Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný systém managementu v Nemocnici Břeclav, p. o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný systém managementu v Nemocnici Břeclav, p. o."— Transkript prezentace:

1 Integrovaný systém managementu v Nemocnici Břeclav, p. o.
ČSN EN ISO ČSN EN ISO 14001 ČSN OHSAS 18001 Radomíra Schweitzerová, DiS. – Oddělení interního auditu

2 Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace U nemocnice 1, Břeclav Tel: Fax Zahájení provozu 1992 511 lůžek ; 780 zaměstnanců, 21 odd. poskytujících zdravotní péči

3 Implementace systémů managementu v nemocnici
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace Implementace systémů managementu v nemocnici 2003 – Systémy managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001 (QMS) 2005 – Systémy environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001(EMS) 2006 – Systémy managementu BOZP dle ČSN OHSAS (SMS) ???? – Systémy managementu bezpečnosti informací dle ČSN ISO/IEC (ISMS) Jako jedna z prvních v ČR a jedna z mála se zavedením komplexně na všechny činnosti

4 Proč ISO do zdravotnického zařízení?
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace Proč ISO do zdravotnického zařízení? Zavedení systémů řízení dle norem ISO v nemocnici s cílem: zvýšení spokojenost klienta – pacienta a dalších zainteresovaných stran (legislativa, zřizovatel, zdravotní pojišťovny, odborná i laická veřejnost, média, občanská sdružení…), zajištění zdravotní péče v potřebném rozsahu a na odpovídající úrovni, naplnění základního poslání organizace, efektivnost vynaložených zdrojů, neustálé zlepšování organizace – trvalý cíl. Vhodný nástroj řízení.

5 Neustálé zlepšování systémů managementu metoda PDCA
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace Neustálé zlepšování systémů managementu metoda PDCA P - plánuj – stanovujeme cíle a identifikujeme procesy nezbytné pro dosažení výsledků ve shodě s požadavky klientů a politiky organizace. D - dělej – uplatňujeme procesní přístup, procesy řídíme. C - kontroluj – monitorujeme a měříme procesy ve vztahu k politice, cílům a požadavkům na službu (poskytnutou zdravotní péči a jiné činnosti). O výsledcích podáváme zprávy. A - jednej – provádíme opatření pro neustálé zlepšování jednotlivých oblastí činnosti zdravotnického zařízení.

6 Procesní přístup, odpovědnost
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace Procesní přístup, odpovědnost Identifikace procesů díky nimž dosáhneme výsledku dle požadavků klientů, v souladu s politikou organizace. Stanovení vzájemných vazeb; systémový přístup. Řízení procesů dle standardizovaných postupů. Stanovení odpovědností vč. odpovědnosti za implementaci a udržování systémů managementu – přenesení na jednotlivé úrovně organizační struktury. Všichni zaměstnanci si musí být a jsou vědomi své odpovědnosti za výsledky prováděných činností a organizace jako celku.

7 Postup při zavádění systémů managementu
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace Postup při zavádění systémů managementu Prezentace a seznámení členů vrcholového managementu s požadavky systému řízení jakosti (environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti informací). Školení vrcholového a středního managementu k zaváděnému systému managementu. Identifikace procesů, zpracování dokumentace – podílí se všichni zaměstnanci dle odpovědností. Systémový přístup. Prověření zaváděného systému, zjištění míry implementace, úrovně řídící dokumentace,…interní audity. Audit – ověření nezávislou, třetí stranou. Certifikace. Udržení a zlepšování implementovaného systému managementu.

8 Dokumentace Směrnice o dokumentaci
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace Dokumentace Směrnice o dokumentaci Stanovení postupu pro řízení veškerých řídících dokumentů zahrnujících v odpovídajícím rozsahu i dokumenty externího původu. Stanovení závazných a jednotných pravidel pro tvorbu, přezkoumání, schvalování, vydávání, evidenci a udržování dokumentů s cílem zajistit jejich jednoznačnost, aktuálnost a dostupnost v organizaci. Dokumentované postupy – schopnost prokázat efektivní a kvalitní provádění jednotlivých činností.

9 SMĚRNICE PLÁNY ŘÁDY PŘÍKAZY ŘEDITELE
INSTRUKCE STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUPY STANDARDY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE STANDARDNÍ POSTUPY TECHNICKÉ TECHNICKO PROVOZNÍ DOKUMENTACE ZÁZNAMY Zavedení systémů managementu dle norem řady ISO neznamená vytvářet zbytečnou dokumentaci a vykonávat zbytečné nebo nové činnosti, ale provádět veškeré činnosti kvalitně a efektivně a umět to prokázat.

10 Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
Záznamy Směrnice o řízení záznamů - stanovení postupu pro identifikaci záznamů, odpovědností za vytvoření a práci se záznamy, jejich ukládání, ochranu, vyhledávání, vypořádání a stanovení doby uchování v souladu s platnou legislativou tak, aby poskytovaly důkaz o shodě s požadavky a o efektivním fungování integrovaného systému managementu. Záznamy jsou vedeny v listinné / elektronické formě.

11 Odpovědnost a pravomoc
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace Odpovědnost a pravomoc Jmenování představitelů vedení - pro jakost, environment a BOZP, (bezpečnost informací). Jmenování manažerů IMS pro jednotlivé útvary. Jmenování interních auditorů. Stanovení odpovědností a pravomocí - všichni zaměstnanci jsou se svými pravomocemi a odpovědnostmi prokazatelně seznámeni a jsou si jich vědomi.

12 Sledování a řízení právních a jiných požadavků
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace Sledování a řízení právních a jiných požadavků Platné právní předpisy Mezinárodní normy; ČSN; metodická opatření;…. Rozhodnutí veřejnosprávních orgánů Požadavky zřizovatele a jiných veřejnosprávních orgánů, odborných společností, certifikačních společností,… Smlouvy

13 Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
Systém řízení rizik Identifikace a řízení rizik vyplývajících z činností organizace tak, aby tato rizika mohla být na všech úrovních řízena efektivně, minimalizována nebo zmírněn jejich dopad na organizaci. Podklad pro střednědobé a krátkodobé plánování v organizaci.

14 Systém komunikace v organizaci
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace Systém komunikace v organizaci Externí x interní komunikace Vertikální x horizontální komunikace Stanovení sytému porad, přenosu informací, komunikace s odbornou i laickou veřejností, médii, s klientem (pacientem a jeho rodinnými příslušníky), dalšími zainteresovanými stranami v souladu s platnou legislativou, vyřizování stížností,…

15 Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
Vzdělávání Určení nezbytné odborné kompetence pro prováděné činnosti a stanovení systému vzdělávání personálu. Dle právních předpisů, nároků týkajících se činnosti oddělení, plynoucích z naplňování politiky a cílů nemocnice a jednotlivých oddělení. Zajišťování výcviku – plány vzdělávání, individuální výcvik, periodická školení, nácvik havarijní připravenosti, … Průběžné vzdělávání třetí strany – smluvní partneři, dodavatelé služeb,…, klienti,…

16 Infrastruktura, zdroje
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace Infrastruktura, zdroje Určení infrastruktury potřebné pro dosažení shody s požadavky na služby a další produkty. Zajištění zdrojů na udržování a rozvoj infrastruktury (budovy, technické vybavení budov, zdravotnická technika, hardware, software, pracovní prostředí,….), lidských zdrojů,…

17 Realizace produktu Plánování.
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace Realizace produktu Plánování. Určení požadavků klientů – sdělovaných i potenciálních. Komunikace s klientem – sdělování informací o poskytovaných službách, vyřizování požadavků, plnění smluv,… Zpětná vazba od klientů (ankety spokojenosti, cílené rozhovory, plnění požadavků legislativy, zřizovatele, zdravotních pojišťoven,…). Proces návrhu a vývoje (např. nově zaváděné léčebné a ošetřovatelské postupy,….) je řízen a přezkoumáván. Proces nakupování – stanovení kritérií pro výběr a hodnocení dodavatelů, jejichž služby, produkty mají vliv na úroveň kvality poskytovaných služeb v nemocnici.

18 Majetek zákazníka - klienta
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace Majetek zákazníka - klienta Systém řízení majetku zákazníka (hmotný, osobní údaje, informace o zdravotním stavu, biologické vzorky,….). Odpovědnost za příjem, skladování, manipulaci, udržování, kontrolu, ochranu, vedení záznamů o majetku vč. záznamů o poškození,…

19 Měření, analýza a zlepšování
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace Měření, analýza a zlepšování O všech procesech jsou vedeny potřebné záznamy. Procesy jsou měřeny a výsledky analyzovány – efektivní rozhodování založené na faktech. Je sledována spokojenost klientů i zaměstnanců. Plnění stanovených politik a cílů,… - neustálé zlepšování je trvalým cílem organizace. Je nastaven vnitřní kontrolní systém. Jsou prováděny interní audity na všech pracovištích organizace. Ke zjištěním jsou přijímána nápravná a preventivní opatření, vč. stanovení termínů a odpovědností za jejich splnění, s ohledem na potřebu neustálého zlepšování a prevence opakovaného výskytu. Všechny neshodné produkty jsou řízeny, jsou analyzovány a řešeny stejným způsobem jako zjištění z auditů. Probíhá pravidelné přezkoumávání úrovně implementovaných systémů managementu v organizaci.

20 Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
ISO/IEC v nemocnici? Každodenní práce s citlivými údaji a informacemi o klientech,… Povinnost zaměstnanců - zachování mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se doví v souvislosti s výkonem povolání. Zajištění souladu s legislativními požadavky (zejm. Zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,…). Vybudování systémového přístupu k ochraně informací (řízení bezpečnosti důvěrných informací zahrnujících zaměstnance, procesy, IT systém a strategii organizace,…), navázání na již implementované systémy managementu. Snížení rizika úniku či zneužití důvěrných informací. Zvýšení důvěry klientů a zlepšení image organizace. ISO – Mezinárodní organizace pro normalizaci IEC – Mezinárodní elektrotechnická komise

21 Proč zavádět integrovaný systém managementu?
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace Proč zavádět integrovaný systém managementu? Fungující systémy managementu nám pomáhají řídit organizaci integrovaně. Máme prostředek jak zajistit efektivní a kvalitní provádění všech činností s ohledem na environment, bezpečnost klientů i zaměstnanců, požadavky legislativy,… Růst spokojenosti klientů, loajality zaměstnanců, zlepšování image organizace v očích veřejnosti a jejího postavení v regionu, konkurenceschopnost,… Nemocnice Břeclav, p.o. je důkazem toho, že systémy managementu mohou být efektivně implementovány i ve zdravotnickém zařízení.


Stáhnout ppt "Integrovaný systém managementu v Nemocnici Břeclav, p. o."

Podobné prezentace


Reklamy Google