Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava 2007 – 2013 Litovel 25. 3. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava 2007 – 2013 Litovel 25. 3. 2013."— Transkript prezentace:

1 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava 2007 – 2013 Litovel 25. 3. 2013

2 Obsah: 1.Pokrok v realizaci ROP SM 2.Aktualizace podmínek administrace projektů 3.Harmonogram výzev na rok 2013 4.Informace o finančním nástroji JESSICA

3 1. Pokrok v realizaci ROP SM

4 Věcné plnění vybraných monitorovacích indikátorů (z projektů v realizaci a projektů finančně ukončených) Délka nových silnic II. a III. třídy - reálné plnění 5 km (36% z cílové hodnoty) Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy - reálné plnění 106 km (76% z cílové hodnoty) Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras - reálné plnění 101 km (71% z cílové hodnoty) Soukromé spolufinancování celkem - reálné plnění 1,355 mld. Kč (58% z cílové hodnoty) Počet nově vytvořených pracovních míst celkem - reálné plnění 502 nových pracovních míst (59% z cílové hodnoty)

5 Stav čerpání – proplacené prostředky příjemcům v %

6 Stav čerpání – certifikované výdaje předložené EK v %

7 2. Aktualizace podmínek administrace projektů Výbor Regionální rady na svém jednání dne 14. ledna 2013 schválil aktualizaci administrace ROP Střední Morava. Tato aktualizace byla zapracována do podmínek pro předkládání a realizaci projektů od Výzvy k předkládání projektových žádostí č. 40/2013.

8 Aktualizace podmínek administrace projektů – základní východiska Nutnost provést aktualizaci administrace z důvodu:  nejzazšího termínu podpisu Smluv o poskytnutí dotace do 31. 12. 2013,  nejzazšího termínu pro ukončení fyzické realizace projektů do 30. 6. 2015,  rizik spojených s okamžikem posuzování veřejné podpory. Základní východiska a principy aktualizace podmínek administrace schválil Výbor Regionální rady na svém jednání dne 14. 1. 2013 a aktualizovaná dokumentace Výzvy platí do Výzvy č. 40/2013

9 Aktualizace podmínek administrace projektů Zkrácení jednotlivých fází administrace  zkrácení doby pro předkládání projektových žádostí z 44 pracovních dnů na 32 pracovních dnů,  sjednocení lhůty dopracování projektů v rámci Etapy 2 na 66 pracovních dnů bez ohledu na velikost projektu,  zkrácení administrace ze strany ÚRR (kontrola dokumentace, komunikace),  zjednodušení Etapy 3 Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace – nejsou vyžadovány žádné povinné přílohy,  změna okamžiku předložení vybraných povinných příloh – vznik nové Etapy 4 – Povinné přílohy po uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace,  přesun posuzování veřejné podpory a velikosti podniku z fáze kontroly formálních náležitostí do Etapy 2 Dopracování projektu.

10 PPŽ - přesun okamžiku doložení povinných příloh EtapaZměna oproti stávajícímu modelu Etapa 1Beze změn Etapa 2Nově vyžadovaná povinná příloha: Doklady o vedení běžného účtu. Projektová dokumentace, vč. rozpočtu projektu – přílohu je možné nahradit Čestným prohlášením, že nedošlo ke změnám vzhledem k Popisu investičního záměru dle Etapy 1, případné změny budou uvedeny a zdůvodněny Žádost o stavební povolení potvrzená stavebním úřadem – přílohu je možné nahradit specifikací předpokládané lhůty pro podání žádosti o stavební povolení s uvedením popisu dalšího časového postupu Etapa 3V rámci této etapy musí žadatel prokázat zajištění financování realizace a udržitelnosti projektu stanovené na základě analýzy rizik. Etapa 4Příjemce předkládá následující přílohy (pokud nebyly předloženy dříve): Územní rozhodnutí a jeho možné nahrazení Stavební povolení a jeho možné nahrazení Rozpočet projektu na základě ukončeného zadávacího řízení Kompletní dokumentace po ukončení zadávacího řízení Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí

11 3. Harmonogram výzev na rok 2013 Oblast/Podoblast podporyAlokace mil. Kč 2.1 Rozvoj regionálních center – IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc 20 2.4 Podpora podnikání – specifické výzvy na individuální projekty naplňující schválené Koncepty 139 Termín vyhlášení výzvy – 21. 1. 2013, termín pro podávání žádostí – 20.2.2013 Ukončené výzvy – 39. výzva (bez specifických výzev na území Zlínského kraje)

12 Oblast/Podoblast podporyAlokace mil. Kč 2.1 Rozvoj regionálních center – IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc 10 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb135 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání – realokace mezi OP 9 2.3.1 Fyzická revitalizace území368 3.4 Propagace a řízení4 Termín vyhlášení výzvy – 13. 2. 2013, termín pro podávání žádostí – 29.3.2013 Aktuálně vyhlášené výzvy – 40. výzva (bez specifických výzev na území Zlínského kraje)

13 Aktuálně vyhlášené výzvy – 41. výzva (bez specifických výzev na území Zlínského kraje) Oblast/Podoblast podporyAlokace mil. Kč 1.1.1 Silnice II. a III. třídy143 2.1 Rozvoj regionálních center - IPRM Městské parky 11 2.2.1 Fyzická revitalizace území240 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání80 2.2.4 Infrastruktura pro rozvoj zdravotnictví60 2.2.6 Rozvoj krizové infrastruktury30 3.2 Veřejná infrastruktura a služby130 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby- IPRÚ Jesenicko30 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby- IPRÚ Šumpersko20 3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném 3.2 130 Termín vyhlášení výzvy – 14.3.2013, termín pro podávání žádostí – 30.4.2013

14 Plánované výzvy – 42. výzva (bez specifických výzev na území Zlínského kraje) Oblast/Podoblast podpory 1.1.1 Silnice II. a III. třídy 1.2.4 Obnova vozidel v systému veřejné dopravy 2.1 Rozvoj regionálních center - IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu- IPRÚ Olomouc 3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném 3.2 Předpokládaný termín vyhlášení výzvy – 3.5.2013, předpokládaný termín pro podávání žádostí – 18.6.2013

15 4. Informace o finančním nástroji JESSICA Výbor Regionální rady vyhlásil veřejnou zakázku na „Správcovské investiční služby pro Fond rozvoje měst Střední Moravy“. V rámci stanovené lhůty pro podání nabídek na zakázku „Správcovské investiční služby pro Fond rozvoje měst Střední Moravy“ nebyla podána žádná nabídka. V souladu s § 84 odst. 1. písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, musel z tohoto důvodu zadavatel, tj. Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava, zadávací řízení zrušit. Následně Výbor Regionální rady na svém jednání dne 14.1.2013 rozhodl, že další veřejná zakázka již nebude vyhlášena.

16 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Ing. Zdeněk Bogoč vedoucí odboru metodiky a monitoringu Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Jeremenkova 40b Olomouc www.rr-strednimorava.cz Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj.


Stáhnout ppt "Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava 2007 – 2013 Litovel 25. 3. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google