Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účetní konsolidace státu Česká republika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účetní konsolidace státu Česká republika"— Transkript prezentace:

1 Účetní konsolidace státu Česká republika
Ministerstvo financí České republiky Ing. Alena Kochová Ředitelka odboru 54 – Ekonomické informace

2 Co je to účetní konsolidace?
Zjednodušeně řečeno: „ Je to proces, jehož výsledkem je sestavení takových výkazů za skupinu organizací, jako kdyby se jednalo o jeden celek.“

3 Od individuální účetní závěrky ke konsolidaci státu
Stát je právnická osoba, která je atomizována do značného počtu účetních jednotek. Tyto účetní jednotky plní funkce státu, jednají jeho jménem, poskytují zpoplatněné služby, vybírají daně a poplatky a hospodaří a spravují majetek státu, atd. … . Toto jsou všechno skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, jehož výsledkem je sestavení účetní závěrky v podobě Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty, Přílohy účetní závěrky, Přehledu o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu za každou konkrétní účetní jednotku.

4 Od individuální účetní závěrky ke konsolidaci státu
Aby bylo možné plně využívat všechny informace, které je možné z účetnictví získat pro řízení státu jako celku je nutné využít procesy účetní konsolidace, abychom mohly sestavit: Souhrnný výkaz majetku a závazků státu Souhrnný výkaz nákladů a výnosů státu Přílohu Výkaz peněžních toků státu

5 Legislativa – východiska
Legislativní rámec pro povinnost k sestavování konsolidovaných výkazů za státu ČR vychází z ustanovení §23b zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v aktuálním znění. Pro provádění účetní konsolidace státu ČR budou použity přiměřeně standardní konsolidační metody, které jsou osvědčené a používané v podnikatelském prostředí a vychází ze 7. Direktivy Rady Evropských společenství. Takovýto přístup bude mít i nespornou výhodu zejména v tom, že bude dosaženo srovnatelnosti konsolidovaných účetních informací státu ČR s informacemi zveřejňovanými podnikatelskou sférou a také i s výsledky ostatních Evropských zemí.  

6 Legislativa ČR pro konsolidaci státu ČR
§ 23b Zákona o účetnictví 563/1991 Sb. Konsolidační vyhláška – v současné době v připomínkovém řízení MF Konsolidační manuál – metodická součást konsolidační vyhlášky Konsolidační pravidla - (jednotné uplatňování účetních metod – pro potřeby konsolidace)

7 Smysl účetní konsolidace státu ČR
Zjištění za stát i nižší seskupení státu: + Struktury majetku + Složení a poměr vlastního a cizího kapitálu + Poměrové ukazatele aktiv a pasiv + Stav a vývoj pohledávek a závazků státu včetně podmíněných + Výsledek hospodaření běžného roku i let minulých Druhý pilíř nástroje řízení státu

8 Procesy konsolidace Celý proces konsolidace probíhá ve
čtyřech fázích (etapách). V první fází je nutné vymezit potenciální konsolidační celek – konsolidační vyhláška. Osvobozeny od povinnosti být součástí konsolidačního celku budou pouze ty účetní jednotky, které budou splňovat kritéria významnosti pro osvobození stanovená v konsolidační vyhlášce.

9 Procesy konsolidace Ve druhé fází probíhá:
analýza vztahů mezi organizacemi konsolidačního celku určení konsolidačních metod a systému konsolidace stanovení konsolidačních pravidel – tj. sjednocení účetních metod (úprava položek rozvahy a výsledovky, popis oceňování majetku a závazků, volba přepočtu kurzových rozdílů, způsob odepisování apod.)

10 Procesy konsolidace Třetí fáze je prováděcí, ve které jsou prováděny
konkrétní konsolidační postupy podle jednotlivých metod konsolidace v souladu s konsolidačním manuálem. Čtvrtá fáze je závěrečná tj. nastává: sestavení konsolidovaných výkazů za stát ČR (Souhrnný výkaz majetku a závazků státu, Souhrnný výkaz nákladů a výnosů státu, Příloha a Výkaz peněžních toků státu) zveřejnění údajů

11 Kdo tvoří konsolidační celek státu?
konsolidující jednotka ČR konsolidované účetní jednotky (ČNB, ČTV, ČRo, PF, RRRS, zdravotní pojišťovny, obchodní společnosti s majetkovou účastí státu) dílčí konsolidační celky státu (dále jen „DKCS“) vládní části DKCS municipální části

12 DKCS vládní části Konsolidující jednotka ČR
část účetní jednotky Ministerstvo financí (kapitola 312) a jím řízené organizační složky státu nebo jejich části a další účetní jednotky, ostatní resorty (kapitoly) a jimi řízené organizační složky státu a další účetní jednotky, státní podniky, veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, školské právnické osoby a veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení

13 DKCS municipální části
kraje a Hlavní město Praha účetní jednotky, u kterých kraj nebo Hlavní město Praha plní funkci zřizovatele (zejména příspěvkové organizace obce a části obcí, které jsou samostatnými účetními jednotkami (městské části) dobrovolné svazky obcí účetní jednotky, u kterých obce a části obcí plní funkci zřizovatele (zejména příspěvkové organizace) a jimi zřízené organizace a jejich majetkové účasti

14 Zjednodušený model konsolidace ČR
Konsolidující jednotka stát ČR MF(396,397,398,FP,NF) Majetkové účasti státu (vládní část), ČNB, ČT, VZP … DKCS vládní části DKCS municipální části DKCS MF DKCS MPO DKCS kraj Ústecký DKCS kraj … DKCS M… MF 312 GFŘ 312 GŘC 312 ÚZSVM DKCS KÚ ÚK DKCS obce ÚnL DKCS obce … STC

15 Zpracování konsolidace – 1. stupeň (DKCS obec)
PKP 1. Data z individuální účetní závěrky ÚJ Převodní tabulka Rozdíly z různých metod Pohledávky, závazky, náklady, výnosy, podrozvaha Vysvětlení vybraných položek – pro přílohu ZPRACOVÁNÍ KONSOLIDACE 1. STUPNĚ Konsolidované účetní výkazy 1. stupně PKP 2. stupně

16 Zpracování konsolidace – 2. stupeň (DKCS kraj)
PKP 2. Data z konsolidovanýchúčetních výkazů 1. stupně Převodní tabulka Rozdíly z různých metod Pohledávky, závazky, náklady, výnosy, podrozvaha Vysvětlení vybraných položek – pro přílohu ZPRACOVÁNÍ KONSOLIDACE 2. STUPNĚ Konsolidované účetní výkazy 2. stupně PKP 3. stupně

17 Zpracování konsolidace – stát
PKP 3. Data z konsolidovaných účetních výkazů 2. stupně Převodní tabulka Rozdíly z různých metod Pohledávky, závazky, náklady, výnosy, podrozvaha Vysvětlení vybraných položek – pro přílohu ZPRACOVÁNÍ KONSOLIDACE STÁTU SESTAVENÍ KONSOLIDOVANÝCH VÝKAZŮ STÁTU

18 Povinnosti konsolidující jednotky
Sestavit konsolidační pravidla platné v rámci státu a svého DKCS Metodicky zajistit správné účetní postupy v rámci státu a svého DKCS Zaslat seznam účetních jednotek DKCS do CSÚIS Poskytovat informace vyššímu DKCS Konsolidovat svůj DKCS a odeslat konsolidované výkazy včas do CSÚIS

19 Povinnosti konsolidované jednotky
Dodržování stanovených jednotných účetních postupů a jednotné uplatňování účetních metod Poskytovat informace konsolidující jednotce Aktivně komunikovat ostatními jednotkami v rámci konsolidačního celku Předávání účetních výkazů a PKP do CSÚIS

20 Základní kroky při konsolidaci
Vylučování vzájemných pohledávek a závazků tj.včetně vylučování vzájemných poskytnutých a přijatých dotací a transférů (tuzemsko i zahraničí) Vylučování kapitálu (v případě majetkových účastí s rozhodujícím vlivem) Vylučování vzájemných nákladů a výnosů (spotřebované a nespotřebované dodávky v rámci DKCS)

21 Nástroje pro účetní konsolidaci
Převodový můstek z výkazů sestavených vyhl. 410/2009 Sb., 500, 501, 502, 503 a 504/2002 Sb. na výkazy státu Manuál ke konsolidační vyhlášce Konsolidační pravidla Vzorové příklady Nástroj pro manuální vyplnění PKP (MS Excel) Metodická podpora (MF – kraje – obce) Kontrolní algoritmy a validace

22 Komu jsou konsolidované výkazy státu určeny?
orgánům zákonodárné, výkonné a soudní moci, orgánům municipalit (krajům, obcím), Českému statistickému úřadu, občanům České republiky, orgánům Evropské Unie (řídícím i monitorovacím) , tuzemským a mezinárodním finančním institucím , odborné veřejnosti (vysoké školy, vědecké instituce, tisk apod.).

23 Závěr Děkuji Vám za pozornost. Už víte co je konsolidace státu ČR?


Stáhnout ppt "Účetní konsolidace státu Česká republika"

Podobné prezentace


Reklamy Google