Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

čtyři skutečnosti, které vyžadují rozhodnutí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "čtyři skutečnosti, které vyžadují rozhodnutí"— Transkript prezentace:

1 čtyři skutečnosti, které vyžadují rozhodnutí
ČTYŘI DUCHOVNÍ ZÁKONY čtyři skutečnosti, které vyžadují rozhodnutí

2 1. Nejsme tady náhodou Byli jsme stvořeni s určitým záměrem, a to tou nejmoudřejší, nejmocnější a nejpozoruhodnější bytostí ve vesmíru – Bohem. Bůh nás stvořil tak, že jsme mu podobní. Náš intelekt, emoce, vůle, i schopnost komunikovat jsou obrazem jeho vlastností. Bůh je totiž daleko více, než jen nějaká neosobní energie.

3 1. Nejsme tady náhodou 1. Mojžíšova 1,27
„Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil“ 1. Mojžíšova 1,27

4 Přemýšlel jsi někdy o Bohu a o tom, jaký je?
1. Nejsme tady náhodou Přemýšlel jsi někdy o Bohu a o tom, jaký je?

5 Jsme stvořeni proto, abychom s Bohem měli osobní vztah
1. Nejsme tady náhodou Jsme stvořeni proto, abychom s Bohem měli osobní vztah Bohu nejsme lhostejní. Záleží mu na každém z nás a chce s námi sdílet svou lásku a radost

6 1. Nejsme tady náhodou Skutky 14,17 (uprav.) Skutky 17,27
„Bůh nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že prokazoval dobro: dával vám z nebe déšť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí.“ „Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt, a přece není od nikoho z nás daleko“ Skutky 14,17 (uprav.) Skutky 17,27

7 Žít bez Boha znamená nechat si ujít skutečný smysl života.
1. Nejsme tady náhodou Žít bez Boha znamená nechat si ujít skutečný smysl života.

8 Přemýšlel jsi někdy o tom, že lidé mohou mít osobní vztah s Bohem?
1. Nejsme tady náhodou Přemýšlel jsi někdy o tom, že lidé mohou mít osobní vztah s Bohem?

9 2. Nežijeme ve vztahu s Bohem
Přestože nás Bůh miluje, my žijeme svůj život nezávisle na něm a spoléháme se jen sami na sebe Tak to ale Bůh nezamýšlel !

10 2. Nežijeme ve vztahu s Bohem
Nezávislost na Bohu vede k pýše, sobectví a dalším problémům, jak v životě jednotlivce, tak společnosti. Provinili jsme se tím všichni. Bible to nazývá slovem HŘÍCH

11 2. Nežijeme ve vztahu s Bohem
„Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy“ Římanům 3,23

12 2. Nežijeme ve vztahu s Bohem
Hřích nás odděluje od Boha a jeho lásky „Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha…“ Izajáš 59,2

13 2. Nežijeme ve vztahu s Bohem
„Mzdou hříchu je smrt…“ Římanům 6,23 Jde o fyzickou i duchovní smrt, věčné oddělení od Boha

14 2. Nežijeme ve vztahu s Bohem
SVATÝ BŮH HŘÍCH náboženství dobrý způsob života dobré skutky filozofie HŘÍŠNÝ ČLOVĚK

15 2. Nežijeme ve vztahu s Bohem
SVATÝ BŮH HŘÍCH náboženství dobrý způsob života dobré skutky filozofie HŘÍŠNÝ ČLOVĚK

16 2. Nežijeme ve vztahu s Bohem
Bůh je svatý a my jsme hříšní HŘÍCH náboženství dobrý způsob života dobré skutky filozofie HŘÍŠNÝ ČLOVĚK

17 2. Nežijeme ve vztahu s Bohem
Bůh je svatý a my jsme hříšní Hřích tvoří hlubokou propast, která nás odděluje od Boha náboženství dobrý způsob života dobré skutky filozofie HŘÍŠNÝ ČLOVĚK

18 2. Nežijeme ve vztahu s Bohem
Bůh je svatý a my jsme hříšní Hřích tvoří hlubokou propast, která nás odděluje od Boha Snažíme se dosáhnout Boha a najít smysl života vlastním úsilím… HŘÍŠNÝ ČLOVĚK

19 2. Nežijeme ve vztahu s Bohem
Bůh je svatý a my jsme hříšní Hřích tvoří hlubokou propast, která nás odděluje od Boha Snažíme se dosáhnout Boha a najít smysl života vlastním úsilím… …avšak nejsme schopni překonat propast hříchu

20 2. Nežijeme ve vztahu s Bohem
Bible ukazuje jediný způsob, jak tuto propast překlenout

21 3. Jedinou cestou k Bohu je Ježíš Kristus
Ježíš je víc než jen učitel morálky, prorok či náboženský vůdce. Je to Bůh, který se stal člověkem. Své božství dokázal tím, že vstal z mrtvých.

22 3. Jedinou cestou k Bohu je Ježíš Kristus
… Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne.“ Jan 14,6

23 3. Jedinou cestou k Bohu je Ježíš Kristus
Ježíš je ta cesta, protože za nás zemřel „Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“ Římanům 5,8

24 3. Jedinou cestou k Bohu je Ježíš Kristus
Ježíš je ta cesta, protože za nás zemřel „Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ Římanům 6,23

25 3. Jedinou cestou k Bohu je Ježíš Kristus
HŘÍCH Ježíš je ta cesta, protože za nás zemřel B ů H ČLOVĚK

26 3. Jedinou cestou k Bohu je Ježíš Kristus
Tento obrázek znázorňuje, jak Bůh překlenul propast, která nás od něj odděluje. HŘÍCH B ů H Poslal svého Syna, Ježíše Krista, aby zemřel na kříži místo nás a zaplatil tak za naše hříchy. ČLOVĚK

27 3. Jedinou cestou k Bohu je Ježíš Kristus
Tento obrázek znázorňuje, jak Bůh překlenul propast, která nás od něj odděluje. HŘÍCH B ů H Poslal svého Syna, Ježíše Krista, aby zemřel na kříži místo nás a zaplatil tak za naše hříchy. ČLOVĚK

28 3. Jedinou cestou k Bohu je Ježíš Kristus
Nestačí o těchto věcech jen vědět…

29 4. Ježíše Krista musíme osobně přijmout
Přiznat, že jsem hříšný a obrátit se k Bohu Spoléhat na to, že Ježíš sám vyřešil problém mého hříchu… „Proto čiňte pokání a obraťte se , aby byly smazány vaše hříchy.“ Skutky 3,19 „Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“ Efezským 2,8 - 9

30 4. Ježíše Krista musíme osobně přijmout
Pozvat Ježíše do svého života a nechat se jím vést… Ježíš řekl: „Hle stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu.“ Zjevení 3,20

31 4. Ježíše Krista musíme osobně přijmout
Nestačí jen intelektuální přesvědčení, že Bůh existuje, že Ježíš je Syn Boží a že zemřel za naše hříchy. Nejde ani o žádný citový zážitek. Je potřeba udělat rozhodnutí a začít důvěřovat Ježíši. Jak?

32 4. Ježíše Krista musíme osobně přijmout
Ježíše můžeš přijmout třeba hned teď Své rozhodnutí důvěřovat Bohu můžeš vyjádřit modlitbou – modlitba je rozhovor s Bohem Bůh tě zná. Je důležité, co Bohu říkáš, ne jakými slovy to říkáš.

33 4. Ježíše Krista musíme osobně přijmout
Modlit se můžeš třeba takto: „Pane Ježíši, potřebuji tě. Odpusť mi, prosím, moje hříchy. Děkuji ti za to, že jsi za mě zemřel na kříži. Otvírám ti svůj život a prosím, abys mě vedl a změnil mě v takového člověka, jakého mě chceš mít.“ Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit a Ježíš, jak slíbil, vstoupí do tvého života.

34 4. Ježíše Krista musíme osobně přijmout
Můžeš si být jistý, že Ježíš je ve tvém životě? Myslel jsi to upřímně, když jsi v modlitbě zval Ježíše do svého života? Ježíš slíbil (Zjevení 3,20), že k tobě vejde. Věříš mu, že to udělal?

35 4. Ježíše Krista musíme osobně přijmout
Věříš mu, že to udělal? Můžeš si být jistý, že Bůh odpověděl na tvou modlitbu. On je spolehlivý. Podle Bible můžeme vědět, že všichni, kdo přijali Pána Ježíše, mají věčný život.

36 4. Ježíše Krista musíme osobně přijmout
„A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.“ 1. list Janův 5,11-13

37 4. Ježíše Krista musíme osobně přijmout
„A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.“ 1. list Janův 5,11-13

38 4. Ježíše Krista musíme osobně přijmout
Co se stalo, když jsi přijal Ježíše? Ježíš vstoupil do tvého života (Zjevení 3,20) Byly ti odpuštěny hříchy (Koloským 1,14) Stal ses Božím dítětem (Jan 1,12) Dostal jsi věčný život (Jan 5,24) Začal jsi žít životem, který ti Bůh připravil (Jan 10,10) Přijetí Ježíše je nejvýznamnější a zároveň nejradostnější událostí ve tvém životě.

39 Jak může křesťan růst ve víře?
„Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.“ 2. List Petrův 3,18 Základem pro duchovní růst je naše neustálá důvěra Ježíši. V růstu ti pomohou: Modlitba – mluv denně s Bohem Boží slovo – čti denně Bibli (začni třeba Janovým evangeliem) Poslušnost – poslouchej Boha v každém okamžiku svého života Společenství – navštěvuj některou z církví, kde vyznávají Ježíše Krista a učí jeho slovu - Bibli Svědectví – vyznávej Ježíše denně svým životem i slovy Důvěra – důvěřuj Ježíši v každé oblasti svého života Zdrojem duchovního růstu je Duch svatý. Umožni mu, aby tě vedl ve tvém každodenním životě a svědectví.


Stáhnout ppt "čtyři skutečnosti, které vyžadují rozhodnutí"

Podobné prezentace


Reklamy Google