Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

(stavební zákon) Stavební právo

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "(stavební zákon) Stavební právo"— Transkript prezentace:

1 (stavební zákon) Stavební právo
právní odvětví, právní předpisy, orgány státní správy Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) z 11. května 2006 nahrazuje zákon č. 50/1976 Sb. platnost zákona od nový stavební zákon přesouvá značný podíl veřejnoprávního projednání do fáze územního řízení a tím zjednodušuje vlastní stavební řízení

2 Současně byl vydán zákon č. 184/2006 Sb
Současně byl vydán zákon č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě – tzv. zákon o vyvlastnění. Dále zákon č. 186/2006 Sb. o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění – tzv. změnový Zákon. Účinnost těchto předpisů je od (s výjimkou některých ustanovení, týkajících se např. autorizovaných inspektorů – tyto nabyly účinnost k ) Došlo ke kolizím mezi jednotlivými právními předpisy ( např.: stavební zákon, živnostenský zákon, zákon 360/1992 Sb.- o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků). Řešeno novelami – např. novela Zákona o živnostenském podnikání platná od

3 Legislativa v ČR Ústavní právo (ústava, občanství,…)
Nadřazenost práva evropské unie (normy EU,…) Správní právo (zdravotnictví, školství, stavebnictví a územní rozvoj, správní řád – postupy státních orgánů, právo finanční,pozemkové - katastrální,…) Právo trestní Právo občanské (upraveno Občanským zákoníkem) Právo obchodní (upraveno Obchodním zákoníkem) Právo pracovní Občanský soudní řád (pro občanské, obchodní a pracovní právo) Základem jsou zákony, vznikají na základě vládních návrhů, přijímá je Parlament ČR (Poslanecká sněmovna, Senát) a podepisuje prezident republiky. Ze zákonů jsou odvozeny nařízení vlády a vyhlášky ústředních orgánů. Podmínkou platnosti je publikace ve Sbírce zákonů.

4 Orgány státní správy a samosprávy
Ústřední orgány vč. celních úřadů, katastrálních úřadů, finančních úřadů řízených přímo ministerstvy Orgány výkonné moci v přenesené působnosti – krajské úřady, obecní úřady (metodické řízení zajišťují jednotlivá ministerstva – školství, kultury, životního prostředí a pod.) Orgány samosprávy – volené orgány obcí a vyšších územně samosprávných celků. Působnost obce, kraje řídí zastupitelstvo, státní správu obecní (městský) úřad. Funkce jsou spojeny Radou zastupitelstva resp. osobou starosty (hejtmana). Příkladem výkonu státní správy v přenesené působnosti jsou stavební odbory. ( obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady,…)

5 Základní změny stavebního zákona oproti č.50/1976 Sb.
nové stanovení významu některých pojmů stanovení zásad a pravidel upravujících efektivnost výkonu veřejné správy využívání zjednodušujících postupů zcela nové pojetí územního plánování, zavedení institutu: územně- plánovací informace, možnost vydat územní souhlas rozšíření okruhu staveb realizovaných bez ohlášení nebo na ohlášení povinnost přikládat dokumentaci k vybraným stavbám na ohlášení variantní postupy při povolování staveb, možnost použití zkráceného stavebního řízení, možnost nahrazení veřejnoprávní smlouvou zřízení funkce autorizovaného inspektora zavedení pravidelných kontrolních prohlídek staveb (náhrada státního stavebního dohledu) změna v přístupu užívání staveb (zrušení kolaudace, užívání na základě oznámení či kolaudačního souhlasu zavedení pojmů stavební podnikatel a stavbyvedoucí podrobnější definování odpovědnosti projektanta a jiné

6 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Sekce územního plánování a stavebního řádu Sekretariát sekce (60) Odbor územního plánování (61 - OÚP) Odbor stavebního řádu (62 - OSŘ) Odbor územně a stavebně správní (63 - OÚSS) Odbor územních vazeb (64 - OÚV) zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 Je orgánem státní správy ČR ve věcech: ve věcech regionální politiky, včetně regionální podpory podnikání politiky bydlení rozvoje domovního a bytového fondu pro věci nájmu bytů a nebytových prostor územního plánování stavebního řádu investiční politiky cestovního ruchu

7 Související právní normy regulující výstavbu a stavebnictví mimo vlastního „stavebního zákona“ a mimo vlastních technických norem zákon o posuzování vlivů na životní prostředí zákon o životním prostředí, zákon o ochraně přírody a krajiny zákon o státní památkové péči zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech, zákon o vodách zákon o ochraně zemědělského a půdního fondu a dále i: zákon o katastru nemovitostí, o cenách, o daních z příjmů, o bezpečnosti práce, o technických požadavcích na výrobky, o veřejných zakázkách i již citovaný zákon 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků též: obchodní zákoník, občanský zákoník, zákon o živnostenském podnikání

8 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších změn provedených zákonem č. 413/2005 Sb.,
183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 184/2006 Sb. Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění), 186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění (změnový zákon), 137/1998 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění 491/2006 Sb. a 502/2006 Sb. RUŠÍ SE VYHLÁŠKOU Č. 268/2009 369/2001 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace ve znění 492/2006 Sb., 498/2006 Sb. Vyhláška o autorizovaných inspektorech, 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb, 500/2006 Sb. Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území, 503/2006 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, 526/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, 544/2006 Sb. Sdělení MMR, kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2006, 145/2008 Sb. Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a další

9 Vybrané základní technické pojmy stavebního zákona
. stavba – veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií dočasná stavba – má stavebním úřadem předem omezenou dobu trvání zařízení – informační a reklamní panel, stavba pro reklamu (nad 8 m² se považuje za stavbu) veřejně prospěšná stavba (určená k rozvoji nebo ochraně území, vymezená v územně plánovací dokumentaci) veřejná infrastruktura (dopravní, technická, občanské vybavení, veřejná prostranství) změna stavby před dokončením (změna v provádění oproti povolení nebo dokumentaci) změna dokončené stavby (nástavba - zvýšení stavby, přístavba -půdorysné rozšíření, stavební úprava - zachován půdorys i výška, např. zateplení pláště stavby) stavební pozemek, staveniště zastavěný stavební pozemek - evidovaný na KN zastavěné území (např. část obce), nezastavěné území nezastavitelný pozemek, nezastavitelné území, zastavitelná plocha

10 terénní úprava – zemní práce a změny terénu (mění se odtokové poměry, zavážky,…)
plocha (soubor i více pozemků),plocha nadmístního ( i republikového významu ) koridor, veřejná dopravní a technická infrastruktura veřejně prospěšná stavba změna v území územně plánovací dokumentace (zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán) pořizovatel (kdo pořizuje ÚPD, vymezení zastavěného území, politika územního rozvoje …) stavební podnikatel (osoba oprávněná k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti) – viz. dále stavbyvedoucí – viz. dále stavební dozor – u prací prováděných svépomocí , viz. dále stavebník – žádá pro sebe stavební povolení, ohlašuje, investor, objednatel stavby, viz. dále vlastník stavby a zařízení (udržovat stavbu , uchovávat dokumentaci, 10 let uchovávat stavební deník,…) obecné požadavky na výstavbu (technické požadavky na provádění i užívání – např. bezbariérové užívání stavby) údržba stavby (práce za účelem prodloužení životnosti)

11 Vybrané činnosti ve výstavbě
Projektová činnost ve výstavbě – vykonávají ji subjekty s oprávněním podle zvláštního právního předpisu – zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (tzv. „autorizační zákon“) Územně plánovací dokumentace Územní studie Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí Projektová dokumentace - pro vydání stavebního povolení, pro ohlášení stavby, pro provádění stavby, pro zadání stavby, pro nezbytné úpravy Odborné vedení provádění stavby nebo její změny Poznámka: vybrané činnosti ve výstavbě patří ve smyslu komunitárního práva Evropského společenství mezi regulované činnosti. Zákon č. 18/2004 Sb. - tzv. zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti

12 projektant – odpovídá za:
Působnost, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě, provádění a provozování staveb projektant – odpovídá za: správnost, celistvost a úplnost zpracované územně plánovací dokumentace, územní studie a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí za správnost, úplnost, za bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované dokumentace a za proveditelnost stavby, za technickou a ekonomickou úroveň vč. vlivů na životní prostředí zákon stanovuje povinnost projektanta přizvat ke zpracování části dokumentace, k jejímuž zpracování není způsobilý sám, osobu s oprávněním pro příslušný obor. To však nezbavuje projektanta zodpovědnosti za dokumentaci jako celek. Výpočty musí být kontrolovatelné. dokumentace některých ohlašovaných staveb – může mimo projektanta vypracovat i osoba a vysokoškolským či středoškolským vzděláním stavebního směru s 3-letou praxí v projektování hlavní projektant – pověřený stavebníkem ke koordinaci více projektantů nebo koordinací autorského dozoru. Hlavního projektanta může stavební úřad přizvat na svůj náklad ke stavebnímu řízení.

13 stavební dozor – odborný dozor nad stavbou prováděnou svépomocí
stavební podnikatel – osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací (ŽL) jako předmětu své činnosti, při realizaci stavby musí zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím, je-li předepsán výkon osobami s oprávněním – je tyto povinen zajistit. Stavbu je povinen provádět podle příslušného rozhodnutí úřadu, podle ověřené projektové dokumentace, musí dodržet obecné požadavky na výstavbu, normy, předpisy, BOZ. stavbyvedoucí – je osoba zabezpečující odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění („Autorizační zákon“). Řídí provádění stavby, zajišťuje dodržování BOZP, zajišťuje uspořádání staveniště a provozu, dbá na dodržení obecných požadavků na výstavbu, má za povinnost oznámit stavebnímu úřadu nedostatky, jež se nepodařilo odstranit. Dále má za úkol vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídky stavby a spolupracovat s technickým dozorem. stavební dozor – odborný dozor nad stavbou prováděnou svépomocí povinnosti: zodpovědnost (i stavebník) za soulad se schválenou dokumentací, za respektování obecných požadavků na výstavbu, norem, vedení stavebního deníku, spolupráce při odstranění závad vč. informování stavebního úřadu.

14 stavebník – osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení - též její právní zástupce - stavebníkem se rozumí i investor či objednatel stavby stavebníkem je i osoba, která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí - pokud nejde o stavebního podnikatele, realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské činnosti povinnosti stavebníka: dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, terénních úprav a zařízení, opatřit předepsanou dokumentaci (osobou k tomu oprávněnou dle zákona) splnit povinnosti při provádění stavby pokud vyžadovala stavba stavební povolení či ohlášení, umístit před zahájením stavby štítek, ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, u staveb financovaných z veřejného rozpočtu (prováděných stavebním podnikatelem) zajistit technický dozor a autorský dozor u stavby svépomocí – zajistit stavební dozor, není-li sám k tomu způsobilý

15 Autorizovaný inspektor (AI)– zatím pouze pro pozemní stavby (po vyhodnocení zkušeností přehodnotí Ministerstvo dopravy své stanovisko) agenda stavebního řádu je převzata ze zemí EU (různí se názvy: stálý znalec, zkoušený znalec, inspektor,…) cíl: přenesení státní správy určitým podílem do soukromého sektoru – tzv. „privatizace stavebního řízení“ je na stavebníkovi, zda využije stávající postup (stavební úřad) či služby AI AI vydává tzv. certifikát, stavebník jej předá na stavební úřad vč. dokumentace a může zahájit stavbu … certifikát nahrazuje stavební povolení AI jmenuje ministr MMR na základě návrhu komory, podmínka: vykonaná zkouška , výpis z TR, 15 let praxe, členství v komoře (ČKAIT), poplatek ,-Kč, jmenování na 10 let (bez zkoušky lze prodloužit na dalších 10 let) AI fyzická i právnická osoba (např. sdružení 3 autorizovaných inspektorů) působnost AI je celorepubliková, cena za činnost AI je za úplatu – smluvní AI musí být pojištěn, musí vést evidenci (obdoba deníku autorizovaných osob) 3 druhy odpovědnosti: a/veřejnoprávní – odpovídá za odbornou úroveň b/ soukromoprávní – dohoda o provedení práce c/ trestněprávní -škody jeho pochybením

16 podání přihlášky vč. příloh a, zaplacení poplatku 14 280 Kč (vč.DPH)
investor vyhledá AI a předá podklady, jež by předal stavebnímu úřadu. Doba trvání u stavebního úřadu cca 6 týdnů, u AI třeba týden. AI vede zkrácené stavební řízení a vydá certifikát (náhrada dnešního stavebního povolení). AI nemá pravomoc zamítnout připomínku (tak jako stavební úřad) a stavbu označí za nezpůsobilou pro zkrácené stavební řízení. Po ukončení realizace: AI je oprávněn vypracovat stanovisko k vydání kolaudačního souhlasu. Zpracuje-li AI podklady pro kolaudační souhlas - odpadá kontrolní prohlídka stavby Postup: podání přihlášky vč. příloh a, zaplacení poplatku Kč (vč.DPH) výzva ke zkoušce se obdrží 30 dnů předem po absolvování zkoušky, dodání výpisu z Rejstříku trestů a zaplacení poplatku Kč proběhne jmenování dále je nutná roční úhrada členského příspěvku ve výši Kč

17 Postup výstavby podle stavebního zákona Zásady územního rozvoje Územní plán obce Regulační plán stavba na ohlášení stavba na stavební povolení územní souhlas pro stavby dle § 103, případně územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby stavba na ohlášení dokumentace stavby na ohlášení, AO (situační nákres, jednoduché výkresy) ohlášení realizace dokumentace záměru event.“veřejnoprávní smlouva“ územní rozhodnutí, rozhodnutí o umístění stavby případně spojené řízení tj. dokumentace záměru a dokumentace pro stavební povolení dokumentace pro stavební povolení certifikát autorizovaného inspektora (1.cesta) nebo stavební řízení (2.cesta) a výsledek: „stavební povolení“ dokumentace pro provedení stavby, AO realizace

18 pokračování Postup výstavby podle stavebního zákona realizace stavby
b/ kolaudační souhlas (§122) vydává se u veřejně-prospěšných staveb – nemocnice, školy,…a u staveb s předepsaným zkušebním provozem, u kulturních památek Vyhotovení geometrického plánu závěrečná kontrolní prohlídka stavby dokumentace skutečného provedení, doložení stanovisek dotčených orgánů, doloží-li stavebník žádost certifikátem AI - může stav.úřad upustit od kontrolní prohlídky stavby užívání stavby a/ oznámení stavebnímu úřadu (§ 120) 30 dnů před započetím užívání vyhotovení geometrického plánu závěrečná kontrolní prohlídka stavby dokumentace skutečného provedení Stavbu lze užívat, pokud to stavební úřad v uvedené lhůtě nezakáže užívání stavby

19 Územní plánování x Stavební řád Územní plánování
cíl: vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro rozvoj v území řešit účelné využití a prostorové uspořádání území (stavební uzávěry) koordinace veřejných a soukromých záměrů, veřejné projednávání! úkoly – zjišťovat a posuzovat stav území, prověřovat potřebu změn, vyhodnocovat politiku území (např. v Praze tuto činnost vykonává organizace řízená Magistrátem hl.m.Prahy - Ústav rozvoje města - ÚRM) Územně plánovací informace ZRUŠENA!!! předběžná informace ve smyslu správního řádu poskytovatel krajský úřad, úřad územního plánování, obecní úřad na základě žádosti platnost 1 rok pomůcka žadatelům ke zjištění možností změn v území, k získání informací o podmínkách v území

20 Nástroje územního plánování
a. Územně plánovací podklady: územně analytické podklady (aktualizace po 2 letech) - vyhodnocují stav a vývoj v území územní studie -navrhuje a posuzuje možnosti a podmínky změn v území b. Politika územního rozvoje - je to koncepční nástroj, stanovuje priority a požadavky i v republikových a mezinárodních souvislostech, pořizuje ji ministerstvo, schvaluje vláda c. Územně plánovací dokumentace c1. zásady územního rozvoje (pro celé území kraje- uspořádání, koridory, plochy pro veřejně prospěšné stavby,…) c2. územní plán - např. pro celou obec, pro Prahu (pořízení, úhrada nákladů - obec, která rozhodla o pořízení, zadání, koncept, návrh, řízení o územním plánu, vydání územního plánu, změny) pozn.: na základě rozhodnutí obce lze pořízení územního plánu a regulačního plánu c3. regulační plán - využití pozemků, uspořádání staveb, platnost 3r. nahrazuje v řešené ploše územní rozhodnutí, 15 dnů vyvěšení, vydání pozn.: žadatel může uzavřít smlouvu s vlastníky pozemků a staveb

21 Rozhodování v území Umisťovat stavby, měnit využití území,… lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu Pozn.: Územní rozhodnutí se nevydává pro území s vydaným regulačním plánem Územní rozhodnutí (platnost 2 roky) : a/ o umístění stavby –vymezuje pozemek, umisťuje stavbu, stanovuje její druh, účel, podmínky,… rozhodnutí o umístění stavby nevyžadují : m.j. reklamní zařízení do 0,6 m2, stožáry do výšky 8m, propustky, cirkusové stany do 200 osob, opěrné zdi do 1m výšky b/ o změně využití území – stanovuje nový způsob užívání pozemku a podmínky jeho využití, vyžaduje se u ploch přes 300 m2 (např. rušení parků) c/ o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území – stanoví podmínky pro změnu stavby a její nové využití, vyžaduje se u nástaveb, přístaveb, podstatných změn ve způsobu užívání d/ o dělení nebo scelování pozemků – stanovuje podmínky pro nové rozdělení nebo scelování pozemků, lze jen na základě žádosti podané všemi vlastníky pozemků e/ o ochranném pásmu – rozhodnutí chrání stavbu, zařízení nebo pozemek před negativními vlivy okolí či negativními účinky (např. 22kV)

22 Územní řízení Územní rozhodnutí – stavební úřad jím schvaluje navržený záměr - po nabytí právní moci územního rozhodnutí předá stavební úřad žadateli jedno vyhotovení ÚR s ověřenou grafickou přílohou - ÚR pozbývá platnosti, nebylo-li v době platnosti požádáno o stavební povolení - stavební úřad může rozhodnout i o zjednodušeném územním řízení Územní souhlas – postačí u staveb, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení -např. stavby pro reklamu,stavby umisťované v uzavřených prostorech a jiné P O Z O R – vždy kontrolovat v zákoně část územního i stavebního řízení !!! nově je řešena otázka předkupního práva k pozemkům vymezených v územním či regulačním plánu pro veřejně prospěšnou stavbu (obec má předkupní právo za cenu obvyklou zjištěnou posudkem znalce) novela stavebního zákona řeší i náhradu za změnu v území – tj. vlastníkovi, jehož práva jsou dotčena (např. stavební uzávěrou) náleží náhrada v penězích

23 Kategorie využití pozemků uvedené v územním plánu
Smíšená bydlení SM - smíšené území městské SC - smíšené území centrální SO - smíšené území ostatní - obchodu a služeb SV - smíšené území ostatní - výroby a služeb SR - smíčené území ostatní - rekreace a služeb Výrobní území VD - výroba lehká, služby, živnostenské provozy VP - výroba průmyslová, těžká

24 Stavební řád povolení x ohlášení
stavební povolení ani ohlášení nevyžadují 1/ budovy: a/ stavby o jednom nadzemním podlaží, do 25m² a 5m výšky, nepodsklepené – když neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení,… b/ stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podl, do 70m² a 5m výšky, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat,… c/ stavby pro plnění funkcí lesa do 70m² zastavěné plochy a 5m výšky d/ stavby pro chovatelství o jednom nadzemním a jednom podzemním podlaží o zastavěné ploše do 16m² a 5m výšky e/ zimní zahrady a skleníky o jednom nadzemním a jednom podzemním podlaží, o zastavěné ploše do 40m² a 5m výšky f/ přístřešky o jednom nadzemním podlaží a jednom podzemním podlaží (sloužící veřejné dopravě a jiné veřejně přístupné přístřešky) o zastavěné ploše do 40m² a 4m výšky 2/ technická infrastruktura (nadzemní a podzemní komunikační vedení, přípojky vodovodní, kanalizační, energetické do délky 50 bm 3/ stožáry, antény do výšky 15m, bleskovody, reklamní zařízení do 0,6m² (20m² - pokud bylo vydáno ÚR na omezenou dobu 3 měsíců, výška max.10m) 4/ zásobníky, bazény , opěrné zdi, oplocení – např. bazény do 40m² zastavěné plochy

25 Ohlášení jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací
u jednoduchých staveb, v souladu s územně plánovací informací, nemění-li se poměry v území,… bez předchozího územního rozhodnutí či územního souhlasu stavebnímu úřadu nutno doložit, že o záměru byli informováni vlastníci sousedních pozemků a staveb ohlášení vyžadují: a/ stavby pro bydlení a rekreaci do 150m² zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3m a max. dvěma nadzemními podlažími a podkrovím b/ podzemní stavby do 300 m² zastavěné plochy a hloubky 3m c/ stavby do 300 m² zastavěné plochy (pokud nejsou pro bydlení) a haly do 100 m² zastavěné plochy a výšky 15m. Haly mohou mít pouze jedno nadzemní podlaží, musí být nepodsklepené a musí být dočasné - max. na 3 roky d/ stavby do 25 m² zastavěné plochy a do výšky 5m s jedním nadzemním podlažím, podsklepené max. do hloubky 3m (spadají sem např. garáže) e/ větrné elektrárny do výšky 10m Od změny - aby i dvougaráž mohla být na ohlášení d) stavby do 50 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m

26 s veřejně přístupnými komunikacemi a s veřejným prostranstvím
f/ terénní úpravy neuvedené v předchozím bloku - tj. nad 1,5m výšky či hloubky a větší než 300 m² g/ stavby zařízení staveniště neuvedené ve výčtu staveb nevyžadujících ani stavební povolení ani ohlášení h/ přípojky neuvedené ve výčtu staveb nevyžadujících ani stavební povolení ani ohlášení - tj. např. přípojky nad délku 50m i/ stavby opěrných zdí do výšky 1m neuvedené ve výčtu staveb nevyžadujících ani stavební povolení ani ohlášení - tj. ale hraničící s veřejně přístupnými komunikacemi a s veřejným prostranstvím k/ týká se i dalších staveb typu: cirkusových stanů, antén, udržovacích prací a podobně - a to nad rozsah uvedený v zákonu ve výčtu staveb nevyžadujících ani stavební povolení ani ohlášení Ohlášení zejména obsahuje: údaje o stavebníkovi o pozemku o ohlášené stavbě a jejím rozsahu, dobu trvání apod. k ohlášení se dokládá: doklad prokazující vlastnické právo, 2x projektová dokumentace, závazná stanoviska pokud: je stavba v rozporu s územně plánovací informací stavební úřad tuto zakáže (rozhodnutí musí úřad vydat do 30 dnů)

27 Stavební řízení účastníkem stavebního řízení je: - stavebník - vlastník stavby (na níž má být provedena změna …) - vlastník pozemku (na které se má stavba provádět, není-li stavebníkem) - vlastník sousedního pozemku - bude-li stavbou dotčeno jeho vlastnické právo - společenství vlastníků (např. panelové domy) - účastníkem NENÍ nájemce Žádost o stavební povolení obsahuje základní údaje (stavebník, název stavby, místo, pozemek, projektant apod.) k žádosti se přiloží: - doklad o vlastnickém právu - 2 x projektová dokumentace (výj. 3x) - plán kontrolních prohlídek stavby - závazná stanoviska stavební úřad přezkoumá: úplnost dokumentace, zda je zpracována oprávněnou osobou, zda je zajištěn příjezd ke stavbě, zda podklady vyhovují stanoviskům uplatněných dotčenými orgány aj. stavební úřad buď svolá (min. 10 dnů předem) ústní jednání spojené s ohledáním na místě, taktéž může od ústního jednání upustit (přesto 10-ti denní lhůta po kterou lze uplatnit námitky)

28 Stavební povolení stavební úřad stanoví podmínky a to i pro užívání a rozhodne o námitkách účastníků řízení dále stanoví, které fáze výstavby mu stavebník oznámí za účelem kontrolních prohlídek stavby stanoví, zda stavbu bude možno užívat JEN na základě kolaudačního souhlasu po nabytí právní moci zašle stavební úřad stavebníkovi jedno ověřené paré dokumentace a štítek STAVBA POVOLENA stavební povolení pozbývá platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let stavební úřad může uzavřít se stavebníkem veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby - tato nahradí stavební povolení

29 Změna stavby před jejím dokončením
žádost musí obsahovat výčet změn oproti stavebnímu povolení a ověřené dokumentaci - ověřené jak stavebním úřadem, tak i bylo-li využito služby autorizovaného inspektora, tak dokumentace ověřené AI dotýká-li se změna dotčených orgánů a účastníků řízení – musí být změna stavby před dokončením s nimi projednána byla-li stavba povolena ve zkráceném stavebním řízení a nedotýká-li se účastníků řízení, lze změnu schválit při kontrolní prohlídce stavby a zapsat ji do stavebního deníku změna stavby před dokončením u ohlášené stavby - se ohlásí a stavební úřad vydá souhlas

30 dříve: Zkrácené stavební řízení nyní: Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora - při uzavření smlouvy mezi stavebníkem a autorizovaným inspektorem o provedení kontroly projektové dokumentace pro stavbu v takovém případě stavebník na stavební úřad doloží 2 x dokumentaci a certifikát vydaný autorizovaným inspektorem autorizovaný inspektor vydáním certifikátu garantuje, že navržená stavba vč. zapracování příslušných stanovisek může být provedena dokumentaci opatří svým razítkem , vč. data a podpisu, připojí plán kontrolních prohlídek stavby, závazná stanoviska účastníků řízení,…

31 Působnost stavebního úřadu (realizace a užívání stavby)
provádění dozoru a kontroly rozhodování o žádostech a podnětech ukládání pokut za přestupky a delikty vykonávání dozoru stavebními úřady se zajišťuje ochrana veřejných zájmů a ochrana práv a oprávněných zájmů osob vč. jejich povinností. Veřejný zájem: provádění stavby v souladu s opatřením stavebního úřadu, užívání stavby jen k deklarovanému, popřípadě povolenému účelu, neohrožování zdraví osob nebo zvířat, životního prostředí, zájmů státní památkové péče, archeologických nálezů a sousedních staveb, předcházení nebo zmírnění účinků živelných pohrom nebo náhlých havárií při výstavbě a užívání stavby, odstranění stavebně bezpečnostních, požárních, hygienických, zdravotních nebo provozních závad na stavbě nebo pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby.

32 Kontrolní prohlídka stavby
Účelem kontrolních prohlídek je sledovat ve stanovených etapách provádění popřípadě odstraňování konkrétní stavby: kontrolovat, zda nedochází k porušování veřejných zájmů a zda jsou o průběhu stavební činnosti prováděny předepsané záznamy, u rozestavěné stavby stavební úřad kontroluje části stavby, které budou zakryty, případně trvale nepřístupné, jejichž vadné provedení by mohlo ohrozit bezpečnost a užitné vlastnosti stavby, kontrolní prohlídka probíhá dle plánu, který stavebník nebo autorizovaný inspektor přikládá k žádosti o stavební povolení a dále na podkladě ověřené projektové dokumentace, příp. dokumentace pro provádění stavby, stavební úřad příp. vyzve k účasti kromě stavebníka též projektanta, stavbyvedoucího a osobu vykonávající stavební dozor , jejich povinností je pak se prohlídky zúčastnit, stavební úřad může přizvat i další osoby, např. dotčené orgány, autorizovaného inspektora nebo koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (podle z. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP), v případě zjištěné závady vyzve stavební úřad stavebníka a osobu odpovědnou za provádění stavby ke zjednání nápravy.

33 Užívání staveb Stavba jež vyžadovala stavební povolení, ohlášení, či jí předcházela veřejnoprávní smlouva, nebo na ní byl vydán certifikát AI a je dokončena, případně pokud je dokončena její samostatná a provozuschopná část – se může užívat. Stavbu lze užívat na základě: a/ oznámení b/ kolaudačního souhlasu Dále musí být stavebníkem provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštním předpisem Oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby musí být 30 dnů předem. Užívání může být započato do 30 dnů od oznámení pokud ho stavební úřad nezakáže. Stavební úřad toto může učinit, když při závěrečné kontrolní prohlídce stavby zjistí, že stavba je v rozporu se stavebním povolením či ohlášením, že ohrožuje bezpečnost, životní prostředí a jiné. Po odstranění nedostatků lze proces obnovit. Účastníkem řízení o užívání stavby je pouze stavebník.

34 Žádost (užívání stavby)
1/ žádost o oznámení užívání či kol. souhlas 2/ dokumentace skutečného provedení stavby (v případě změn, u dopravních staveb a staveb technické infrastruktury – vždy dokumentace skutečného provedení! stavby). Dokumentaci stavební úřad ověří (1x pro úřad, 1 x pro stavebníka). Při změně vlastníka se dokumentace předává ! – např. prodej RD,… 3/ je-li stavba evidována v KN, tak se dokládá i geometrický plán

35 Kolaudační souhlas (vždy u staveb u kterých budoucí uživatelé nemohou ovlivnit vlastnosti – nemocnice, školy stavby dopravní infrastruktury,…) Na základě žádosti stavebníka stavební úřad do 15 dnů svolá závěrečnou kontrolní prohlídku stavby a uvede seznam dokladů, jež stavebník předloží. Na základě prohlídky, přezkoumání - zda stavba byla provedena v souladu se stavebním povolením či ohlášením,… stavební úřad vydá doklad o povoleném účelu užívání stavby. Kolaudační souhlas není správním rozhodnutím !!!

36 Předčasné užívání stavby
Může být vydáno časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby ještě před jejím dokončením a to pokud rozsah nedokončení nemá podstatný vliv na užívání stavby. Zkušební provoz Zkušební provoz se provádí za účelem ověření funkčnosti a vlastností stavby. Může být stanoveno např. i již ve stavebním povolení. Změna užívání stavby Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému ve stavebním povolení, v ohlášení stavby, v certifikátu AI, kolaudačním souhlasu, v oznámení o užívání stavby. Změna je přípustná jen na základě písemného souhlasu stavebního úřadu.

37 Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení
Vlastník stavby je povinen záměr o odstranění stavby ohlásit stavebnímu úřadu. V přehledech staveb na ohlášení a stavební povolení jsou již stavby na odstranění specifikovány. Není-li toto jednoznačné – stavební úřad do 30 dnů od ohlášení záměru sdělí, zda je k odstranění nutné povolení. V případě staveb na ohlášení či stavební povolení – se přiloží dokumentace bouracích prací a doklad vlastnického práva. V případě nutnosti povolení stavební úřad stanoví rozsah potřebných podkladů, projedná se s účastníky řízení a úřad vydá rozhodnutí. Jedná-li se o stavbu, terénní úpravu či udržovací práce např. v památkové zóně nebo rezervaci – je nutné stanovisko orgánu státní památkové péče. Odstranění stavby, terénní úpravy a zařízení provede stavební podnikatel. V případě malého rozsahu (pokud stavba nevyžaduje stavební povolení) provede vlastník svépomocí – ale zajistí si stavební dozor.

38 Nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení
a/ lze pro stavby ohrožující život a zdraví b/ provedené bez rozhodnutí (lze zpětně požádat o dodatečné povolení) c/ u nichž bylo stavební povolení zrušeno d/ odstranění dočasné stavby s uplynulou dobou trvání (dočasná stavba) e/ jestliže o odstranění rozhodl soud (náklady hradí ten, komu bylo odstranění nařízeno) V povolení stavební úřad stanoví podmínky a může uložit povinnost předložit technologický postup

39 Společná ustanovení uvedená v zák. č. 183/2006 Sb.
Vybrané činnosti ve výstavbě (projektová činnost, provádění staveb,…) Pozn.: vlastníci technické infrastruktury jsou povinni vést evidenci s polohovým umístěním a s výškovým umístěním. Na základě vyžádání ze strany orgánu územního plánování či stavebního úřadu jsou povinni jim poskytnout účinnost. Evidence územně plánovací dokumentace (data o ÚPD, o průběhu pořizování, o zastavitelných plochách nad 10 ha, o územních studiích), ukládání písemností, nahlížení do nich, vedení spisové služby (vedení se řídí samostatným předpisem) Obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění (práva lze odejmout, je-li vymezeno v ÚPD a jde-li o veřejně-prospěšnou stavbu dopr. či tech. vybavenosti, o snižování ohrožení povodněmi, o zajišťování obrany a bezpečnosti státu) a úprava některých dalších práv a povinností (např. vstupy oprávněné úřední osoby na pozemky a do staveb, pokud plní úkoly dle zák. č. 183/2006 Sb.) Ochrana veřejných zájmů a součinnost správních orgánů – např. při vyhlášení stavu nebezpečí , při bezprostředně hrozící živelné pohromě,.. se lze odchýlit od zákona, bylo-li však opatření předem ohlášeno stavebnímu úřadu) Správní delikty – přestupky - např. fyzická osoba provádí novou stavbu bez stavebního povolení, bez certifikátu AI, bez veřejnoprávní smlouvy,.. Dále např. právnická osoba užívá stavbu v rozporu s kolaudačním řízením,.. Pokuty fyzických i právnických osob do výše 2 mil.Kč Přechodná ustanovení: ÚPD pořízená před pozbývá platnost do 3 let od nabytí právní moci zák.č.183/2006

40 Novela Zákona o územním plánování a stavebním řádu Zákon č.191/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb. Klíčové změny: povolování souboru staveb plot výšky 1,8 m hraničící s veřejným prostranstvím INFORMACE: Aspi.cz produktové katalogy společnosti ASPI v elektronické formě Připravovaná legislativa Předpisy ze Sbírky zákonů Judikatura Učebnice Zákony, legislativa Informační systémy Otázky & odpovědi Výklady Vzory

41 Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření nově: o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu Vyhláška nahrazuje vyhlášku č. 132/1998 Sb. a je užitečná díky přílohám. Ty obsahují závazné formuláře o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvě, vč. žádosti o územně plánovací informaci a o informaci o podmínkách změn využití území. Zejména obsahuje: žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, případně o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území; obsahu a rozsahu dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území; žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území, obsahu a rozsahu dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území; žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků; žádosti o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu; oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu.

42 Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu Jedná se o základní prováděcí předpis ve věcech stavebního řádu. Obsahuje v sedmi přílohách závazné formuláře žádostí, které jsou ve věcech stavebního řádu podávány na stavebních úřadech relativně nejčastěji. Konkrétně v nich lze nalézt formuláře: ohlášení stavby; žádosti o stavební povolení, oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem, oznámení o užívání stavby; žádosti o vydání kolaudačního souhlasu; oznámení změny v účelu užívání stavby; ohlášení odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení.

43 Vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
Vydána MMR k provedení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Neupravuje dokumentaci pro územní rozhodování, která je řešena současně s podrobnější úpravou územního řízení ve vyhlášce č. 503/2006 Sb. Nevztahuje se na stavby dopravní infrastruktury, mimo jiné na stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. Obsah a rozsah jednotlivých typů dokumentace v přílohách vyhlášky: Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby, k žádosti o stavební povolení a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby. Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě.

44 Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu Vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. RUŠÍ SE VYHLÁŠKOU Č. 268/2009 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj stanoví základní požadavky na územně technické řešení staveb a na účelové a stavebně technické řešení staveb, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů a orgánů obcí. Vyhláška stanoví základní požadavky na územně technické řešení staveb a na účelové a stavebně technické řešení staveb, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů a orgánů obcí. Podle této vyhlášky se postupuje při zpracování a pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů, při navrhování, umísťování, povolování nebo ohlašování, provádění, kolaudaci, užívání a odstraňování staveb a při výkonu státního stavebního dohledu. Ustanovení této vyhlášky se uplatní též při stavebních úpravách, udržovacích pracích, při změnách v užívání staveb, u dočasných staveb zařízení staveniště a u nástaveb, jakož i u staveb, které jsou kulturními památkami, pokud to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nevylučují.

45 Příklady obsahu: Pro účely vyhlášky se rozumějí:
a) budova je nadzemní stavba prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, b) bytový dům je stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení, c) rodinný dům je stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví, d) stavba pro individuální rekreaci (například rekreační domek, chata, rekreační chalupa, zahrádkářská chata) je jednoduchá stavba, která svými objemovými parametry, vzhledem a stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinnou rekreaci, e) stavba pro shromažďování většího počtu osob je stavba s alespoň jedním prostorem určeným pro shromáždění nejméně 200 osob, v němž na jednu osobu připadá půdorysná plocha menší než 4 m2 (konferenční sály, divadla, kina, koncertní síně, taneční sály, sportovní haly, tribuny apod.), f) stavba pro obchod je stavba, která obsahuje celkovou prodejní plochu větší než 2000 m2 (například velkoprodejny, nákupní střediska, obchodní domy), g) stavba ubytovacího zařízení je stavba nebo její část, kde je veřejnosti poskytováno přechodné ubytování a služby s tím spojené; ubytovacím zařízením není bytový a rodinný dům a stavba pro individuální rekreaci; bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m2; pokud tvoří byt 1 obytná místnost, musí mít podl. plochu min.16 m2,…

46 Velká novela stavebního zákona, tj. zákon č. 350/2012 Sb. účinnost od 1. ledna
Novela stavebního zákona nemění koncepci platného zákona. Účelem je zpřesnit znění jednotlivých ustanovení tak, aby v praxi nevyvolávaly interpretační a aplikační problémy. Hlavním cílem je, aby měl proces projektování jasnou, standardní strukturu od počáteční do konečné fáze.

47 Časová posloupnost Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil Čtení proběhlo na 33. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 984). Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 573/1 (pozměňovací návrhy). Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 573/2 (pozměňovací návrhy). Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednal návrh zákona a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 573/3 (pozměňovací návrhy). Návrh zákona prošel rozpravou na 40. schůzi. Podané pozměňovací návrhy zpracovány, čtení proběhlo na 40. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1209)

48 Úsek územního rozhodování
Jednotlivé formy územního rozhodování • územní řízení • zjednodušené územní řízení • územní souhlas • veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí Společné územní a stavební řízení Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru

49 Úsek stavebního řádu • změny ve výkonu veřejné správy • změny u ohlašování staveb – písemný souhlas stavebního úřadu, nebo rozhodnutí o provedení stavebního řízení • uzavírání veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení • změny při postupech autorizovaného inspektora – větší ochrana veřejných zájmů a práv sousedů • změny k urychlení uvádění staveb do užívání • změny u nařízení odstranění stavby – nové důvody pro odstranění, změny postupu u dodatečného povolení stavby, opakované stavební řízení • další novelizovaná ustanovení

50 Změny 1 Významně zjednodušen a zkrácen postup pořizování územních plánů. Celkově je možné zkrátit dobu přípravy územního plánu pro výstavbu komunikací až o 3,5 roku. Účast veřejnosti při územním plánování značně rozšířena. Nově mohou občané podávat připomínky ke zprávě o uplatňování politiky územního rozvoje ČR, zásad územního rozvoje kraje i územního plánu. Připomínky veřejnosti jsou nově umožněny také v první etapě pořizování územně plánovací dokumentace, tj. ve fázi společného jednání, která předchází vlastnímu řízení s veřejným projednáním.

51 Změny 2 Rozšířen okruh staveb, které nevyžadují územní rozhodnutí ani územní souhlas (stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky na pozemku rodinného domu, nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, bazén do 40 m2 zastavěné plochy na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, skleníky do 40 m2, výměna vedení technické infrastruktury, pokud se nemění její trasa, technické parametry a nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního pásma, atd.). Zjednodušeno územní řízení (povinné ústní jednání zůstává pouze u záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo na které se prováděla EIA, v ostatních případech stavební úřad může od ústního jednání upustit; oznámení o zahájení územního řízení a územní rozhodnutí se účastníkům řízení doručují jednotlivě – do vlastních rukou, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků – více než 30).

52 Změny 3 Pro většinu záměrů posuzovaných z hlediska vlivů na životní prostředí sloučen postup EIA s územním řízením (např. záměry uvedené v příloze č. 1 kategorii II zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, nebo záměry, u kterých proběhlo zjišťovací řízení). Tím se zkracuje příprava realizace staveb a vydání územního rozhodnutí včetně stanoviska EIA trvá max. tři měsíce oproti stávajícím případům, kdy vydání stanoviska EIA mohlo trvat roky Rozšířen okruh staveb, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu (všechny energetické přípojky, všechny výrobky plnící funkci, reklamní zařízení, atd.); to znamená, že tyto záměry bude stavebník realizovat na základě územního rozhodnutí.

53 Změny 4 Veřejná technická infrastruktura nebude vyžadovat stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu; to znamená, že ji stavebník bude realizovat na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, ale budou se kolaudovat. Jedná se tyto druhy veřejné technické infrastruktury: – Nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací. – Podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny. – Vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu. – Rozvody tepelné energie. – Vedení sítí veřejného osvětlení.

54 Změny 5 V návaznosti na rozšíření záměrů, které nevyžadují územní rozhodnutí ani územní souhlas (viz bod 3) rozšířen okruh záměrů, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřad; to znamená, že tyto záměry stavebník bude realizovat bez jakéhokoliv předchozího projednání se stavebním úřadem. Účastenství veřejnosti ve stavebním řízení je oproti stávajícímu stavu konkretizováno pouze na případy, ve kterých mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů, a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním řízení

55 Certifikát autorizovaného inspektora
Nově upraveno vydání certifikátu autorizovaného inspektora způsobem omezujícím možnosti zneužití. Certifikát bude zveřejněn na úřední desce úřadu po dobu 30 dnů tak, aby kdokoli mohl zjistit, že se bude stavba na území obce realizovat. Nemělo by docházet k tomu, že autorizovaný inspektor opomene projednat záměr s některými účastníky řízení. Pokud s nimi neprojedná záměr, nebo konečné řešení záměru je v rozporu s tím, co s nimi bylo projednáno, mohou podat námitku proti vydanému certifikátu. Tuto možnost mají též dotčené orgány.

56 Změny 6 Podrobněji upraven postup přijímání veřejnoprávní smlouvy, která může nahradit jak územní rozhodnutí, tak i stavební povolení, což přispěje k většímu využívání tohoto institutu. U kolaudace zajištěno dřívější užívání dokončené stavby tím, že: a/ u staveb nevyžadujících kolaudační souhlas může stavebník užívat následující den po kontrolní prohlídce stavby; stavební úřad ověří do protokolu, že je vše v pořádku b/ u staveb vyžadujících kolaudační souhlas je zákonem nově stanovena 60 ti denní lhůta od podání žádosti, do které musí být stavebním úřadem provedena závěrečná kontrolní prohlídka stavby (dnes tato lhůta upravena není).

57 Soulad novel s Vyhláškou 230/2012 Sb.
Vyhláška 230/2012 Sb. - kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr § 4 Položky soupisu prací (1) Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který stanoví technické a kvalitativní podmínky pro stavební nebo montážní práce, jejichž provedení je nezbytné ke zhotovení stavby v souladu s příslušnou dokumentací podle § 1 odst. 3. Touto vyhláškou je zaveden požadavek na zpracování výkazu výměr a tím je posunuta identifikace činností vpřed. Návrh novel vyhlášek souvisejících se Zákonem o územním plánování a stavebním řádu snižuje požadavky na obsah dokumentace pro provádění stavby pod hranici požadovanou pro stavební povolení Z návrhu vypadly požadavky na výpočty Např. řešení osvětlení se přesunulo do části architektonické a tudíž budou architekti vypočítávat potřebné specifické výpočty? O přípojkách se v novele hovoří v části technologických zařízení, uzemnění, blesk není řešeno aj.

58 Úsek stavebního řádu • změny ve výkonu veřejné správy • změny u ohlašování staveb – písemný souhlas stavebního úřadu, nebo rozhodnutí o provedení stavebního řízení • uzavírání veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení • změny při postupech autorizovaného inspektora – větší ochrana veřejných zájmů a práv sousedů • změny k urychlení uvádění staveb do užívání • změny u nařízení odstranění stavby – nové důvody pro odstranění, změny postupu u dodatečného povolení stavby, opakované stavební řízení

59 Změna zákona o správních poplatcích
Jednou z významných změn, kterou přináší Novela, je také výrazné navýšení poplatků ve stavebním řízení. Do konce roku 2012 se za vydání stavebního povolení pro rodinný dům platilo 300 Kč, po je to Kč. U staveb pro bydlení s více než třemi byty jde o navýšení z Kč na Kč, v případě změny stavby zaplatí investor namísto 300 Kč nově Kč.

60 Změny navazujících zákonných předpisů
Předpokládá se aktualizace těchto zákonů: z. č. 133/1995 Sb., zákon o požární ochraně z. č. 454/1988 Sb. , o ochraně a využití nerostného bohatství – horní zákon z. č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny z. č. 338/1992 Sb., zákon o dani z nemovitostí z. č. 360/1992 Sb., zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě z. č. 200/1994 Sb., zákon o zeměměřičství z. č. 18/1997 Sb., atomový zákon z. č. 151/1997 Sb., zákon o oceňování majetku z. č. 131/2000 Sb., zákon o hlavním městě Praze z. č. 458/2000 Sb., energetický zákon z. č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí z. č. 254/2001 Sb., vodní zákon z. č. 634/2004 Sb., zákon o správních poplatcích

61 Změny § stavebního zákona
§ 2 Základní pojmy - formální úpravy v definování pozemků § 4 Výkon veřejné správy – úvodní ustanovení - změny v postupu posuzování a vydávání stanovisek § 12 Působnost MMR ČR - b) vede systém stavebně technické prevence, v němž sleduje a analyzuje závažné nebo opakující se vady ve výstavbě, kterým je třeba ve veřejném zájmu předcházet a navrhuje opatření k zabránění jejich opakování § 13 Obecné stavební úřady - rozšířeno o kvalifikační požadavky na úředníky stavebních úřadů § 15 speciální stavební úřady - zrušeno „integrované povolení“ § 16 nově: „ působnost stavebních úřadů v dobývacích prostorech vykonávají obvodní báňské úřady“ § 18 Cíle územního plánování - nově: uvedené stavby lze v nezastavěném území umisťovat v případech pokud to územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje“ § 24 Kvalifikační požadavky na územně plánovací činnost - Snížení požadované praxe ze 3 roků na 18 měsíců § 29 Projednání územně analytických podkladů - Termínově zcela změněno § 33 Návrh politiky územního rozvoje - Změněno a doplněno o vztah CR k zahraničí § 34 Schválení politiky územního rozvoje - Zkráceno o pasáž týkající se postupu MŽP CR, které je v zákoně č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

62 Změny § stavebního zákona
§ 35 Aktualizace politiky územního rozvoje - Rozšířeno ve vztahu k posuzování vlivu na ŽP § 37 a § 38 Návrh zásad územního rozvoje - Podstatně změněno – kompetence přechází z MMR ČR na krajské úřady § 39 Podstatně změněn – ve vztahu k dotčeným orgánům a k veřejnosti § 42 Aktualizace zásad územního rozvoje Zcela změněno – na žádost investora možnost zpracování nového návrhu zásad územního rozvoje § 50 Návrh územního plánu - Zcela změněno a rozšířeno § 51 Posouzení návrhu ÚP - Dříve krajský úřad, nyní pořizovatel § 77 Druhy územního rozhodnutí Umístění stavby nebo zařízení (rozhodnutí o umístění stavby) Změna využití území Dělení, nebo scelování pozemků Ochranná pásma § 78 Spojené územní a stavební řízení - Nově: § 78a podrobné podmínky postupu a obsahu uzavírání veřejnoprávní smlouvy mezi stavebním úřadem a žadatelem, která nahradí územní rozhodnutí § 85 Účastníci územního řízení - “osoby o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis“ § 86 Žádost o vydání územního rozhodnutí - Rozšířeno a upřesněno zejména v části přiložených dokladů a dokumentace § 87 Zahájení územního řízení - Formální úpravy a rozšíření

63 Změny § stavebního zákona
§ 89 Závazná stanoviska, námitky a připomínky - Nic nového, ale od tohoto § se odvíjí budoucí dozory na stavbách § 91 Posuzování vlivu na ŽP v územním řízení - Podstatně změněno a rozšířeno § 94a Společné územní a stavební řízení - Zcela nové, vazba na stavební řád a prováděcí vyhlášku § 95 Zjednodušené územní řízení - Nově: ……. nelze spojit se stavebním řízením § 96 Územní souhlas - Podstatně formálně změněno a rozšířeno – nové termíny, postupy, platnosti § 96a Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru - Zcela nové – vazba na stavební řád a prováděcí vyhlášky § 103 Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení - Formálně změněno a značně rozšířeno § 104 Jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce vyžadující ohlášení Nepodstatné úpravy § 105 Náležitosti ohlášení - Podstatně změněno, doplněno, konkrétní požadavky na doklady a dokumentaci, velice obsáhlý § § 106 Souhlas s provedením ohlášené stavby - Upřesněný obsah s vazbou na prováděcí vyhlášku

64 Změny § stavebního zákona
§ 107 Dříve: „ zákaz provedení ohlášené stavby“ - Nyní: v případě že záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu rozhodne SÚ o provedení stavebního řízení § 108 Dříve: Výrobky, které plní funkci staveb - Nyní: Zcela jiný obsah – doplňuje postupy stavebního řízení § 109 Účastníci stavebního řízení - Nově: g) osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním záměrem dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto územním rozhodnutím § 110 Žádost o stavební povolení - Nově: (2)….přílohou k žádosti je případně i plán provedení kontroly konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití zpracovaný nezávislým expertem na náklady stavebníka (6) Stavebník podzemních staveb podléhající tomuto zákonu není povinen prokazovat vlastnické právo k pozemku nebo stavbě, jde-li o veřejně prospěšné stavby, které funkčně ani svou konstrukcí nesouvisejí se stavbami na pozemku ani s provozem na něm § 116 Veřejnoprávní smlouva - Značně rozšířený a konkretizovaný postup § 117 Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora - Změna názvu – už není „zkrácené stavební řízení“ rozšířeno a konkretizováno, vazba na prováděcí vyhlášku

65 Změny § stavebního zákona
§ 118 Změna stavby před jejím dokončením - Rozšířeno, zpřesněno, nové odstavce (1) – vstupní povolovací podmínky pro provádění stavby, (2) – podmínky pro povolení změny stavby § 119 Užívání dokončené stavby – úvodní ustanovení - Rozšířeno a zcela nové: (2) – obsah šetření stavebního úřadu při uvádění stavby do užívání, (3) – opatření při změnách TN nebo jiných TP v průběhu realizace stavby § 120 Oznámení záměru o užívání dokončené stavby - Rozšířeno o bod 5 - formální úprava vzniku práva užívat stavbu, vazba na prováděcí vyhlášku § 121 Příloha k oznámení - dokumentace skutečného provedení stavby Mírně rozšířeno a upřesněno, nově: postup při přidělení čísla nového objektu § 129 Nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení - Rozšířeno a zpřesněn vztah mezi stavebním úřadem a vlastníkem stavby § 152 Stavebník - Nově: (3) f) oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu § 155 Ohlašování havarií a poruch staveb - Rozšíření, konkretizace povinných osob a vazba na prováděcí předpis § 158 Vybrané činnosti ve výstavbě - Formální úprava – druhy dokumentace konkretizovány a uvedeny v bodech odst. (2) § 161 Vlastníci technické infrastruktury - Nově: oprávněnost vlastníků na poskytnutí úhrady za poskytnutí údajů

66 Prováděcí vyhlášky Vyhláška 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Novelizace mění název: o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu Pracovní verze zveřejněna v 01/2013, uvedení ve Sb. předpoklad 02/2013 Zásadní změna: Kompletní obsah stávající vyhl. 526/2006 Sb., o podrobnější úpravě stavebního řádu je přenesen do vyhl. 503/2006 Sb. Z vyhl. 503/2006 Sb. jsou vyjmuta ustanovení týkající se obsahu a rozsahu dokumentace pro vydání rozhodnutí v územním řízení a jsou přenesena do novelizované vyhl. 499/2006 Sb. Vyhl. 526/2006 Sb. je navržena ke zrušení Ing. Ludmila Zahradnická, CSc

67 Prováděcí vyhlášky Vyhl. 499/2006 Sb., aktualizace – pracovní verze
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Zásady 2006: Zpracovávají se pouze ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, které nejsou shodné s projektovou dokumentací podle přílohy č. 1 (dokumentace pro stavební řízení) Součástí není dokumentace pro pomocné práce, výrobně technická dokumentace a dokumentace výrobků dodaných na stavbu. Pokud je to nutné musí být takový požadavek v projektové dokumentaci pro provádění stavby výslovně uveden. 2013: Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňující vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a výměr s výkazem výměr. Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací. Součástí není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace. Výkresy detailů zobrazují pro dodavatele závazné, nebo složité prvky, u kterých požadavky projektanta je nutné respektovat. Plán BOZP na staveništi není součástí ZOV – není požadován při zpracování projektové dokumentace, ani projektové dokumentace pro provádění stavby. Ing. Ludmila Zahradnická, CSc

68 EIA , SEA EIA … Environmental Impact Assessment
SEA … Strategic Environmental Assessment … předchází EIA a je povinná pro plány, programy, politiky na celostátní, regionální a obecní úrovni informace : MŽP ČR Český ekologický ústav Evropská komise Twinningový projekt mezi ČR a Německem

69 EIA … Environmental Impact Assessment
Za pomoci EIA lze předem odhadnout jak realizace a provoz ovlivní životní prostředí a veřejné zdraví Vlivy lze ZJISTIT, POPSAT a KOMPLETNĚ VYHODNOTIT EIA je povinná pro: stavby, komunikace, výrobní haly, těžby nerostných surovin,… vč. změn technologií, zvyšování kapacity, rozšiřování Proces EIA probíhá vždy před započetím realizace záměru Bez závěru procesu EIA nesmí povolující úřad (stavební úřad) rozhodnout o povolení projektu (může se pouze odchýlit a toto zdůvodnit) EIA umožňuje každému (koho se to týká, i občanovi) vyslovit svůj názor. Tím se může spolupodílet na spolurozhodování o budoucím využití území !!!!! Do 20 dnů od uveřejnění může sdělit svůj názor. Účastníci v procesu EIA: oznamovatel, zpracovatel dokumentace, zpracovatel posudku, příslušný úřad pro posuzování, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky, veřejnost

70 EIA … Environmental Impact Assessment
Postup: 1. oznámení 2. zjišťovací řízení – příslušný úřad rozešle oznámení všem dotčeným úřadům, územním celkům a vyvěsí na úřední desku a na server EIA (http://www.ceu.cz/EIA/is/defalt.asp) 3. závěr zjišťovacího řízení – příslušný úřad zveřejní stejným způsobem 4. zpracování dokumentace – zajišťuje investor 5. vyjádření k dokumentaci 6. posudek – úřad musí zveřejnit stejným způsobem jako oznámení KDE a KDY 7. veřejné projednání – 5 dnů před konáním musí úřad stejným způsobem oznámit 8. závěrečné stanovisko EIA – úřad musí rozeslat dotčeným úřadům a územním celkům a zveřejnit stejným způsobem jako oznámení 9. zohlednění výstupů EIA v dalších povolovacích řízeních


Stáhnout ppt "(stavební zákon) Stavební právo"

Podobné prezentace


Reklamy Google