Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jaroslava Svobodová 3. listopadu 2012

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jaroslava Svobodová 3. listopadu 2012"— Transkript prezentace:

1 Jaroslava Svobodová 3. listopadu 2012
ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY V OBLASTI ÚČETNICTVÍ VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK OD Jaroslava Svobodová 3. listopadu 2012

2 Řádná účetní závěrka 2012 Související právní předpisy:
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vzpp., vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, vzpp.,

3 Řádná účetní závěrka 2012 Související právní předpisy:
vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech) vzpp., vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků

4 Ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, vzpp
Ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vzpp., související s řádnou účetní závěrkou 2012 § 4 zejména odst. 8, § 6, § 7, § 8, § 17, § 18, § 19, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 33, § 33a, § 36, § 37a až 37ab

5 § 29 Zákona o účetnictví (1) Účetní jednotky inventarizací zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví a zda nejsou dány důvody pro účtování o položkách podle § 25 odst. 3. Inventarizaci účetní jednotky provádějí k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou nebo mimořádnou (dále jen "periodická inventarizace"). V případech uvedených v odstavci 2 účetní jednotky mohou provádět inventarizaci i v průběhu účetního období (dále jen "průběžná inventarizace"). Ustanovení o provádění inventarizací podle zvláštních právních předpisů27) nejsou tímto dotčena.

6 § 29 Zákona o účetnictví (2) Průběžnou inventarizaci mohou účetní jednotky provádět pouze u zásob, u nichž účtují podle druhů nebo podle míst jejich uložení nebo hmotně odpovědných osob, a dále u dlouhodobého hmotného movitého majetku, jenž vzhledem k funkci, kterou plní v účetní jednotce, je v soustavném pohybu a nemá stálé místo, kam náleží. Termín této inventarizace si stanoví sama účetní jednotka. Každý druh zásob a uvedeného hmotného majetku musí být takto inventarizován alespoň jednou za účetní období.

7 § 29 Zákona o účetnictví (3) Účetní jednotky jsou povinny prokázat provedení inventarizace u veškerého majetku a závazků po dobu 5 let po jejím provedení. (4) Požadavky na organizační zajištění a způsob provedení inventarizace u vybraných účetních jednotek, včetně bližších podmínek inventarizace položek jiných aktiv a jiných pasiv stanoví prováděcí právní předpis.

8 § 30 Zákona o účetnictví Zákonem č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů byl novelizován mimo jiné i paragraf, který se týká inventarizace majetku a závazků (t.j. § 30). Vzhledem ke stanovené účinnosti (t. j. účinnost od 1. září 2012) a následně také vzhledem k přechodnému ustanovení k tomuto paragrafu (t.j. účetní jednotky mohou postupovat podle novelizovaného § 30 poprvé při periodické inventarizaci prováděné k rozvahovému dni 31. prosince 2012, nebo později).

9 § 30 Zákona o účetnictví (1) Účetní jednotky zjišťují při inventarizaci skutečné stavy majetku a závazků a zaznamenávají je v inventurních soupisech. Tyto stavy zjišťují a) fyzickou inventurou u majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci, nebo b) dokladovou inventurou u závazků a majetku, u kterého nelze vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci, a to včetně jiných aktiv, jiných pasiv a skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů.

10 § 30 Zákona o účetnictví (2) Účetní jednotky při inventarizaci postupují tak, že provádějí jednu nebo více inventur a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví.

11 § 30 Zákona o účetnictví (3) Účetní jednotky mohou při fyzické inventuře zjišťovat skutečný stav majetku počítáním, měřením, vážením a dalšími obdobnými způsoby, případně mohou využívat účetní záznamy, které prokazují jeho fyzickou existenci.

12 § 30 Zákona o účetnictví (4) Při periodické inventarizaci mohou účetní jednotky při zjišťování skutečného stavu stanovit den, ke kterému skutečný stav zjišťují a který předchází rozvahovému dni (dále jen „rozhodný den“), a mohou dokončit zjišťování skutečného stavu podle účetních záznamů, které prokazují přírůstky a úbytky majetku a závazků, které nastaly mezi tímto dnem a rozvahovým dnem.

13 § 30 Zákona o účetnictví (5) Při průběžné inventarizaci se odstavec 4 použije obdobně.

14 § 30 Zákona o účetnictví (6) Účetní jednotky při periodické inventarizaci a) mohou zahájit inventuru nejdříve čtyři měsíce před rozvahovým dnem, b) ukončí inventuru nejpozději dva měsíce po rozvahovém dni.

15 § 30 Zákona o účetnictví (7) Inventurní soupisy jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat a) skutečnosti podle odstavce 1, a to tak, aby bylo možno zjištěný majetek a závazky též jednoznačně určit, b) podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečností podle písmene a) a podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventury, c) způsob zjišťování skutečných stavů,

16 § 30 Zákona o účetnictví d) ocenění majetku a závazků při periodické
inventarizaci k rozvahovému dni nebo i k rozhodnému dni, pokud jej účetní jednotka stanovila, e) ocenění majetku a závazků při průběžné inventarizaci ke dni ukončení inventury nebo i k rozhodnému dni, pokud jej účetní jednotka f) okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka,

17 § 30 Zákona o účetnictví g) rozhodný den, pokud jej účetní jednotka
stanovila, h) okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury.

18 § 30 Zákona o účetnictví (8) Při průběžné inventarizaci mohou být inventurní soupisy podle odstavce 7 nahrazeny průkazným účetním záznamem o provedení fyzické inventury a o vyúčtování inventarizačních rozdílů.

19 § 30 Zákona o účetnictví (9) Pro inventarizaci kulturních památek, sbírek muzejní povahy a archeologických nálezů se ustanovení odstavců 1 až 8 použijí pouze v rozsahu, v jakém je účetní jednotka schopna zajistit inventarizaci tohoto majetku společně s plněním zvláštních povinností o zjišťování skutečného stavu tohoto majetku. Požadavky na organizační zajištění a způsob provedení inventarizace kulturních památek, sbírek muzejní povahy a archeologických nálezů stanoví prováděcí právní předpis.

20 § 30 Zákona o účetnictví (10) Inventarizačními rozdíly se rozumí rozdíly mezi skutečným stavem a stavem v účetnictví, které nelze prokázat způsobem stanoveným tímto zákonem, kdy a) skutečný stav je nižší než stav v účetnictví a rozdíl se označuje jako manko, popřípadě schodek u peněžních hotovostí a cenin, nebo b) skutečný stav je vyšší než stav v účetnictví a rozdíl se označuje jako přebytek.

21 § 30 Zákona o účetnictví (11) Inventarizační rozdíly vyúčtují účetní jednotky do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků.

22 § 30 Zákona o účetnictví (12) Ustanovení týkající se inventarizace majetku a závazků se použijí i pro inventarizaci jiných aktiv a jiných pasiv, včetně skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů.

23 Shrnutí provedených změn § 30 zákona o účetnictví
Úprava § 30 zpřesněno provádění fyzické inventury, zpřesněno provádění dokladové inventury, upřesněn vztah mezi inventarizací a inventurami, při periodické inventarizaci je nově vymezen rozhodný den, možnost ukončit při provádění periodické inventarizace inventuru nejpozději dva měsíce po rozvahovém dni,

24 Shrnutí provedených změn § 30 zákona o účetnictví
rozšíření obsahu inventurního soupisu o: ocenění majetku a závazků při periodické inventarizaci k rozvahovému dni nebo i k rozhodnému dni, pokud jej účetní jednotka stanovila, ocenění majetku a závazků při průběžné inventarizaci ke dni ukončení inventury nebo i k rozhodnému dni, pokud jej účetní jednotka stanovila,

25 Shrnutí provedených změn § 30 zákona o účetnictví
rozšíření obsahu inventurního soupisu o: okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka, rozhodný den, pokud jej účetní jednotka stanovila.

26 Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráta,
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, vzpp. § 1 až § 78, Příloha č. 1 Rozvaha, Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráta, Příloha č. 3 Přehled o peněžních tocích, Příloha č. 4 Přehled o změnách vlastního kapitálu, Příloha č. 5 Příloha účetní závěrky, Příloha č. 6 Přehled tvorby a použití fondu privatizace, Příloha č. 7 Směrná účtová osnova

27 Způsoby oceňování a jejich použití včetně oceňování souboru majetku,
Účetní metody Způsoby oceňování a jejich použití včetně oceňování souboru majetku, Tvorba a použití opravných položek, Způsoby odpisování dlouhodobého majetku, Tvorba a použití rezerv, Časové rozlišení, Kurzové rozdíly, Vzájemné zúčtování

28 Způsoby oceňování Pořizovací cena, Reprodukční pořizovací cena,
Vlastní náklady, Jmenovitá hodnota, Ocenění 1 Kč, Reálná hodnota,

29 České účetní standardy
701 – Účty a zásady účtování na účtech 702 – Otevírání a uzavírání účetních knih 703 – Transfery 704 – Fondy účetní jednotky 705 – Rezervy 706 – Opravné položky a vyřazení pohledávek 707 – Zásoby 708 – Odpisování dlouhodobého majetku

30 Předmět odpisování u vybraných účetních jednotek
Dlouhodobý nehmotný majetek zaúčtovaný v aktivech: SÚ 012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje SÚ 013 – Software SÚ 014 – Ocenitelná práva SÚ 019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek zaúčtovaný v aktivech: SÚ 021 – Stavby SÚ 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí SÚ 025 – Pěstitelské celky trvalých porostů SÚ 029 – Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

31 Postupy účtování Odpisování dlouhodobého majetku vybraných účetních jednotek v účetním období 2012
Č. Text v tis. Kč MÁ DÁTI DAL 1. Odpis DNM 10 551 07x 2. Odpis DHM 25 08x

32 Účetní závěrka Práce související s řádnou účetní závěrkou lze rozdělit do níže uvedených etap: Účetní uzávěrka (přípravné práce včetně provedení inventarizace majetku a závazků, zjištění zůstatků na jednotlivých syntetických účtech), Účetní závěrka (sestavení jednotlivých částí účetní závěrky a následné uzavření účetní knih – převody syntetických účtů na konečný účet rozvažný)

33 Účetní závěrka Cílem přípravných prací je připravit výstupní účetní informace tak, aby sestavená účetní závěrka zobrazovala: věrně, poctivě, pravdivě, úplně, správně předmět účetnictví a finanční situaci účetní jednotky.

34 Změny právních předpisů v účetním období 2012
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vzpp., vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, vzpp., vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), vzpp.,

35 Zákon č. 239/2012 Sb. (novela zákona o účetnictví – účinnost 1.9.2012)
Důvodem předložení návrhu zákona jsou zejména změny související: s novou povinností Ministerstva financí zajišťovat metodickou podporu vybraným účetním jednotkám v rámci zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu a další související činnosti s využitím centrálního systému účetních informací státu v souladu s usnesením vlády č. 921 ze dne 22. prosince 2010, s využitím centrálního systému účetních informací státu pro monitorovací, zjišťovací a kontrolní činnosti, se způsobem ocenění majetku získaného bezúplatným nabytím v rámci účetních jednotek veřejné sféry, se zpřesněním ustanovení o inventarizaci a se schvalováním účetních závěrek vybraných účetních jednotek.

36 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
úpravy se týkají níže uvedených paragrafů: § 1 - zohledňuje reálné požadavky kladené na tento zákon s ohledem na shromažďování účetních záznamů pro potřeby státu, - pro potřeby státu mohou být shromažďovány účetní záznamy i od dalších účetních jednotek, a to na základě tohoto zákona nebo jiného právního předpisu. - rozšíření využívání informací i pro účely monitorovacích, zjišťovacích a kontrolních činností v CSÚIS zvýší efektivnost informací shromažďovaných v CSÚIS, - dochází k rozšíření kompetencí Ministerstva financí, aby zajišťovalo metodickou podporu v rámci zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu.

37 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
§ 4 - legislativně zpřesňuje rozsah povinností, jejichž podmínky jsou upravovány technickou vyhláškou o účetních záznamech, a to v souvislosti s předáváním a přebíráním účetních záznamů. zohledňuje reálné požadavky kladené na tento zákon s ohledem na shromažďování účetních záznamů pro potřeby státu, - rozšíření zmocnění pro prováděcí právní předpis v oblasti technické a smíšené formy účetních záznamů vyplývá z objektivních potřeb. Jedná se zejména o zvýšení právní jistoty účetních jednotek při používání těchto forem účetních záznamů v oblasti průkaznosti, přenosu a jejich úschovy. Změna vytvoří podmínky pro další rozvoj elektronizace v oblasti účetnictví. Upřesnění požadavků na průkaznost, zejména u přenosů těchto účetních záznamů, vytvoří podmínky pro komunikaci mezi účetními jednotkami při používání těchto forem účetních záznamů, - rozšíření využívání informací i pro účely monitorovacích, zjišťovacích a kontrolních činností v CSÚIS zvýší efektivnost informací shromažďovaných v CSÚIS, - jsou vytvářeny podmínky, aby byly právním předpisem stanoveny požadavky pro organizaci a způsob zajištění při poskytování součinnosti účetními jednotkami pro schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek. Tímto způsobem by měly být zajištěny podmínky pro plnění povinností v oblasti schvalování účetních závěrek.

38 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
§ 6 - zohledňuje požadavky pro předávání účetních záznamů do CSÚIS a přebírání účetních záznamů z CSÚIS, a to v souladu i s jinými právními předpisy. Tyto činnosti budou zajištěny obdobným způsobem jako je stanoven pro vybrané účetní jednotky. - zohledňuje potřebu zajištění součinnosti účetními jednotkami pro schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek.

39 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
§ 9 - doplňuje se podmínka pro vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu pro příspěvkové organizace, u nichž o tom rozhodne jejich zřizovatel. Uvedené příspěvkové organizace dále mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, pokud nebudou součástí konsolidačního celku.

40 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
§ 21, § 22 a § 22b - upřesnění předmětných ustanovení zákona o účetnictví v oblasti ověřování výroční zprávy a konsolidované účetní závěrky s ohledem na zajištění souladu s příslušnými ustanoveními směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/51/ES ze dne 18. června 2003, kterou se mění směrnice 78/660/EHS, 83/349/EHS, 86/635/EHS a 91/674/EHS, o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách některých forem společností, bank a jiných finančních institucí a pojišťoven.

41 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
§ 25 - důvodem této změny je zajištění kontinuity v oblasti oceňování předmětného majetku a zefektivnění procesu při bezúplatném nabytí tohoto majetku.

42 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
§ 30 - zpřesnění provádění dokladové inventury, zpřesnění vztahu mezi inventarizací a inventurami, nově vymezuje rozhodný den, prodloužení doby ukončení inventur.

43 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
§ 31 a § 37a - jedná se o legislativně technické úpravy, v souladu s rozšířením ustanovení § 1 odst. 1, § 4 odst. 8 a § 6 odst. 5 bylo i zpřesněno a rozšířeno ustanovení týkající se správních deliktů a vzhledem k navrhovaným změnám v § 22 a § 22b, resp. vzhledem k úpravě těchto odkazovacích ustanovení.

44 Vyhláška č. 410/2009 Sb. Novely vyhlášky provedené vyhláškou č. 403/2011 Sb. a vyhláškou č. 436/2011 Sb. provedly zejména změny související: se zpřesněním některých ustanovení v souvislosti s reálným vývojem, potřebami účetních jednotek a kontrolou stanovených povinností, se zajišťováním informací pro účely monitorování a řízení veřejných financí (včetně mezinárodního výkaznictví v oblasti vládní finanční statistiky, metodika ESA 95 a GFS 2001), s úpravami vyplývajícími z potřeb konsolidace účetních závěrek účetních jednotek a sestavení účetních výkazů za Českou republiku a dílčí konsolidační celky státu, s nezbytností úpravy některých ustanovení pro zajištění lepší struktury informací v účetních závěrkách účetních jednotek, se zajištěním souladu s novelizovaným zněním zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, se zpřesněním doposud používaných formulací zejm. v případě obsahových vymezení jednotlivých položek účetní závěrky za účelem zvýšení právní jistoty účetních jednotek.

45 Vyhláška č. 410/2009 Sb. Velká část úprav je charakteru ryze formálního, za účelem zvýšení právní jistoty účetních jednotek, případně použití vhodnějšího odborného termínu finančně účetního. Takovými úpravami nedochází k věcným změnám v příslušných ustanoveních, obsahová vymezení položek výkazů zůstávají často téměř beze změn. K úpravám bylo přistoupeno v několika případech také z důvodu implementace požadavků vyplývajících z potřeb statistického zjišťování prováděného Českým statistickým úřadem a ze zjednodušení možnosti konsolidace individuálních účetních závěrek účetních jednotek za účelem sestavení konsolidovaných účetních výkazů za Českou republiku, včetně tzv. dílčích konsolidačních celků státu. Některé věcné úpravy je nezbytné aplikovat z důvodu zajištění souladu s připravovanými (dokončovanými) Českými účetními standardy (vzhledem k délce legislativního procesu a charakteru připomínkového řízení k těmto standardům) nebo s již účinnou novelou zákona. V některých případech si příslušné změny vyžádalo sladění rozpočtové a účetní legislativy tak, aby bylo omezeno vzájemné zasahování těchto legislativ, které mělo většinou negativní dopad na věrné a poctivé zobrazení finanční situace účetních jednotek v účetní závěrce.

46 Úpravy se týkaly níže uvedených §
Vyhláška č. 410/2009 Sb. Úpravy se týkaly níže uvedených § 4 Rozvaha, 5 Výkaz zisku a ztráty, 6 Přehled o peněžních tocích, 7 Přehled o změnách vlastního kapitálu, 11 Dlouhodobý nehmotný majetek, 12 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku,

47 Úpravy se týkaly níže uvedených §
Vyhláška č. 410/2009 Sb. Úpravy se týkaly níže uvedených § 14 Dlouhodobý hmotný majetek, 15 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku, 17 Dlouhodobý finanční majetek, 18 Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku, 20 Zásoby,

48 Úpravy se týkaly níže uvedených §
Vyhláška č. 410/2009 Sb. Úpravy se týkaly níže uvedených § 22 Krátkodobé pohledávky, 23 Opravné položky k pohledávkám, 24 Příjmový účet rozpočtového hospodaření (zrušen), 25 Krátkodobý finanční majetek, 26 Vlastní kapitál,

49 Úpravy se týkaly níže uvedených §
Vyhláška č. 410/2009 Sb. Úpravy se týkaly níže uvedených § 28 Výsledek hospodaření, 29 Výdajový účet rozpočtového hospodaření (zrušen) nahrazen: Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření, 30 Rezervy, 31 Dlouhodobé závazky, 32 Krátkodobé závazky,

50 Úpravy se týkaly níže uvedených §
Vyhláška č. 410/2009 Sb. Úpravy se týkaly níže uvedených § 33 Náklady z činnosti, 34 Finanční náklady, 35 Náklady na transfery, 36 Náklady ze sdílených daní a poplatků, 37 Výnosy z činnosti, 38 Finanční výnosy, 40 Výnosy z transferů,

51 Vyhláška č. 410/2009 Sb. Úpravy se týkaly níže uvedených §
41 Výnosy ze sdílených daní a poplatků, 42 Výsledek hospodaření, 43 Obsahové vymezení přehledu o peněžních tocích, 44 Obsahové vymezení přehledu o změnách vlastního kapitálu, 45 Uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze, 46 Přehled tvorby a použití fondu privatizace,

52 Vyhláška č. 410/2009 Sb. Úpravy se týkaly níže uvedených §
48 Uspořádání, označování a obsahové vymezení části přílohy – podrozvahové účty, 50 Vyřazené pohledávky, 51 Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou, 52 Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva, 53 Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku,

53 Vyhláška č. 410/2009 Sb. Úpravy se týkaly níže uvedených §
54 Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva, 55 Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 56 Vymezení nákladů souvisejících s pořízením cenných papírů a podílů, 59 Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a podílů, 60 Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u zajišťovacích derivátů,

54 Vyhláška č. 410/2009 Sb. Úpravy se týkaly níže uvedených §
64 Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji, 65 Postup tvorby a použití opravných položek, 66 Odpisování majetku, 67 Postup tvorby a použití rezerv, 69 Metoda časového rozlišení, 71 Metoda oceňování souboru majetku, 72 Některá specifika oceňování podmíněných aktiv a podmíněných pasiv,

55 Zrušené syntetické účty
Číslo sú Název syntetického účtu 066 Půjčky osobám ve skupině 174 Opravné položky k půjčkám osobám ve skupině 454 Závazky z pronájmu 523 Náklady z dávek sociálního zabezpečení 588 Náklady ze sdílené daně silniční 611 Změna stavu nedokončené výroby 612 Změna stavu polotovarů 613 Změna stavu výrobků

56 Zrušené syntetické účty
Číslo sú Název syntetického účtu 614 Změna stavu ostatních zásob 621 Aktivace materiálu a zboží 622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

57 Nově stanovené syntetické účty
Číslo sú Název syntetického účtu 142 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocím dlouhodobým 144 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů 146 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení 149 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám 227 Účet hospodaření státního rozpočtu 344 Jiné daně a poplatky 471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

58 Nově stanovené syntetické účty
Číslo sú Název syntetického účtu 506 Aktivace dlouhodobého majetku 507 Aktivace oběžného majetku 508 Změna stavu zásob vlastní výroby 516 Aktivace vnitroorganizačních služeb 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku

59 Upravené názvy syntetických účtů
Číslo sú Název syntetického účtu 067 Dlouhodobé půjčky 175 Opravné položky k dlouhodobým půjčkám 191 Opravné položky ke směnkám k inkasu 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 193 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocím krátkodobým 283 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

60 Upravené názvy syntetických účtů
Číslo sú Název syntetického účtu 347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 408 Opravy minulých období 453 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů

61 Upravené názvy syntetických účtů
Číslo sú Název syntetického účtu 552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 557 Náklady z vyřazených pohledávek 571 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 586 Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků 643 Výnosy z vyřazených pohledávek 671 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů

62 Upravené názvy syntetických účtů
Číslo sú Název syntetického účtu 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků

63 Upravené názvy podrozvahových účtů
Číslo sú Název syntetického účtu 911 Vyřazené pohledávky 912 Vyřazené závazky 939 Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 941 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 975 Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 976 Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

64 Postup účtování drobného dlouhodobého nehmotného majetku
Č. Text v Kč MD D 1. Předpis závazku za pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku 8000 558 321 2. Úhrada závazku za pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku 3. Zúčtování oprávek 018 078

65 Postup účtování drobného dlouhodobého hmotného majetku
Č. Text v Kč MD D 1. Předpis závazku za pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku 4000 558 321 2. Úhrada závazku za pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku 3. Zúčtování oprávek 028 088

66 Postup účtování jiného drobného dlouhodobého majetku
Č. Text v Kč MD D 1. Předpis závazku za pořízení jiného drobného dlouhodobého majetku 2000 321 2. Úhrada závazku za pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku 3. Zaúčtování na příslušný podrozvahový účet 901902 999999

67 vyhláška č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech
Důvodem předložení novely vyhlášky (vyhláška č. 437/2011 Sb.) je zajištění informací pro účely monitorování a řízení veřejných financí na základě požadavků vyplývajících z evropského nařízení o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství (ESA 95) jakož i nařízení o aplikaci Protokolu o nadměrném rozpočtovém schodku připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství.

68 Změny právních předpisů v účetním období 2013
vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, vzpp., vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), vzpp.,

69 Novela vyhlášky č. 410/2009 Sb., vzpp.
Technická novela - úpravy se zejména týkají §: 4, 11, 14, 22, 28, 33, 37, 45 Přílohy č. 1 a č. 7

70 Novela vyhlášky č. 383/2009 Sb., vzpp.
Technická novela - úpravy se zejména týkají §: 3, 3a, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 18, 19, 20, 21, Přílohy č.: 2a, 2b, 3, 4, 5, 7, 14,

71 Vyhláška o schvalování účetních závěrek
Prováděcím právním předpisem budou stanoveny požadavky pro organizaci a způsob zajištění při poskytování součinnosti účetními jednotkami pro schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek. Tímto způsobem by měly být zajištěny podmínky pro plnění povinností v oblasti schvalování účetních závěrek.

72 České účetní standardy
Český účetní standard č. 709 – Vlastní zdroje, Český účetní standard č. 710 – Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Úprava Českých účetních standardů č. 704, 706 a 707

73 České účetní standardy
Zveřejněny ve Finančním zpravodaji 6/2012 ze dne , pod poř. č. 25 a 26, Účinnost ČÚS č. 709 a č. 710: Vybrané účetní jednotky uvedené standardy poprvé použijí v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2013 /viz. poř.č. 24 FZ 6/2012/


Stáhnout ppt "Jaroslava Svobodová 3. listopadu 2012"

Podobné prezentace


Reklamy Google