Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jozef Bajusz Další přednáška - již předposlední: Jak začít znovu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jozef Bajusz Další přednáška - již předposlední: Jak začít znovu."— Transkript prezentace:

1 Jozef Bajusz Další přednáška - již předposlední: Jak začít znovu

2 Kdo je křesťan? Hodný člověk…..? Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.

3 Je potřeba změny uvnitř. Změnit srdce! Změnit přirozenost!

4 Potřeba znovuzrození! "Musíte se znovuzrodit." J 3,7

5 Proč znovuzrození? „Víte, znovu jsem se narodil.“
„Cítím se, jako bych se znovu narodil." „Někdy se o národu říká, že se znovuzrodil.“

6 Ztracen ve světě i v církvi!
„Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.Lidé budou....budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.“ 2Tm 3,5

7 Luk 18, "Dva lidé vystoupili do chrámu, aby se pomodlili: jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: ‚Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, lupiči, nespravedliví, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát týdně a dávám desátky ze všeho, co získávám.' Avšak celník, který stál opodál, nechtěl ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: ‚Bože, projev milost mně hříšnému.' Pravím vám, že ten sestoupil do svého domu ospravedlněn spíše než onen farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude pokořen, kdo se však pokořuje, bude povýšen." Luk 18,10-14

8 Lidská přirozenost "Vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy, v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušni vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k nim kdysi patřili; žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy, a tím jsme nutně propadli Božímu soudu, tak jako ostatní." (Ef 2,1-3)

9 Lidská přirozenost "Já jsem hříšný, hříchu zaprodán. Nepoznávám se ve svých skutcích; vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím... Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro." Ř 7,14-18

10 Lidská přirozenost Hlavním charakteristickým rysem hříšné přirozenosti je sobectví, soustředění na sebe, vyvyšování vlastního já a závist. Těchto a mnoha jiných negativních vlastností v našem životě se nedokážeme sami od sebe zbavit. "Ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti?" Řim 7,25

11 Potřeba znovuzrození! "Musíte se znovuzrodit." J 3,7

12 Nejde o fyzické, ale o duchovní narození
2. Co je znovuzrození Nejde o fyzické, ale o duchovní narození 1. znamená narodit se do Boží rodiny být Božím synem nebo dcerou

13 "Kdo je v Kristu, je nové stvoření." (2 K 5,17)
Co je znovuzrození? 2. Znovu se narodit znamená nechat se proměňovat Bohem, abychom se stali novými lidmi a žili podle toho. Nové narození je neviditelná proměna, která se děje v nitru člověka, ale která se v životě viditelně projeví. "Kdo je v Kristu, je nové stvoření." (2 K 5,17)

14 Co je znovuzrození? 3. Znovu se narodit znamená přejít ze smrti do života. Byli jsme mrtví pro své viny a hříchy, "ale Bůh bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem.“ Kol 2.6 "Byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen." (L 15,24.32)

15 Jsme novým stvořením v tom smyslu, že máme nový vztah k Bohu, jsme nově nasměrováni, nově přemýšlíme a začíná se v nás tvořit Boží charakter. Začínáme se učit novému, křesťanskému životnímu stylu. Je to život lásky a služby.

16 To neznamená, že jsme se zbavili své hříšné přirozenosti.
“...ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony“ Gal 5,23 „Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života...“ 1 Tim 6,12

17 3. Jak a kdy se děje znovuzrození
Vítr vane kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.“Jan3,8 To nás odkazuje na tajemnou podstatu znovuzrození.

18 Cesty k znovuzrození:

19 Ježíš Kristus „Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději.“ 1P 1,3 „Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!“ 2K 5,17

20 Bible "Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží." (1 Pt 1,23) "Zrodili jsme se znovu slovem pravdy." Jk 1,18

21 „Kdo je v Kristu, je nové stvoření
„Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!“ 2.Korintským 5,17 Vždyť jste se znovu narodili… skrze živé a věčné slovo Boží.“ 1.Petr 1,23

22 Duch Svatý "Zrodili jsme se znovu k novému životu skrze Ducha svatého." (Tt 3,5) "Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího." (J 3,5)

23 "Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná
"Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?“ Jr 17,9 „A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.“ Ez 36,26

24 „Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží
„Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče! Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.“ Ř 8,14-16

25 Rodinní příslušníci jsou si podobní
“ Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,tichost a sebeovládání.“ Ga 5,22

26 Spojeni = patřit Ježíši.
„Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.“ Jan 15,5 „Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on.“ Jan 2,6 Spojeni = patřit Ježíši. Spojení = od Ježíše proudí síla k novému životu. Spojeni = růst.

27 "To nejtěžší není rozbití atomu, ale rozbití lidského srdce.“
4. Smysl znovuzrození Znovuzrozený člověk není ten, kdo podává lepší "výkon", ale ten, kdo jedná na základě nových pohnutek "To nejtěžší není rozbití atomu, ale rozbití lidského srdce.“

28 "Beze mne nemůžete činit nic." J 15,5

29 2.shora 1.znovu Znovuzrození není výsledek našeho snažení nebo příznivějších životních okolností, ale dílo Ducha svatého, které přichází "shora". V díle spasení je Bůh klíčovým činitelem od první až do poslední chvíle.

30 Takový člověk si uvědomuje svou stálou závislost na Bohu.
Ochotně, z lásky a z vděčnosti Krista následuje.

31 "Ale všem, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími syny, totiž těm, kteří věří v jeho jméno." Jan 1:12

32 Moc, která vede k největšímu vítězství...

33 „Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.“ Janův 5,13

34 Sobota 7.duben v 9.30 hod. Srdečně vás zveme na společné setkání s Ježíšem.


Stáhnout ppt "Jozef Bajusz Další přednáška - již předposlední: Jak začít znovu."

Podobné prezentace


Reklamy Google