Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČR EU Obecná strategická úroveň

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČR EU Obecná strategická úroveň"— Transkript prezentace:

1

2 ČR EU Obecná strategická úroveň
Strategie hospodářského růstu ČR + další národní strategie Lisabonský a Göteborský proces, hospodářská politika, atd. Konkrétní strategie – tematické, regionální Strategie regionálního rozvoje Sektorové, tematické strategie Obecné strategické zásady (HSS) Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec Operační programy regionálního typu Tematické (sektorové) operační programy Aplikace HSS v ČR – národní úroveň Aplikace HSS v ČR – operační úroveň Ostatní strategické dokumenty (venkov, politika zaměstnanosti apod.)

3 Community Strategic Guidelines – navrhované priority
P1 – Zatraktivnění Evropy a jejích regionů pro příliv práce a investic Rozšiřování a zlepšování dopravní infrastruktury Zlepšení příspěvku životního prostředí na růstu a pracovních příležitostech Intenzivní využívání tradičních energetických zdrojů Podpora zdraví pracujících P2 – Zlepšování znalostí a inovací potřebných pro růst Zvýšení a zlepšení investic do RTD Podpora inovací a podněcování podnikatelského prostředí Podpora informační společnosti Zlepšení přístupu k finančním prostředkům

4 Community Strategic Guidelines – navrhované priority
P3 – Více a lepší pracovní příležitosti Přilákání a udržení většího počtu lidí v zaměstnání, modernizace systémů sociální ochrany Zvyšování adaptability pracovníků, podniků, zvyšování flexibility na pracovním trhu Zvýšení investic do lidského kapitálu prostřednictvím zvyšování vzdělání a dovedností P4 – Územní soudržnost a spolupráce Příspěvek městům na růst pracovních příležitostí Podpora ekonomické diverzifikace venkovských oblastí Spolupráce (přeshraniční, mezinárodní, meziregionální)

5 Politika soudržnosti v období 2000-2006
Cíl posílení ekonomické a sociální soudržnosti a snížení rozdílů mezi regiony Nástroje tři Cíle a čtyři Iniciativy Společenství; 49,5 % populace v EU o 25 členech žije v oblastech spadajících do Cíle 1 nebo Cíle 2 Finanční zdroje přibližně 233 miliard euro představujících třetinu celkového rozpočtu EU neboli 0,45 % HDP EU

6 pro regionální rozvoj)
Programy a nástroje Způsobilost Priority Dotace Cíl Konvergence ,5 % včetně speciálního programu pro nejodlehlejší regiony (264 miliard EUR) Regionální a národní programy Evropský fond pro regionální rozvoj ESF Regiony s HDP na osobu 75 % průměru EU25 Statistický dopad: 75 % v EU15 a >75 % v EU25 Členské státy s hrubým národním důchodem na osobu < 90 % průměru EU25 inovace; životní prostředí/ prevence rizik; dostupnost; infrastruktura; lidské zdroje; administrativní kapacita doprava (TEN); trvalý rozvoj dopravy; životní prostředí; obnovitelné zdroje energie 67,34% = 177,8 miliard EUR 8,38% = 22,14 miliard EUR 23,86% = 62,99 milliard EUR Politika soudržnosti 3 Cíle Rozpočet: 336,1 miliard EUR (0,41 % HDP EU) Fond soudržnosti Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost % (57,9 miliard EUR) Regionální programy (Evropský fond pro regionální rozvoj) a národní programy (ESF) Členské státy navrhují seznam regionů (NUTS1 nebo NUTS2) Postupné začlenění regionů, které v období pokrývá Cíl 1, ale nepokrývá je Cíl Konvergence inovace životní prostředí/ prevence rizik dostupnost strategie evropské zaměstnanosti 83,44% = 48,31 miliard EUR 16,56% = 9,58 milliard EUR Cíl Evropská teritoriální spolupráce % (13,2 milliard EUR) Přeshraniční a nadnárodní programy a sítě (Evropský fond pro regionální rozvoj) Hraniční a větší regiony nadnárodní spolupráce inovace; životní prostředí/ prevence rizik; dostupnost kultura, vzdělávání 35,61 % přeshraniční programy 12,12 % ENPI 47,73 % nadnárodní 4,54 % sítě

7 Politika soudržnosti (2007-2013)
Rozdělení podle cílů v miliardách Euro (celkem návrh EK: miliard EURO) Přeshraniční spolupráce: 4,7 Vnější hranice: 1,6 Nadnárodní spolupráce: 6,3 Postupné začleňování regionů spadajících pod Cíl 1 v období Sítě: 0,6 Regiony spadající mimo konvergenci Regiony s HDP pod 75 % Speciální program pro nejodlehlejší regiony: 1,1 Fond soudržnosti Konvergence Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Evropská územní spolupráce Regiony postižené tzv. statistickým efektem

8 Návrhy nové právní architektury
Obecné nařízení pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti Rada: jednomyslně EP:souhlas Rada: QMV (kvalifikovaná většina) EP: spolurozhodování EP: souhlas Nařízení Evropského fondu pro regionální rozvoj Nařízení ESF Nařízení Fondu soudržnosti Nařízení zakládající Evropské seskupení pro přeshraniční spolupráci (EGTC) Jedno nařízení Komise Informování, propagace, finanční kontrola a finanční opravy Nově: Obecné nařízení platí i pro Fond soudržnosti; nový Fond pro rozvoj venkova nyní mimo politiku soudržnosti; jedno nařízení Komise místo pěti pro jednotlivé specifické aspekty, zjednodušená pravidla způsobilosti včleněná přímo do Nařízení. monofondovost, křížové financování

9 1 2 3 4 5 6 Strategické obecné zásady Společenství
Nové programové dokumenty a návazné kroky Strategické obecné zásady Společenství navrhuje Komise, přijímá Rada a schvaluje Evropský Parlament 1 Národní rozvojový plán tvoří členský stát při použití principu partnerství 2 Strategie hospodářského růstu Úřad vlády /sekce místopředsedy vlády pro ekonomiku Národní strategický referenční rámec navrhuje členský stát při použití principu partnerství; odráží zaměření Unie, stanovuje národní strategii a její programy; nakonec o něm rozhoduje Komise 3 Operační programy jeden fond na program a členský stát nebo region NUTS II, popis priorit, řízení a finanční zdroje; nakonec o něm rozhoduje Komise 4 5 Řízení programu a výběr projektů provádí členské státy a regiony NUTS II; princip „sdíleného řízení“ = společný postup s Komisí Strategická průběžná kontrola a výroční diskuse na jaře v Evropské radě, základem je výroční zpráva Komise a členských zemí 6

10 Současný stav přípravy ČR na období 2007 - 2013
schválena Strategie udržitelného rozvoje ČR rozpracována Strategie RR ČR – pracovní verze schválena (konečná verze 1.čtvrtletí 2006) schváleny prioritní oblasti politiky HSS pro období Podnikání Lidské zdroje Inovace a znalostní ekonomika Dostupnost a infrastruktura Řešení regionálních disparit zadáno zpracování NRP – usnesení vlády 245/2005

11 Strategické cíle NRP Globálním cílem Národního rozvojového plánu v období 2007 – 2013 je přeměna socioekonomického prostředí České republiky v souladu s principy udržitelného rozvoje tak, aby byla přitažlivým místem pro realizaci investic, práci a život obyvatel. Prostřednictvím trvalého posilování konkurenceschopnosti bude dosahováno udržitelného růstu, jehož tempo bude vyšší než  průměrný růst EU 25. ČR bude usilovat o růst zaměstnanosti a o vyvážený a harmonický rozvoj regionů, který povede ke zvyšování úrovně kvality života obyvatelstva.

12 ČR - atraktivní prostředí pro investice, práci a život obyvatel
Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí: zaměřena na zlepšení kvality životního prostředí jako nutného předpokladu atraktivnosti a konkurenceschopnosti státu a jeho regionů při využití inovačních efektů politiky životního prostředí pro udržitelný rozvoj Dostupnost a infrastruktura: zahrnuje dopravní dostupnost v nejširším slova smyslu, tj. dopravu osob, zboží, informací i služeb Konkurenceschopný podnikatelský sektor: zaměřuje se na vytvoření podmínek pro český podnikatelský sektor tak, aby byl konkurenceschopný jak na vnitřním trhu Evropské unie, tak i ostatních mezinárodních trzích, aby dosahoval vysoké přidané hodnoty a produktivity práce Rozvoj cestovního ruchu: zaměřena na podporu zvýšení konkurenceschopnosti celého odvětví cestovního ruchu a lázeňství na národní i regionální úrovni

13 Posílení inovačního potenciálu a budování znalostní společnosti
Podpora VaV, inovací: podporuje vědu a výzkum a tvorbu inovací jako zásadní aspekt rozvoje znalostní ekonomiky v České republice, jejím cílem je efektivní využití zdrojů EU pro rozvoj výzkumu, vývoje, inovací a znalostní ekonomiky v ČR Vzdělávání a vzdělanost: rozvoj lidských zdrojů, které jsou jedním ze základních faktorů konkurenceschopné ekonomiky. Podpora bude směřovat do modernizace vzdělávacích systémů a vytvoření komplexního systému celoživotního učení Modernizace veřejné správy: efektivní činnost orgánů veřejné správy a jejich pracovníků a zajištění větší dostupnosti a kvality při zajišťování služeb občanům, efektivní a účelné nakládání s veřejnými prostředky je předpokladem konkurenceschopnosti ČR

14 Zvyšování zaměstnanosti a posilování sociální soudržnosti
Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnost: podpora opatření směřující k modernizaci politiky zaměstnanosti, motivující k práci a k předcházení zneužívání systému sociální ochrany. Při tvorbě nových pracovních míst je nutné zohlednit možnosti adaptace pracovních sil na požadované znalosti a dovednosti prostřednictvím vhodných, obsahem přizpůsobeného dalšího vzdělávání pro uchazeče o zaměstnání, ale také rozvojem podpůrných systémů veřejných služeb (podporované zaměstnání, asistenční služby, poradenství apod.), což povede ke zvyšování adaptability účastníků trhu práce a jejich lepší uplatnitelnosti Posilování sociální soudržnosti: sociální soudržnost je základním cílem politik jak na evropské, tak na národní úrovni. Tato prioritní osa se váže na předchozí, neboť problém sociální exkluze je ve většině případů spojen s nezaměstnaností a omezenou uplatnitelností znevýhodněných osob na trhu práce

15 Vyvážený rozvoj regionů, městských a venkovských oblastí:
Vyvážený rozvoj území Vyvážený rozvoj regionů, městských a venkovských oblastí: podpora vyváženého rozvoje regionů, snižování disparit v socioekonomické úrovni mezi i uvnitř regionů soudržnosti, podpora řešení problémů urbanizovaných a venkovských oblastí, podpora rozvojových center, která svými aktivitami ovlivňují rozvoj svého zázemí Evropská územní spolupráce: vychází z podpory spolupráce na přeshraniční, meziregionální a mezistátní úrovni, kterou poskytuje Evropská unie. Zařazení těchto intervencí umožní strategické provázání cíle Konvergence a cíle Evropská územní spolupráce

16 Konkurenceschopnost a kvalitní prostředí v ČR
Globální cíl NRP Konkurenceschopnost a kvalitní prostředí v ČR Atraktivní prostředí Inovace a znalost. ek. Zaměstnanost, soudržnost Vyvážený rozvoj území Dostupnost, infrastruktura Konkurenceschopnost ekonomiky Moderní společnost Rozvoj území OP ŽP OP Dop OP PP OP VVI OP Zaměst OP Vzděl IOP ROP OP TA

17 Původní návrh zpracovatele
Návrh alokací finančních prostředků (787,5 mld. Kč – indikativní rámec) Původní návrh zpracovatele OP ŽP OP Dop. PP VVI Zam. Vzdě IOP ROP TA 20% 9% 10% 2% Návrh ex-ante hodnocení 6% 15% Alokace na ROP je velice závislá na hranici s TOP, a může být významně menší i větší (např. realizace infrastruktury……)

18 Národní rozvojový plán
Indikativní návrhy operačních programů Životní prostředí Fond soudržnosti (kohezní fond) Dopravní infrastruktura ERDF (možnost křížového financování v rámci projektu 10% ESF) Podnikání a inovace Regionální operační programy Integrovaný operační program Adaptabilita a zaměstnanost ESF (možnost křížového financování v rámci projektu 10% ERDF) Výzkum, vývoj, inovace Vzdělávání Technická asistence

19 Možnosti ROP z hlediska NSRR
Posílení administrativní a absorpční kapacity krajů v dlouhodobém pohledu Významný podíl vlastního financování intervencí ROP ze strany krajů (spolufinancování ERDF) Větší vlastnictví ROP ze strany krajů (než je tomu u SROP) _________________________________________________________________ Odpovědnost za formálně správné využití finančních prostředků Stále zůstává možnost financovat aktivity krajů i z jiných OP – kraje jako zprostředkující subjekt nebo konečný příjemce Posílení projektové role krajů – financování vlastních projektů, nejen přerozdělování finančních prostředků třetím osobám

20 Děkujeme za pozornost Martin Černý a Martina Kršňáková


Stáhnout ppt "ČR EU Obecná strategická úroveň"

Podobné prezentace


Reklamy Google