Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální informace o Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Střední Morava Ing. Zdeněk Bogoč Úřad Regionální rady.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální informace o Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Střední Morava Ing. Zdeněk Bogoč Úřad Regionální rady."— Transkript prezentace:

1 Aktuální informace o Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Střední Morava Ing. Zdeněk Bogoč Úřad Regionální rady

2 Evaluace a optimalizace Nové výzvy pro další období Nový model hodnocení Obsah:

3 Nyní probíhá vyhodnocení – evaluace – všech dosud vyhlášených a administrovaných výzev, podpořených a nepodpořených projektů, naplňování strategie a stanovených cílů ROP SM (plnění monitorovacích indikátorů) – standardní proces. Současně probíhá vyhodnocení nastavených postupů administrace – tj. do jaké míry jsou interní procesy nastaveny efektivně a jak je zajišťována administrace projektů (např. dodržování nastavených lhůt). Výstupem tohoto hodnocení je návrh nového modelu administrace, který vychází ze získaných zkušenosti z první fáze realizace programu. Současně je prováděno vyhodnocení stanovené strategie, podporovatelných aktivit a nezbytných podmínek pro realizaci projektů. Do nově stanovených podmínek se budou promítat nejen získané zkušenosti, ale také záměry obou krajů, a to na základě obdržených aktuálních podkladů od Olomouckého a Zlínského kraje. Evaluace a optimalizace

4 Nové výzvy pro další období V rámci nových výzev je nutné specifikovat „potřebnost“ podporovaných projektů s ohledem na dané území a posílit vyhodnocení vzájemných vazeb projektu na další aktivity – synergie Současně se očekává zpřesnění zaměření výzev prostřednictvím tzv. typových projektů a posílením integrovaného přístupu Nové nastavení podmínek bude reflektovat princip vyváženého rozvoje území, kde vlivem intervencí programu nesmí vzniknout nové disparity uvnitř území Nové výzvy budou reflektovat aktuální potřeby jednotlivých krajů, které jsou definovány např. v odvětvových koncepcích a směřují k rozvoji obou krajů, anebo jde o nové podněty vyplývající z období po ukončení programování Budou navrhovány nové pilotní postupy (model PPP projektů, finanční nástroje apod.).

5 Nový model hodnocení V současném modelu je vše (kromě podrobné stavební dokumentace a položkového rozpočtu) dokládáno spolu s projektovou žádostí… Nový model Etapa 1 – předložení projektového záměru včetně definovaných příloh V této etapě proběhne hodnocení v rozsahu kontroly přijatelnosti a kontroly formálních náležitostí a výběr projektů Etapa 2 – dopracování kompletní projektové dokumentace V této etapě proběhne dopracování projektu především z pohledu jeho realizovatelnosti Etapa 3 – doložení povinných příloh před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace V této etapě proběhne kontrola ex-ante a analýza rizik

6 Etapa 1

7 Etapa 2

8 Předpokládaný rozsah příloh pro Etapu 1: Webová žádost Benefit (beze změn) Doklady o právní subjektivitě žadatele (beze změn) Marketingová analýza (rozšířená kapitola původní Studie proveditelnosti) Podklady pro hodnocení efektivity (zjednodušená současná příloha - původní CBA) Podklady pro hodnocení hospodárnosti projektu (zjednodušená současná příloha) Čestné prohlášení (beze změn) Žadatel nebude dokládat Studii proveditelnosti jako dosud, ale pouze omezený rozsah informací

9 Marketingová strategie – původně ve Studii proveditelnosti Bude kladen důraz na následující údaje: Odhad poptávky Definování cílových skupin Analýza „konkurence“ Vazba na finanční plán projektu (příjmy a výdaje) Ekonomická analýza

10 Podklady pro hodnocení efektivity Hodnocení efektivity Jedná se o posouzení výše investice ke vztahu k socioekonomickým přínosům Hodnocení hospodárnosti Jedná se o posouzení zda základní rozpočet na realizaci stavby je přiměřený vůči deinovaným výstupům

11 Předpokládaný rozsah příloh pro Etapu 2: Podklady pro hodnocení žadatele: Finanční zdraví (informace o hospodaření za 2 uzavřená účetní období zpětně, webová aplikace) Popis partnerství Popis personálního a organizačního zajištění projektu Podklady hodnocení kvality a proveditelnosti projektu Podklady určující zda projekt zakládá či nezakládá veřejnou podporu Harmonogram projektu Popis udržitelnosti Posouzení finanční a ekonomické analýzy projektu Popis technického a technologického řešení Rozpočet projektu Horizontální témata

12 Obecné principy: Jedná se o princip dopracování projektu v součinnosti se žadatelem Komunikace s žadatelem v Etapě 2 by měla být založena na stejném principu jako je dnešní komunikace před přípravou Smlouvy o poskytnutí dotace

13 Předpokládaný rozsah příloh pro Etapu 3: Doložení Stavebního povolení (či dokumentů, které jej nahrazují) Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí (EIA a Natura 2000) Doložení majetkoprávních vztahů Doložení způsobu zajištění financování projektu

14 První testovací výzvy nového modelu administrace: Dne 20. 5. 2009 by měl Výbor Regionální rady schválit: Dokumentaci pro výzvy v rámci oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center pro dílčí projekty naplňující IPRM Olomouc a Zlín Harmonogram výzev na rok 2009 a 2010 Současně bude Výbor Regionální rady projednávat i změnu finančního plánu a finančního rámce, vč. návrhů na přesuny finančních prostředků mezi prioritními osami či oblastmi podpory.

15 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Ing. Zdeněk Bogoč vedoucí odboru metodiky a monitoringu Úřadu Regionální rady www.rr-strednimorava.cz Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj.


Stáhnout ppt "Aktuální informace o Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Střední Morava Ing. Zdeněk Bogoč Úřad Regionální rady."

Podobné prezentace


Reklamy Google