Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Povaha zprávy národního preventivního mechanismu Ochrana ohrožených dětí a jejich rodin Mgr. et Mgr. Ladislav Tomeček.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Povaha zprávy národního preventivního mechanismu Ochrana ohrožených dětí a jejich rodin Mgr. et Mgr. Ladislav Tomeček."— Transkript prezentace:

1 Povaha zprávy národního preventivního mechanismu Ochrana ohrožených dětí a jejich rodin Mgr. et Mgr. Ladislav Tomeček

2 www.ochrance.cz 2 Systematické návštěvy ● § 1 odst. 3 zákona č. 349/1999 Sb., ● Ochránce provádí systematické návštěvy míst, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě veřejnou mocí nebo v důsledku závislosti na poskytované péči, ● s cílem posílit ochranu těchto osob před mučením, krutým, nelidským, ponižujícím zacházením nebo trestáním a jiným špatným zacházením.

3 www.ochrance.cz 3 ● Ochránce po návštěvě zařízení, po souvisejících návštěvách více zařízení vypracuje zprávu o svých zjištěních. ● Součástí této zprávy mohou být doporučení nebo návrhy opatření k nápravě. Zákon č. 349/1999 Sb.: Zpráva

4 www.ochrance.cz 4 ● Ochránce vyzve zařízení, aby se k jeho zprávě, doporučením nebo návrhům na opatření k nápravě vyjádřilo ve lhůtě stanovené ochráncem. ● Takto může ochránce vyzvat i zřizovatele zařízení nebo příslušné úřady. ● Shledá-li ochránce jejich vyjádření dostatečnými, zařízení, popřípadě jeho zřizovatele nebo příslušné úřady o tom vyrozumí. Zákon č. 349/1999 Sb.: Výzva

5 www.ochrance.cz 5 ● Zpráva je vždy adresována zařízení. ● Případně je vyzván i zřizovatel. ● Vyjádření zařízení/zřizovatele je „dostatečné“ = realizace doporučení. X Jinak ochránce využívá sankční mechanismus: ● a) vyrozumí nadřízený úřad a není-li takového úřadu, vládu, ● b) může o svých zjištěních informovat veřejnost. Charakter výzvy

6 www.ochrance.cz 6 ● Čl. 19 písm. b) OP: Předkládat příslušným orgánům doporučení s cílem zlepšit zacházení s osobami zbavenými svobody a podmínky, v nichž jsou tyto osoby drženy, a předcházet mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání. ● Čl. 22 OP: Příslušné orgány prostudují doporučení národního preventivního mechanismu a navážou s ním dialog o možných prováděcích opatřeních. Opční protokol: Oprávnění NPM

7 www.ochrance.cz 7 ● Pouze NPM má zákonnou povinnost provádět systematické návštěvy a působit preventivně. ● Šíře oprávnění NPM. ● Šíře šetřených skutečností. ● Jedinečnost zjištění, jejichž realizace má preventivní charakter. Výjimečnost postavení ochránce jako národního preventivního mechanismu

8 www.ochrance.cz 8 Ochránce je oprávněn s vědomím vedoucích úřadů, a to i bez předchozího upozornění, ● vstupovat do všech prostor zařízení ● nahlížet do spisů (včetně zdravotnické dokumentace), ● klást otázky jednotlivým zaměstnancům zařízení, ● hovořit s osobami umístěnými v zařízeních, a to bez přítomnosti jiných osob. ● Informace získané z rozhovorů jsou DŮVĚRNÉ ● Metodologie šetření ochránce Oprávnění ochránce

9 www.ochrance.cz 9 ● Ze zákazu mučení a jiného krutého nelidského či ponižující zacházení nebo trestání plynou pro stát i pozitivní závazky. ● Nestačí, že se stát aktivně nedopouští „špatného zacházení“. Česká republika je povinna zajistit osobám pod svou jurisdikcí (preventivní) ochranu před špatným zacházením, (a to i ze strany soukromých osob). Pozitivní závazek státu

10 www.ochrance.cz 10 ● „Soud se domnívá, že závazek vysokých smluvních stran v čl. 1 Úmluvy, aby každému, kdo podléhá jejich jurisdikci, zajistily práva a svobody uvedené v Úmluvě, ve spojení s čl. 3, vyžaduje, aby státy přijaly opatření s cílem zajistit, aby jednotlivci v jejich jurisdikci nebyli vystaveni mučení nebo nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, včetně špatného zacházení ze strany soukromých osob… Zejména děti a další zranitelné osoby mají právo na ochranu státu v podobě účinného odrazení od těchto závažných porušení osobní integrity…“ Rozsudek ESLP ze dne 23. září 1998 ve věci A. proti Spojenému království (para 22)

11 www.ochrance.cz 11 ● „… je povinností státu přijmout přiměřené kroky k zabránění špatného zacházení, které je pácháno soukromými osobami, pokud o něm orgány věděly, nebo vědět měly“ (para 73). ESLP rozsudek ze dne 10. května 2001 ve věci Z. a další proti Spojenému království

12 www.ochrance.cz 12 ● Povinnost státu konat, tj. pozitivní závazek státu = REAGOVAT NA DOPORUČENÍ OCHRÁNCE. ● Přiměřená lhůta stanovená NPM k realizaci doporučení. ● V případě nepřiměřených a hrubých zásahů do práv a důstojnosti dětí je již během návštěvy dáno doporučení, např. zdržet se určitého jednání. Realizace doporučení = prevence

13 www.ochrance.cz 13 ● Zjištění NPM není podnětem pro zařízení či zřizovatele k zamyšlení. ● Absence konání, bagatelizace zjištění představuje neplnění pozitivního závazku. Bránění zjednání efektivní nápravy. ● Návrhy na provedení „vlastní“ dublované kontroly. ● Vyslání jiných kontrol – Česká školní inspekce (x jiná oprávnění a jiné zaměření kontroly). ● Neurčitá vyjádření. Formy nespolupráce s NPM

14 www.ochrance.cz 14 Stručnost nade vše

15 www.ochrance.cz 15 ● Konstatuje-li ochránce jako NPM špatné zacházení s osobami omezenými na osobní svobodě, a upozorní na to zařízení, zřizovatele či vládu, ● jsou státní orgány povinny učinit účinná preventivní opatření k nápravě. Jak naložit s doporučeními ochránce

16 www.ochrance.cz 16 Děkuji za pozornost tomecek@ochrance.cz


Stáhnout ppt "Povaha zprávy národního preventivního mechanismu Ochrana ohrožených dětí a jejich rodin Mgr. et Mgr. Ladislav Tomeček."

Podobné prezentace


Reklamy Google