Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální funkce a meziknihovní služby Jindřiška Pospíšilová a Hanuš Hemola Národní knihovna ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální funkce a meziknihovní služby Jindřiška Pospíšilová a Hanuš Hemola Národní knihovna ČR."— Transkript prezentace:

1 Regionální funkce a meziknihovní služby Jindřiška Pospíšilová a Hanuš Hemola Národní knihovna ČR

2 Meziknihovní služby legislativní rámec zákon č. 257/2001 Sb. vyhláška č. 88/2002 Sb. metodické pokyny pro meziknihovní služby program UAP, doporučení IFLA doporučení Ústřední knihovnické rady

3 Zákon č. 257/2001 Sb. Veřejné knihovnické a informační služby - § 4 provozovatel knihovny je povinen zajistit rovný přístup všem k veřejným knihovnickým a informačním službám meziknihovní služby – patří mezi služby základní, poskytované bezplatně s výjimkou meziknihovních reprografických služeb a mezinárodních meziknihovních služeb provozovatel knihovny je oprávněn požadovat úhradu nákladů na dopravu

4 Zákon č. 257/2001 Sb. Krajská knihovna - § 11 je součástí systému knihoven vykonávající koordinační, informační, odborné, vzdělávací, analytické, výzkumné, metodické a poradenské činnosti je krajským centrem meziknihovních služeb regionální funkce – funkce, v jejímž rámci krajská knihovna a další jí pověřené knihovny poskytují základním knihovnám v kraji především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, budují výměnné fondy a zapůjčují soubory knihovních dokumentů a vykonávají další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb

5 Zákon č. 257/2001 Sb. Meziknihovní služby – § 14 povinnost provozovatele knihovny požádat prostřednictvím meziknihovních služeb provozovatele jiné knihovny o dokument, který není ve fondu knihovny dožádaná knihovna je povinna žádající knihovně dokument ze svého fondu zprostředkovat formou výpůjčky nebo kopie – sankce za nedodržení § 20 provozovatel knihovny je povinen vést evidenci meziknihovních služeb, které poskytl – sankce za nedodržení v § 19

6 Vyhláška č. 88/2002 Sb. Meziknihovní služby - § 2,3 specifikuje náležitosti žádosti o zprostředkování knihovního dokumentu určuje provozovatele knihoven k zajištění mezinárodních meziknihovních služeb a povinnost těchto knihoven poskytnout metodickou pomoc jiným knihovnám (NK ČR, MZK, VKOl, STK, NLK, KNAV)

7 Metodické pokyny pro MS aktuální verze vystavená na http://www.nkp.cz/refer_centrum/legms.htm http://www.nkp.cz/refer_centrum/legms.htm sjednocená terminologie se zákonem 257/2001 Sb. a vyhláškou č. 88/2002 Sb. obsahuje všeobecné informace, informace o způsobech objednání, vyřízení a praktické návody k evidenci

8 Meziknihovní služby vytvoření národního systému meziknihovních služeb význam regionálních systémů – role krajských knihoven a knihoven pověřených výkonem funkcí regionální systémy - využívat přednostně zdroje v regionu, případně v rámci kooperačních systémů podle zapojení jednotlivých knihoven (SKAT-LANius, ….) - využití finančních prostředků na zabezpečení regionálních funkcí k pokrytí nákladů MS v rámci regionu

9 Meziknihovní služby Komise pro služby – jednání 29.-30. května 2002 v Brně - iniciováno jednání o problematice placení meziknihovních služeb Porada k meziknihovním službám (podzim 2002 v Brně) nebylo dosaženo dohody na vytvoření systému placení možné způsoby řešení byly: a) využití stávajících forem placení (C-R, souhrnné faktury, jednotlivé faktury, zdarma v rámci jednoho systému) b) vytvoření nového způsobu placení – např. vouchery s pevně danou hodnotou c) kombinace obou zmiňovaných

10 Doporučení Ústřední knihovnické rady - návrh - Ústřední knihovnická rada v zájmu vytvoření vyváženého a na principu reciprocity fungujícího systému meziknihovních služeb v České republice, jehož cílem je zpřístupnit uživatelům knihoven knihovní dokumenty bez ohledu na místo jejich uložení, se tímto doporučením obrací na:

11 1. zřizovatele a provozovatele knihoven (ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb - knihovní zákon - dále jen KZ), aby se zdrželi účtování úhrady nákladů na dopravu knihovního dokumentu (dle § 14, odst. 4, 3. věty KZ) v rámci poskytování meziknihovních výpůjčních služeb a) mezi knihovnami v České republice (dožádaná knihovna nebude účtovat žádající knihovně), b) uživateli knihovny v České republice, který požádal o meziknihovní výpůjční službu (žádající knihovna nebude přenášet své náklady na svého uživatele);

12 2. krajské knihovny a jejich zřizovatele (zejména dle §§ 3 a 11 KZ), aby jako krajská centra meziknihovních služeb (§ 11, odst. 2, písm. c) vytvořily podmínky pro fungování krajského systému meziknihovních služeb, kde náklady na dopravu knihovního dokumentu ve smyslu § 14, odst. 4, 3. věty KZ budou hrazeny z prostředků na regionální funkce a v rámci svého regionu poskytovaly meziknihovní výpůjční služby ze svých knihovních fondů zdarma;

13 3. knihovny s celostátní působností (příjemci úplného povinného výtisku neperiodických publikací - podle zákona č. 35/1995 Sb. o neperiodických publikacích ve znění zákona č. 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů a příjemci úplného povinného výtisku periodických publikací podle zákona č. 46/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) - Národní knihovnu ČR, Moravskou zemskou knihovnu v Brně a Vědeckou knihovnu v Olomouci – aby nepožadovaly úhradu nákladů na dopravu knihovního dokumentu ve smyslu § 14, odst. 4, 3. věty KZ a poskytovaly meziknihovní výpůjční služby ze svých knihovních fondů v celé České republice zdarma;

14 4. všechny knihovny v České republice, aby primárně využívaly systém meziknihovních služeb svého regionu, kraje a příslušné krajské knihovny.

15 Obecná pravidla zkvalitnění MS v regionu (státu, kraji) diskuse o systému MS v rámci regionu, způsoby spolupráce – Komise pro služby, role krajských knihoven neustálé zkvalitňování pracovníků MS – školení, semináře kvalitní informační aparát – OPAC, SK minimalizace ruční práci elektronická komunikace informace o zpětné vazbě – potřeby uživatelů, ale i otázky finanční spoluúčasti uživatelů

16 Děkujeme za pozornost. Kontakt Jindřiška Pospíšilová a Hanuš Hemola ODBOR SLUŽEB Národní knihovna ČR e-mail: jindriska.pospisilova@nkp.czjindriska.pospisilova@nkp.cz e-mail: hanus.hemola@nkp.czhanus.hemola@nkp.cz http://www.nkp.cz


Stáhnout ppt "Regionální funkce a meziknihovní služby Jindřiška Pospíšilová a Hanuš Hemola Národní knihovna ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google