Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný plán rozvoje města Náchod - problémová zóna u nemocnice na období 2007 - 2013 1. Jednání Řídícího výboru Náchod, 3. 12. 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný plán rozvoje města Náchod - problémová zóna u nemocnice na období 2007 - 2013 1. Jednání Řídícího výboru Náchod, 3. 12. 2008."— Transkript prezentace:

1 Integrovaný plán rozvoje města Náchod - problémová zóna u nemocnice na období 2007 - 2013 1. Jednání Řídícího výboru Náchod, 3. 12. 2008

2 Obsah jedn á n í  Úvod  Stručné seznámení s problematikou IPRM  Podmínky IPRM - IOP  Shrnutí dosavadních prací na IPRM Náchod  Partneři a komunikace s veřejností  Struktura strategie (vize, cíle, opatření, aktivity)  Časový harmonogram  Finanční plán  Indikátory  Způsob výběru projektů  Závěr

3 Vstupní informace Objednatelem IPRM: Město Náchod Zhotovitel IPRM: Centrum evropského projektování a.s., Hradec Králové na základě smlouvy o dílo ze dne 24.11.2008 Harmonogram zpracování: Září – Říjen – přípravná fáze Listopad – Prosinec – zpracování dokumentu Do 31.12.2008 předložení žádosti a dokumentu IPRM na ŘO

4 Definice IPRM  IPRM = Integrovaný plán rozvoje města  IPRM se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které jsou realizovány ve vymezeném území a směřují k dosažení společného cíle či cílů města.

5 Metodické postupy  Metodický pokyn MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM (usnesení vlády ČR ze dne 13.8.2007)  Příručka pro předkladatele IPRM v IOP verze 03 z 12.11.2008  Příručka pro žadatelé a příjemce pro oblast intervence 5.2. IOP

6 Proč zpracovávat IPRM  Podmínka zpracování pro čerpání finanční podpory z oblasti 5.2. Integrovaného operačního programu (IOP) pro města nad 20 tis. obyvatel.  Požadavek IPRM vychází z formulace Strategických obecných zásad Společenství  Pozitivní zkušenosti s integrovaným přístupem k plánování urbánního rozvoje v předchozích programovacích obdobích EU  V ČR „novinka“ v současném programovacím období 2007 – 2013

7 Podmínky IPRM v IOP  Zónový IPRM, tj. zaměřený na určitou problémovou část území města Výběr zóny:  Geograficky souvislá plocha  Deprivované území s koncentrací negativních jevů  Ve městě nad 20 tis. obyvatel (vyjma Prahy)  Obytná zóna s min. 500 byty  Nesmí být shodné ani se z části překrývat s územím, kde byla nebo bude poskytována jiná podpora zs SF nebo národních dotací Problematická zóna u nemocnice -Sídliště SUN a jeho okolí

8 Podporované aktivity v IOP 5.2. IPRM musí zahrnovat aktivity spolufinancované z oblasti intervence 5.2. IOP: a) Revitalizace veřejných prostranství b) Regenerace bytových domů IPRM může také zahrnovat c) Pilotní projekty – zaměřené na řešení rómských komunit ohrožených sociálním vyloučením – výběr měst byl proveden MPSV (Náchod NE)

9 Aktivity z jiných OP  IPRM v IOP může odděleně mimo celkový finanční objem obsahovat projekty ve vybrané zóně města, které jsou financovatelné z jiných OP nebo jiných oblastí intervence IOP a jsou důležité pro komplexní řešení problémů v dané zóně – tzv. projekty „pod čarou“  Tyto projekty můžou získat bonifikace v daných OP

10 Vstupní kritéria  Vybraná zóna musí splňovat alespoň 3 kritéria uvedená v čl. 47 nařízení Komise č. 1828/2006, v nichž musí prokázat nepříznivé hodnoty v porovnání s referenčními údaji za celé město viz tabulka ve vašich podkladových materiálech Vytipovaná zóna u nemocnice splňuje tyto kritéria:  b) vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti,  c) neuspokojivý demografický vývoj,  g) nízká míra hospodářské aktivity,

11 Průběh přípravy IPRM Září – Říjen Září – Říjen  Výběr zóny  Zjišťování vstupních kritérií  Jednání s vlastníky domů – zjištění požadavků  Projednání v Osadním výboru – požadavky v zóně  30.10.2008 – jednání PS Listopad  Analytické práce na IPRM  Návrh struktury strategie (vize, cíle, opatření, aktivity)  Jednání s architektem – zpracovatelem studie sídliště SUN  Partneři  Ustavení ŘV – příprava jednání

12 Partneři IPRM  V rámci přípravy, zpracování a realizace IPRM má město povinnost respektovat princip partnerství  Partnerské subjekty mohou být zapojeny v těchto fázích:  Zpracování socioekonomické analýzy a SWOT  Výběr zóny  Definování aktivit IPRM  Výběr dílčích projektů IPRM  Možné aktivity partnerů:  účast v Řídícím výboru a pracovních skupinách  veřejná projednání  připomínkování dokumentu  zapojení do výběru projektů apod.

13 Partneři IPRM Partneři IPRM Náchod – problémová zóna u nemocnice:  Základní škola T. G. Masaryka v Náchodě  Technické služby Náchod, s.r.o  Stavební bytové družstvo Náchod  Správa budov Náchod, s.r.o.  Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Jednatelství Náchod  Sportovní zařízení města Náchoda  Klub SUN Náchod, občanské sdružení - Mateřské centrum Hopsáček  Městské středisko sociálních služeb MARIE  Domov důchodců Náchod  Společnost vozíčkářů a zdravotně postižených

14 Komunikace s veřejností  V průběhu přípravy a realizace IPRM je nutno průběžně informovat veřejnost - zejména o:  výběru zóny  zamýšlených cílech a aktivitách,  postupu prací na IPRM,  realizaci IPRM  výběru projektů atd.  Možné formy oslovení veřejnosti :  webové stránky města  lokální média  informační tiskoviny vydávané městem  veřejná projednávání.

15 Struktura strategie VIZE Hlavní cíl Specifický cíl A Opatření A Aktivity 1….X Specifický cíl B Opatření B Aktivity 1….X Specifický cíl C Opatření C Aktivity 1….X

16 Vize a hlavní cíl - návrh  Vize (cílový stav, kterého má být dosaženo) Lokalita u nemocnice pěkným a atraktivním místem pro spokojený život obyvatel.  Hlavní cíl (konkretizuje a formuluje zaměření vize) Sídliště SUN a jeho okolí kvalitním místem pro bydlení, s rekonstruovanými a zateplenými domy, s pěkným, čistým a udržovaným venkovním prostředím, s dostatkem zeleně, hřišti a oddychovou zónou, s vyřešeným dopravním systémem s dostatkem parkovacích míst.

17 Specifické cíle - návrh  Specifické cíle charakterizují a konkretizují očekávaný cílový stav, kterého bude dosaženo realizací jednotlivých stanovených opatření IPRM.  Specifický cíl A Zkvalitnit a humanizovat veřejná prostranství sídliště SUN a okolí modernizací technické infrastruktury, vybudováním funkčně využitelných volnočasových a oddychových zón, zkvalitněním a rozšířením veřejné zeleně, vyřešením dopravní dostupnosti a posílením parkovacích kapacit a řešením bezpečnosti dopravy chodců a cyklistů.  Specifický cíl B Zkvalitnit bytový fond lokality u nemocnice rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich technického vybavení, snížením energetické náročnosti domů a estetického zhodnocení sídlištního komplexu.  Specifický cíl C Eliminovat negativní ekologické dopady nevhodné a zastaralé technické infrastruktury a zvýšit energetickou efektivitu tepelného hospodaření.

18 Opatření a aktivity - návrh Opatření A) Revitalizace veřejných prostranství Aktivita A.1) Zkvalitnění veřejných prostranství sídliště SUN Podaktivity: - Zkvalitnění dopravní obslužnosti - Vyřešení systému dopravy v klidu a dopravní infrastruktury pro pěší a cyklisty - Výstavba a rekonstrukce technické infrastruktury a vybavení - Revitalizace rekreačních a sportovních ploch a rozšíření veřejné zeleně Opatření B) Regenerace bytových domů Aktivita B.1) Zateplení bytových domů sídliště SUN Aktivita B.2) Rekonstrukce a modernizace bytových domů a jejich technického vybavení Aktivita b.3) Rekonstrukce a modernizace společných prostor bytových domů, lodžií a balkónů Opatření C) Modernizace sportovních zařízení Aktivita c.1) Rekonstrukce technické infrastruktury zimního stadionu (projekt pod čarou – OP ŽP)

19 Časový harmonogram  Efektivní nástroj pro organizaci, řízení a kontrolu realizace IPRM.  Pro dosažení synergického efektu (hlavní smysl IPRM) musí být zajištěna návaznost jednotlivých aktivit.  Harmonogram realizace IPRM musí být v souladu s programovým obdobím 2007 – 2013  IPRM Náchod – problémová zóna u nemocnice:  realizován v letech 2009 – 2015 (pravidlo n+2)  rozdělení aktivit na jednotlivé roky realizace  grafické znázornění časového harmonogramu – začátek a konec jednotlivých aktivit, vzájemná návaznost a překryv  určující je zejména náročnost aktivity a lhůty vyplývající z právních předpisů

20 Finanční plán  Finanční plán členěn podle a) opatření a b) aktivit.  Podkladem jsou projektové listy pravděpodobných předkladatelů projektů.  Nejméně 40% výdajů IPRM musí představovat projekty bytových domů (5.2b)  Opatření 5.2a) – dotace 85% způsobilých výdajů.  Opatření 5.2b) – dotace 40% způsobilých výdajů (dne 10.12.2008 MMR sdělí výsledek notifikace s EK, podpora de minimis není pravděpodobná).  Alokace IOP (MMR) na jednotlivé roky:  Realizace IPRM v letech 2009 až 2015.  Ve výše uvedených letech je nutné čerpat dotace dle pravidla N+3 a N+2 (dotace z roku 2007 vyčerpat do 2010, žádost o platbu je však nutné předložit do 30.6.2010)  Včasná příprava podkladů k dílčím projektům (územní rozhodnutí, stavební povolení, Benefit7, zadávací řízení atd.) 2007200820092010201120122013Celkem 12,5%10,2%13%14,8%15,8%16,5%17,2%100%

21 Očekávané výsledky - indikátory ŘO IOP (MMR) požaduje po předkladatelích IPRM (městech) následující výsledky IPRM (měřené cílovými hodnotami indikátorů: Počet regenerovaných bytů (součet za všechny projekty)  Počet regenerovaných bytů (součet za všechny projekty)  Plocha revitalizovaného území (vymezené zóny) v m 2 (5.2a)  Úspora spotřeby energie bytových domů před a po rekonstrukci (5.2b) alespoň o 20% (přílohou žádosti o dotaci musí být energetický audit),  Počet projektů zvyšujících atraktivitu města (projekt do OP ŽP)  Indikátory dopadu (3 kritéria dle čl. 47 nařízení EK č. 1828/2006) cílové hodnoty indikátorů jsou povinné a budou součástí smlouvy o poskytnutí dotace. Žadatelé o dotaci uvedou hodnoty za svůj projekt do formuláře Benefit7, cílové hodnoty indikátorů jsou povinné a budou součástí smlouvy o poskytnutí dotace.

22 Očekávané výsledky - indikátory Postup realizace a dosažení výsledků IPRM město dokládá:  Ročními monitorovacími zprávami o průběhu realizace IPRM – termín do 31.3. za předcházející rok (vypracovává manažer, schvaluje ŘV a orgány města – rada města)  Monitorovací zprávy příjemců dotací – průběžně podle postupu projektu a podmínek ŘO IOP (MMR)

23 Způsob výběru projektů Je nutné dodržet následující postup:  Město vyzve potenciální předkladatele projektů formou veřejně výzvy, ta má své náležitosti (text a termíny schválí ŘV na návrh manažera IPRM).  Projektové záměry (Benefit7 + přílohy) přijímá manažer IPRM.  Kontrolu kritérií přijatelnosti a splnění formálních náležitostí provádí manažer IPRM. Je shoda na kritériích ?  Hodnocení kvality projektu provádí Výběrová komise (stejné složení jako PS) podle kritérií hodnotící tabulky. Je shoda na kritériích ?  Výsledkem hodnocení je seznam projektů s přidělenými body, který předkládá manažer IPRM ŘV. ŘV má rozhodovací pravomoc.  Manažer oznamuje výsledek výběru předkladatelům projektů, ti žádost o dotaci dopracují a předloží s povinnými přílohami CRR (po vyhlášení tzv. kontinuální výzvy MMR).

24 Závěr  Projednání a odsouhlasení návrhu IPRM Co bude následovat:  Zapracování výstupů ŘV  Dopracování dokumentu IPRM Dokončení IPRM do 19.12.2008 Schválení IPRM ZM 22.12.2008 Předložení ŘO do 31.12.2008

25 Děkujeme za pozornost a účast Mgr. Kateřina Pourová 498 817 827 pourova@cep-rra.cz Mgr. Šárka Bartošová 495 817 821 bartosova@cep-rra.cz


Stáhnout ppt "Integrovaný plán rozvoje města Náchod - problémová zóna u nemocnice na období 2007 - 2013 1. Jednání Řídícího výboru Náchod, 3. 12. 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google