Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný plán rozvoje města Náchod na období 2007 - 2013 1. Jednání Řídícího výboru Náchod, 21. 5. 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný plán rozvoje města Náchod na období 2007 - 2013 1. Jednání Řídícího výboru Náchod, 21. 5. 2008."— Transkript prezentace:

1 Integrovaný plán rozvoje města Náchod na období 2007 - 2013 1. Jednání Řídícího výboru Náchod, 21. 5. 2008

2 Program jednání Úvod Úvod Stručné seznámení s problematikou IPRM Stručné seznámení s problematikou IPRM Shrnutí dosavadních prací na IPRM Náchod Shrnutí dosavadních prací na IPRM Náchod Pracovní část: Pracovní část: Partneři IPRM Partneři IPRM Zaměření IPRM Zaměření IPRM Vize a globální cíl Vize a globální cíl Specifický cíl Specifický cíl Opatření a aktivity Opatření a aktivity Výběr projektů Výběr projektů Shrnutí Shrnutí Závěr Závěr

3 Vstupní informace Objednatelem IPRM: Město Náchod Zhotovitel IPRM: Centrum evropského projektování a.s., Hradec Králové na základě smlouvy o dílo ze dne 1.2.2008 Harmonogram zpracování: I. Etapa – prosinec 07 – květen 08 (analytická a strategická část) II. Etapa – červen 08 – červenec 08 (projektová část)

4 Definice IPRM IPRM = Integrovaný plán rozvoje města IPRM = Integrovaný plán rozvoje města IPRM se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které jsou realizovány ve vymezeném území nebo v rámci tematického přístupu ve městech a směřují k dosažení společného cíle či cílů města, obce či lokality. Mohou být podpořeny z jednoho či více operačních programů. IPRM se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které jsou realizovány ve vymezeném území nebo v rámci tematického přístupu ve městech a směřují k dosažení společného cíle či cílů města, obce či lokality. Mohou být podpořeny z jednoho či více operačních programů. IPRM je základním koordinačním rámcem navazujícím na celkovou vizi a strategii rozvoje města za účelem identifikace a řešení problémů rozvojových oblastí města v návaznosti na využití podpory ze strukturálních fondů v programovacím období 2007 – 2013. IPRM je základním koordinačním rámcem navazujícím na celkovou vizi a strategii rozvoje města za účelem identifikace a řešení problémů rozvojových oblastí města v návaznosti na využití podpory ze strukturálních fondů v programovacím období 2007 – 2013.

5 Metodické postupy Metodický pokyn MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM (usnesení vlády ČR ze dne 13.8.2007) Metodický pokyn MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM (usnesení vlády ČR ze dne 13.8.2007) Vademecum pro přípravu IPRM pro plánovací období 2007-2013 (verze 1.04 ze dne 25.2.2008), připravují RR NUTS pro ROP Vademecum pro přípravu IPRM pro plánovací období 2007-2013 (verze 1.04 ze dne 25.2.2008), připravují RR NUTS pro ROP

6 Nositelé IPRM 1. pro města nad 50 tis. obyvatel– podmínka pro čerpání finančních prostředků v rámci urbánní osy ROP (HK, PCE, LB) 1. pro města nad 50 tis. obyvatel– podmínka pro čerpání finančních prostředků v rámci urbánní osy ROP (HK, PCE, LB) 2. města nad 20 tis. obyvatel – pro čerpání prostředků oblasti podpory 5.2. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích v IOP 2. města nad 20 tis. obyvatel – pro čerpání prostředků oblasti podpory 5.2. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích v IOP 3. města do 50 tis. obyvatel mohou čerpat prostředky OP prostřednictvím IPRM, pokud to pravidla daného OP umožňují 3. města do 50 tis. obyvatel mohou čerpat prostředky OP prostřednictvím IPRM, pokud to pravidla daného OP umožňují Náchod nemá povinnost zpracovávat IPRM. Použití integrovaného přístupu v rámci zpracování „dobrovolného“ IPRM může být velkým přínosem pro efektivní využití prostředků na udržitelný rozvoj města Náchod nemá povinnost zpracovávat IPRM. Použití integrovaného přístupu v rámci zpracování „dobrovolného“ IPRM může být velkým přínosem pro efektivní využití prostředků na udržitelný rozvoj města

7 Proč zpracovávat IPRM Požadavek IPRM vychází z formulace Strategických obecných zásad Společenství Požadavek IPRM vychází z formulace Strategických obecných zásad Společenství Pozitivní zkušenosti s integrovaným přístupem k plánování urbánního rozvoje v předchozích programovacích obdobích EU Pozitivní zkušenosti s integrovaným přístupem k plánování urbánního rozvoje v předchozích programovacích obdobích EU Existence IPRM je doporučovaný postup ze strany orgánů EU při čerpání prostředků ze strukturálních fondů Existence IPRM je doporučovaný postup ze strany orgánů EU při čerpání prostředků ze strukturálních fondů V ČR „novinka“ v současném programovacím období 2007 – 2013 V ČR „novinka“ v současném programovacím období 2007 – 2013

8 Přístupy k IPRM Zónový IPRM, tj. zaměřený na určitou část území města - řeší komplexně existující problémy (deprivovaná území) nebo podporuje růstový potenciál (póly růstu) v dané zóně Zónový IPRM, tj. zaměřený na určitou část území města - řeší komplexně existující problémy (deprivovaná území) nebo podporuje růstový potenciál (póly růstu) v dané zóně Tématický IPRM, tj. zaměřený na řešení určitého tematického problému v celém městě (např. oblast veřejné dopravy, zeleně atd.) Tématický IPRM, tj. zaměřený na řešení určitého tematického problému v celém městě (např. oblast veřejné dopravy, zeleně atd.) IPRM musí vycházet ze strategických a rozvojových dokumentů města a být v souladu s nadřazenými rozvojovými dokumenty

9 IPRM Náchod Zvolen tématický přístup Zvolen tématický přístup IPRM se zaměřením na téma IPRM se zaměřením na téma „Lázeňství a související služby“

10 Co se dosud událo Prosinec 2007 – únor 2008 Prosinec 2007 – únor 2008 - Přípravná část zpracování: - Definování přístupu a tématu IPRM - Organizační zajištění – nastavení struktury - Sestaven koordinační tým – jednání 19.12.07 - Sestavení databáze projektů ve vztahu k IPRM - Vyhledání zdrojů možného financování

11 Co se dosud událo Únor – duben 2008 Únor – duben 2008 - Analytická část zpracování I. etapy: - Analýza sociálně ekonomické situace města - Analýza tématické oblasti „Lázeňství“ - Návrh SWOT analýzy - Výběr projektů ve vazbě na téma IPRM Květen 2008 Květen 2008 - Strategická část zpracování I. Etapy: - Definování vize, globálního a specifického cíle IPRM - Návrh obsahu strategie

12 Základní struktura IPRM 1. Úvod 2. Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza 3. Popis zóny/tématu 4. Popis opatření a aktivit IPRM 5. Popis očekávaných výsledků a výstupů, kvantifikace cílů a definování indikátorů 6. Finanční a časový harmonogram 7. Popis realizace partnerství a zapojení partnerů při tvorbě a realizaci IPRM 8. Popis administrativní kapacity a způsobu řízení IPRM 9. Analýza rizik IPRM 10. IPRM a naplňování horizontálních témat 11. Projekty financované z jiných OP 12. Přílohy

13 Pracovní část jednání Partneři IPRM Partneři IPRM Zaměření IPRM Zaměření IPRM Prioritní oblast Prioritní oblast Vize a globální cíl Vize a globální cíl Strategie IPRM Strategie IPRM Diskuze k návrhům Diskuze k návrhům

14 Partneři IPRM Ve všech fázích přípravy, zpracování a realizace IPRM město respektuje princip partnerství a zapojení veřejnosti Ve všech fázích přípravy, zpracování a realizace IPRM město respektuje princip partnerství a zapojení veřejnosti Partnerské subjekty mohou být zapojeny v těchto fázích: Partnerské subjekty mohou být zapojeny v těchto fázích: Zpracování socioekonomické analýzy a SWOT Zpracování socioekonomické analýzy a SWOT Výběr zóny/tématu Výběr zóny/tématu Definování aktivit IPRM Definování aktivit IPRM Výběr dílčích projektů v rámci IPRM Výběr dílčích projektů v rámci IPRM Možné aktivity partnerů: Možné aktivity partnerů: účast v Řídícím výboru a pracovních skupinách účast v Řídícím výboru a pracovních skupinách veřejná projednání veřejná projednání informování partnerů např. pomocí webových stránek apod. informování partnerů např. pomocí webových stránek apod.

15 Partneři IPRM Náchod Návrh možných partnerů: BOUYGUES – investor nového lázeňského komplexu (prostřednictvím VCES) BOUYGUES – investor nového lázeňského komplexu (prostřednictvím VCES) Nemocnice Náchod Nemocnice Náchod Branka o.p.s. Branka o.p.s. Zámek (státní památkový ústav Pardubice) Zámek (státní památkový ústav Pardubice) Církev Církev ……… ………

16 Zaměření tématu IPRM Náchod Hlavní téma: „Lázeňství“ Hlavní téma: „Lázeňství“ A související služby: A související služby: Zdravotní služby Zdravotní služby Občanské služby Občanské služby Volnočasové (kulturní, sportovní) služby Volnočasové (kulturní, sportovní) služby Rekreace a turistika Rekreace a turistika Veřejná prostranství a zeleň Veřejná prostranství a zeleň Přeshraniční spolupráce Přeshraniční spolupráce Dopravní dostupnost města Dopravní dostupnost města …… ……

17 Struktura strategie IPRM Prioritní oblast xPrioritní oblast yPrioritní oblast z 1.1.1 aktivita 1 Opatření 1.1 OP … 1.1.2 aktivita 2 1.1.3 aktivita 3 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 2.1.1 aktivita 1 Opatření 2.1 OP … 2.1.2 aktivita 2 2.1.3 aktivita 3 1.2.1 aktivita 1 Opatření 1.2 OP … 1.2.2 aktivita 2 1.2.3 aktivita 3 2.2.1 aktivita 1 Opatření 2.2 OP … 2.2.2 aktivita 2 2.2.3 aktivita 3 3.1.1 aktivita 1 Opatření 3.1 OP … 3.1.2 aktivita 2 3.1.3 aktivita 3 Globální cíl IPRM Vize

18 Prioritní oblasti U tématického přístupu se IPRM může zabývat pouze některou z prioritních oblastí: U tématického přístupu se IPRM může zabývat pouze některou z prioritních oblastí: Ekonomický rozvoj Ekonomický rozvoj Sociální integrace Sociální integrace Životní prostředí Životní prostředí Přitažlivá města – návrh pro město Náchod Přitažlivá města – návrh pro město Náchod Dostupnost a mobilita Dostupnost a mobilita Správa věcí veřejných Správa věcí veřejných

19 Vize a globální cíl - návrh Vize Vize Náchod atraktivním a vyhledávaným lázeňským městem a centrem rekreace. Globální cíl Globální cíl Město Náchod přitažlivým a dobře dopravně dostupným městem s moderním lázeňským komplexem pro širokou škálu tuzemských a zahraničních návštěvníků. Město s pestrou nabídkou doprovodných služeb a volnočasových aktivit. Město s kvalitním životním prostředím, atraktivními oddychovými zónami a se zajímavým potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu.

20 Specifický cíl - návrh  Posílit image města zkvalitněním občanské vybavenosti, rozšířením nabídky volnočasových aktivit a šetrnou regenerací veřejných ploch a historických objektů a navázat tak na tradici lázeňství ve městě spojenou s rozvojem přeshraniční spolupráce a cestovního ruchu.

21 Opatření a aktivity Viz podkladové materiály Přehled opatření a aktivit Souhrn projektů s možnostmi financování Diskuze k návrhům

22 Shrnutí a co bude následovat Zpracování výstupů z dnešního jednání Zpracování výstupů z dnešního jednání Zpracování návrhu dokumentu IPRM Zpracování návrhu dokumentu IPRM Předání objednateli Předání objednateli Připomínkování výstupů z I. Etapy zpracování Připomínkování výstupů z I. Etapy zpracování Zahájení II. Etapy Zahájení II. Etapy Zpřesnění projektů – projektové listy Zpřesnění projektů – projektové listy Zpracování časového a finančního harmonogramu Zpracování časového a finančního harmonogramu Stanovení indikátorů Stanovení indikátorů Jednání ŘV, PS Jednání ŘV, PS

23 Děkujeme za pozornost a účast RNDr. Zita Kučerová 724 540 546 kucerova@cep-rra.cz Mgr. Šárka Bartošová 720 403 781 bartosova@cep-rra.cz Ing. František Ungrád ungrad@cep-rra.cz


Stáhnout ppt "Integrovaný plán rozvoje města Náchod na období 2007 - 2013 1. Jednání Řídícího výboru Náchod, 21. 5. 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google