemi se vyskytují při proudění ze severovýchodu (přenos znečištění z Polska), zejména v chladné polovině roku spolupráce zahájena: listopad 2009, březen 2010 Cíl: spolupráce při přípravě programů ke zlepšení kvality ovzduší vytvoření společných postupů při stanovení podmínek provozu zdrojů v příhraničních regionech výměna informací o kvalitě ovzduší a emisích (přislíbeno polským ministrem) Předkládání pravidelných zpráv 10

11 Konkretizace opatření Provázání koncepcí
Vytvoření pracovní skupiny ze zástupců všech dotčených resortů (MD, MMR, MPO, MF, MSK) Cíl: analyzovat národní a krajské koncepce vyhodnotit možnosti jejich využití navrhnout opatření ke zlepšení kvality ovzduší 11

12 Konkretizace opatření Finanční nástroje
Aktivní vyhledávání potenciálních žadatelů z OPŽP (PO2) a Zelené úsporám (regionální poradenská centra, informační místa pro OPŽP) Zvyšování absorpční kapacity OPŽP: - úpravy ID na základě provedených analýz - metodická pomoc žadatelům (př. možnost konzultace potenciálních projektů s MŽP a SFŽP, pokyny pro uplatnění výjimky pro ŽP) - informační kampaň (semináře: červenec, srpen 2008; květen – červenec 2010) Vypracování návrhů dotačních titulů pro MSK na úrovni státu a fondů EU, změna pravidel financování ze SFŽP: - možnost využití globálních grantů - přednostně využít finance z evropských fondů (více prostředků) - odstranění překryvů OP a národních programů - plnění pravidel VP 12

13 Konkretizace opatření Provoz zdrojů znečišťování ovzduší
Vyhledávání zdrojů s významným vlivem na kvalitu ovzduší (analýzy ČHMÚ) U těchto zdrojů zjistit možnosti provedení dalších opatření ke snížení emisí (v souladu s BAT) Iniciace zahájení přezkumu podmínek v povoleních podle zákona o ochraně ovzduší a IPPC V rámci změn technologií, paliv, surovin zpřísňovat emisní limity v souladu se zákonem o ochraně ovzduší (§17) 13

14 Konkretizace opatření Metodické vedení, odborná podpora
Zajištění kvalitního měření a hodnocení imisní zátěže Informační a odborná podpora (ČHMÚ, ČIZP) Podpora zapojení města Ostrava, MSK a VŠB do evropské energetické průmyslové iniciativy „Smart Cities“ (MPO) Analýzy možnosti opatření v dopravě (preference MHD, omezení IAD) na území MSK 14

15 Konkretizace opatření
Kontrola paliv Analýza fungování kontrolních mechanismů v oblasti kvality paliv - četnost a kvalita kontrol - opatření zejména ve vztahu k vytápění domácností Ozdravné pobyty dětí Analýza možnosti financování - spojení s ekologickou výchovou (OPŽP – PO7, OPVK) - ozdravovny se speleoterapií (hrazeno zdravotními pojišťovnami) Informační kampaň Informační kampaň pro veřejnost -vytápění domácností Mimořádné informace při smogových situacích 15

16 Děkujeme za pozornost. Odbor ochrany ovzduší MŽP Ing. Jan Kužel, Ing
Děkujeme za pozornost. Odbor ochrany ovzduší MŽP Ing. Jan Kužel, Ing. Kateřina Sukdolová, Mgr. Jana Šestáková


Stáhnout ppt "Konference o kvalitě ovzduší v Ostravě 12. dubna 2010"

Podobné prezentace


Reklamy Google