Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Programové dokumenty mikroregionů jako faktor jejich rozvoje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Programové dokumenty mikroregionů jako faktor jejich rozvoje"— Transkript prezentace:

1 Programové dokumenty mikroregionů jako faktor jejich rozvoje
Poznatky výzkumných úkolů MMR ČR WB a WB-07-05 a z dlouholeté spolupráce se svazky obcí

2 GaREP, spol. s r.o., Společnost pro regionální ekonomické poradenství
Od roku 1994 se věnuje tvorbě koncepčních dokumentů – významnou skupinu tvoří svazky obcí – celkem 50 mikroregionálních strategií Poradenství v oblasti regionálního rozvoje zejména pro venkovské obce a města, koncepční dokumenty krajů Od roku 2004 řešení výzkumných úkolů Ministerstva pro místní rozvoj ČR – pro svazky obcí zásadní: Venkovský prostor a jeho oživení – místní zdroje a jejich využití, problémy a jejich řešení (WB-29-04) Spolupráce obcí jako faktor rozvoje – efektivnost a formy spolupráce obcí (WB-07-05) Aktuální výzkumný projekt: Rozvojový Interaktivní Audit – metodika RIA pro nastavení vhodných nástrojů regionální politiky ke zmírnění regionálních disparit a dynamizaci rozvoje v regionech (WD )

3 Spolupráce obcí Základní formou obecní spolupráce jsou svazky obcí
Technické svazky obcí x Rozvojové svazky obcí („mikroregiony“) Svazky obcí jako základna pro další formy spolupráce s jinými obcemi, podnikateli či ostatními subjekty (MAS, euroregiony apod.) Řada forem spolupráce, ale s omezenými kompetencemi; pro realizaci různých typů aktivit nutná účast v různých formách (spolupráce se realizuje účelově, pro získání dotace) Neustálé proměny forem spolupráce namísto zkvalitnění činnosti stávajících uskupení Častý nesoulad formy a obsahu spolupráce

4 Vývoj počtu svazku obcí v letech 1994-2005
Pramen: RARIS, Ministerstvo financí, 2006

5 Přístupy k tvorbě rozvojových strategií svazků obcí
Východiska pro strategii rozvoje – kvalita fungování svazku, existence manažera, existující rozvojové dokumenty Strategie svazků obcí – obvykle jediný rozvojový dokument obce Role strategie svazku: vymezení směřování rozvoje celého území – vymezení společných činností – provázání individuálních činností jednotlivých obcí (nutno rozlišovat vzhledem k implementaci) Motivy pro zpracování (vnitřní potřeba x tlak zvenčí) Přístupy k tvorbě Vlastní tvorba Vlastní tvorba + externí metodické vedení Kompletní externí zpracování Strategie x Program x Plán (klíčové časové hledisko) Struktura a obsah se odvíjí od velikosti a cílů svazků obcí

6 Struktura rozvojových strategií – dle Metodiky ÚÚR
Úvod Analytická část Profil mikroregionu Základní geografická charakteristika Historický vývoj mikroregionu Analýza složek a funkčních systémů Ekonomická situace mikroregionu Ekologická situace a ochrana životního prostředí Širší vztahy Závěry situační analýzy SWOT analýza Problémová analýza Návrhová část Strategická vize Strategické cíle, směry rozvoje, priority, opatření Finanční rámec

7 Struktura rozvojových strategií – dle praxe GaREPu
Úvod A. Analytická část Základní charakteristika, Obyvatelstvo a sídla, Trh práce, Hospodářství, Služby a občanská vybavenost, Doprava, Technická infrastruktura a územní plánování, Životní prostředí, Cestovní ruch, Ekonomická situace obcí a svazku obcí SWOT analýza Problémová analýza B. Návrhová část Strategie rozvoje Program rozvoje Akční plán Finanční rámec C. Projektové fiše

8 Mikroregion Hustopečsko - Grafická ukázka I

9 Mikroregion Hustopečsko - Grafická ukázka II

10 Tvorba rozvojové strategie
Úzká součinnost s obcemi - pravidelná setkání: Představení harmonogramu a způsobu řešení Představení výsledků analýz a diskuze nad SWOT (v návaznosti na informace poskytnuté obcemi) Formulace rozvojových směrů a diskuze nad rozvojovými opatřeními Výběr projektů a aktivit pro akční plán (obce průběžně zasílají plánované projekty) Závěrečné setkání a představení výstupu Při svazku tvořeném značným množstvím obcí je účelné vytvořit pracovní skupinu. Elektronická komunikace jak s představiteli svazku obcí tak přímo se všemi obcemi. Důraz na stručnost a přehlednost analytické části – Detailnější analýzy a tabulkové výstupy v přílohách. Využití kartogramů a kartodiagramů k prezentaci situace

11 Problémy tvorby a realizace rozvojové strategie
Rozdílné zapojení představitelů jednotlivých obcí – otázka vyváženosti a transparentnosti Nedostatečný nadhled, omezené vnímání širšího kontextu a výhod spolupráce Omezené využívání možností spolupráce a synergických efektů – slabá solidarita a motivace spolupracujících obcí Nezbytný kvalifikovaný manažer svazku (nejen formální znalostí, ale zejména působení jako stmelující prvek a iniciátor) Největší problémy při tvorbě finančního rámce různé modely financování různá společná činnost: obecní x mikroregionální projekty nevyjasněné financování projektových záměrů (finanční podíl na aktivitách x jejich územní dopad), „fiktivnost“ údajů

12 Mikroregion Vranovsko – Grafická ukázka III
Pramen: WB-29-04, zapracováno do Strategie mikroregionu Vranovsko

13 Závěrem ke spolupráci obcí
Pro úspěšnost spolupráce je klíčový lidský faktor (ochota spolupracovat), mimořádný význam schopného manažera Nezbytné koncepční řízení spolupráce (nikoliv momentální potřeby či možnosti dotací) Členství ve více uskupeních – nároky na obec a tříštění aktivit – vhodnější využít jednoho uskupení, které by jménem obcí vstupovalo do dalších interakcí Nezastupitelná role svazků obcí v regionální politice Role kraje v podpoře mikroregionů Metodická, organizační, finanční a technická podpora meziobecní spolupráce Tvorba informační základny pro analytické procesy – omezení zátěže obcí opakovaným dotazováním (viz komplexní šetření v obcích JMK v roce 2002)

14 Společnost pro regionální ekonomické poradenství
Děkuji za pozornost! Ing. Jan Binek GaREP, spol. s r.o., Brno Společnost pro regionální ekonomické poradenství

15 Svazky obcí Jihomoravského kraje v roce 2005


Stáhnout ppt "Programové dokumenty mikroregionů jako faktor jejich rozvoje"

Podobné prezentace


Reklamy Google