Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pedagogická rada 16. 11. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pedagogická rada 16. 11. 2009."— Transkript prezentace:

1 Pedagogická rada

2 Program 1. Kontrola usnesení z minulé PR
2. Hodnocení plnění plánu za 1. čtvrtletí 3. Hodnocení prospěchu a chování a) z pohledu vedení školy b) z pohledu učitelů 4. Vlastní hodnocení školy a) plnění hlavních cílů ŠVP b) uplatňování vzdělávacích strategií stanovených v ŠVP c) sebehodnocení a hodnocení ped. pracovníků d) hodnocení klimatu školy e) hodnocení výsledků vzdělávání f) hodnocení podmínek ke vzdělávání g) silné a slabé stránky školy 5. Organizační záležitosti: a) Informace o plnění rozpočtu školy – Špaček b) Nákup pomůcek – Špaček c) Inventarizace – termín odevzdání odpisových listů do – Špaček e) Vnitřní řád školní družiny d) Volba povolání, Festival vzdělávání – Ne e) Olympiády a soutěže f) Konzultace o prospěchu a chování dne od 14 do 16 hodin g) Plán akcí v závěru roku 2009 (divadlo KD, Mikulášská nadílka, Vánoční koledování, vystoupení národopisného souboru, Almanach, diskotéka) h) Česko čte dětem

3 Hodnocení prospěchu a chování
a)     z pohledu vedení školy b)     z pohledu učitelů

4 Autoevaluace školy ZŠ a MŠ Dolní Rožínka

5 Struktura vlastního hodnocení
plnění cílů, které si škola stanovila ve ŠVP a jiných koncepčních materiálech oblasti, ve kterých dosahuje škola dobrých výsledků a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření účinnost opatření

6 Hlavní oblasti hodnocení
podmínky ke vzdělávání průběh vzdělávání podpora školy žákům, spolupráce s rodiči výsledky vzdělávání řízení školy, kvalita personální práce, DVPP úroveň výsledků školy

7 Cíle stanovené v ŠVP chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi zavádíme do výuky efektivní metody, jako je skupinové a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu důraz klademe na výuku cizích jazyků, především anglického jazyka, a nabízíme studium německého jazyka v rámci volitelných předmětů od 7. ročníku vedeme žáky k volbě povolání, za tím účelem poskytujeme žákům možnost si zvolit pracovní činnosti i v rámci volitelných předmětů, dále umožňujeme žákům návštěvy pracovního úřadu a pořádáme Malý festival vzdělávání s účastí zástupců okolních středních škol vedeme žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporujeme zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporujeme výuku na počítačích vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu

8 SWOT analýza S – strong (silné stránky) W – weak (slabé stránky)
O – oportunity (příležitosti) T – threat (ohrožení)

9 Podpora školy žákům Vztah žáků ke škole: mapa školy – drahé, náročné
vlastní hodnocení - rozdělení sledovaného vzorku žáků do 4 skupin na základě 2 otázek, např. Doporučil/a bys naši školu známým, přátelům? Uveď poslední známku z češtiny, matematiky a cizího jazyka. úspěšný, spokojený úspěšný, nespokojený neúspěšný, spokojení neúspěšný, nespokojený Příklad :

10 Výsledky vzdělávání testy SCIO pro 3. třídu a 7. třídu srovnání výsledků SCIA s výsledky žáků v 1. pololetí

11 Kvalita personální práce
Formy hodnocení: sebehodnocení učitelů – 1-2x ročně hodnocení učitelů vedením školy 1-2x ročně hospitace uplatňování vzdělávacích strategií stanovených ve ŠVP Význam hodnocení: zpětná vazba pro učitele zvyšování kvality práce pomoc při řešení problémů Příklady hodnocení:

12 Usnesení Pedagogická rada schvaluje Vnitřní řád školní družiny.
Pedagogická rada bere na vědomí : hodnocení plnění plánu práce za 1. čtvrtletí rozbor prospěchu a chování žáků v 1. čtvrtletí informaci o plnění rozpočtu školy informace o vlastním hodnocení školy. Na základě projednání v pedagogické radě ředitel školy rozhodl o následujícím hodnocením chování žáků: Ředitel školy po projednání pedagogickou radou ukládá : třídním učitelům informovat rodiče o termínu konzultací o prospěchu a chování žáků od 14 do 16 hod třídním učitelům informovat rodiče o prospěchu a chování žáků formou přehledu známek v žák. knížkách všem ped. pracovníkům zapojit a připravit žáky do soutěží a olympiád výchovnému poradci zajistit informovanost žáků 9. ročníku o přihláškách na střední školy, připravit spolu s TU 9. a 5.ročníku výstupní hodnocení žáků.


Stáhnout ppt "Pedagogická rada 16. 11. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google