Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akreditační standardy SAK ČR pro nemocnice - I

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akreditační standardy SAK ČR pro nemocnice - I"— Transkript prezentace:

1 Akreditační standardy SAK ČR pro nemocnice - I
Akreditační standardy SAK ČR pro nemocnice - I. Řízení kvality a bezpečí VI. Podmínky poskytované péče VII. Management VIII. Personalistika IX. Řízení informací MUDr. František Vlček

2 I. Standardy řízení kvality a bezpečí
Obecně se jedná o zcela přepracovanou kapitolu Zcela nové požadavky: Auditní činnost Sběr dat Sledování nežádoucích událostí

3 Standardy řízení kvality a bezpečí
V nemocnici je zaveden program zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných služeb.

4 Standardy řízení kvality a bezpečí
2. Program zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných služeb je plánován a je rozšířen do celé nemocnice.

5 Standardy řízení kvality a bezpečí
3. V nemocnici probíhá interní auditní činnost, tato činnost je plánovaná a dokumentovaná a provádějí ji k tomu pověřené a kvalifikované osoby.

6 Standardy řízení kvality a bezpečí
4. V nemocnici probíhá sběr dat o kvalitě a bezpečí poskytovaných služeb.

7 Standardy řízení kvality a bezpečí
5. V nemocnici je zaveden účinný proces sledování mimořádných/nežádoucích událostí Mimořádnou, resp. nežádoucí událostí se rozumí poškození pacienta, nebo riziko tohoto poškození, způsobené činností zdravotnických a nezdravotnických pracovníků nemocnice, nikoli onemocněním nebo poraněním pacienta.

8 Standardy řízení kvality a bezpečí
6. Nemocnice má zaveden systém sledování spokojenosti pacientů a účinný proces řešení stížností. 

9 Standardy řízení kvality a bezpečí
7. Nemocnice vytvoří pro všechny klinické obory metodiku výběru, tvorby a sledování standardních diagnostických, ošetřovatelských a dalších postupů, kterou systematicky modernizuje a doplňuje. Příklady dalších oblastí/činností vyžadujících zpracování postupů: rehabilitační ošetřování, péče o rizikové skupiny pacientů (děti, senioři), prevence stranové záměny, sledování bolesti, péče o pacienta s rizikem sebepoškození, zpracování standardů pro provádění méně častých výkonů (např. péče o pacienty s PEG na standardních odděleních) a další.

10 VI. Standardy podmínek poskytované péče
Povinnosti „navíc“: Bezpečnostní audity – kontrolní činnost fyzického prostředí budov a zařízení nad rámec pravidelných revizí a kontrol (st. 46, navazuje na st. 3) Praktický nácvik činností v případě požáru nebo zakouření a dalších havarijních situací Identifikace personálu Evidence nehod a poranění

11 Vyhrazená technická zařízení, která podléhají revizím a prohlídkám (1/2)
Plynová Medicinální a plynová zařízení a rozvody Elektrická - VN (trafo stanice, rozvody, přípojky) - NN - náhradní zdroje elektrické energie (st. 50) - přenosná elektrická zařízení - hromosvody

12 Vyhrazená technická zařízení, která podléhají revizím a prohlídkám (2/2)
Výtahy a zdvihací zařízení Tlakové nádoby Zdravotnické prostředky (zák. 123/2000) – st. 51 Zdravotnické prostředky využívající ionizující záření Manipulační technika a regály

13 VII. Standardy managementu
Obecně kapitola bez významných změn Zdrojem informací jsou především vnitřní předpisy (org. řád apod.) a rozhovory s vedením a s personálem, případně pacienty (dostupnost informace o spektru péče) Jeden často problematický standard – sledování oborové legislativy (č. 56)

14 Standardy managementu Standardy 52, 54, 55
Organizační řád, formy vedení a komunikace (pozor: platnost a aktuálnost) Spolupráce vrcholového managementu a středního managementu, plánování zdrojů atd. Poslání, cíle, strategie (pozor: znalost personálu)

15 Standardy managementu
53. Každé oddělení nemocnice má písemně zpracované spektrum péče poskytované pacientům.

16 Standardy managementu
56. Vedení nemocnice má stanovenou metodiku zapracování změn v oborové legislativě do vnitřních předpisů organizace.

17 VII. Standardy řízení lidských zdrojů
Kapitola má nyní více standardů je logičtěji organizována (od plánu po realizaci) Vypuštěné standardy hodnocení pracovníků Nové standardy Požadavek na plnění legislativy (č. 58) Zapracování „Přísnější standardy“ Hodnocení kompetencí

18 Standardy řízení lidských zdrojů
57. Vedení nemocnice stanoví počet kvalifikovaného personálu nutného k zajištění odpovídající péče o pacienty a plán rozvíjení kvalifikace pro jednotlivé pracovníky.

19 Standardy řízení lidských zdrojů
58. Zdravotnické zařízení vede pro každého pracovníka osobní spis, který obsahuje důležité informace o jeho dosažené kvalifikaci a další informace požadované zákonem a podzákonnými normami.

20 Standardy řízení lidských zdrojů
59. Povinnosti každého pracovníka nemocnice jsou stanoveny v platné náplni práce.

21 Standardy řízení lidských zdrojů
60. Všichni pracovníci jsou při nástupu zapracováni dle potřeb nemocnice a s ohledem na jejich specifickou pracovní náplň.

22 Standardy řízení lidských zdrojů (kapitola Kontinuita zdravotní péče)
35. Nemocnice stanoví a realizuje postup pro zajištění kontinuity péče pacientům a pro zajištění koordinace činnosti zdravotnických pracovníků.

23 Standardy řízení lidských zdrojů
61. Všichni pracovníci nemocnice, kteří poskytují zdravotní péči, mají aktuální spektrum svých kompetencí. Kompetence každého pracovníka jsou pravidelně hodnoceny Pozn.: Vypuštěn standard „hodnocení“

24 Standardy řízení lidských zdrojů
62. Nemocnice má vypracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechna pracoviště, včetně stanoveného rozsahu osobních ochranných pomůcek.

25 Standardy řízení lidských zdrojů
63. Nemocnice sleduje vhodnou formou spokojenost zaměstnanců.

26 IX. Standardy pro sběr a zpracování informací
Sdílení informací s orgány státní správy Zdravotnická dokumentace Předpis + platná legislativa Forma, včasnost, úplnost Kontrola (st. 67) Identifikace pacientů Důvěrnost informací Zabezpečení dat (elektronických i písemných) Přístupová práva (předpis) + poskytování informací pacientům a jejich blízkým


Stáhnout ppt "Akreditační standardy SAK ČR pro nemocnice - I"

Podobné prezentace


Reklamy Google