Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTORSKÝ ZÁKON A ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ DIGITÁLNÍCH DOKUMENTŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTORSKÝ ZÁKON A ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ DIGITÁLNÍCH DOKUMENTŮ"— Transkript prezentace:

1 AUTORSKÝ ZÁKON A ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ DIGITÁLNÍCH DOKUMENTŮ
JUDr. Dagmar Hartmanová

2 OBSAH PŘEDNÁŠKY Základní principy autorského práva
Digitální distribuce z pohledu českého práva Digitální distribuce z pohledu evropského práva

3 základní principy autorského práva
Autor má právo své dílo užít a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva; jiná osoba může dílo užít bez udělení takového oprávnění pouze v případech stanovených autorským zákonem. (§ 12 odst. 1 AZ) Omezení práva autorského jsou dovolena jen ve zvláštních případech stanovených v autorském zákoně; nesmějí být vykládána způsobem, který by narušoval běžný výkon práv autorských a který by byl neospravedlnitelně na újmu oprávněným zájmům autora. (§ 29 odst. 1 AZ)

4 základní principy autorského práva
Užití, které je dovoleno přímo ze zákona s tím, že zákon výslovně stanoví, že uživatel nemá povinnost platit autorovi odměnu (tzv. pravé bezúplatné zákonné licence) půjčování dokumentů (§ 38 odst. 1 AZ) zhotovení rozmnoženiny díla pro vlastní archivní a konzervační účely (§ 37 odst. 1 AZ). Užití, které je dovoleno přímo ze zákona, tzn. není potřeba získávat souhlas autora, ale zákon zároveň ukládá povinnost zaplatit autorovi odměnu za užití díla (tzv. úplatné zákonné licence) nebo v souvislosti s užitím díla (tzv. zákonné licence s platbou náhradních odměn). reprografie (§ 30 odst. 3 AZ) Užití, ke kterému je vždy nutný souhlas autora, tedy užití, která vyžadují předchozí uzavření licenční smlouvy s autorem on-line zpřístupňování databází, digitální distribuce

5 digitální distribuce z pohledu českého práva
Způsoby digitální distribuce: zpřístupňováním dokumentů na veřejně přístupné stránce zcela volně, zpřístupňováním dokumentů na veřejně přístupné stránce s tzv. podmíněným přístupem, to znamená, že koncovému uživateli se dokument zobrazí pouze za předpokladu zadání uživatelského jména a hesla, zasláním dokumentu prostřednictvím elektronické pošty konkrétní osobě, resp. osobám, zpřístupněním dokumentu konkrétní osobě (zpravidla) způsobem uvedeným v bodě 2 na počítači umístěném v budově knihovny (v rámci intranetu).

6 digitální distribuce z pohledu českého práva
předpokladem všech shora uvedených způsobů je převedení dokumentu do elektronické podoby (tzv. digitalizace) = zhotovení trvalé a přímé rozmnoženiny díla v elektronické podobě (právo na rozmnožování - § 13 AZ) zpřístupnění díla (rozmnoženiny) prostřednictvím sítě internet (případně intranet), a to jakýmkoliv ze čtyř shora uvedených způsobů = zpřístupňováním díla způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí (právo na sdělování veřejnosti - § 18 odst. 1, 2 AZ) „kdokoli“ v definici = i jednotlivec (1 osobu), která je ve vztahu k tomu, kdo dílo takto zpřístupňuje, veřejností.

7 digitální distribuce z pohledu evropského práva
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/29/ES z 22. května 2001 o harmonizaci některých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v Informační společnosti (dále jen „Směrnice o informační společnosti“) – implementuje tzv. internetové smlouvy WIPO (WCT, WPPT – přijaté v prosinci 1996) článek 2 – právo na rozmnožování výlučné právo udělit svolení nebo zakázat přímé nebo nepřímé, dočasné nebo trvalé rozmnožování jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, vcelku nebo po částech článek 3 - právo na sdělování veřejnosti sdělení veřejnosti po drátě nebo bezdrátově včetně zpřístupnění veřejnosti takovým způsobem, že každý jednotlivec ze strany veřejnosti má k těmto dílům přístup z místa a v době, které si zvolí článek 5 - katalog povolených výjimek a omezení autorského práva (a práv s autorským právem souvisejících)

8 digitální distribuce z pohledu evropského práva
článek 5 odst. 2 písm. c) Směrnice o informační společnosti: Členské státy mohou stanovit výjimky nebo omezení práva na rozmnožování podle článku v případě zvláštních úkonů rozmnožování uskutečněných veřejně přístupnými knihovnami, vzdělávacími zařízeními nebo muzei nebo archivy, které nesledují přímý ani nepřímý hospodářský nebo komerční prospěch. článek 5 odst. 3 písm. n) Směrnice o informační společnosti: Členské státy mohou stanovit výjimky nebo omezení práva na rozmnožování a sdělování v případě užití sdělením nebo zpřístupněním děl nebo jiných předmětů ochrany, které nejsou předmětem prodeje nebo licenčních podmínek, jednotlivcům ze strany veřejnosti pro účely výzkumu nebo soukromého studia, a to prostřednictvím k tomu určených zařízení v prostorách institucí uvedených v odst. 2 písm. c), pokud jsou uvedená díla nebo předměty ochrany součástí sbírek těchto institucí.

9 digitální distribuce z pohledu evropského práva
(40) Členské státy mohou stanovit výjimku nebo omezení ve prospěch určitých neziskových organizací, jako jsou veřejně přístupné knihovny a podobné instituce a také archivy. Tato výjimka nebo omezení by však měly být omezeny na určité zvláštní případy, na které se vztahuje právo na rozmnožování. Taková výjimka nebo omezení by neměly zahrnovat používání v souvislosti s on-line dodávkou chráněných děl nebo jiných předmětů ochrany. (31) Mezi různými skupinami nositelů práv stejně jako mezi různými kategoriemi nositelů práv a uživatelů chráněných předmětů ochrany musí být zajištěna přiměřená rovnováha práv a zájmů. (18) Touto směrnicí nejsou dotčena opatření v členských státech týkající se správy práv například rozšířených kolektivních licencí.


Stáhnout ppt "AUTORSKÝ ZÁKON A ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ DIGITÁLNÍCH DOKUMENTŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google