Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Optimalizace procesů na úřadě ev. č. projektu CZ.1.04/4.1.01/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Optimalizace procesů na úřadě ev. č. projektu CZ.1.04/4.1.01/"— Transkript prezentace:

1 Optimalizace procesů na úřadě ev. č. projektu CZ.1.04/4.1.01/53.00120
Ing. Kamil Válek tajemník městského úřadu Město Uherský Brod 9. Národní konference kvality ve veřejné správě Brno, února 2013

2 Hlavní cíle projektu – obecně
Optimalizovat a standardizovat agendy MěÚ UB a jasně formulovat práva a povinnosti pro úředníky, což přispěje k efektivnějšímu výkonu městského úřadu včetně zkvalitnění spolupráce a komunikace uvnitř úřadu Odhalit neefektivní a duplicitní činností úřadu, identifikovat úzká místa úřadu a následně vytvořit mapy procesů, identifikovat požadavky na nastavení informační podpory, zefektivnit práci pracovníků MěÚ UB, snížit počet nezbytných dokumentů a redukovat administrativní činnosti Předpokladem pro úspěšnou implementaci inovací vzešlých z projektu je vzdělávání klíčových pracovníků úřadu

3 Základní kameny procesního řízení
1. 2. 3. Strategie Trvalé zlepšování Motivace Týmová spolupráce Měření výkonnosti procesů Organizační struktura Procesy – popisy, mapy Informační technologie Dokumentace Kultura organizace

4 Změna organizační struktury
Tento stavební kámen pokrývá organizační uspořádání organizace včetně pravidel řízení, které podporují vysokou efektivitu, jednoduchost, rychlost a tím pádem výkonnost procesů v organizaci Tento stavební kámen a jeho nastavení velmi silně ovlivňuje kvalitu nastavení stavebního kamene „Týmová spolupráce“ v rámci i mezi procesy Základní principy tohoto stavebního kamene: vytvoření jednoduché a ploché organizační struktury, kterou lze efektivně řídit klíčové procesy – zavedení „procesních rolí“ vytvoření Organizačního řádu popisující nejen strukturu, ale hlavně pravomoci, pracovní povinnosti a nutné znalosti pro každou pozici

5 Organizační struktura k 31.12.2011

6 Zásady při navrhování organizačních změn
Zjednodušení organizační struktury MěÚ UB při respektování stávajících podmínek (evoluce ne revoluce) splněno Rozdělení odborů na státní správu a samosprávu splněno částečně Navržené změny předpokládají pouze přesuny pracovníků a kompetencí mezi odbory, nikoliv úpravy personálních stavů

7 Organizační struktura od 01.01.2012

8 Nová organizační struktura: shrnutí
Všechny hlavní činnosti spojené se správou majetku města spadají do dvou odborů. Spojení souvisejících činností v oblasti investic, dotací a územního plánování do jednoho odboru. Transformace kanceláře tajemníka – sekretariát, personalista, interní audit, krizové řízení; nově zařazeni právníci, informatici; nová pozice tiskového mluvčího. Odbor správní – přičleněny mimo stávajících správních agend také činnosti obecního živnostenského úřadu, dopravně-správní činnosti a agendy, přestupky a podatelna a doručovatelky. Snížení počtu odborů/samostatných oddělení z 15 na 10. Úprava počtu oddělení v rámci odborů.

9 Procesy Ve vztahu ke strategii, toto je první stavební kámen, bez kterého není možné zavedení procesního řízení Tento stavební kámen znamená jasné určení procesů (služeb) v rámci organizace a u každého procesu stanovení „výstupů“ a to tak, že každý zaměstnanec ví, na kterém procesu se podílí, kdo je zákazníkem a jaké jsou požadované výstupy směrem k zákazníkům Základní principy tohoto stavebního kamene: roztřídění procesů do kategorií, identifikace procesů a jejich výstupů, struktura procesů (procesní model), vytvoření popisu (dokumentace) k procesům.

10 Procesy: roztřídění a rozpad do detailu
Přehled procesů - všechny procesy v organizaci roztříděné na: Hlavní procesy (pro občany/firmy či jiné organizace) Řídící procesy (pro tajemníka, Radu města nebo nadřízené orgány) Podpůrné procesy (správa budov, personální administrativa,…) Jednotlivé procesy (služby) Jdoucí i přes více organizačních jednotek Začátek a konec má být z pohledu „občana“ , nikoliv pracovníka … Pod-procesy Části procesů (například podle organizační jednotky) Pracovní postupy Detailní kroky zaměstnance, jak je v čase provádí

11 Proces: „časový tok“ události
OBČAN PRACOVNÍCI MěÚ JINÉ SUBJEKTY (STC) OBČAN CELKOVÝ TOK „HODNOTY“ Všechny činnosti občana i úředníků potřebné k tomu, aby měl občan v ruce nový ŘP (byl úspěšně dokončený proces)

12 Proces: „časový tok“ události

13 Procesy: měření výkonnosti
10-20 dní 1-? ? min 11 minut hodin

14 Konkrétní proces: místní poplatky

15 Konkrétní proces: strategické plánování

16 První výstup projektu: KATALOG SLUŽEB
Katalog služeb je jedním z hlavních výstupů projektu. Katalog služeb obsahuje kompletní informace o službách/agendách, které jsou na Městském úřadě Uherský Brod vykonávány. Katalog služeb je zpracován ve formě tabulky, která obsahuje v upravené formě informace uvedené zaměstnanci. Katalog služeb tedy obsahuje následující informace o službách, které jsou v rámci úřadu prováděny: ID, Charakter agendy, Druh, Název služby, Vlastník, Zastupitelnost vlastníka, Výkonný pracovník, Zastupitelnost výkonného pracovníka, Výstup služby, Koncový zákazník, Co služba, Relevantní, Podmínky poskytnutí služby, Prostředky/vybavení, Schvalovací úroveň, Objem, Provozní doba, Parametry kvality, Náklady na jednotku, Stav Katalog služeb by nemůže být „mrtvým“ dokumentem. Kromě vytištěné verze je katalog používán hlavně v elektronické verzi, která je pravidelně aktualizována.

17 Druhý výstup projektu: KATALOG ROLÍ
Katalog rolí je další z hlavních výstupů projektu a představuje ho soubor matic RACI. Matice RACI znázorňuje role, práva a povinnosti u klíčových procesů (služeb) na úřadě. Tento soubor také vyjadřuje odpovědnost jednotlivých subjektů za průběh procesů po jednotlivých krocích. Výstup má podobu tabulky, která má ve svislé ose posloupnost jednotlivých kroků (činností), z nichž se proces skládá; vodorovná osa obsahuje všechny zapojené. Ve vzniklé mřížce jsou potom definovány role jednotlivých subjektů u každého kroku procesu. R (Responsible) role spočívá v zajištění výkonu jednotlivých kroků v procesech. A (Accountable) subjekt (zaměstnanec, orgán města apod.), kterému je přiřazena tato role, je zodpovědný za danou činnost, případně za celý proces. C (Consulted) osoba „poskytující konzultace“. I (Informed) osoba „informovaná“. Rolí spočívá v tom, že daný člověk nebo další subjekt je informován o průběhu a/nebo rozhodnutích v rámci konkrétního služby.

18 Katalog rolí: MATICE RACI
Matice RACI představují relativně jednoduchý nástroj pro definici a kontrolu odpovědnosti za provádění procesů. Jako takový přestavuje tento nástroj jeden z klíčových prvků systému procesního řízení v systému řízení úřadu. Kromě odpovědnosti může být matice RACI využita také k definici oprávnění k výkonu činností v rámci procesu a k určení povinností jednotlivých subjektů při zajišťování procesu (agendy).

19 Katalog rolí (matice RACI): rozpočet města

20 Dotazy?!? Děkuji za pozornost
Ing. Kamil Válek tajemník městského úřadu Město Uherský Brod


Stáhnout ppt "Optimalizace procesů na úřadě ev. č. projektu CZ.1.04/4.1.01/"

Podobné prezentace


Reklamy Google