Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3. Povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3. Povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP"— Transkript prezentace:

1 3. Povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP

2 Program přednášky Právní úprava
Základní zásady při zajištění BOZP v podniku Prevence rizik Povinnosti zaměstnavatele (podle ZP aj.) Další povinnosti zaměstnavatele

3 1.1 Právní úprava Zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb. (§ 101 – další ustanovení) základní zásady prevence rizik povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance, účast zaměstnanců na řešení BOZP Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi, na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,na organizaci práce a pracovní postupy, bezpečnostní značky a signály rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma zákaz výkonu některých prací odborná způsobilost a zvláštní odborná způsobilost zajištění BOZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracpr. vztahy, aj. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (§ 37 - § 42) kategorizace prací rizikové práce financování ochrany zdraví při práci Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu (§ 9, § 18a, § 35a, § 40, § 77) pracovnělékařská péče

4 1.2 Právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP + pokyny
předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně, předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky, aj. pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. Pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP: konkrétní pokyny dané zaměstnanci vedoucími zaměstnanci (nadřízenými) ZP § 349

5 2. Základní zásady Zaměstnavatel je povinen zajistit BOZP:
Jak: s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce, Pro koho: nejen pro zaměstnance, ale i všechny osoby, které se s jeho vědomím zdržují na pracovištích Postup  vhodná organizace BOZP a přijímání opatření k prevenci rizik Odpovědnost: Péče o BOZP  součást pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení Zaměstnanci více zaměstnavatelů na 1 pracovišti: vzájemné písemné informování o rizicích a přijatých opatřeních, spolupráce při zajištění BOZP pro všechny zam. na pracovišti, koordinace prováděných opatření k BOZP a postupů, informování vlastních zaměstnanců, aj. Náklady na zajištění BOZP  hradí zaměstnavatel (nesmí přenést na zaměstnance) ZP § 101

6 3.1 Předcházení ohrožení života a zdraví při práci – prevence rizik
Pojmy: riziko, nebezpečí, ohrožení Prevence rizik = opatření (předpisy+zaměstnavatel), jejichž cílem je: předcházet rizikům, odstraňovat rizika, minimalizovat působení neodstranitelných rizik. Odpovědnost: zaměstnavatel Kdo hodnotí rizika: Zaměstnavatel Zaměstnanec Externí specialista ZP § 102 , Zák. č. 309/2006 Sb.

7 3.2 Postup při prevenci rizik podle zák.
Vyhledávání nebezpečných činitelů, procesů pracovního prostředí, pracovních podmínek Zjišťování jejich příčin a zdrojů Vyhledávání a hodnocení rizik Přijímání opatření k jejich odstranění + další opatření Vyhodnocení rizik a přijímání opatření k omezení jejich působení (minimalizace ohrožení BOZP) odstranitelná rizika neodstranitelná rizika dokumentace + kontrola

8 3.3 Prevence rizik: všeobecné zásady
omezování vzniku rizik, odstraňování rizik u zdroje jejich původu, přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem omezit působení negativních vlivů práce na jejich zdraví, nahrazování fyzicky namáhavých prací a prací ve ztížených pracovních podmínkách novými technologickými a pracovními postupy, nahrazování nebezpečných technologií, pracovních prostředků, surovin a materiálů méně nebezpečnými nebo méně rizikovými, omezování počtu zaměstnanců vystavených působení faktorů překračujících nejvyšší přípustné hodnoty a dalších rizik, plánování s využitím techniky, organizace práce, pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního prostředí, přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky oproti prostředkům individuální ochrany, opatření k omezování úniku škodlivin ze strojů a zařízení, udílení vhodných pokynů k zajištění BOZP.

9 3.4 Další opatření zaměstnavatele
opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí, evakuace zaměstnanců, okamžité opuštění pracoviště. poskytování a zajištění první pomoci spolupráce se zařízením pracovnělékařské péče, určení zaměstnanců, jejich vyškolení, vybavení. přizpůsobování opatření, kontrola jejich účinnosti a dodržování, zajišťování zlepšování stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek.

10 4. Povinnosti zaměstnavatele
Oblasti: Informování zaměstnanců Školení zaměstnanců Způsobilost zaměstnanců Odměňování zaměstnanců Kouření a alkohol na pracovišti Pracovnělékařská péče Zvláštní podmínky Poskytování OOPP a dalších prostředků Pracovní úrazy a nemoci z povolání ZP § 103, 104, 105

11 4.1 Informování zaměstnanců
Informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla zařazena jím vykonávaná práce. Zajistit zaměstnancům přiměřené info a pokyny o BOZP  seznámení s riziky a výsledky jejich vyhodnocení + ochranou před jejich působením zejména: zam. v PP na dobu určitou, agenturní zam., mladiství Přiměřené info a pokyny o BOZP a dalších opatřeních pro zaměstnance jiného zaměstnavatele. Umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence vedené v souvislosti s BOZP. Kdy poskytovat info a pokyny: při přijetí, převedení, přeložení zaměstnance, změně pracovních podmínek nebo prostředí, zavedení nebo změně pracovních prostředku, technologie a pracovních postupů. + vedení dokumentace o informacích a pokynech

12 4.2 Školení zaměstnanců Zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP  doplňují odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, týkají se práce a vztahují se k rizikům. Pravidelně ověřovat jejich znalost a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování, Kdy provádět školení: při nástupu, změně pracovního zařazení a druhu práce, při zavedení nové technologie, změně výrobních a pracovních prostředků/technologických/pracovních postupů, v dalších případech. Zaměstnavatel sám určuje: obsah a četnost školení, způsob ověřování znalostí zaměstnanců, způsob vedení dokumentace.

13 4.3 Způsobilost zaměstnanců
Nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho schopnostem, jeho zdravotní způsobilosti.

14 4.4 Odměňování zaměstnanců
Nepoužívat způsobu odměňování, kdy zaměstnanci jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí újmy na zdraví, použití by vedlo při zvyšování pracovních výsledků k ohrožení BaZ zaměstnanců.

15 4.5 Kouření a alkohol Zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích stanoveného předpisy. Určit ve vnitropodnikových předpisech, kdo může zaměstnanci nařídit zkoušku na alkohol (resp. jiné látky).

16 4.6 Pracovnělékařská péče
Sdělit zaměstnancům: které zdravotnické zařízení jim poskytuje pracovnělékařskou péči (neplatí svobodná volba lékaře), jakým druhům očkování a jakým lékařským preventivním prohlídkám souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit. Umožnit zaměstnancům podrobit se těmto očkováním a účastnit se prohlídek v předepsaném rozsahu. Zajistit, aby stanovené práce vykonávali pouze zaměstnanci s platným zdravotním průkazem, zvl. očkováním, dokladem o odolnosti vůči nákaze. Zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci. Zabezpečit mimořádná měření faktorů pracovních podmínek na žádost zařízení pracovnělékařské péče. Poskytovat zařízením pracovnělékařské péče informace nutné k ochraně zdraví při práci. ZP § 103 § 9, § 18a, § 35a, § 40, § 77, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu

17 4.7 Zvláštní podmínky Těhotné, kojící ženy, matky: Mladiství
seznámit s riziky a možnými účinky, seznámení s opatřeními ke snížení rizika psychické a fyzické únavy, přizpůsobit prostory na pracovišti pro jejich odpočinek. Mladiství zvláštní úprava pracovních podmínek zaměstnávat je pouze přiměřenými a nezakázanými pracemi, ve stanovené případě zajistit jejich vyšetření lékařem pracovnělékařské péče, zajistit přiměřené informace a pokyny o BOZP, aj. Osoby se zdravotním postižením: úprava pracovních podmínek a pracovišť, zřízení chráněných pracovních míst a dílen, zaškolení a zaučení, zvyšování kvalifikace. ZP §103, 237, 238, 239, 243, 244, 245, 246, 247

18 4.8 Poskytování OOPP Osobní ochranné pracovní prostředky = ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce, musí splňovat požadavky stanovené předpisy. Zaměstnavatel je povinen poskytovat OOPP zaměstnancům, tam kde nelze rizika odstranit nebo omezit jiným způsobem (technika, organizace práce), poskytovat jako OOPP také pracovní oděv nebo obuv (mimořádné opotřebení nebo znečištění, ochranná funkce), zpracovat seznam všech potřebných OOPP, udržovat je v použitelném stavu, kontrolovat jejich používání a zabezpečovat řádné hospodaření s nimi. ZP § 104

19 4.8 Poskytování dalších prostředků
Zaměstnavatel je dále povinen poskytovat mycí, čisticí a dezinfekční prostředky, poskytovat ochranné nápoje (při nevyhovujících mikroklimatických podmínkách). Poskytování OOPP a dalších prostředků: bezplatně, na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce, v případě OOPP nelze nahradit jejich poskytování finančním plněním.

20 4.9 Souhrn povinností při pracovních úrazech
Provést některé neodkladné úkoly Zajistit místo úrazu a neměnit stav na místě úrazu Vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu Ohlásit úraz stanoveným orgánům a institucím. Informovat zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance (pokud se jednalo o zaměstnance jiného zaměstnavatele). Evidovat všechny úrazů v knize úrazů (i když nezpůsobily pracovní neschopnost). Vyhotovovat záznamy a vést dokumentace o pracovních úrazech (v případě pracovní neschopnosti delší než 3 kalendářní dny nebo úmrtí zaměstnance). Odesílat záznamy o úrazu stanoveným orgánům a institucím. Přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů. ZP § 105, 273, 366, 380

21 4.10 Povinnosti zaměstnavatele při nemocech z povolání
Evidovat zaměstnance s uznanou nemocí z povolání, která vznikla na jeho pracovištích. Uplatňovat opatření k odstranění nebo minimalizaci rizikových faktorů vyvolávajících ohrožení nemocí z povolání nebo nemoc z povolání.

22 5. Další vybrané povinnosti zaměstnavatele
Pracoviště a pracovní prostředí Výrobní a pracovní prostředky a zařízení Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy Bezpečnostní značky a značení, signály Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

23 5.1 Pracoviště a pracovní prostředí
Zajistit takové vybavení a konstrukční uspořádání pracoviště, aby pracovní podmínky z hlediska BOZP odpovídaly požadavkům na pracovní prostředí (bezpečnostním, hygienickým), v oblastech: prostory určené pro práci, chodby, schodiště, komunikace osvětlení, mikroklimatické podmínky prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání věcí, odpočinek, stravování únikové cesty, východy a dopravní komunikace údržba, úklid, čištění prostředky pro poskytnutí první pomoci a pro přivolání zdravotnické záchranné služby

24 5.2 Výrobní a pracovní prostředky a zařízení
Zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska BOZP vhodné pro práci Požadavky: vybavení ochrannými zařízeními ergonomické požadavky x nepříznivé faktory pracovních podmínek údržba, kontrola revize

25 5.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy
Organizovat práci a stanovit pracovní postupy, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování, aby zaměstnanci: nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus (jinak přestávky + omezená doba výkonu činnosti), nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými materiály/předměty, byli chráněni proti pádu nebo zřícení, nebyli ohroženi dopravou, nepracovali osamoceně bez dohledu (na pracovišti se zvýšeným rizikem), nevykonávali ruční manipulaci s břemeny ohrožující zdraví.

26 5.4 Bezpečnostní značky a značení, signály
Na pracovišti, kde se vykonávají práce, při nichž může dojít k poškození zdraví: umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, seznámit s nimi zaměstnance. Bezpečnosti značky, značení a signály: poskytují informace nebo instrukce týkající se BOZP druhy: obrazové, zvukové, světelné (zej.)


Stáhnout ppt "3. Povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP"

Podobné prezentace


Reklamy Google