Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kurikulum ve školní TV Kurikulum – koncepce, pojetí a obsah edukace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kurikulum ve školní TV Kurikulum – koncepce, pojetí a obsah edukace"— Transkript prezentace:

1 Kurikulum ve školní TV Kurikulum – koncepce, pojetí a obsah edukace
Kurikulum ve školní TV Kurikulum – koncepce, pojetí a obsah edukace. Neboli program vzdělávání a výchovy. Soubor učebních plánů učebních osnov. V širším smyslu budeme chápat kurikulum jako ucelenou koncepci cílů, kompetencí, obsahu, zásad, forem, metod a dalších edukačních prostředků. Ve školní TV zahrnuje kurikulum specifické učební plány (např. s rozšířeným vyučování TV), učební osnovy, specifické didaktické zásady, organizační formy, didaktické postupy, didaktické metody a další didaktické prostředky.

2 Systém kurikulárních dokumentů
. Systém kurikulárních dokumentů Národní program vzdělávání Státní úroveň Rámcové vzdělávací programy RVP GV RVP PV RVP ZV Jiné RVP RVP SOV Manuály Školní úroveň Školní vzdělávací programy Portál

3 Struktura rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV)
Část A Vymezení RVP ZV Část B Charakteristika oboru základní vzdělávání - odkazy na zákon Část C Pojetí a cíle RVP ZV Klíčové kompetence Vzdělávací oblasti Průřezová témata Rámcový učební plán Část D Vzdělávání žáků se spec. vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Podmínky pro realizaci RVP ZV Zásady pro tvorbu ŠVP Slovníček použitých výrazů Příloha - RVP ZV upravený pro žáky s mentálním postižení

4 Část A Systém kurikulárních dokumentů
Principy, z nichž vycházejí všechny RVP Principy RVP ZV Tendence ve vzdělávání navozované a podporované RVP ZV

5 Část B Charakteristika oboru základní vzdělání
Povinnost školní docházky Organizace základního vzdělávání Hodnocení výsledků vzdělávání Získání stupně vzdělání a ukončování základního vzdělávání

6 Část C Pojetí a cíle základního vzdělávání Klíčové kompetence
Vzdělávací oblasti - charakteristika, cílové zaměření vzdělávací oblasti, vzdělávací obsah Průřezová témata Rámcový učební plán

7 Část C Klíčové kompetence
Kapitola vymezuje 6 klíčových kompetencí na úrovni výstupu ze základního vzdělávání. Podstata klíčových kompetencí je v tom, že: - představují předpokládaný výsledek celého základního vzdělávání srovnatelný s výsledky vzdělávání v jiných zemích. Při tvorbě ŠVP se projeví: - v charakteristice ŠVP, v rozpracování učebních osnov jednotlivých předmětů i v části týkající se hodnocení žáků a autoevaluace školy

8 Kompetence Klíčové kompetence – přenosný a univerzálně použitelný soubor vědomostí, dovedností a postojů, které potřebuje každý jedinec pro své osobní naplnění a rozvoj, pro zapojení se do společnosti a úspěšnou zaměstnatelnost. Kompetence: - kroskurikulární (nadpředmětové) - předmětové (kompetence v tělesné výchově) Klíčové kompetence: komunikační, přírodovědné, informačně technologické, k učení (učit se učit), interpersonální-sociální-občanské, podnikatelské, kulturní.

9 Očekávané kompetence v TV na konci středoškolského vzdělávání - zvládá osvojované pohybové dovednosti na úrovni svých předpokladů; - do denního režimu vkládá pohybové činnosti i podle aktuálních potřeb svého organismu; - připraví pro sebe kondiční program; - sestaví kompenzační cvičení v závislosti na předchozím druhu zátěže; - posoudí kvalitu pohybové činnosti; - zvládne řízení nácviku jednoduchých pohybových činnost s mladšími; - vědomě naplňuje olympijské myšlenky; - odmítá všechny škodliviny a podpůrné látky neslučitelné s etikou sportu; - respektuje práva a povinnosti, vyplývající z různých sportovních rolí; - uplatňuje bezpečné chování i v neznámém prostředí; - zorganizuje (sám, ve spolupráci) sportovní soutěž; dále viz RVP

10 Část C Vzdělávací oblasti
Stěžejní část celého RVP ZV, která vymezuje obsah základního vzdělávání. Každá z 9 vzdělávacích oblastí obsahuje: - charakteristiku vzdělávací oblasti, její cílové zaměření a vzdělávací obory s očekávanými výstupy a učivem Pro tvorbu ŠVP má část zcela zásadní význam v tom, že: je podkladem pro tvorbu učebních osnov Oblast „Člověk a zdraví“ zahrnuje: Výchova ke zdraví Tělesná výchova

11 Cílové zaměření oboru vzdělávací oblasti TV směřuje k: - poznávání významu tělesné a duševní zdatnosti pro zdraví a pracovní výkonnost a k osvojování způsobu jejího cíleného ovlivňování a hodnocení; - rozvíjení základních pohybových dovedností a ke kultivaci pohybového projevu; - poznávání vlastních fyzických a zdravotních předpokladů i pohybových možností; - rozvíjení sociálních vztahů a rolí v pohybových činnostech a k využívání fair play jednání při pohybových činnostech i v běžném životě; - vnímání radostných prožitků z (intenzivní) pohybové činnosti (individuální i ve skupině žáků) a k využívání pohybu pro tělesnou a duševní pohodu; - osvojování dovedností organizovat jednoduché pohybové činnosti (soutěže) a k uplatňování zásad bezpečnosti při těchto aktivitách; poznávání zdrojů informací o TV a sportu a jejich využívání.

12 Část C Průřezová témata
Část vymezující nadpředmětová témata a činnosti jako povinnou součást základního vzdělávání. Do RVP ZV bylo zařazeno 6 průřezových témat. Pro tvorbu ŠVP mají průřezová témata zásadní význam v tom, že: doplňují vzdělávací obsah a budou tedy ovlivňovat jak učební plán, tak především učební osnovy ŠVP. Zahrnují výchovu: demokratického občana, osobnostní a sociální, environmentální, mediální, k myšlení v evropských a globálních souvislostech, interkulturní.

13 Část C Rámcový učební plán
Kapitola podstatná pro organizaci vzdělávání na škole. Rámcový učební plán stanovuje: celkové počty hodin na 1. a 2. stupni ZV minimální počty hodin pro jednotlivé vzdělávací oblasti - vázanou a volnou disponibilní časovou dotaci poznámky pro vymezování předmětů a nakládání s pevnou a disponibilní časovou dotací. Pro tvorbu ŠVP má podstatný význam: je podkladem pro konkrétní učební plán školy a pro vymezení jednotlivých předmětů ovlivňuje tím i podobu učebních osnov.

14 Učební plán vzdělávacího programu základní škola
Ročník Minimum Předmět 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ročník Český jazyk 9 10 7 16 Cizí jazyk 3 x) 12 Matematika 4 5 Prvouka 2 Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika 6 Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova 1 Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova 8 Volitelné předměty Disponibilní dotace *) Týdenní dotace povinných předmětů 20 22 23 24 25 28 29 31 119 Nepovinné předměty

15 Minimální počet hodin pro jednotlivé předměty v 6. - 9
Minimální počet hodin pro jednotlivé předměty v ročníku: tělesná výchova - 8, volitelné předměty - 6. Disponibilní dotaci lze využít: V 6., 8. a 9. ročníku pouze na zvýšení hodinové dotace některého povinného předmětu, na zvýšení hodinové dotace některého předmětu s jeho současnou integrací s jiným předmětem, na zvýšení hodinové dotace některého volitelného předmětu nebo na zařazení volitelného nebo dalšího volitelného předmětu pro žáka. V 7. ročníku pouze na zvýšení hodinové dotace některého volitelného předmětu nebo na zařazení volitelného nebo dalšího volitelného předmětu. Tělesná výchova Podle pokynu MŠMT ČR čj /98-50 využívat možností učebního plánu ke zvýšení počtu hodin tělesné výchovy všude tam, kde jsou pro to vytvořeny odpovídající podmínky. Nepovinné předměty Od 1. ročníku ZŠ mohou být zavedeny nepovinné předměty, které se zařazují nad rámec týdenní časové dotace povinných předmětů. Ředitel školy může koncipovat nepovinné předměty po dohodě s vyučujícím podle podmínek školy a podle zájmu žáků. Výběr a počet nepovinných předmětů není pro žáka omezen. Doporučené nepovinné předměty 1. – 9. ročník ZŠ : pohybové a sportovní aktivity zdravotní tělesná výchova

16 Modelový učební plán vzdělávacího programu s rozšířeným vyučováním TV
Ročník Minimum Předmět 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ročník Český jazyk 9 10 7 16 Cizí jazyk 3 x) 12 Matematika 4 5 Prvouka 2 Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika 6 Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova 1 Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova 20 Disponibilní dotace *) Týdenní dotace povinných předmětů 22 23 24 25 28 29 31 119 Nepovinné předměty

17 Část D Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Podmínky … pro realizaci RVP ZV Zásady pro tvorbu ŠVP

18 Část D Zásady pro tvorbu ŠVP
Struktura ŠVP ZV: Identifikační údaje Charakteristika školy a školního vzdělávacího programu stručná charakteristika školy charakteristika školního vzdělávacího programu Učební plán učební plán pro 1. a 2. stupeň poznámky k učebnímu plánu Učební osnovy název vyučovacího předmětu charakteristika vyučovacího předmětu vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hodnocení žáků a autoevaluace školy pravidla pro hodnocení žáků autoevaluace školy a její evaluační činnost

19 Tvorba školního vzdělávacího programu z hlediska učitele TV
a) Charakteristika školy a ŠVP prosazovat širokou oblast tělesné kultury do pojetí ŠVP (ve smyslu „zdravé školy“, školy aktivního životního stylu, s rozšířeným vyučováním TV, „image školy“ založené na výchovných kvalitách a volnočasových aktivitách apod. usilovat o změnu školního režimu v pojetí zdravého životního stylu i v „pracovním procesu“ (rozvrh, aktivní přestávky apod.) prosadit specifické kompetence za TV (např. osvojit si celoživotní aktivity – spojení chodeckých aktivit s kulturně poznávacími aktivitami, ekologickými aktivitami, přírodovědeckými aktivitami apod. b) Učební plán usilovat o rozšiřování počtu hodin TV pokud jsou tomu odpovídající podmínky a nepovinný předmět „zdravotní TV“ a „pohybové a sportovní aktivity“, mezipředmětovou integraci na určitá témata s hodinovou dotací prosazovat nové organizační formy integrovaného charakteru (integrované dny – zdravého životního stylu, tématické bloky - pohyb-zdraví-příroda v životě člověka, „žákovský den“ - žáci navrhují obsah, podílí se řízení edukačního procesu apod.)

20 c) Učební osnovy zpracovat učební osnovy tělesné výchovy v souladu s moderní kurikulární teorií zvážit název vyučovacího předmětu charakterizovat vyučovací předmět, objasnit pojetí charakterizovat hlavní organizační formy modifikovat a doplnit cíle, kompetence a další specifika vymezit obsah (vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje atd.) d) Hodnocení a autoevaluace školy stanovit způsob hodnocení v TV vymezit podíl TV na evaluačních procesech školy

21 Didaktické zásady Didaktickými zásadami rozumíme nejobecnější normativy řízení učebního procesu, respektující didaktické zákonitosti a zkušenosti a usměrňující činnost pedagoga a jeho svěřenců v souladu s cíli edukačního procesu. Mezi nejčastěji uváděné obecné didaktické zásady patří: - zásada uvědomělosti a aktivity - zásada názornosti - zásada cílevědomosti a soustavnosti - zásada přiměřenosti a individuálního přístupu - zásada trvalosti

22 Specifické didaktické zásady - zásada výchovného vlivu pohybové aktivity - zásada všestranného tělesného a pohybové rozvoje - zásada jednoty rozvoje pohybových schopností, dovedností, vědomostí a vlastností osobnosti - zásada postupného zvyšování tělesného a psychického zatížení - zásada jednoty edukačního procesu s volnočasovou pohybovou aktivitou - zásada kompenzačnosti - zásada bezpečnosti

23 Organizační formy ve školní TV
Organizační formy ve školní TV Organizačními formami v TV rozumíme relativně stálý a uspořádaný systém hlavních činitelů edukačního procesu a vztahů mezi těmito činiteli (učitel, žáci, podmínky, kurikulum), determinovaný především edukačními cíli, obsahem, časem a prostředím.

24 Hlavní organizační formy školní TV - Vyučovací jednotka TV, zdravotní tělesné výchovy apod. - Cvičení před vyučováním (může zahrnovat i ranní cvičení v internátních zařízeních nebo ve školách v přírodě) - Pohybové chvilky (zahrnují i pohybovou aktivitu o přestávkách, ale i v průběhu vyučovacího procesu) - Lyžařské a sportovní kurzy (včetně plaveckých kurzů - pravidelná plavecká výuka) - Cvičení v přírodě (jakou součást povinné TV na základních školách) - Školní sportovní soutěže a soutěže vyšších kategorií (školních sportovních klubů, v rámci sportu pro všechny, zdatné děti apod.) - Veřejná tělovýchovná vystoupení, akademie, veřejné vyučovací jednotky, besedy apod. - Vycházky, výlety a další akce s pohybovým zaměřením - Sportovní dny


Stáhnout ppt "Kurikulum ve školní TV Kurikulum – koncepce, pojetí a obsah edukace"

Podobné prezentace


Reklamy Google