Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Garant: prof. Lilia Dvořáková Vyučující: Ing. Jitka Singerová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Garant: prof. Lilia Dvořáková Vyučující: Ing. Jitka Singerová"— Transkript prezentace:

1 Garant: prof. Lilia Dvořáková Vyučující: Ing. Jitka Singerová
Účetnictví I Garant: prof. Lilia Dvořáková Vyučující: Ing. Jitka Singerová

2 Podmínky absolvování kurzu
Zakončen zápočtem v letním semestru Zkouška v zimním semestru zahrnuje Účetnictví I a II Zápočtový test – teorie a příklady ze cvičení Zápočtový test - souhrnný (30 min. a 30 bodů) – podmínka získání =min. 20 bodů Termín: 15. května 2014 Možnost jedné opravy testu – ve zkouškovém období Absolvování cvičného testu v programu LMS Unifor, neomezený počet pokusů.

3 Souvislý účetní příklad
Zadaný na Courseware – UC1:samostatná práce, var. A a var. B – rozdělení na cvičení Jedná se o individuální celosemestrální práci (vypracování vlastním písmem) Bude předloženo cvičícímu nejpozději v týdnu, kdy bude psán zápočtový test – do 9. května 2014 V zápočtovém týdnu budou zveřejněny výsledky Cíl: pochopit systém vedení účetnictví ! Bodové ohodnocení – viz. courseware

4 Program kurzu Význam a funkce účetnictví, mezinárodní účetnictví, účetnictví v ČR. Majetek podniku, zdroje jeho krytí, náklady a výnosy. Účty rozvahové, výsledkové, nástroje průkaznosti účetnictví. Účetní záznamy, kontrolní systém v účetnictví. Zobrazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v účetnictví. Zobrazení dlouhodobého finančního majetku v účetnictví. Zobrazení zásob v účetnictví. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční závazky v účetnictví.

5 Program kurzu Zúčtovací vztahy. Kapitál a dlouhodobé závazky.
Náklady a výnosy. Výsledek hospodaření. Účetní uzávěrka. Účetní závěrka.

6 Literatura - základní Kovanicová, D., Abeceda účetních znalostí pro každého. 19. vyd. , Praha: Polygon 2009 Dvořáková, Lilia, Líbal, Tomáš., Účetnictví , Praha: CÍGLER SOFTWARE a. s. 2009 Hinke J., Bárková D., Účetnictví I.: základní kurz , Praha Zákon č. 563/91 Sb. o účetnictví v platném znění

7 Literatura - doplňková
Prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Všechny tři zmíněné normy lze nalézt v publikaci: ÚZ – Účetnictví podnikatelů, audit. Vydavatelství Sagit, podle stavu k roku 2012 či 2013

8 Literatura - doplňková
Březinová, H. - Munzar, V. Účetnictví I. 3. vyd. Praha: Institut Svazu účetních, s. ISBN Marková H. Daňové zákony 2010: úplná znění platná k  Praha: Grada Publishing, ISBN Zahraniční řešení: Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 2005 a Překlad Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IAS/IFRS, 2005 (dodatek 2006), Svaz účetních ČR, ISBN X (dodatek ISBN )

9 E-learningový kurz LMS Unifor Přístup přes Portál ZČU
Problémy s přihlášením – Ing. Stanislav Pimek, Absolvovat cvičný test – jedna z podmínek udělení zápočtu. Náplň kurzu – teoretická východiska, ukázkové příklady, průvodce zadáním seminární práce Realizace – projekt INEM

10 Inovace předmětu UC1 v rámci projektu INEM

11 Význam a funkce účetnictví
Historie účetnictví Předmět účetnictví Funkce účetnictví Požadavky na účetnictví Uživatelé účetních informací Účetní principy Účetní soustavy Účetní jednotky Účetní období Právní normy ČR upravující účetnictví

12 Historie účetnictví vznik nelze přesně datovat
poprvé popsáno v r – v knize italského mnicha Luca Pacioliho (Rozprava o účtech a písemnostech) původně vzniklo z praktické potřeby obchodníků a řemeslníků mít informace o stavu hospodaření postupně využíváno i jako důkazní prostředek následně slouží i pro účely daňové Obecný obchodní zákoník Rakousko-Uherska z konce 19.století „ Každý, kdo za živnost provozuje obchody, jest podle čl.28 povinen vésti knihy, z nich obchody jeho a stav jeho majetnosti lze dokonale poznati. Kupci povinni jsou schovávati obchodní své knihy po deset let, počítajíc od toho dne, kdy se do nich poslední zapsání stalo“ Cit.: Obecný obchodní zákoník z Rakouska-Uherska - konec 19.století „Každý, kdo za živnost provozuje obchody, jest podle čl.28 povinen vésti knihy, z nich obchody jeho majetnosti lze dokonale poznati. Kupci jsou povinni schovávati obchodní své knihy po deset let, počítajíc od toho dne, kdy se do nich poslední zapsání stalo.“

13 Předmět účetnictví Účetnictví = uspořádaně vedené záznamy o hospodářských jevech v podnikatelském subjektu (účetní jednotce) Účetnictví poskytuje informace o majetku, závazcích, zisku či ztrátě účetní jednotky Účetnictví se zabývá kvantifikací ekonomických jevů v peněžním vyjádření s cílem shromažďovat, zaznamenávat, oceňovat a sdělovat výsledky minulých událostí a napomoci rozhodování * Předmět účetnictví dle § 2: účetní jednotky účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření (zisku či ztrátě). Účetnictví je tedy soustavou účetních záznamů , vedená za účetní jednotku jako celek a za jeho dílčí složky.** * Slovník účetních výrazů, vydaný Institutem účetních znalců Anglie a Walesu ** Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., § 4, odst.10 * Slovník účetních výrazů, vydaný Institutem účetních znalců Anglie a Walesu ** Zákon o účetnictví § 4, odst.10

14 Funkce účetnictví Informační – podává informace o jevech minulých
Registrační – zaznamenává proběhlé hospodářské operace Dokumentační – dokládá průběh hospodářských procesů Kontrolní – umožňuje zpětnou vazbu o průběhu hospodářské činnosti, kontroly hospodaření FÚ Povinnost vést účetnictví ukládá každé účetní jednotce zákon (Zákon o účetnictví 563/1991 Sb. poslední novela č.179/2005 Sb.)

15 Požadavky na účetní informace
Významné, důležité – schopné ovlivnit ekonomické rozhodování uživatele Spolehlivé, hodnověrné – úplné, zobrazují podstatu ekonomického jevu Srovnatelné – stálé účetní metody a postupy Srozumitelné – pro uživatele, které mají odpovídající ekonomické znalosti Požadavky na účetnictví § 8 ZoÚč: Správné – neodporuje právním předpisům, Úplné – obsahuje všechny účetní případy, jsou vyhotoveny všechny výkazy a je zveřejněno to, co dle ZoÚč má být zveřejněno, Průkazné – všechny účetní záznamy jsou průkazné, Srozumitelné – jestliže účetnictví umožňuje určit obsah účetních případů a obsah účetních záznamů a jejich vazbu, Přehledné – zaručeno jednotným formátem výkazů, Zaručující trvalost záznamů – schopnost plnit povinnosti úschovy a zpracování.

16 Uživatelé účetních informací
Uživatelé interní vlastníci podniku management podniku zaměstnanci Uživatelé externí věřitelé podniku – zejména banky, leasingové společnosti obchodní partneři – odběratelé, dodavatelé státní úřady (FÚ, ČSÚ, ČSSZ) širší veřejnost v místě působení investoři konkurence

17 Účetní principy a zásady
Princip věrného a poctivého zobrazení předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky-§ 7* Zásada opatrnosti - § 24 – 26 * Akruální princip - § 3, odst. 1 * Zásada kontinuity - § 7, odst. 3 * Zásada stálosti metod - § 7, odst. 4 * Zásada účetní jednotky - § 1 * * Zákon o účetnictví

18 Účetní soustavy Zákon o účetnictví č. 563/91 Sb. původně rozlišoval:
jednoduché účetnictví podvojné účetnictví Rozdělení platné v současnosti: Daňová evidence – vedená dle ZoDzPř – vedou jí OSVČ Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu – vybrané PO a FO bez povinnosti auditu Účetnictví v plném rozsahu Účetnictví podle IAS/IFRS Rozdílné požadavky uživatelů na účetní informace dělí účetnictví na finanční - informace o podniku jako celku- regulováno pr. normami manažerské - informace pro vnitřní řízení podniku – součástí nákladové účetnictví, kalkulace, soustava rozpočtů ap. daňové – pro účely stanovení základu u jednotlivých daní

19 Účetní jednotka Účetní jednotka je právně a ekonomicky vymezený celek, za který se účetnictví vede. Zákon o účetnictví vymezuje účetní jednotku výčtem subjektů, které jsou do pojmu účetní jednotky zahrnuty (§1, odstavec 2).

20 Podnikatelské účetní jednotky
podnikatelské právnické osoby zapsané v OR u krajského soudu – a.s., spol. s r.o., v.o.s., kom. Spol., družstva, státní podniky fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v OR z vlastního rozhodnutí fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat v rámci jejich podnikatelské činnosti podle zákona o DPH včetně plnění osvobozených od této daně přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč. ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou současně účastníky sdružení bez právní subjektivity, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení vede účetnictví ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis.

21 Rozdělení podnikatelů
Nejmenší podnikatelé NH (FO) = daňová evidence až do hranice obratu (příjmů) 25 mil. Kč Malé a střední podniky (FO nad 25 mil. Kč., PO) = účetnictví (dříve označované jako podvojné): Ve zjednodušeném rozsahu (PO –nadace, apod FO – bez auditu) V plném rozsahu – všechny ostatní úč. jednotky Velké podniky (PO) – obchodující svoje CP na veřejných burzách CP – účetnictví podle IAS/IFRS – dle § 19a

22 Účetní období Účetní období vymezuje zákon o účetnictví v §3, odst.1 a 2 – období, za které se účetnictví vede, uzavírá a vykazují se výsledky hospodaření. Je to nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců. Může jím být kalendářní nebo hospodářský rok.

23 Právní normy v účetnictví ČR
Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. o účetnictví Prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví: Pro podnikatele: č. 500/2002 Sb. Pro banky…. České účetní standardy pro podnikatele… Mezinárodní účetní standardy/Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS


Stáhnout ppt "Garant: prof. Lilia Dvořáková Vyučující: Ing. Jitka Singerová"

Podobné prezentace


Reklamy Google