Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotace pro oblast chmelařství z Programu rozvoje venkova

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotace pro oblast chmelařství z Programu rozvoje venkova"— Transkript prezentace:

1 Dotace pro oblast chmelařství z Programu rozvoje venkova

2 Členění Programu Osa I – Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví Osa II – Zlepšování životního prostředí a krajiny Osa III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova Osa IV - Leader

3 Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků
I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců

4 Modernizace zemědělských podniků
finanční alokace cca 1190 mil. Kč na rok pro záměr rostlinná výroba cca 262 mil. Kč na rok příjemce dotace: zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě

5 Druh a výše dotace přímá nenávratná dotace Maximální výše dotace:
40 % způsobilých výdajů pořízené ostatními zemědělci v jiných oblastech než znevýhodněných oblastech, 50 % způsobilých výdajů na investice pořízené ostatními zemědělci ve znevýhodněných oblastech, 50 % způsobilých výdajů na investice pořízené mladými zemědělci v jiných oblastech než znevýhodněných oblastech, 60 % způsobilých výdajů na investice pořízené mladými zemědělci ve znevýhodněných oblastech.

6 Částka celkových způsobilých výdajů
na jeden projekt od 100 tis. Kč do 30 mil. Kč na jednoho příjemce dotace v rámci podopatření činí 90 mil. Kč za období 2007 ‑ 2013

7 Způsobilé výdaje investice do výstavby a rekonstrukce skladovacích kapacit pro ovoce a zeleninu a školkařské výpěstky, investice do výstavby a rekonstrukce skladovacích kapacit pro obiloviny a olejniny, investice do výstavby a rekonstrukce skladovacích kapacit chmele a investice do technologií česání, sušení, lisování a skladování chmele, výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků a dalších speciálních pěstebních ploch (pařeniště, kontejnerovny a školky), nosné konstrukce trvalých kultur (chmelnic, vinic a sadů), výstavba a rekonstrukce hlavních závlahových zařízení, technologie na zpracování a využití zbytkové (odpadní) a cíleně pěstované biomasy pro vlastní potřeby podniku.

8 Maximální limity Nosné konstrukce: 600 000 Kč na ha
Sklady pro chmel: Kč/m³ kapacity Česací technologie na chmel (stacionární): 68 000 Kč/m² zastavěné plochy Sušící technologie na chmel: 38 000 Kč/m² zastavěné plochy Hranolové lisy na chmel: Kč/m² zastavěné plochy

9 Preferenční kritéria Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech Požadovaná míra dotace Žadatel je mladý začínající zemědělec. Žadatel je mladý zemědělec. Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekolog. podnikatel Projekt využívá a obnovuje existující budovy a/nebo stavby Zaměstnávání mladých zaměstnanců do 40 let. Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován. Předmětem projektu je rekonstrukce/výměna stávajícího závlahového zařízení za nové. Předmětem projektu je pouze skladování chmele. Předmětem projektu je pouze chmelařství mimo skladování chmele.

10 Zahájení činnosti mladých zemědělců
finanční alokace cca 224 mil. Kč na rok příjemce dotace: fyzická osoba, která splňuje všechny následující podmínky: do 40-ti let věku minimální zemědělské kvalifikace zahajuje činnost poprvé právnická osoba, která splňuje všechny následující podmínky: je řízena mladým začínajícím zemědělcem, který splňuje definici příjemce dotace fyzické osoby mladý začínající zemědělec řídí, tj. plní funkce statutárního orgánu, a zároveň se podílí na základním jmění z více než 50%

11 Druh a výše dotace přímá nenávratná dotace
ve dvou splátkách, a to po schválení žádosti a po posouzení realizace podnikatelského záměru výše dotace: € výše první splátky: max. 500 000 Kč po posouzení podnikatelského plánu a schválení žádosti. výše druhé splátky: cca 600 000 Kč, maximálně však dopočet do částky 40 000 € dle aktuálního kurzu

12 Způsobilé výdaje investice v rámci rostlinné výroby,
investice v rámci živočišné výroby, investice v rámci produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu, investice v rámci výroby osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin, investice v rámci úpravy, zpracování a prodeje vlastní produkce zemědělské výroby, stroje pro zemědělskou výrobu, nákup pozemku, DPH za podmínky, že jde o neplátce DPH

13 Preferenční kritéria Adresa trvalého bydliště žadatele a místo realizace podnikat. plánu se nacházejí ve stejném nebo sousedícím katastru obce, a to minimálně do termínu předložení Žádosti o proplacení. Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel. Podnikatelský plán využívá a obnovuje existující stavbu/stavby. Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován. Žadatel bude pořizovat další investice přesahující 500tis/1mil.Kč. Žadatel předloží doklad o vlastnictví/nájemní smlouvu na min.50% výměry zemědělské půdy.

14 Postup administrace administrace bude probíhat na RO SZIF
předložené žádosti budou vyhodnocovány z hlediska přijatelnosti a na základě bodovacích kritérií vybraným žadatelům bude přiznána dotace a budou vyzváni k podpisu Dohody následuje vlastní realizace projektu po ukončení realizace projektu se předkládá žádost o proplacení před proplacením proběhne kontrola na místě na základě splnění všech těchto náležitostí bude žadateli zpětně proplacena přiznaná finanční dotace

15 Povinné přílohy při podání Žádosti o dotaci
Jeden výtisk projektu v elektronické podobě Čestné prohlášení Základní ekonomické informace Stavební povolení Technická dokumentace Kopie katastrální mapy V případě nákupu stavby/budovy znalecký posudek

16 Povinné přílohy při podpisu Dohody
Výpis z obchodního rejstříku Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu Potvrzení finančního úřadu, že žadatel má vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům

17 Povinné přílohy při Žádosti o proplacení
Účetní/daňové doklady související s realizací projektu Doklad o uhrazení závazku dodavateli V případě zahrnutí stavebních prací do celkových způsobilých výdajů - soupis stavebních prací s výkazem výměr a položkový rozpočet. Kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby V případě věcného plnění doklady k věcnému plnění: - stavební práce - pracovní deník, rozpočet dle Katalogu stavebních prací, V případě leasingu leasingovou smlouvu Dokumentaci k zadávacímu řízení Soupisky účetních/daňových dokladů ke způsobilým výdajům V případě nákupu nemovitosti kupní smlouva

18 Přehled čerpání v 1.kole příjmu Žádostí o dotace
Opatření Počet podaných žádostí Finanční požadavky Alokace opatření na rok dle akt. kurzu I.1.1 – živočišná v. 684 1,5 mld. Kč 1,04 mld. Kč I.1.1 – rostlinná v. 184 412 mil. Kč 303 mil. Kč I.3.2 430 456,5 mil. Kč 224 mil. Kč

19 Čerpání v oblasti ovoce a zelenina
Počet podaných žádostí Úspěšné žádosti Rostlinná výroba 184 135 Chmel 14

20 Třetí kolo příjmu Žádostí
Modernizace zemědělských podniků Zahájení činnosti mladých zemědělců

21 Děkuji za pozornost! Kontakt tel:


Stáhnout ppt "Dotace pro oblast chmelařství z Programu rozvoje venkova"

Podobné prezentace


Reklamy Google