Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

§ Nařízení vlády č. 350/2002 Sb.. kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "§ Nařízení vlády č. 350/2002 Sb.. kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší."— Transkript prezentace:

1 § Nařízení vlády č. 350/2002 Sb.

2 kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší

3 Nařízení stanovuje: Předmět úpravy Základní pojmy Limitní hodnoty Způsob posuzování úrovně znečištění Způsob vymezení oblastí nutné ochrany Způsob měření úrovně znečištění ovzduší

4 Základní pojmy (§ 2) Definovány jsou pojmy, které se nacházejí jak v textové části, tak v přílohách typy limitních hodnot, názvy znečišťujících látek, metody posuzování

5 Limitní hodnoty (§ 3) Typy limitních hodnot - imisní limity, cílové imisní limity, dlouhodobé imisní cíle, depoziční limit, meze tolerance Výčet znečišťujících látek

6 Posuzování úrovně znečištění ovzduší Posuzují se koncentrace všech „uvedených látek“ + PM 2,5 a prekurzory přízemního ozonu 2 způsoby posuzování úrovně znečištění ovzduší - měření a modelování, je možná kombinace

7 Posuzování úrovně znečištění ovzduší - II Dále jsou stanoveny další požadavky a kritéria, týkající se měření a modelování látek, např. horní a dolní meze pro posuzování, referenční metody modelování a měření apod.

8 Oblasti a místa se zhoršenou a dobrou kvalitou ovzduší (§ 5) Způsob vymezování OZKO - každoroční seznam obcí ve Věstníku MŽP Podmínky ochrany ekosystémů - limity, zvláště chráněné oblasti Dobrá kvalita ovzduší - tam, kde není dosahováno limitních hodnot

9 Měření úrovně znečištění ovzduší (§6) Monitoring kvality ovzduší v ČR se provádí prostřednictvím sítě měřících bodů provozované státem Umísťování stanic je projednáváno s orgány krajů a obcí

10 Přílohy

11 Příloha č. 1 - Limitní hodnoty Stanovuje konkrétní imisní limity a meze tolerance pro SO 2, PM 10, NO 2, Pb, CO, benzen, Cd, NH 3, arsen, nikl a BaP Stanovuje cílové imisní limity a dlouhodobé imisní cíle pro troposférický ozon Stanovuje depoziční limit pro prašný spad

12 Příloha č. 2 - Požadavky na posuzování úrovně znečištění Úroveň znečištění ovzduší se posuzuje z hlediska naměřených koncentrací znečišťujících látek Stanovují se tedy horní a dolní meze pro posuzování (vyj. v % z imisního limitu)

13 Posuzování úrovně znečištění ovzduší Měření Měření + modelování Modelování dolní mez pro posuz. horní mez pro posuz.

14 Příloha č. 3 - Požadavky na umístění měřících stanic Ve velkém měřítku je zaměřen důraz na umísťování stanic do míst maximálních koncentrací Stanice by měly být umístěny tak, aby reprezentovali podobné lokality v okolí

15 Příloha č. 3 - Požadavky na umístění měřících stanic V malém měřítku je kladen důraz na vzdálenost měřícího zařízení od zdroje znečišťování ovzduší a na standartní zásady umísťování přístrojové techniky odebírající atmosférické vzorky v terénu

16 Příloha č. 3 - Požadavky na umístění měřících stanic Vybraná monitorovací místa a jejich okolí se dokumentují (fotografie, podrobné mapy) a tato dokumentace je pravidelně aktualizována

17 Příloha č. 4 - Minimální počet měřících míst Uveden je minimální počet bodů odběru vzorků v závislosti koncentraci látek a na počtu obyvatel žijících v oblasti Aglomerace je oblast s 250 tis. obyvateli a více V České republice jsou 4 aglomerace - Praha, Brno, Podkrušnohoří a Ostravsko

18 Další přílohy Příloha č. 5 - Cíle kvality údajů - požadavky na rozsah a kvalitu dat z hlediska posuzování koncentrací zn.l. Příloha č. 6 - Referenční metody odběru vzorků a jejich analýzy - doporučené metody vzorkování a analýz znečišťujících látek Příloha č. 7 - Měření prekurzorů ozonu - výčet těkavých organických látek - předpokládaných prekurzorů ozonu + pravidla pro umístění měřícího přístroje

19 Příloha č. 8 - Metody pro výpočet rozptylu SYMOS - venkovské oblasti ATEM - městské oblasti nad střechami AEOLIUS - městské oblasti pod střechami

20 Příloha č. 9 - Posuzování a hodnocení vlivu liniového zdroje Posuzování stavby liniového zdroje - odborný posudek a rozptylová studie Opatření ke snižování emisí z liniových zdrojů - součástí krajských a místních programů snižování emisí, také součástí národního plánu snižování emisí.

21 Příloha č. 10 - Zóny pro ochranu ekosystémů a vegetace NP a CHKO území v nadmořské výšce 800 m a výše vybrané přírodní lesní oblasti


Stáhnout ppt "§ Nařízení vlády č. 350/2002 Sb.. kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší."

Podobné prezentace


Reklamy Google