Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROFIL MANAŽERA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROFIL MANAŽERA."— Transkript prezentace:

1 PROFIL MANAŽERA

2 Základní poslání manažera
Mezi nejdůležitější schopnosti manažera patří schopnost rozpoznat schopnosti. [Robert Half] Lidi se neřídí. Úkolem je lidi vést. Cílem je produktivní využití konkrétních předností a znalosti každého jedince. [P. Drucker] Základním úkolem manažera je splnění požadavku vyplývajících z tzv. analýzy 4E, což jsou: - účelnost (Effectiveness) – tj. dělání správných věcí, - účinnost (Efficiency) – tj. provádění věci správným způsobem, - hospodárnost (Economy) – tj. dělání věcí s minimálními náklady, - odpovědnost (Equity) – tj. dělání věci spravedlivě a podle práva. K dosažení těchto požadavků musí být manažer dostatečně kompetentní, tj. musí ovládat nejen praktické dovednosti, ale mít i odborné znalosti a specifické charakterové vlastnosti.

3 Manažer a jeho okolí, prostředí
Nejen svět, ale i pracovní prostředí prochází změnami. Obecný trend začátku 21. století: firmy se zeštíhlují: – zmenšování počtů zaměstnanců vede i ke změnám organizačních struktur, zejména ke zmenšování počtu řídících stupňů, - organizace stále více potřebují manažery, kteří nepoužívají autokratického stylu řízení, ale vystupují v rolích koordinátorů, koučů, rádců: méně manageringu – více mentoringu, - Pozor - problém – rozpor současnosti: čím větší nejistota, riziko, krize – tím větší nutnost (potřeba) použití autokratického stylu řízení! Mnoho různých vnitřních i vnějších faktorů ovlivňuje manažerskou výkonnost. Manažeři musí své funkce vykonávat při nepřetržitě se měnících podmínkách. Musí při tom vždy respektovat vliv vnějšího a vnitřního prostředí.

4 Vnější prostředí Zahrnuje veškeré vlivy působící na organizaci z jejího okolí. Tyto vlivy (faktory) rozdělujeme na: přímé – ovlivňující fungování organizace a nepřímé – ovlivňující klíma, ve kterém organizace funguje, Přímé vlivy: zákazníci, konkurenti, dodavatele, lidské zdroje, Nepřímé vlivy: technologie, ekonomika země, politika a legislativa, kulturní a sociální vlivy, mezinárodní vlivy

5

6 Obecné rysy manažerské práce
- realizuje (prosazuje) klasické manažerské funkce (plánování, organizování, řízení lidských zdrojů, vedení spolupracovníků, kontrola – analyzování, rozhodování, implementace), - plnění role vizionáře, koncepčního myslitele, tvůrce odvážných projektů do budoucnosti, propagátora všeho nového, - realizuje požadavky majitelů či nadřízených (trvalé zlepšování hospodářských výsledků, zvyšování výkonnosti, produktivity), - rozvijí své schopnosti, dovednosti, znalosti povinnost být neustále „in“, být lepší než podřízení, než ostatní kolegové!

7 Základní kompetence manažera
– způsobilost úspěšně vykonávat manažerskou práci (tzv. osobnostní předpoklady), - odborné znalosti (požadované, nadstavbové, speciální), - praktické dovednosti (získávají se tréninkem a praxi) – * zvládnutí správných řídících praktik, * komunikační schopnosti, * interpersonální dovednosti, * technické dovednosti - sociální zralost – lidské, mravní kvality, charakterové vlastnosti (lidská dimenze sociální zralosti), - charisma manažera

8 Osobnostní předpoklady pro výkon manažerské funkce
Odpovídající intelektové předpoklady Dobré organizační schopnosti Objektivita Flexibilita Sociální citlivost Komunikační způsobilost Tvořivost Dobrá odolnost vůči neuropsychické zátěži Autorita Smysl pro humor Osobní příklad

9 Styl manažerské práce Styl řízení či manažerské práce představuje způsob činnosti manažera charakterizující postupy jeho rozhodování a zvolené metody dosahování vytýčených cílů. Je důležitým atributem práce každého manažera. Většina manažerských rozhodnutí je determinována následujícími faktory: - charakterem okamžité situace: – rozhodování za normálního, běžného stavu, rozhodování za rizika a neurčitosti, rozhodování za krizového stavu. - závažnosti rozhodnutí: dobře, špatně strukturovaný problém, rizikový problém, legislativní nouze, chybné rozhodnutí a strach před jeho důsledky, neschopnost se rozhodnout. - postoji podřízených: ochota, respektování řídících záměrů či nikoli. - osobními vlastnostmi manažera: tolerantnost, puntičkářství, respektování názorů druhých apod.

10 Manažerské řídící styly

11 Nežádoucí manažerské řídící styly
Kilimandžáro – neustále zdůrazňuje závažnost a rozsáhlost své práce. Nepřipouští, že jeho činnost ničím nepřekračuje průměr, banálním maličkostem přikládá velký význam; Hasič – je v neustálém spěchu, řeší věci za pochodu, události ho překračují a on jenom „hasí“ problémy, nemá čas na nic jiného; Panikař – řeší vše v neustálém zmatku, který pomáhá vytvářet svými často protichůdnými a v rychlém sledu vydávanými příkazy Hnidopich – patří k vedoucím, kteří se snaží dosáhnout absolutní dokonalosti. Řeší každou maličkost a podstatné věcí mu unikají; Fantasta – vytváří odvážné strategie, projektuje budoucnost, ale jeho plány nestojí na reálném podkladě; řídí se heslem „co krok – to nápad“ Cestovatel – na svém pracovišti se vyskytuje jen vzácně, protože je pořád na nějakém důležitějším jednání. Jeho okolí si na to zvykne, nic po něm nechce, nemusí nic rozhodovat, řešit; Byrokrat – při rozhodování se striktně drží předpisů, zákonů, i když se ukáže, že daná norma je nesmyslná; Mrtvý brouk – řídí se heslem „co tě nepálí, nehas“. Událostem ponechává volný průběh a čeká, že se problémy vyřeší samy.

12 Efektivnost manažerské práce
E = f ( Q , A ) kde Q – kvalita manažerského rozhodnutí nebo příkazu (vlastního rozhodování) A – míra akceptovatelností manažerského rozhodnutí nebo příkazu (ochota podřízených realizovat rozhodnutí nebo příkaz)

13 Autorita manažera Formální – pravomoc vyplývající z funkčního postavení Neformální – uznání schopností a způsobu jednání s podřízenými Faktory podporující autoritu Odborná kvalifikace Pracovní morálka Důslednost a spravedlivost Příkladnost v morálce Vztah k podřízeným

14 Rady, doporučení – jak se stát dobrým manažerem
1) Buď dobře informován 2) Angažuj se jen v rozhodování o podstatných věcech a neutápěj se v maličkostech 3) Omezuj svoji účast jen na klíčové akce a úkoly 4) Pracuj prostřednictvím kvalitních spolupracovníků 5) Vtiskni organizaci (firmě) jasný směr – vize, strategie, systém práce, vnitřní kulturu 6) Nepleť se do politikaření 7) Buď pružný 8) Přidržuj se malého počtu jednoduchých pravidel

15 Dobrý manažer zvládá tři role
Interpersonální role: - representuje organizaci („figurehead“); - tvůrčím způsobem vede a motivuje spolupracovníky („leader“); - vytváří a aktivuje kontakty („liason“). 2) Informační role: - získává a využívá podnikatelské informace („monitor“); - sdílí a rozšířuje disponibilní informace („disseminator“); - je mluvčím organizace ke klíčovým problémům („spokesman“). 3) Rozhodovací role: - podniká a rozvíjí inovační prostředí („entrepreneur“); - řeší problémové situace a konflikty („disturbance handler“); - rozděluje omezené zdroje („resource allocator“); - vede jednání s rozhodujícími interními a externími partnery („negotiator“)


Stáhnout ppt "PROFIL MANAŽERA."

Podobné prezentace


Reklamy Google