Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Křest a znovuzrození Herľany 12. 10. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Křest a znovuzrození Herľany 12. 10. 2011."— Transkript prezentace:

1 Křest a znovuzrození Herľany

2 Křest a znovuzrození Otázky
Jsi křesťan? Patříš Kristu? Máš jistotu věčného života? Jsi znovuzrozený? Jsi obrácený? Kdy ses stal křesťanem? Od kdy patříš Kristu? Od kdy máš jistotu věčného života? Od kdy jsi znovuzrozený? Od kdy jsi obrácený? Která z těch otázek je důležitější?

3 Křest a znovuzrození Otázky
V otázce našeho duchovního života je zásadní to, jak je to se mnou teď. Přesto je dobré se zabývat i ostatními otázkami – tedy i otázkami „od kdy?“

4 Křest a znovuzrození Otázky Vraťme se tedy k té druhé otázce
Kdy ses stal křesťanem? Od kdy patříš Kristu? Od kdy máš jistotu věčného života? Od kdy jsi znovuzrozený? Od kdy jsi obrácený? Kde je ve tvém životě ten předěl, kdy ses dostal z cesty do pekla na cestu do nebe. Obrácení Cesta smrti Cesta života

5 Křest a znovuzrození Otázky
Já jsem ve sboru slýchával svědectví o tom jak lidé uvěřili Většinou hovořili o tom, jak vyšli někde na výzvu Potom se občas objevili nějací hosté a když jsme jim položili otázku, aby řekli své svědectví, tak se dívali nechápavě a pak řekli, že jsou křesťany od svého křtu

6 Křest a znovuzrození Jak tedy chápou luteráni křest?
Marek 16:16 Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. - křest je nezbytný pro spasení - křest není absolutně nezbytný (zločinec na kříži)

7 Křest a znovuzrození Jak tedy chápou luteráni křest?
Matouš 18:19-20 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Přestože je obrácení plně výsledkem Božího působení, my jsme povolaní, abychom křtili a učili.

8 Křest a znovuzrození Jak tedy chápou luteráni křest?
Skutky 2:38 Petr jim odpověděl: "Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.“ - Obrácení jde ruku v ruce se křtem - Způsobuje odpuštění hříchů a přijetí Ducha svatého - Křest byl reakcí na výzvu k obrácení (Skutky 2:41, 8:38; 9:18)

9 Křest a znovuzrození Jak tedy chápou luteráni křest?
Skutky 16:15 Když byla ona a všichni z jejího domu pokřtěni, obrátila se na nás s prosbou: "Jste-li přesvědčeni, že jsem uvěřila v Pána, vejděte do mého domu a buďte mými hosty"; a my jsme její naléhavé pozvání přijali. - Boží slovo hovoří o celých domácnostech, které se nechaly pokřtít (Skutky 16:33)

10 Křest a znovuzrození Jak tedy chápou luteráni křest?
Římanům 6:3-4 Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt? Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom - jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce - i my vstoupili na cestu nového života. - Křest má svůj význam a svůj původ ve smrti a vzkříšení Ježíše Krista - Křtem je starý člověk pohřben a vstupujeme na cestu nového života (také Koloským 2:12 – jazyk obřízky)

11 Křest a znovuzrození Jak tedy chápou luteráni křest?
Galatským 3:26-27 Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. - Křest jde ruku v ruce s darem víry

12 Křest a znovuzrození Jak tedy chápou luteráni křest?
1 Peter 3:21 Podobným způsobem také nás nyní zachraňuje křest - nikoli odstranění tělesné špíny, ale odvolání dobrého svědomí k Bohu - skrze vzkříšení Ježíše Krista. Titus 3:5 On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého. Bůh skrze křest zachraňuje – dává nový život

13 Křest a znovuzrození Co je znovuzrození?
Znovuzrození je skutečně vznik nového duchovního života, který působí výhradně Pán Bůh. Je to změna, kde se z cesty smrti dostáváme na cestu života Obrácení Cesta smrti Cesta života

14 Křest a znovuzrození Shrnutí: Jsme spaseni milostí skrze víru
Pán Bůh to činí skrze své slovo a křest Příklad první evangelizace: Skutky 2:37-38

15 Křest a znovuzrození Otázka:
Co s dětmi, které se narodili křesťanům? Kdy křtít? Když uvěří! Kdy to je? Ve 3, 5, 10 letech? Otázkou je, zda je naše víra závislá na našem intelektu Víra je milostivý Boží dar – i pro nemluvňata Žalm „Ty jsi mě vyvedl z života matky, učinil jsi mne doufajícím v tebe, když jsem byl u jejích prsou.Na tebe jsem odkázán už z lůna, z života mé matky ty jsi můj Bůh.“

16 Křest a znovuzrození Kdy křtít? A. Křest pouze dospělých
- hlavní slabina: děti jsou vynechány z plánu spásy - vysvětlení 1. Všechny děti půjdou do nebe - kde je to v Bibli? (Matouš 18:3; Ř 1:20) - je to v rozporu se základním reformačním účením o dědičném hříchu (Žalm 51:7) Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. (Matouš 18:3) - Říkají, že děti se musí stát dospělými, aby uvěřily, Ježíš říká, že dospělí se musí stát dětmi, aby uvěřili.

17 Křest a znovuzrození Kdy křtít? A. Křest pouze dospělých
- hlavní slabina: děti jsou vynechány z plánu spásy - vysvětlení 2. děti věřících rodičů půjdou do nebe - kde je to v Bibli? (1Kor 7:14) - je to v rozporu se základním reformačním účením o dědičném hříchu (Žalm 51:7) Nevěřící muž je totiž posvěcen manželstvím s věřící ženou a nevěřící žena manželstvím s věřícím mužem, jinak by vaše děti byly nečisté; jsou však přece svaté! 1Kor 7:14 Od kdy jsou svaté, vždyť říká, že jsme se zrodili z hříchu

18 Křest a znovuzrození Kdy křtít? A. Křest pouze dospělých
- hlavní slabina: děti jsou vynechány z plánu spásy - vysvětlení 3. Pán Bůh ví, kdo by uvěřil - kde je to v Bibli? - je to v rozporu se základním reformačním účením o dědičném hříchu (Žalm 51:7) - tak to můžeme říci i o dopělých, že by možna uvěřili, kdyby žil o pár let déle - „musíte se znovu narodit“ Jan 3:7 Od kdy jsou svaté, vždyť říká, že jsme se zrodili z hříchu

19 Křest a znovuzrození Kdy křtít? A. Křest pouze dospělých
- další slabina: pokud jsou věřící jako děti a jsou na cestě do nebe, tak z čeho se mají obrátit? Obrácení je vždy ze smrti do života! Od kdy jsou svaté, vždyť říká, že jsme se zrodili z hříchu Obrácení Znovuzrozený křesťan na cestě do nebe Dítě – na cestě do nebe

20 Znovuzrozený křesťan na cestě do nebe – živý vztah s Bohem
Křest a znovuzrození Kdy křtít? B. Křest nemluvňat - křest = Bůh dítě přijímá - nezbytnost růstu ve vztahu s Bohem – sycení se Božím slovem, kroky víry a to i v oblastí intelektu a vědomí – intelektuální a vědomé potvrzení víry - takové lidi, kteří nepřišli o víru, nevoláme k obrácení, nicméně je můžeme volat k tomu, aby rostli ve své vydanosti Bohu Od kdy jsou svaté, vždyť říká, že jsme se zrodili z hříchu Znovu-zrození ve křtu Znovuzrozený křesťan na cestě do nebe – živý vztah s Bohem

21 Křest a znovuzrození Kdy křtít? B. Křest nemluvňat
- křest = Bůh dítě přijímá - věříme, že člověk může odpadnout od víry - potom je třeba volat jej k obrácení Od kdy jsou svaté, vždyť říká, že jsme se zrodili z hříchu Odpadnutí Obrácení Znovu-zrození ve křtu Život s Bohem Život bez Boha Život s Bohem

22 Křest a znovuzrození Závěr Nepodceňujme ani nepřeceňujme význam křtu.
Pamatujme na to, že zásadní je to, co pro nás Ježíš učinil na kříži. Sami sebe se ptejme, zda teď vskutku žijeme z víry. (2.Kor. 13:5) Od kdy jsou svaté, vždyť říká, že jsme se zrodili z hříchu


Stáhnout ppt "Křest a znovuzrození Herľany 12. 10. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google