Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní regulace médií I. pf/katedra-spravniho-prava-a-spravni-vedy/pravni-regulace-medii.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní regulace médií I. pf/katedra-spravniho-prava-a-spravni-vedy/pravni-regulace-medii."— Transkript prezentace:

1 Právní regulace médií I. olga.pouperova@upol.cz

2 http://www.upol.cz/fakulty/pf/katedry-a-pracovistebrkontakty- pf/katedra-spravniho-prava-a-spravni-vedy/pravni-regulace-medii /

3 Co to je „právní regulace“? Existence právní úpravy + další činnosti vykonávané na základě právní úpravy. - Právní předpisy (obecné abstraktní právní akty) - Rozhodnutí (individuální konkrétní právní akty) - Vedení evidence, provádění registrace - Vykonávání dozoru

4 Ústavněprávní a mezinárodněprávní základy Čl. 17 Listiny, svoboda projevu a právo na informace. Čl. 17 odst. 4 Listiny – omezení jsou za určitých podmínek přípustná. Čl. 10 Úmluvy

5 Další prameny práva Tiskový zákon (Zákon o ČTK)

6 Evropská úmluva o přeshraniční televizi Směrnice o vysílání č. 86/552/EHS („Televize bez hranic“) –> přejmenována na Směrnici o AVMS Zákon o vysílání Zákon o ČT Zákon o ČRo

7 Směrnice o některých právních aspektech služeb informační společnosti Zákon o některých službách informační společnosti Směrnice č. 2007/65/ES o AVMS (resp. novela Směrnice č. 86/552/EHS) Zákon o AVMS na vyžádání

8 Zákon o elektronických komunikacích

9 Regulace přístupu Přístup k vydávání periodických tiskovin je neomezený – REŽIM EVIDENCE. Přístup k provozování analogového původního rozhlasového a televizního vysílání je omezený kvůli existenci omezeného disponibilního kmitočtového spektra. Regulace tady nahrazuje nefunkční tržní prostředí – REŽIM LICENČNÍ.

10 Přístup k provozování převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelů a družic – REŽIM REGISTRACE. Přístup k provozování digitálního rozhlasového a televizního vysílání – ZJEDNODUŠENÝ LICENČNÍ REŽIM.

11 Regulace obsahu Omezení svobody projevu Podmínky v Listině. Konkrétní omezení odvozena z trestního práva, práva občanského… Pro rozhlasové a televizní vysílání stanoveny kvalitativní požadavky na obsah a skladbu vysílání přímo v zákoně o vysílání.

12 Právní regulace médií Co to jsou média? Předmět regulace (Mas)média, (hromadné) sdělovací prostředky – neexistuje legální definice Zák. o regulaci reklamy definuje KOMUNIKAČNÍ média ve vztahu k šíření reklamy ( … prostředky umožňující přenášení reklamy, zejména periodický tisk a neperiodické publikace, rozhlasové a televizní vysílání, audiovizuální produkce, počítačové sítě, nosiče audiovizuálních děl, plakáty a letáky), § 1 odst. 3

13 Periodický tisk noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě nejméně dvakrát v kalendářním roce § 3 tiskového zákona

14 Vymezení působnosti tiskového zákona Pozitivní: Tisk.z. se vztahuje na tisk vydávaný nebo šířený na území ČR. Negativní: Tisk.z. se nevztahuje na tisk vydávaný výlučně pro vnitřní potřebu vydavatele a „úřední tiskoviny“, např. Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv (podléhají režimu zvláštních právních předpisů).

15 Na periodický tisk, který je na území ČR pouze šířen, se nevztahují ustanovení o oznámení v naléhavém veřejném zájmu, evidenci, povinných údajích, povinných výtiscích a ustanovení o sankcích za porušení tiskovým zákonem stanovených povinností.

16 Vydavatel a vydávání periodického tisku fyzická nebo právnická osoba, která periodický tisk vydává vydáváním periodického tisku je činnost vydavatele, při které na svůj účet a na svou odpovědnost zajišťuje obsah periodického tisku, jeho vydání a veřejné šíření

17 Veřejné šíření zpřístupnění předem individuálně neurčenému okruhu osob nebo i osob předem individuálně určených, pokud překračují okruh členů rodiny vydavatele jako fyzické osoby a okruh jeho osobních přátel.

18 Odpovědnost vydavatele „Za obsah periodické tiskoviny odpovídá vydavatel.“ Odpovědnost objektivní. Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů v reklamě a inzerci, pokud nejde o reklamu či inzerci samotného vydavatele.

19 Povinnosti vydavatele Uveřejňovat povinné údaje Uveřejnit odpověď Uveřejnit dodatečné sdělení Uveřejnit oznámení v naléhavém veřejném zájmu

20 Odpověď realizace svobody projevu a ochrany osobnostních právrealizace svobody projevu a ochrany osobnostních práv Jestliže bylo uveřejněno sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité FO nebo jména nebo dobré pověsti určité PO, má tato osoba právo požadovat uveřejnění odpovědiJestliže bylo uveřejněno sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité FO nebo jména nebo dobré pověsti určité PO, má tato osoba právo požadovat uveřejnění odpovědi -> povinnost na žádost této osoby odpověď uveřejnit.

21 Dodatečné sdělení realizace presumpce neviny Jestliže bylo uveřejněno sdělení o trestním řízení nebo o řízení ve věcech přestupků vedeném proti FO nebo o řízení ve věcech správních deliktů vedeném proti FO nebo PO, kterou lze podle tohoto sdělení ztotožnit, a toto řízení bylo ukončeno pravomocným rozhodnutím, má tato osoba právo požadovat uveřejnění informace o výsledku tohoto řízení. -> povinnost na žádost této osoby informaci o pravomocném rozhodnutí uveřejnit.

22 Oznámení v naléhavém veřejném zájmu V naléhavém veřejném zájmu je vydavatel povinen uveřejnit v periodickém tisku důležité a neodkladné oznámení státního orgánu a orgánu územní samosprávy … v nejbližším vydání periodického tisku následujícím po doručení jeho textu vydavateli …způsobem graficky jej zvýrazňujícím a odlišujícím od ostatního obsahu periodického tisku.

23 Speciální práva Ochrana zdroje a obsahu informací § 16 tiskového zákona (a § 41 zákona o vysílání) FO nebo PO, která se podílela na získávání nebo zpracování informací pro uveřejnění nebo uveřejněných…, má právo odepřít soudu, jinému státnímu orgánu nebo orgánu veřejné správy poskytnutí informace o původu či obsahu těchto informací … a právo odepřít předložení nebo vydání věci, z nichž by mohl být zjištěn původ či obsah těchto informací.

24 Internetové noviny a magazíny

25 Rozhlasové a televizní vysílání … poskytování pořadů a dalších částí vysílání uspořádaných v rámci programu, včetně služeb přímo souvisejících s programem, provozovatelem vysílání veřejnosti za účelem simultánního sledování pořadů a dalších částí vysílání(původní vysílání) Rozhlasové a televizní vysílání je přenášeno prostřednictvím sítí elektronických komunikací. Zákon se vztahuje na vysílání analogové i digitální.

26 Co je to program? … záměrné časové uspořádání jednotlivých rozhlasových nebo televizních pořadů a dalších částí vysílání v rámci jednoho vysílaného programu.

27 Co je to pořad? … v tv vysílání … pohyblivá obrazová sekvence se zvukem nebo bez zvuku, která svým obsahem, formou a funkcí tvoří uzavřený celek vysílání a představuje samostatnou položku televizního programu. … v rozhlasovém vysílání taková část vysílání, která z hlediska svého obsahu, formy i funkce tvoří uzavřený celek vysílání a představuje samostatnou položku rozhlasového programu, nebo tok programových prvků.

28 Co není vysíláním? … zajišťování komunikačních služeb zaměřených na poskytování informací nebo jiných sdělení na základě individuálních požadavků, zajišťování sítě el. kom. a poskytování služeb podle zákona o el. kom., šíření rozhlasových a televizních programů prostřednictvím družice provozovatelem s licencí nebo provozovatelem ze zákona, pokud toto vysílání slouží pouze k dopravě kódového signálu chráněného systémem podmíněného přístupu k vysílačům, sdělování informací souvisejících s provozem technických prostředků využívaných k realizaci rozhlasového a televizního vysílání a…

29 Co není televizním vysíláním? … není vysílání, které nemá povahu činnosti především hospodářské, které nesoutěží s televizním vysíláním, které není určeno k příjmu veřejností, vysílání, jehož hlavním účelem není poskytování pořadů … nebo vysílání, které nemůže přímo nebo nepřímo přijímat veřejnost v žádném členském státě EU prostřednictvím zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání, které je dostupné v obchodní síti.

30 Provozovatel vysílání PO nebo FO, kt. sestavuje program, včetně služeb přímo souvisejících s programem, určuje způsob organizace rozhlasového a televizního vysílání a má za toto vysílání redakční odpovědnost a pod zvukovým nebo obrazovým označením, které program a služby přímo související s programem nezaměnitelně identifikuje, tento program a služby přímo související s programem prvotně šíří nebo prostřednictvím třetích osob nechává šířit

31 Provozovatel vysílání ze zákona Provozovatel vysílání s licencí Provozovatel vysílání s registrací

32 Převzaté vysílání … příjem vysílání původních rozhlasových a televizních programů nebo jejich podstatných částí, včetně služeb přímo souvisejících s programy, a jejich současné, úplné a nezměněné šíření pro veřejnost prostřednictvím sítí el. kom.;

33 Provozovatel převzatého vysílání PO nebo FO, která rozhoduje o skladbě programů převzatého vysílání a která tyto programy šíří nebo prostřednictvím třetích osob nechává v úplné a nezměněné podobě šířit. Nesestavuje originální program.

34 Vsuvka: Vysílání v mobilech Provozovatel O2 spustil v r. 2005 provoz mobilní sítě tzv. třetí generace - nabízel zákazníkům s UMTS mobilními telefony různé služby včetně on-line přenosu tv programu Óčko (streamingová verze). RRTV službu kvalifikovala jako převzaté televizní vysílání a udělila pokutu za to, že je provozována bez registrace. A jdeme k soudu…

35 O2 v žalobě argumentuje: služba nesplňuje 2 podstatné znaky převzatého vysílání - šíření programu veřejnosti a současné šíření programu.

36 Městský soud: Okruh osob, které mohly službu využívat, nebyl předem nijak omezen. Příjemcem služby se mohl stát každý zákazník, který si opatřil příslušné technické zařízení, službu si objednal a zaplatil – služba byla šířena veřejnosti. Současné šíření - aktuální, bezodkladné šíření původního vysílání, na jehož podstatě nemůže nic změnit skutečnost, že v důsledku případných technických obtíží při přenosu signálu může docházet k určitému zpoždění, které vyplývá z objektivních fyzikálních vlastností.

37 NSS: vymezuje znak současného šíření programu v protikladu k záznamu stejného vysílání, kdy dochází k pozdější repríze stejného pořadu, který byl nahrán. Minimální technické prodlevy na příjmu nejsou v tomto ohledu právně relevantní. znak nezměněnosti - snížením rozlišení přenášeného obrazu nedochází ke změně původního vysílání. Obsah vysílání je stejný, ať se příjem odehrává v rozlišení a x b anebo c x d bodů… Konec vsuvky.

38 Vysílání prostřednictvím internetu

39 AVMS na vyžádání Zákon o některých službách info společnosti Služba informační společnosti je… služba, poskytovaná el. prostředky na individuální žádost uživatele, zpravidla za úplatu. Služba je poskytnuta el. prostředky, pokud je odeslána prostřednictvím sítě el. komunikací a vyzvednuta uživatelem z el. zařízení pro ukládání dat.

40 Zákon o AVMS na vyžádání AVMS na vyžádání je služba info společnosti, za kt. má redakční odpovědnost poskytovatel AVMS na vyžádání a jejímž hlavním cílem je poskytování pořadů veřejnosti za účelem informování, zábavy nebo vzdělávání a kt. umožňuje sledování pořadů v okamžiku zvoleném uživatelem a na jeho individuální žádost na základě katalogu pořadů sestaveného poskytovatelem AVMS na vyžádání.

41 Pořad podle zákona o AVMS na vyžádání … pohyblivá obrazová sekvence se zvukem nebo bez zvuku, která představuje jednotlivou položku v katalogu pořadů a jejíž podoba a obsah jsou srovnatelné s podobou a obsahem televizního vysílání, zejména celovečerní film, záznam sportovní události, situační komedie, dokumentární pořad, pořad pro děti nebo původní televizní hra

42 „Online vydavatelé“ … poskytovateli služby, jež spočívá v ukládání informací poskytnutých uživatelem, tj. osobou, která využívá službu informační společnosti, zejména za účelem vyhledávání či zpřístupňování informací (§ 2 písm. d) a e) z.)

43 Odpovědnost online vydavatelů za obsah … je dána pokud: -mohl vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo -pokud se prokazatelně dozvěděl o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací. Odpovědnost za obsah uložených informací bez omezení, pokud vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na činnost uživatele.

44 Tiskové, informační agentury Komerční (soukromoprávní) subjekty Veřejnoprávní subjekty, tiskové agentury veřejné služby Za úplatu poskytují zpravodajství a informace. Získávání informací na zakázku. ČTK poskytuje zpravodajství ostatním hromadným sdělovacím prostředkům i jiným právnickým a fyzickým osobám, § 3 zákona o ČTK Činnost zpravodajských a informačních kanceláří živností ohlašovací volnou.

45 Vsuvka 3.: Úkoly II. Jsou „radniční noviny“ periodickým tiskem? Jsou školní noviny periodickým tiskem? Lze tiskový zákon použít na publikování v online deníku? (Lze např. žádat o odpověď?) Je vysíláním podle z. č. 231/2001 Sb. online vysílání ČT24? Je vysíláním podle z. č. 231/2001 Sb. online vysílání Rádia Evropa 2? Lze z. č. 231/2001 Sb. aplikovat na internetový archiv pořadů ČT24? Lze z. č. 231/2001 Sb. aplikovat na internetový archiv pořadů Čro Rádio na přání? Konec vsuvky

46 „Regulační orgány“ Pro vydávání periodického tisku -krajské úřady -Ministerstvo kultury ČR Pro rozhlasové a televizní vysílání -Rada pro rozhlasové a televizní vysílání -Ministerstvo kultury ČR

47 Krajské úřady Sankční pravomoci – ukládají pokuty Místní příslušnost podle sídla nebo bydliště vydavatele. Postup podle sř, při vymáhání a výběru pokut podle z. o správě daní a poplatků.

48 Ministerstvo kultury Ústředním správním úřadem. Odbor hromadných sdělovacích prostředků. Zejména zpracovává koncepce činnosti na svěřeném úseku působnosti ministerstva, předkládá návrhy na novou nebo doplňující právní úpravu, vyjadřuje se k návrhům právních předpisů, mezinárodních smluv a k materiálům, které jsou zařazeny na pořad vlády, je-li o to požádán. Zajišťuje plnění odborných úkolů ministerstva při sjednávání a uplatňování mezinárodních smluv v oboru hromadných sdělovacích prostředků a audiovize, zajišťuje účast v orgánech zřízenými mezinárodními smlouvami a podílí se na zastoupení MK na činnosti a jednáních mezinárodních organizací, které se zabývají problematikou hromadných sdělovacích prostředků a audiovize. Vede evidenci vydavatelů periodického tisku a archiv povinných výtisků evidovaných periodik. Provádí kontroly evidovaných údajů. Je gesčním útvarem ministerstva pro vztah k voleným subjektům - Stálá komise PS Parlamentu ČR pro sdělovací prostředky, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Rada ČRo, Rada ČT, Rada ČTK. Rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím krajských úřadů.

49 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Zřízena zákonem o provozování rozhlasového a televizního vysílání jako nezávislý správní úřad s celostátní působností.

50 Pravomoci a působnost RRTV Dohlíží na dodržování právních předpisů v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a AVMS na vyžádání a dodržování podmínek rozhodnutí o udělení licence či rozhodnutí o registraci; uděluje, mění a odnímá licence a vydává, mění a zrušuje rozhodnutí o registraci; vede evidenci provozovatelů vysílání; monitoruje vysílání a ukládá sankce.

51 Podílí se svými stanovisky na vytváření zásad státní politiky ve vztahu k vysílání a koncepci jeho rozvoje; zpracovává ve spolupráci s ČTÚ část plánu přidělení kmitočtového spektra určeného pro rozhlasové a televizní vysílání; uděluje souhlas ČTÚ k vydávání povolení k provozování vysílačů pro jiné radiokomunikační služby v části kmitočtového spektra určeného pro rozhlasové a televizní vysílání.

52 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Právní regulace médií I. pf/katedra-spravniho-prava-a-spravni-vedy/pravni-regulace-medii."

Podobné prezentace


Reklamy Google