Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změny ve vedení účetnictví vybraných účetních jednotek od

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změny ve vedení účetnictví vybraných účetních jednotek od"— Transkript prezentace:

1 Změny ve vedení účetnictví vybraných účetních jednotek od 1. 1. 2013
Jaroslava Svobodová 2. ledna 2013

2 Úpravy právních předpisů v oblasti účetnictví
Úpravy se týkají: zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vzpp., vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, vzpp.,

3 Úpravy právních předpisů v oblasti účetnictví
Úpravy se týkají: vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech) vzpp.,

4 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Důvodem novely zákona o účetnictví provedené zákonem č. 239/2012 Sb. jsou zejména změny související: s novou povinností Ministerstva financí zajišťovat metodickou podporu vybraným účetním jednotkám v rámci zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu a další související činnosti s využitím centrálního systému účetních informací státu v souladu s usnesením vlády č. 921 ze dne 22. prosince 2010,

5 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Důvodem novely zákona o účetnictví provedené zákonem č. 239/2012 Sb. jsou zejména změny související: s využitím centrálního systému účetních informací státu pro monitorovací, zjišťovací a kontrolní činnosti, se způsobem ocenění majetku získaného bezúplatným nabytím v rámci účetních jednotek veřejné sféry,

6 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Důvodem novely zákona o účetnictví provedené zákonem č. 239/2012 Sb. jsou zejména změny související: se zpřesněním ustanovení o inventarizaci se schvalováním účetních závěrek vybraných účetních jednotek.

7 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Cílem novely zákona o účetnictví, provedené zákonem č. 239/2012 Sb. je: provázat ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, týkající se povinnosti ministerstva spravovat centrální systém účetních informací státu s faktickými činnostmi spojenými s touto správou a s využitím tohoto systému, tj. metodická podpora a předávání a přebírání účetních záznamů v elektronické podobě, včetně zajištění jeho dalšího využití kontrolními orgány,

8 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Cílem novely zákona o účetnictví, provedené zákonem č. 239/2012 Sb. je: snížit riziko zkreslení ocenění majetku získaného bezúplatným nabytím v okruhu účetních jednotek veřejné sféry, zpřesnit některá ustanovení zákona o účetnictví v souvislosti s reálným vývojem, potřebami účetních jednotek a kontrolou stanovených povinností a zajistit schvalování účetních závěrek v případě vybraných účetních jednotek.

9 Zákon č. 239/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb
Zákon č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vzpp. Účinnost: Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení(tj. účinnost od 1. září 2012).

10 Zákon č. 239/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb
Zákon č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vzpp. Přechodná ustanovení: 1. Ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí poprvé v účetním období, které započalo v roce 2012 nebo později, pokud není v bodech 2 a 3 stanoveno jinak.

11 Zákon č. 239/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb
Zákon č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vzpp. Přechodná ustanovení: 2. Podle § 30 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, mohou účetní jednotky poprvé postupovat při periodické inventarizaci prováděné k rozvahovému dni 31. prosince 2011, nebo později.

12 Zákon č. 239/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb
Zákon č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vzpp. Přechodná ustanovení: 3. Vybraná účetní jednotka může použít způsob ocenění majetku podle § 25 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, i pro případy nabytí majetku, kdy k úkonům nebo skutečnostem bezprostředně směřujícím k bezúplatné změně příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nebo ke svěření majetku do správy podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních samosprávných celků, k výpůjčce nebo k bezúplatnému převodu nebo přechodu došlo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

13 Zákon č. 239/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb
Zákon č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vzpp. Úpravy se týkají paragrafu: § 1 - úpravou se zohledňují reálné požadavky kladené na zákon o účetnictví s ohledem na shromažďování účetních záznamů pro potřeby státu, - pro potřeby státu mohou být shromažďovány účetní záznamy i od dalších účetních jednotek, a to na základě tohoto zákona nebo jiného právního předpisu,

14 Zákon č. 239/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb
Zákon č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vzpp. Úpravy se týkají paragrafu: § 1 - rozšíření využívání informací i pro účely monitorovacích, zjišťovacích a kontrolních činností v CSÚIS, tím bude zvýšena efektivnost informací shromažďovaných v CSÚIS, - dochází k rozšíření kompetencí Ministerstva financí tak, aby zajišťovalo metodickou podporu v rámci zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu.

15 Úpravy se týkají paragrafu:
Zákon č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vzpp. Úpravy se týkají paragrafu: § 4 - legislativně zpřesňuje rozsah povinností, jejichž podmínky jsou upravovány technickou vyhláškou o účetních záznamech, a to v souvislosti s předáváním a přebíráním účetních záznamů, - zohledňuje reálné požadavky kladené na tento zákon s ohledem na shromažďování účetních záznamů pro potřeby státu,

16 Úpravy se týkají paragrafu:
Zákon č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vzpp. Úpravy se týkají paragrafu: § 4 - rozšíření zmocnění pro prováděcí právní předpis v oblasti technické a smíšené formy účetních záznamů vyplývá z objektivních potřeb. Jedná se zejména o zvýšení právní jistoty účetních jednotek při používání těchto forem účetních záznamů v oblasti průkaznosti, přenosu a jejich úschovy,

17 Úpravy se týkají paragrafu:
Zákon č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vzpp. Úpravy se týkají paragrafu: § 4 Změna vytváří podmínky pro další rozvoj elektronizace v oblasti účetnictví. Upřesnění požadavků na průkaznost, zejména u přenosů těchto účetních záznamů, vytvoří podmínky pro komunikaci mezi účetními jednotkami při používání těchto forem účetních záznamů,

18 Úpravy se týkají paragrafu:
Zákon č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vzpp. Úpravy se týkají paragrafu: § 4 - rozšíření využívání informací i pro účely monitorovacích, zjišťovacích a kontrolních činností v CSÚIS zvýší efektivnost informací shromažďovaných v CSÚIS,

19 Úpravy se týkají paragrafu:
Zákon č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vzpp. Úpravy se týkají paragrafu: § 4 - jsou vytvářeny podmínky, aby byly právním předpisem stanoveny požadavky pro organizaci a způsob zajištění při poskytování součinnosti účetními jednotkami pro schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek. Tímto způsobem by měly být zajištěny podmínky pro plnění povinností v oblasti schvalování účetních závěrek.

20 Zákon č. 239/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb
Zákon č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vzpp. Úpravy se týkají paragrafu: § 6 - zohledňují požadavky pro předávání účetních záznamů do CSÚIS a přebírání účetních záznamů z CSÚIS, a to v souladu i s jinými právními předpisy. Tyto činnosti budou zajištěny obdobným způsobem jako je stanoven pro vybrané účetní jednotky. - zohledňují potřebu zajištění součinnosti účetními jednotkami pro schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek.

21 Zákon č. 239/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb
Zákon č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vzpp. Úpravy se týkají paragrafu: § 9 - je doplněna podmínka pro vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu pro příspěvkové organizace, u nichž o tom rozhodne jejich zřizovatel. Uvedené příspěvkové organizace dále mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, pokud nebudou součástí konsolidačního celku.

22 Zákon č. 239/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb
Zákon č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vzpp. Úpravy se týkají paragrafů: § 21, § 22 a § 22b - upřesnění předmětných ustanovení zákona o účetnictví v oblasti ověřování výroční zprávy a konsolidované účetní závěrky s ohledem na zajištění souladu s příslušnými ustanoveními směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/51/ES ze dne 18. června 2003, kterou se mění směrnice 78/660/EHS, 83/349/EHS, 86/635/EHS a 91/674/EHS, o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách některých forem společností, bank a jiných finančních institucí a pojišťoven.

23 Zákon č. 239/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb
Zákon č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vzpp. Úpravy se týkají paragrafu: § 25 - zajištění kontinuity v oblasti oceňování majetku a zefektivnění procesu při bezúplatném nabytí tohoto majetku.

24 Způsoby oceňování § 25 ZoÚ
(6) V případě majetku podle odstavce 1 písm. l) se reprodukční pořizovací cena nepoužije v případě bezúplatné změny příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nebo svěření majetku do správy podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních samosprávných celků, výpůjčky nebo bezúplatného převodu nebo přechodu majetku mezi vybranými účetními jednotkami; v těchto případech účetní jednotka při ocenění majetku navazuje na výši ocenění v účetnictví účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala.

25 Zákon č. 239/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb
Zákon č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vzpp. Úpravy se týkají paragrafu: § 30 - zpřesnění způsobu provádění fyzické a dokladové inventury, zpřesnění vztahu mezi inventarizací a inventurami, nově se vymezuje rozhodný den, prodloužení doby ukončení inventur.

26 § 30 Zákona o účetnictví Zákonem č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů byl novelizován mimo jiné i paragraf, který se týká inventarizace majetku a závazků (t.j. § 30). Vzhledem ke stanovené účinnosti (t. j. účinnost od 1. září 2012) a následně také vzhledem k přechodnému ustanovení k tomuto paragrafu (t.j. účetní jednotky mohou postupovat podle novelizovaného § 30 poprvé při periodické inventarizaci prováděné k rozvahovému dni 31. prosince 2011, nebo později).

27 § 30 Zákona o účetnictví (1) Účetní jednotky zjišťují při inventarizaci skutečné stavy majetku a závazků a zaznamenávají je v inventurních soupisech. Tyto stavy zjišťují a) fyzickou inventurou u majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci, nebo b) dokladovou inventurou u závazků a majetku, u kterého nelze vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci, a to včetně jiných aktiv, jiných pasiv a skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů.

28 § 30 Zákona o účetnictví (2) Účetní jednotky při inventarizaci postupují tak, že provádějí jednu nebo více inventur a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví.

29 § 30 Zákona o účetnictví (2) Účetní jednotky při inventarizaci postupují tak, že provádějí jednu nebo více inventur a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví.

30 § 30 Zákona o účetnictví (3) Účetní jednotky mohou při fyzické inventuře zjišťovat skutečný stav majetku počítáním, měřením, vážením a dalšími obdobnými způsoby, případně mohou využívat účetní záznamy, které prokazují jeho fyzickou existenci.

31 § 30 Zákona o účetnictví (4) Při periodické inventarizaci mohou účetní jednotky při zjišťování skutečného stavu stanovit den, ke kterému skutečný stav zjišťují a který předchází rozvahovému dni (dále jen „rozhodný den“), a mohou dokončit zjišťování skutečného stavu podle účetních záznamů, které prokazují přírůstky a úbytky majetku a závazků, které nastaly mezi tímto dnem a rozvahovým dnem.

32 § 30 Zákona o účetnictví (5) Při průběžné inventarizaci se odstavec 4 použije obdobně.

33 § 30 Zákona o účetnictví (6) Účetní jednotky při periodické inventarizaci a) mohou zahájit inventuru nejdříve čtyři měsíce před rozvahovým dnem, b) ukončí inventuru nejpozději dva měsíce po rozvahovém dni.

34 § 30 Zákona o účetnictví (7) Inventurní soupisy jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat a) skutečnosti podle odstavce 1, a to tak, aby bylo možno zjištěný majetek a závazky též jednoznačně určit, b) podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečností podle písmene a) a podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventury, c) způsob zjišťování skutečných stavů,

35 § 30 Zákona o účetnictví d) ocenění majetku a závazků při periodické
inventarizaci k rozvahovému dni nebo i k rozhodnému dni, pokud jej účetní jednotka stanovila, e) ocenění majetku a závazků při průběžné inventarizaci ke dni ukončení inventury nebo i k rozhodnému dni, pokud jej účetní jednotka f) okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka,

36 § 30 Zákona o účetnictví g) rozhodný den, pokud jej účetní jednotka
stanovila, h) okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury.

37 § 30 Zákona o účetnictví (8) Při průběžné inventarizaci mohou být inventurní soupisy podle odstavce 7 nahrazeny průkazným účetním záznamem o provedení fyzické inventury a o vyúčtování inventarizačních rozdílů.

38 § 30 Zákona o účetnictví (9) Pro inventarizaci kulturních památek, sbírek muzejní povahy a archeologických nálezů se ustanovení odstavců 1 až 8 použijí pouze v rozsahu, v jakém je účetní jednotka schopna zajistit inventarizaci tohoto majetku společně s plněním zvláštních povinností o zjišťování skutečného stavu tohoto majetku. Požadavky na organizační zajištění a způsob provedení inventarizace kulturních památek, sbírek muzejní povahy a archeologických nálezů stanoví prováděcí právní předpis.

39 § 30 Zákona o účetnictví skutečným stavem a stavem v účetnictví, které
(10) Inventarizačními rozdíly se rozumí rozdíly mezi skutečným stavem a stavem v účetnictví, které nelze prokázat způsobem stanoveným tímto zákonem, kdy a) skutečný stav je nižší než stav v účetnictví a rozdíl se označuje jako manko, popřípadě schodek u peněžních hotovostí a cenin, nebo b) skutečný stav je vyšší než stav v účetnictví a rozdíl se označuje jako přebytek.

40 § 30 Zákona o účetnictví (11) Inventarizační rozdíly vyúčtují účetní jednotky do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků.

41 § 30 Zákona o účetnictví (12) Ustanovení týkající se inventarizace majetku a závazků se použijí i pro inventarizaci jiných aktiv a jiných pasiv, včetně skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů.

42 Zákon č. 239/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb
Zákon č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vzpp. Úpravy se týkají § 31 a § 37a - jedná se o legislativně technické úpravy, v souladu s rozšířením ustanovení § 1 odst. 1, § 4 odst. 8 a § 6 odst. 5 bylo i zpřesněno a rozšířeno ustanovení týkající se správních deliktů a vzhledem k navrhovaným změnám v § 22 a § 22b, resp. vzhledem k úpravě těchto odkazovacích ustanovení.

43 Vyhláška č. 460/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb.
Důvodem úpravy vyhlášky jsou: změny legislativně technického charakteru implementující požadavky vyplývající z jiných právních předpisů, zajištění souladu a postupného naplňování cílů účetní reformy veřejných financí formulovaných usnesením vlády č. 561 ze dne 23. května 2007 k vytvoření účetnictví státu a usnesením vlády č. 921 ze dne 22. prosince 2010 k postupu naplnění základních principů vzniku účetnictví státu, změny vyplývající z požadavků účetní praxe za účelem zvýšení právní jistoty vybraných účetních jednotek.

44 Vyhláška č. 460/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb.
Cílem úpravy vyhlášky je: zvýšení právní jistoty vybraných účetních jednotek, zajištění požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů a zajištění souladu s novelizovanými právními předpisy.

45 Vyhláška č. 460/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb.
Úpravy se týkají: § 4 odst. 9 Kladný zůstatek příjmového účtu organizačních složek státu (sú 222) se vykazuje v rozvaze se záporným znaménkem. Zajištění souladu s právními předpisy v oblasti rozpočetnictví organizačních složek státu.

46 Vyhláška č. 460/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb.
Úpravy se týkají: § 11 odst. 7 a 8 Zrušení části textu odst. 6 (týkajícího se sú 044) a vložení nového odst. 7, jehož obsahem je zrušený text v odst. 6. Úprava číselného označení původního odst. 7 na odst. 8. Jedná se o legislativně technickou úpravu pro zvýšení právní jistoty vybraných účetních jednotek.

47 Vyhláška č. 460/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb.
Úpravy se týkají: § 14 odst. 7 Úprava se týká obsahového vymezení Ostatního dlouhodobého hmotného majetku (položky rozvahy, sú 029) tj. tato položka rozvahy neobsahuje zvířata v zoologických zahradách, služební psy a služební koně. Zajištění souladu s formulací § 20 odst. 3 písm. h) vyhlášky č. 410/2009 Sb.

48 Vyhláška č. 460/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb.
Úpravy se týkají: § 14 odst. 11 a 12 Zrušení části textu odst. 10 (týkajícího se sú 045) a vložení nového odst. 11, jehož obsahem je zrušený text v odst. 10. Úprava číselného označení původního odst. 11 na odst. 12. Jedná se o legislativně technickou úpravu pro zvýšení právní jistoty vybraných účetních jednotek.

49 Vyhláška č. 460/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb.
Úpravy se týkají: § 22 odst. 1 písm. e) Úprava se týká obsahového vymezení položky rozvahy Jiné pohledávky z hlavní činnosti (sú 315) tj. tato položka rozvahy nově obsahuje i pohledávky z titulu pokut, penále a jiných sankcí, místních, správních a soudních poplatků. Zpřesnění obsahového vymezení pro zvýšení právní jistoty vybraných účetních jednotek na základě jejich požadavku.

50 Vyhláška č. 460/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb.
Úpravy se týkají: § 28 odst. 2 Úprava se týká obsahového vymezení položky rozvahy Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (sú 431) tj. tato položka rozvahy obsahuje výsledek hospodaření minulého účetního období do okamžiku schválení účetní závěrky. Zajištění souladu s platným zněním zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vzpp.

51 Vyhláška č. 460/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb.
Úpravy se týkají: § 28 odst. 3 Úprava se týká názvu a obsahového vymezení položky rozvahy „C.III.3. Výsledek hospodaření minulých účetních období“ (sú 432) tj. tato položka obsahuje výsledky hospodaření účetní jednotky za minulá účetní období. Zajištění souladu s dokončovanou prováděcí vyhláškou upravující schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek.

52 Vyhláška č. 460/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb.
Úpravy se týkají: § 33 odst. 6 písm. a) Úprava se týká obsahového vymezení položky výkazu zisku a ztráty A.I.28. Odpisy dlouhodobého majetku (sú 551). Zpřesnění obsahového vymezení pro zvýšení právní jistoty účetních jednotek.

53 Vyhláška č. 460/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb.
Úpravy se týkají: § 37 odst. 2 písm. d) a e) Úprava se týká rozšíření obsahového vymezení položek výkazu zisku a ztráty o tyto položky B.I.13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku (sú 645) a B.I.14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků (sú 646)

54 Vyhláška č. 460/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb.
Úpravy se týkají: § 68 odst. 1 písm. c) Úprava se týká zpřesnění účetní terminologie (slovo inventarizačním nahrazeno slovem účetním, tj ve stejném účetním období).

55 Vyhláška č. 460/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb.
Úpravy se týkají: Přílohy č. 1 – Rozvaha V souvislosti s úpravou provedenou v § 28 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb. se upravuje název položky C.III.3. Výsledek hospodaření minulých účetních období (sú 432) v závazných vzorech přílohy č. 1 – Rozvaha.

56 Vyhláška č. 460/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb.
Úpravy se týkají: Přílohy č. 7 – Směrná účtová osnova Úprava se týká názvu účtové skupiny 38 tj. slova „Přechodné účty aktiv a pasiv“ se nahrazují slovy „Účty příštích období a dohadné účty“ a úpravy názvu položky rozvahy C.III.3. Výsledek hospodaření minulých účetních období (sú 432) Zpřesnění účetní terminologie a změny vyplývající z výše popsaných úprav.

57 Vyhláška č. 460/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb.
Přechodná ustanovení Ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2013 a později. Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

58 Vyhláška č. 461/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb.
Důvodem úpravy vyhlášky jsou: změny legislativně technického charakteru v souvislosti se zavedením Pomocného analytického přehledu a prvním sběrem dat do centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), zajištění souladu a postupného naplňování cílů účetní reformy veřejných financí formulovaných usnesením vlády č. 561 ze dne 23. května 2007 k vytvoření účetnictví státu a usnesením vlády č. 921 ze dne 22. prosince 2010 k postupu naplnění základních principů vzniku účetnictví státu, zvýšení právní jistoty vybraných účetních jednotek.

59 Vyhláška č. 461/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb.
Cílem úprav vyhlášky je: zvýšení právní jistoty vybraných účetních jednotek v souvislosti s předáváním dat do CSÚIS, zpřesnění informací pro účely monitorování a řízení veřejných financí (včetně mezinárodního výkaznictví v oblasti vládní finanční statistiky, metodika ESA 95 a GFS 2001).

60 Vyhláška č. 461/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb.
Úpravy se týkají: § 3 odst. 6, § 3 odst. 7, § 5 odst. 7, § 6 odst. 1, § 7 odst. 1, § 7 odst. 3, § 8 odst. 4, § 9 odst. 3, § 10 odst. 1, § 13 písm. c), § 19 odst. 1 a odst. 3, § 20 odst. 4, pozn. v příloze č. 2b, pozn. v příloze č. 5 Změna pojmu technický manuál na Technický manuál Centrálního systému účetních informací státu je vyvolána spuštěním dalších modulů Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP). Z tohoto důvodu bylo nezbytné též legislativně označit samostatnou část technické dokumentace IISSP, která se týká CSÚIS.

61 Vyhláška č. 461/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb.
Úpravy se týkají: § 3 odst. 7 písm. f) a odst. 8 Podle ustanovení § 3 odst. 4 zákona o účetnictví Ministerstvo financí zajišťuje využívání CSÚIS v rámci monitorovací, zjišťovací a kontrolní činnosti orgánů veřejné správy. Existují číselníky, rejstříky a informace z registrů spravované centrálními orgány veřejné správy, které by měly být využívány při členění shromažďovaných účetních záznamů pro potřeby státu proto bylo nutné upravit ustanovení tak, aby číselníky, rejstříky a informace z registrů byly využívány pro tyto potřeby. Jedná se například o registr právních povinností, to nevylučuje, aby Ministerstvo financí i nadále spravovalo určité číselníky, rejstříky a informace z registrů, které potřebuje pro určité členění.

62 Vyhláška č. 461/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb.
Úpravy se týkají: § 3a odst. 2 písm. c) a d) Z úpravy vyplývá, že v roce 2013 budou mít povinnost předávat Pomocný analytický přehled - obce, jejichž počet obyvatel je k 1. lednu 2012 roven nebo vyšší než 3000, a - příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je obec, kraj nebo dobrovolný svazek obcí a jejichž aktiva celkem (netto) k  a zároveň k 31.  budou rovna nebo vyšší než 100 mil. Kč.

63 Vyhláška č. 461/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb.
Úpravy se týkají: § 3a odst. 4 Z nově vloženého odst. 4 vyplývá stanovení peněžních jednotek pro sestavení Pomocného analytického přehledu, tj. sestavuje se v peněžních jednotkách české měny a vykazuje se v korunách českých s přesností na dvě desetinná místa.

64 Vyhláška č. 461/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb.
Úpravy se týkají: § 4 odst. 1 - Legislativně technická úprava. § 5 odst. 1 V souvislosti s etapizací účetní reformy v oblasti veřejných financí, dochází k posunu termínu pro první sestavení konsolidovaných účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu (viz také Usnesení vlády ČR č. 868 ze dne 28. listopadu 2012), tj. poprvé za účetní období 2014.

65 Vyhláška č. 461/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb.
Úpravy se týkají: § 5 odst. 3 Ustanovení upraveno ve smyslu ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.  § 7 odst. 1 Podmínka zřízení datové schránky není dostačující, neboť aby schránka splňovala funkční požadavky, musí být i zpřístupněna.

66 Vyhláška č. 461/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb.
Úpravy se týkají: § 18 odst. 3 písm. b) Úprava vyplývá z požadavků praxe. Původně bylo stanoveno 5 pokusů pro zadání nesprávného vstupního hesla, což se však v praxi neosvědčilo. Proto je nyní stanoveno 99 pokusů. § 20 odst. 1 Úprava ustanovení týkající se předávání a přejímání přístupových kódů navazuje na požadavky praxe.

67 Vyhláška č. 461/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb.
Úpravy se týkají: § 21 odst. 4 Úprava týkající se předávání a přejímání přístupových kódů vyplývá z požadavků praxe. Přílohy č. 2a V příloze č. 2a (Pomocném analytickém přehledu) dochází ke zrušení některých analytik, doplnění a zpřesnění typů změn vyplývajících z požadavků praxe a v souvislosti s prvním sběrem dat do CSÚIS v rámci zajišťování informací pro účely monitorování a řízení veřejných financí (včetně mezinárodního výkaznictví v oblasti vládní finanční statistiky, metodika ESA 95 a GFS 2001).

68 Vyhláška č. 461/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb.
Úpravy se týkají: Přílohy č. 3 Legislativně technická úprava. Přílohy č. 4 Zpřesnění požadavků k termínům předávání jiných účetních záznamů do CSÚIS. Veřejnosprávní orgán, bude moci stanovit lhůtu pro předání vyžádaného jiného účetního záznamu. Přílohy č. 5 Úprava provádí zpřesnění požadavků k termínům předávání operativních účetních záznamů do CSÚIS za měsíc prosinec a následující měsíc leden.

69 Vyhláška č. 461/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb.
Úpravy se týkají: Přílohy č. 7 Legislativně technické úpravy včetně požadavků vyplývajících z praxe. Přístupové údaje se generují pouze při registraci první ZO/NZO k dané účetní jednotce, případně na vyžádání v registračním formuláři. Přístupové údaje již nemají omezenou platnost. Přílohy č. 14 Legislativně technické úpravy.

70 Vyhláška č. 461/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb.
Přechodná ustanovení Ustanovení vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2013 a později. Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

71 Vyhláška o schvalování účetních závěrek
Prováděcím právním předpisem budou stanoveny požadavky pro organizaci a způsob zajištění při poskytování součinnosti účetními jednotkami pro schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek. Tímto způsobem by měly být zajištěny podmínky pro plnění povinností v oblasti schvalování účetních závěrek.

72 České účetní standardy
Český účetní standard č. 709 – Vlastní zdroje, Český účetní standard č. 710 – Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Zveřejněny ve Finančním zpravodaji 6/2012 ze dne , pod poř. č. 25 a 26, Účinnost ČÚS č. 709 a č. 710: Vybrané účetní jednotky uvedené standardy poprvé použijí v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2013 (viz. poř.č. 24 FZ 6/2012)

73 České účetní standardy
Změny Českých účetních standardů č. 701, č. 704, č. 706 a č. 707 Zveřejněny ve Finančním zpravodaji 8/2012 ze dne , pod poř. č. 37, 35, 30 a 31, Účinnost ČÚS č. 701, č. 704, č. 706 a č. 707: Vybrané účetní jednotky uvedené standardy ve změní změn poprvé použijí v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2013 (viz. výše uvedená poř. čísla FZ 8/2012)


Stáhnout ppt "Změny ve vedení účetnictví vybraných účetních jednotek od"

Podobné prezentace


Reklamy Google