Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný registr znečišťování Platná právní úprava Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D. Odbor integrované prevence a IRZ Ministerstvo životního prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný registr znečišťování Platná právní úprava Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D. Odbor integrované prevence a IRZ Ministerstvo životního prostředí."— Transkript prezentace:

1

2

3 Integrovaný registr znečišťování Platná právní úprava Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D. Odbor integrované prevence a IRZ Ministerstvo životního prostředí

4 Obsah prezentace  Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.  Nařízení č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do IRZ.  Přechodné období  Závěr

5 Zákon č. 25/2008 Sb.  Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů (dále jen „zákon č. 25/2008 Sb. nebo zákon“).  Účinnost od 12. února 2008. Vytvořen vzhledem k nutnosti adaptovat české právní předpisy na přijetí nařízení o E-PRTR.  Odděluje problematiku IRZ od IPPC (analogie s evropskou úpravou).  Dvě hlavní části  Integrovaný registr znečišťování životního prostředí – IRZ,  Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností - ISPOP.

6 Zákon č. 25/2008 IRZ  Zákon upravuje praktické aspekty ohlašovacího procesu do IRZ v České republice.  Zákon zřizuje IRZ jako veřejně přístupný informační systém veřejné správy, který vede MŽP (§ 2).  Zákon vymezuje okruh povinných subjektů (provozovatelů) ohlašujících do IRZ (kromě subjektů vymezených nařízením o E- PRTR) (§ 3 odst. 1 a 2).  Zákon vymezuje rozsah ohlašovacích povinností do IRZ (širší než pouze ukládá nařízení o E-PRTR) (§ 3 odst. 1 a 2).  Ohlašovací termín – posunut do 31.3. (§ 3 odst. 4). Zrušení odkladné lhůty pro ohlašování.

7 Zákon č. 25/2008 Sb. IRZ  Ohlašované údaje budou předávány elektronicky v datovém standardu (§ 3 odst. 5).  Delikty – neohlášení údajů nebo uvedení nesprávných údajů (§ 5) – až 500 000 Kč.  Výkon státní správy – MŽP a ČIŽP (kontroluje plnění ohlašovací povinnosti do IRZ a vedení evidence údajů).  Plná účinnost pro ohlašovací rok 2009 (vybrané povinnosti již od roku 2008).

8  Novela zákona o integrované prevenci – vyjmutí všech ustanovení o IRZ ze zákona o integrované prevenci (č. 76/2002 Sb.)  Upravení povinností hlásit za roky 2007 a 2008. Přechodné ustanovení (§ 12).  Zrušeny:  Nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování (s přihlédnutím k přechodným ustanovením pro ohlašovací roky 2007 a 2008).  Vyhláška č. 572/2004 Sb., kterou se stanoví forma a způsob vedení evidence podkladů nezbytných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování. Zákon č. 25/2008 Sb.

9 Ohlašující subjekty - § 3  Provozovatel uvedený v nařízení č. 166/2006 o E-PRTR (poprvé za rok 2007).  Provozovatel, provozující provozovnu, v níž je prováděna jiná činnost, než je uvedena v příloze I nařízení č. 166/2006 o E-PRTR nebo činnost s nižší kapacitou, než je uvedena v této příloze (poprvé za rok 2009). Ohlašované údaje  Úniky a přenosy znečišťujících látek podle nařízení č. 166/2006 o E-PRTR.  Úniky znečišťujících látek do ovzduší dle nařízení vlády (od roku 2009).  Přenosy znečišťujících látek v odpadech mimo provozovnu dle nařízení vlády (od roku 2009). Zákon č. 25/2008 Sb.

10  Pro ohlašování údajů za rok 2007 a 2008 je nutné zohlednit § 12 zákona č. 25/2008 Sb.  Stanovení povinnosti ohlašovat do IRZ i subjektům vymezeným v § 22 zákona o integrované prevenci (uživatelé registrované látky).  Zachování kontinuity ohlašovaných údajů i za roky 2007 a 2008.  Rozsah ohlašovaných údajů – viz zvláštní prezentace. Ohlašování údajů do IRZ – rok 2008

11 ISPOP  Zřizuje se integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).  Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se předávají elektronicky v jednotném datovém standardu zveřejňovaném MŽP.  Ohlašovat údaje prostřednictvím ISPOP budou mít povinnost provozovatelé ohlašující na základě následujících právních předpisů:  zákona o integrovaném registru znečišťování,  zákona o ochraně ovzduší,  zákona o odpadech,  zákona o obalech,  zákona o vodách.  Jsou stanoveny postupné termíny, ve kterých se budou jednotlivé skupiny ohlašujících subjektů začleňovat do ISPOP (§ 13 – 20).  Jako první budou prostřednictvím ISPOP hlásit subjekty ohlašující do IRZ (poprvé za rok 2009).  § 12 zákona zachovává kontinuitu pro subjekty, které ohlašovaly přes Centrální ohlašovnu již v minulých letech.

12 Nařízení č. 145/2008 Sb.  Schváleno vládou 26. března 2008. Publikováno pod č. 145/2008 Sb.  Upravuje rozsah ohlašovaných údajů od roku 2009.  Vymezuje:  Znečišťující látky a prahové hodnoty pro úniky do ovzduší (nad rámec nařízení o E-PRTR) – styren a formaldehyd – příloha 1.  Znečišťující látky a prahové hodnoty pro ohlašování přenosů látek v odpadech – příloha 2.  Údaje pro ohlašování do IRZ – příloha 3 (ohlašovatelé podle E-PRTR využívají již pro rok 2008).

13 Závěr - Legislativní změny  Nová úprava fungování IRZ – vazba na evropské nařízení o E-PRTR.  Přijat zákon č. 25/2008 Sb. a nařízení vlády č. 145/2008 Sb.  Zohlednění dosavadního vývoje IRZ – zahrnutí širšího okruhu ohlašovatelů a dalších údajů (zejména chemické látky v odpadech).  Zrušení částí k IRZ v zákoně č. 76/2002 Sb. a prováděcích právních předpisů.  Přechodná ustanovení pro roky 2007 a 2008.  Zavedení ISPOP – elektronizace ohlašovaných agend.

14 Závěr - změny IRZ  Rozšířen seznam sledovaných látek na 93 (+21 látek).  Sníženy některé ohlašovací prahy (dioxiny).  Zahrnutí sledování množství odpadů.  Sledování úniků dohromady (běžné + havarijní).  Posunutí ohlašovacího termínu.

15 Více na www.irz.cz www.irz.cz

16

17


Stáhnout ppt "Integrovaný registr znečišťování Platná právní úprava Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D. Odbor integrované prevence a IRZ Ministerstvo životního prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google