Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zamyšlení nad problémem mučení a jiného špatného zacházení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zamyšlení nad problémem mučení a jiného špatného zacházení"— Transkript prezentace:

1 Zamyšlení nad problémem mučení a jiného špatného zacházení
Anna Hofschneiderová Maroš Matiaško KVOP, Brno, prosinec 2014

2 Otázky nad rozlišením špatného zacházení
Mučení: a) silná bolest nebo tělesné či duševní utrpení b) úmyslné zavinění c) zvláštní cíl jednání (demonstrativně!) i) získat informace nebo přiznání ii) potrestat jej za jednání, jehož se dopustil nebo z něhož jsou podezřelí iii) zastrašit nebo přinutit iv) diskriminovat d) „veřejný“ prvek Nelidské a ponižující zacházení Chybí úmysl nebo cíl jednání, případně chybí silná bolest nebol tělesné či duševní utrpení, ale je přítomen cíl ponížit člověka Manfred Nowak: E/CN.4/2006/6, odst. 39: Rozlišujícím kritériem byl mělo být spíše cíl jednání pachatele a bezmocnost oběti, než silná bolest nebo tělesné či duševní utrpení

3 Prvek veřejné moci Juan Méndez, A/HRC/22/53, odst. 24
„law enforcement officals“, lékaři, zdravotničtí pracovníci, sociální pracovníci, včetně těch, kteří pracují v soukromých zařízeních UN CAT, Všeobecný komentář č. 2, odst. 18 pokud státní orgány vědí nebo mají důvod věřit, že došlo k mučení nebo špatnému zacházení soukromou osobou a selžou při prevenci, vyšetřování a potrestání těchto pachatelů, pak by úředníci těchto státních orgánů měli být považováni za pachatele, spolupachatele nebo za jinak odpovědné osoby za účast na tomto jednání UN CAT, Všeobecný komentář č. 2, odst. 19 pokud má dojít k převozu člověka do zařízení nebo instituce o které se ví, že je spojena s mučením nebo špatným zacházením nebo do zařízení či instituce, která neimplementovala náležitou ochranu, nese odpovědnost stát a jeho úředníci by měli být potrestáni za nařízení, svolení či účast na takovém převozu

4 Špatné zacházení v různých souvislostech
Zvláštní zpravodaj OSN pro mučení, kruté, nelidské a ponižující zacházení nebo trestání Dostupnost a přístupnost medikace utišující bolest (paliativní péče) Osoby diagnostikované HIV/AIDS Osoby závislé na návykových látkách Lidé s postižením Děti (např. tělesné tresty) a ženy (např. reproduktivní práva) Sexuální menšiny (např. trangender lidé) Judikatura v oblasti sociálních práv Špatné zacházení a sociální práva (chudoba, problémy vystěhovávání, atd.)

5 Osoby s HIV/AIDS Zvláštní zpravodaj OSN pro mučení, kruté, nelidské a ponižující zacházení nebo trestání, zpráva E/CN.4/2004/56 Transfuze Mučením může být úmyslná transfuze infikované krve (odst. 52) Informace, vzdělávání a přístup k prevenci Špatné zacházení může založit zabránění přístupu k informacím, vzdělávání a prostředkům prevence, k dobrovolnému testování, poradenství, porušení mlčenlivosti a zabránění přístupu k dobrovolné účasti na léčbě (odst. 54). Státy by neměly omezovat přístup k antikoncepci, úmyslně zkreslovat informace o sexu (odst. 56) Výzkum Špatným zacházením může být nedobrovolný výzkum HIV/AIDS (odst. 56) Diskriminace Úzký vztah mezi špatným zacházením a diskriminací na základě HIV/AIDS. Velmi nebezpečné jsou mýty u sexuálních menšin, to se projevuje při v případě zadržení nebo podání oznámení v jejich následné další viktimizaci ze strany policie, a to verbálními nebo i fyzickými útoky (odst )

6 Osoby závislé na návykových látkách Zvláštní zpravodaj OSN pro mučení, kruté, nelidské a ponižující zacházení nebo trestání, zprávy A/HRC/10/44, A/HRC/22/53 Lékařská péče v případě abstinenčního syndromu Zranitelná skupina zejména v případě detence. V případě abstinenčního syndromu je potřebné zajistit náležitou léčbu, jinak dochází k špatnému zacházení. Rovněž v případě, že je abstinenční syndrom použit ke kterémukoliv z cílů podle čl. 1 CAT (odst. 57). Konkrétní forma špatného zacházení: odmítnutí léčby náhražkou opiátů nebo metadonové léčby. Stejná logika by se měla uplatnit mimo detenci (A/HRC/22/53, odst. 73) Dobrovolnost Léčba by měla být založena na dobrovolnosti. V případě, kdy je součástí trestní sankce, pacient by měl mít možnost léčbu odmítnout (odst. 59) Testování na HIV/žloutenku Testování je možné, ale musí být založeno na respektování požadavku informovaného souhlasu a potřebnosti. Výjimečně je možné testovat i proti vůli, například jde-li o zajištění důkazu pro soudní řízení (odst ). Odmítnutí anti-retrovirální léčby u HIV pozitivních závislých osob Předpoklad, že závislé osoby nebudou schopné dodržovat antiretrovirální léčbu a její nezajištění z tohoto důvodu vede ke krutému a nelidskému zacházení (A/HRC/22/53, odst. 73)

7 Sexuální menšiny Zvláštní zpravodaj OSN pro mučení, kruté, nelidské a ponižující zacházení nebo trestání, zpráva A/HRC/22/53 Sexuální menšiny a obecně vnímána očekávání ohledně pohlaví Členové sexuálních menšin jsou nepřiměřeně podrobováni mučení a jiným formám špatného zacházení, protože nenaplňují sociálně konstruovaná očekávání ohledně pohlaví. Diskriminace na základě sexuální orientace nebo identifikace pohlaví může přispět k procesu dehumanizace oběti, což je častokrát nutnou podmínkou pro mučení nebo špatné zacházení (odst. 79) Změna pohlaví Kritika povinné sterilizace u změny pohlaví a doporučení změnit právní normy, které upravují/vyžadují znemožnění reprodukční funkce v případě změny pohlaví (odst. 78, 88) § 29 NOZ: Změna pohlaví člověka nastává chirurgickým zákrokem při současném znemožnění reprodukční funkce a přeměně pohlavních orgánů. Má se za to, že dnem změny pohlaví je den uvedený v potvrzení vydaném poskytovatelem zdravotních služeb.

8 Lidé s postižením Separace
Je špatným zacházením bez ohledu na délku doby trvání (A/66/268) Použití omezujících prostředků (A/HRC/22/53) I na krátkou dobu může vyústit v mučení nebo špatné zacházení Je důležité, aby byl zakotven absolutní zákaz použití všech donucovacích a nedobrovolných opatření, včetně omezujících prostředků nebo separace lidí s duševní poruchou nebo mentálním postižením, na všech místech, kde dochází ke zbavení jejich osobní svobody, včetně psychiatrických léčeben a zařízení sociálních služeb. Nedobrovolná institucionalizace (psychiatrické léčebny, zařízení sociálních služeb) Zbavení osobní svobody pouze na základě postižení, které vyvolává vážnou bolest nebo útrapy, může spadat do působnosti Úmluvy proti mučení (A/63/175). Zohledňuje se strach a úzkost vyvolaná detencí s neurčitou dobou trvání, použití nedobrovolné léčby nebo elektrošoků, použití omezujících prostředků a separace, odloučení od rodiny a komunity (A/HRC/22/53).

9 Špatné zacházení a sociální práva – sociální zabezpečení
R. (Adam and Limbuela) v. Secretary of State for the Home Department (House of Lords, ) Relevantní je skutečnost, že žadatel o azyl byl/může být vystaven důsledkům toho, že se ocitne bez přístřeší, zdravotním rizikům i rizikům z hlediska své osobní bezpečnosti, nedostatečný přístup k toaletě a sanitárnímu zařízení a pocit ponížení spjatý s touto situací bídy. Síť ochrany poskytovaní příslušným ustanovením předpisů sociálního zabezpečení je širší než pouze ochrana před nutností uchýlit se k žebrotě nebo prostituci.

10 Špatné zacházení a sociální práva – násilné vystěhování
Výbor OSN proti mučení Závěrečná doporučení Izraeli (2001) - Nucená vystěhování a ničení domovů způsobují obyvatelům nepopsatelné utrpení Hijrizi v. Yugoslavia, stížnost č. 161/2000: UN Doc. CAT/C/29/D/161/2000 ( ) - Bozova Gravica Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) v. Sudan, Communication 296/2005 (Africká komise pro lidská práva) Původní obyvatelstvo Darfuru Nucená vystěhování a ničení domova nestátnímu subjekty jsou krutým, nelidským nebo ponižujícím zacházením, pokud stát neposkytne obětem ochranu před porušením jejich práv.

11 Špatné zacházení a sociální práva – právo na vodu
Mosetlhanyane and others v. Attorney General of Botswana, Civil Appeal No. CACLB (Court of Appeal at Lobatse, ) Odmítnutí využití vrtů/studen v chráněné rezervaci pro potřeby místních obyvatelů, a to případně i na jejich vlastní náklady „Můžete žít v rezervaci, pokud nebudete získávat vodu jinak než z rostlin“. Aplikace „soudu hodnoty“ (value judgment) – zohlednění mezinárodního konsenzu na významu přístupu k vodě

12 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Zamyšlení nad problémem mučení a jiného špatného zacházení"

Podobné prezentace


Reklamy Google