Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Časové plánování dana.mestanova@fsv.cvut.cz B 416 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Časové plánování dana.mestanova@fsv.cvut.cz B 416 1."— Transkript prezentace:

1 Časové plánování B 416 1

2 Časové plánování – účel, cíl
 Účelem časového plánování je vytváření takových podmínek, aby potřebné zdroje byly k dispozici v daném termínu pro provedení příslušné práce. Jde o koordinaci: -   pracovníků, -   materiálu, -   strojů a zařízení, -   nakupovaných služeb. Cílem je-  definování činností potřebných pro realizaci cílů (např. realizace stavby), -   stanovení logických návazností činností, -   stanovení termínů zahájení a ukončení činností, -  stanovení celkové doby trvání realizace cílů (lhůty realizace stavby). 2

3 1.Definování činností (např. plánu realizace stavby)
činnostmi mohou být : -  zhotovení provozního souboru při plánování stavby jako celku, -  zhotovení stavebního objektu při plánování stavby jako celku, - zhotovení části objektu (technologická etapa, agregované práce na objektu), -  provedení skupiny stavebních prací složené z jednotlivých položek výkazu výměr.

4 2. Stanovení doby trvání činností
Stanovení doby trvání jednotlivých činností : uvažuje se počet zdrojů produktivita / pracnost Ovlivňující faktory : normové omezení (stavební řízení, ČSN..) speciální požadavky mentalita pracovníků Metody pro stanovení doby trvání : expertní odhady srovnávací metody Simulace Poznámka: doby trvání činností musí být stanoveny ve stejných časových jednotkách do odhadu trvání činnosti by se měla zahrnout určitá časová rezerva ke krytí rizik

5 3. Stanovení návazností mezi činnostmi
Stanovení návazností z hlediska : technologie organizace výroby a práce Pořadí, v jakém budou činnosti realizovány a důsledky vazeb lze určit: v jednoduchém případě na základě odborných znalostí v složitých případech použitím vhodného modelu síťové analýzy, tj. síťového grafu Kromě návazností je v praxi nutné definovat: vnější omezení na datum zahájení nebo ukončení činnosti (např.zavedením milníků), časový odstup činnosti od činnosti předcházející, nazývaný též trvání vazby, potencionál vazby apod.

6 Časový plán Termínová listina
Podává informaci pouze o termínech zahájení nebo ukončení jednotlivých činností.

7 Časový plán Řádkový harmonogram
Umožňuje grafické znázornění termínů, doby trvání a v omezené míře znázorňuje i vazby (paralelní průběh činností)

8 Časový plán Časoprostorový graf
Přidává k informacím znázorněným v harmonogramu grafické znázornění místa (patro objektu, podélný řez stavby) probíhající činnosti a směr postupu.

9 Časový plán Síťový graf
Jeho sestavení vyžaduje relativně velké množství informací, ale znázorňuje velmi dobře technologické a organizační návaznosti mezi činnostmi. Umožňuje vyjádřit i časové rezervy činností nebo varianty časového plánu.

10 Síťová analýza - podstata
Síťová analýza je soubor metod pro řízení složitých návazných procesů. Obsahuje množinu logických a matematických modelů, které je možno vyjádřit ve tvaru sítě. Síť představuje lineární graf obsahující: uzly hrany Síť slouží k zachycení návazností jednotlivých činností

11 Síťová analýza - Software
MS Project PRIMAVERA Project Planner CONTEC Power Project a další....

12 Síťová analýza - postup
sestavení seznamu činností určení návaznosti jednotlivých činností modelem - síťovým grafem ohodnocení činností časem - dobou trvání, náklady a zdroji výpočet síťového grafu a jeho transformace do harmonogramu s rozvrhem nákladů a zdrojů Uskutečněním činností se zrealizuje proces (např. zhotovování stavby jehož výstupem je např. stavba)

13 Síťový graf - model Síťový graf je lineární orientovaný graf obsahující uzly a hrany. Slouží k zachycení technologických a organizačních návaznosti mezi jednotlivými činnostmi. Každá činnost je ohodnocena počtem jednotek: -   časových/dobou trvání (dny…. -   zdrojových/počet pracovníků -   nákladových/peníze (tis. Kč … Výpočet síťového grafu a jeho transformace do harmonogramu s rozvrhem nákladů a zdrojů,

14 Výpočet síťového grafu
Výpočet 4 termínů u každé činnosti začátku nejdříve možného ZM začátku nejpozději přípustného ZP konce nejdříve možného KM konce nejpozději přípustného KP uzel začátek Termín ZM ZP činnost doba trvání činnosti uzel konec KP postup v vpřed postup vzad KM Rozdíly mezi termíny nejdříve možnými a nejpozději přípustnými určují časové rezervy.

15 Výpočet SG - časové rezervy, kritické činnosti, kritická cesta
Činnosti, u nichž jsou vypočtené termíny nejdříve možné a nejpozději přípustné shodné, jsou tzv. kritické činnosti. Jejich celková časová rezerva je nulová. Jejich sled tvoří tzv. kritickou cestu, která je nejdelší technologicky nutnou cestou v síti. Její trvání určuje celkovou dobu realizace. Jakákoliv časová změna na kritické cestě znamená buď prodloužení nebo zkrácení celkové doby trvání.

16 Výpočet SG - rezerva celková
je vyjádřena počtem časových jednotek, o které lze nejvýše prodloužit dobu k provedení činnosti do termínu nejpozději přípustného konce /KP lze posunout začátek činnosti do termínu nejpozději přípustného začátku /ZP aniž by se změnila celková doba trvání (realizace stavby) Poznámka : k pokrytí rizik dané činnosti slouží volná časová rezerva

17 Síťový graf hranově definovaný - metoda CPM
uzel začátek uzel konec činnost doba trvání činnosti termín nejdříve možný termín nejpozději přípustný termín nejdříve možný termín nejpozději přípustný Hlavní činnost Ohodnocení časem zdroji náklady Fiktivní znázorňuje logickou závislost činností, doba trvání je nulová Distanční Ohodnocení pouze časem

18 Metoda CPM - SGHD Pravidla sestavení hranově definovaného SG
Jeden uzel počáteční a jeden uzel koncový (jasně definovaný začátek a konec modelu) Uzly mohou být spojeny jen jednou hranou (mezi dvěma uzly je pouze jedna hlavní činnost) Každý uzel musí mít svoje jedinečné číslo Nesmí se vyskytovat izolované uzly a hrany (každý uzel a každá hrana je zapojena do celku) Graf nesmí být cyklický (nesmí v něm vzniknout smyčky a cykly ) Graf musí být plně ohodnocený (každá hrana má svoji dobu trvání)

19 Metoda CPM – SGHD Časová analýza
Ohodnocení činností síťového grafu počtem časových jednotek Vnější omezení – zadání milníků síťového grafu Výpočet síťového grafu Výpočet termínů činností Určení časových rezerv činností Určení kritické cesty, tj. celkové doby trvání Optimalizace celkové doby trvání

20 Síťový graf hranově definovaný - metoda CPM - výpočet v síti
2 D 12 6 4 16 25 28 J 7 A 4 G 9 1 3 7 B 5 F 5 5 35 35 E 20 I 10 C 10 4 H 2 5 10 23 25 25 KRITICKÁ CESTA uzel začátek Termín ZM ZP činnost doba trvání činnosti uzel konec KP postup v vpřed postup vzad KM

21 Metoda CPM - SGHD Výpočet v tabulce

22 Síťový graf uzlově definovaný Charakteristiky činností
ZM název činnosti KM ZP doba trvání KP ZM – začátek nejdříve možný ZP - začátek nejpozději přípustný KM - konec nejdříve možný KP - konec nejpozději přípustný

23 Síťový graf uzlově definovaný Vazby mezi činnostmi
Činnost je definována v uzlu Orientovaná hrana představuje vazbu (vztah) mezi činnostmi - předcházející či následující - zejména se jedná o tyto typy vazeb : Konec -začátek Konec -konec Začátek -začátek Začátek -konec

24 Síťový graf uzlově definovaný výpočet v síti

25 Síťová analýza - postup
sestavení jednotlivých činností do síťového grafu a jejich ohodnocení časem - dobou trvání výpočet síťového grafu a sestavení časového plánu vyhodnocení síťového grafu a případné úpravy (sestaveného časového plánu) na základě časové analýzy zdrojové analýzy nákladové analýzy rizikové analýzy výstupy aktualizace síťového grafu – sledování a kontrola realizace jednotlivých činností optimalizovaného časového plánu pro řízení průběhu realizace

26   Časová analýza Časová analýza síťového grafu zjišťuje, zda vypočtená celková doba trvání je kratší nebo stejná než doba požadovaná. Není-li tomu tak, zjišťuje, které činnosti toto způsobují. Jsou to činnosti na tzv. kritické cestě, jejichž celková časová rezerva je nulová. Úpravu celkové doby trvání můžeme provést zkrácením doby trvání činností na kritické cestě. Výstupem časové analýzy je optimalizovaný časový plán, obvykle ve formě harmonogramu

27 Zdrojová analýza Plánování zdrojů
ohodnocení činností spotřebou zdrojů (pracovníci, materiál, stroje) - přiřadí k jednotlivým činnostem počet jednotek zdrojů nezbytných pro jejich realizaci, stanovení celkového limitního množství jednotlivých zdrojů. Nároky jednotlivých činností a celého procesu na zdroje se vypočítávají ve dvou variantách pro termíny nejdříve možné a nejpozději přípustné. Při realizaci dochází k změnám a rozvrh zdrojů je nutno aktualizovat.

28 Zdrojová analýza - Vyrovnání zdrojů
Jde o přizpůsobení potřeb zdrojů kapacitním možnostem poskytovatele těchto zdrojů. Vyrovnání zdrojů se provede rozložením nekritických činností do delšího časového rámce s využitím časových rezerv a to dle termínů začátků možných jednotlivých činností a začátků přípustných. Jsou možné dvě varianty: prodloužení trvání nekritické činnosti (činnost provedu pomaleji), přesunutí nekritické činnosti v rámci lhůty provedení (činnost provedu později nebo dříve).Proto je nutné rozlišovat dobu trvání činnosti a lhůtu k provedení činnosti.

29 Nákladová analýza Plánování nákladů ohodnocení činností spotřebou finančních prostředků přiřadí jednotlivým činnostem finanční prostředky nezbytné pro jejich realizaci a stanoví jejich celkové limitní množství Nároky jednotlivých činností a celého procesu na finanční prostředky – náklady – se vypočítávají ve dvou variantách: pro termíny nejdříve možné pro termíny nejpozději přípustné. Při realizaci dochází k změnám a rozvrh nákladů je nutno aktualizovat.

30 MS Project - výstup Analýza zdrojů - vyrovnání zdroje pracovníci

31 Aktualizace síťového grafu Řízení průběhu realizace
Řízení změn : skutečného průběhu oproti naplánovanému průběhu činností v časovém plánu s ohledem na disponibilní zdroje a náklady provádí se na základě zjištění skutečného stavu: časového postupu vynaložených nákladů dosažené hodnoty


Stáhnout ppt "Časové plánování dana.mestanova@fsv.cvut.cz B 416 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google