Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

24. 2. 2007mimořádná Valná hromada SPŘ Praha 1 Zpráva komise k tvorbě Stanov SPŘ Složení komise: Ing. Jan Doležal Ing. Jaromír Pitaš Ing. Jaroslav Švec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "24. 2. 2007mimořádná Valná hromada SPŘ Praha 1 Zpráva komise k tvorbě Stanov SPŘ Složení komise: Ing. Jan Doležal Ing. Jaromír Pitaš Ing. Jaroslav Švec."— Transkript prezentace:

1 24. 2. 2007mimořádná Valná hromada SPŘ Praha 1 Zpráva komise k tvorbě Stanov SPŘ Složení komise: Ing. Jan Doležal Ing. Jaromír Pitaš Ing. Jaroslav Švec

2 24. 2. 2007mimořádná Valná hromada SPŘ Praha 2 Časový harmonogram připomínkového řízení termínaktivita 15. 12. 2006zprovoznění WWW stránek komise pro tvorbu Stanov 16. 12. 2006 – 31. 1. 2007 sběr, vyhodnocování a zveřejňování připomínek členů 1. 2. 2007, 0:01 hodkonec sběru připomínek do 9. 2. 2007komise vyhodnotí došlé připomínky do 17. 2. 2007komise zpracuje a zveřejní nový návrh Stanov SPŘ do 24. 2. 2007komise připraví způsob projednávání návrhu na mimořádné valné hromadě

3 24. 2. 2007mimořádná Valná hromada SPŘ Praha 3 §1 bod 2: Sídlem sdružení je Praha, Konkvitská 5, Praha 1 Platnost adresy v porovnání s adresou MZLU, která je uvedena na webu jako kontaktní adresa.

4 24. 2. 2007mimořádná Valná hromada SPŘ Praha 4 §1 bod 3: Je vhodné mít přímo ve stanovách členství v IPMA? vypustit nebo ponechat? Komise navrhuje ponechat v původním znění.

5 24. 2. 2007mimořádná Valná hromada SPŘ Praha 5 §1 bod 4: Společnost vede účet číslo … VH musí rozhodnout, zda tento bod uvádět nebo neuvádět přímo ve stanovách, případně zda má mít společnost pouze jeden účet.

6 24. 2. 2007mimořádná Valná hromada SPŘ Praha 6 §2 bod 2.....zřizuje Společnost samostatné organizační složky: Certifikační orgán, Certifikační radu a Vědeckou komisi. Postavení a činnost těchto složek je upravena zvláštním statutem. Komise navrhuje: „Za vytvoření zvláštního statutu organizačních složek odpovídá certifikačním rada. Tento statut schvaluje výbor společnosti.“

7 24. 2. 2007mimořádná Valná hromada SPŘ Praha 7 §3 bod 2. Společnost může vstupovat do sdružení s jinými právními subjekty se sídlem na území České republiky, pokud cíle takového sdružení odpovídají poslání Společnosti. Komise navrhuje vypustit část: „na území České republiky“, neboť komise se domnívá, že formulace aktuálně použitá by byla v rozporu s §1 bod 3, protože IPMA nemá sídlo v ČR. Podobně by nešlo uzavřít jakoukoliv dohodu například se SPPR nebo podobně.

8 24. 2. 2007mimořádná Valná hromada SPŘ Praha 8 §6 bod 2, odstavec C......Rozhodnutí o vyloučení člena se doručuje písemně a musí obsahovat odůvodnění a lhůtu, ve které je možné se proti rozhodnutí odvolat.... Komise navrhuje text: Rozhodnutí o vyloučení člena se doručuje písemně a musí obsahovat odůvodnění. Vyloučený člen má právo se odvolat do 14 dnů proti vyloučení k Revizní komisi,.......

9 24. 2. 2007mimořádná Valná hromada SPŘ Praha 9 §7 bod 3. Navrhuje se „Obracet se s podněty a stížnostmi na orgány Společnosti. Komise navrhuje text: „Obracet se s podněty a stížnostmi na orgány Společnosti prostřednictvím sekretariátu“.

10 24. 2. 2007mimořádná Valná hromada SPŘ Praha 10 §9 bod 1. Při vstupu do Společnosti zaplatí člen roční členský příspěvek. O jeho výši pro příslušný rok rozhoduje na návrh Výboru Společnosti Valná hromada. Kalendářní rok nebo 12 měsíců????

11 24. 2. 2007mimořádná Valná hromada SPŘ Praha 11 §11 bod 2. ponechat uvedené znění

12 24. 2. 2007mimořádná Valná hromada SPŘ Praha 12 §11 bod 4. Valná hromada je složena ze všech řádných členů Společnosti, kteří mají na jednání hlas rozhodující. Návrh: „Valná hromada je složena ze všech řádných, čestných a přidružených členů Společnosti, kteří mají na jednání hlas rozhodující.“

13 24. 2. 2007mimořádná Valná hromada SPŘ Praha 13 §11 bod 6. Způsob svolání a jednání Valné hromady stanoví Jednací řád. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů všech přítomných. Komise navrhuje následující znění: „Způsob svolání a jednání Valné hromady stanoví Jednací řád, který byl schválen Valnou hromadou. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů všech přítomných včetně hlasů udělených na základě plné moci.“

14 24. 2. 2007mimořádná Valná hromada SPŘ Praha 14 §12 bod 12. Komise navrhuje následující znění: a) plán činnosti na rok, a to nejpozději do února každého kalendářního roku b) roční rozpočet, a to nejpozději do března každého kalendářního roku c) roční účetní uzávěrku zahrnující vyjádření Revizní komise,

15 24. 2. 2007mimořádná Valná hromada SPŘ Praha 15 §12 bod 15. Výbor společnosti může kooptovat za odstupující členy v době mezi konáním Valných hromad maximálně 2 členy, případně může prodloužit funkční období členů Výboru do nejbližšího zasedání Valné hromady. Návrh: „Výbor společnosti může kooptovat za odstupující členy v době mezi konáním Valných hromad maximálně 2 členy, kteří byli předem určeni Valnou hromadou, případně může prodloužit funkční období členů Výboru do nejbližšího zasedání Valné hromady.“

16 24. 2. 2007mimořádná Valná hromada SPŘ Praha 16 §16 bod 3 odstavec a. Revizní komise: zpracovává zprávu o výsledku ročního hospodaření Společnosti, …, kterou předkládá ke schválení Valné hromadě, Komise na základě znění §12 bodu 12 navrhuje ponechat znění: „zpracovává zprávu o výsledku ročního hospodaření Společnosti, kterou předkládá ke schválení Valné hromadě,“

17 24. 2. 2007mimořádná Valná hromada SPŘ Praha 17 §17 bod 3. Sekce se řídí Jednacím řádem sekcí. Komise navrhuje text: „Sekce se řídí Jednacím řádem sekce schváleného Valnou hromadou.“


Stáhnout ppt "24. 2. 2007mimořádná Valná hromada SPŘ Praha 1 Zpráva komise k tvorbě Stanov SPŘ Složení komise: Ing. Jan Doležal Ing. Jaromír Pitaš Ing. Jaroslav Švec."

Podobné prezentace


Reklamy Google