Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Celostátní konference k základním cílům programu strany LEV 21 v Evropském parlamentu Růst kvality života a životní úrovně lidí agenda LEV 21 v Evropském.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Celostátní konference k základním cílům programu strany LEV 21 v Evropském parlamentu Růst kvality života a životní úrovně lidí agenda LEV 21 v Evropském."— Transkript prezentace:

1 1 Celostátní konference k základním cílům programu strany LEV 21 v Evropském parlamentu Růst kvality života a životní úrovně lidí agenda LEV 21 v Evropském parlamentu Ing. Petr Benda Odborný mluvčí pro dopravu a problematiku hospodářsky zaostávajících regionů LEV 21 a kandidát do Evropského parlamentu za stranu LEV 21

2 Zhodnocení současného stavu Smyslem existence člověka se v dnešní euroatlantické civilizaci čím dál víc stává život sám. Symbolizuje přechod způsobu života od extenzivního k intenzivnímu a zejména od kvantitativního ke kvalitativnímu. Růst kvality života se tak stává oproti růstu HDP skutečným měřítkem ekonomické úspěšnosti společnosti.

3 Zhodnocení současného stavu Růst kvality života je jednou z hlavních priorit EU. Tato priorita je obsažena ve stanovené politice hospodářské a sociální soudržnosti a v obnovené Lisabonské strategii. Jejími hlavními složkami jsou: • koheze • ekonomický růst • zvyšování zaměstnanosti

4 Zhodnocení současného stavu Evropská komise a Evropský parlament: 1.zásadním způsobem ovlivňují dlouhodobý rámec pro udržení základních civilizačních hodnot a kvality života ve státech EU 2.připravují východiska pro zpracování národních dokumentů koncepčního charakteru, které se zabývají růstem kvality života (v ČR to jsou např. Strategie regionálního rozvoje a Strategie udržitelného rozvoje České republiky)

5 Zhodnocení současného stavu Z těchto všech důvodů Politické grémium strany LEV 21 rozhodlo, aby byla tato závažná problematika zařazena do volebního programu strany pro volby do Evropského parlamentu. Chceme být ve volbách úspěšní proto, abychom mohli v Evropském parlamentu prosazovat i v této oblasti české národní zájmy a zajistit tak potřebné dotace nejen pro ekonomicky méně rozvinuté regiony, ale i pro oblasti s vysokou mírou nezaměstnanosti.

6 Základní oblasti ovlivnění růstu kvality života koordinované EU 1.Podpora regionálního rozvoje Orgány EU definují základní strategie ovlivňující růst socioekonomického a environmentálního potenciálu a konkurenceschopnosti regionů vedoucí ke zvyšování životní úrovně a kvality života jejich obyvatel. Program LEV 21: Budeme usilovat o prosazení politik podporujících dynamický a vyvážený rozvoj regionálních struktur příslušných územních celků a jejich částí (regionů, mikroregionů) s důrazem na odstraňování, popřípadě zmírňování negativních dopadů předchozího hospodářského využívání těchto územních celků (např. staré ekologické zátěže, útlum průmyslové výroby atp.)

7 Základní oblasti ovlivnění růstu kvality života koordinované EU 2. Odstraňování regionálních disparit Orgány EU definují základní pravidla soudržnosti, která pak promítají do pravidel na využívání fondů EU. Program LEV 21: Naším cílem v EP v této oblasti bude prosazování takových politik, které budou potírat rozdíly v úrovni hospodářského, environmentálního a sociálního rozvoje regionů. Rozdílnost porovnávané úrovně musí být celospolečensky uznána za nežádoucí. Zamezíme podporu EU těm regionům, kde disparity v kvalitě života vyplývají z podstaty a z rozmanitosti podmínek, kterými se vyznačují. Odmítáme uznat rozdílnost městských a venkovských oblastí, kde se výhody a nevýhody navzájem vyvažují.

8 Základní oblasti ovlivnění růstu kvality života koordinované EU 3. Odpovědná regionální politika Orgány EU disponují soubory intervencí zaměřenými podle konkrétní situace státu a jeho regionů a podle očekávaných vývojových trendů Program LEV 21: Zaměříme se na prosazení takových pravidel na rozdělování prostředků EU, která budou podporovat opatření vedoucí k růstu ekonomických aktivit a k jejich lepšímu územnímu rozložení. Budeme podporovat rozvoj infrastruktury. Základní podmínkou přidělení grantu musí být jasné definování priorit, pro které budou tyto prostředky uvolňovány.

9 Priority strany LEV 21 v oblasti regionálního rozvoje Prioritou naší strategie regionálního rozvoje je snižování existujících regionálních rozdílů za využití: • aktivní politiky směrování prostředků do podpory optimálního využívání rozvojového potenciálu regionů, • politikou alokace prostředků na dodatečné odstraňování negativních sociálních dopadů ekonomického útlumu strukturálně postižených regionů.

10 Priority strany LEV 21 v oblasti odstraňování regionálních disparit Na odstraňování regionálních disparit prosadíme: 1.Mobilizaci přírodního a kulturního potenciálu 2.Šíření rozvojových inovací 3.Využití komparativních výhod 4.Prostorovou soudržnost, rozvoj infrastruktury 5.Diferencovaný rozvoj lidských zdrojů v regionech 6.Přeshraniční a meziregionální spolupráci 7.Zvýšení sociální soudržnosti regionů 8.Stabilizaci sídelní struktury regionů a revitalizaci venkovského prostoru

11 Priority strany LEV 21 v oblasti odstraňování regionálních disparit Na odstraňování regionálních disparit prosadíme: 9.Kvalitu a otevřenost veřejné správy v regionech 10.Promyšlenou ochranu životního prostředí 11.Podporu regionálnímu výzkumu, vývoji, inovacím – znalostní ekonomika 12.Investice do dopravní infrastruktury 13.Promyšlené hospodaření s přírodními zdroji 14.Koordinované nakládání s odpady 15.Důslednou ochranu půdy ohrožené vodní a větrnou erozí 16.Optimální využití rozvojového potenciálu regionů v oblasti cestovního ruchu

12 Priority strany LEV 21 v oblasti růstu kvality života K zabezpečení růstu kvality života prosadíme: 1.Řešení problémů dlouhodobé nezaměstnanosti osob obtížně umístitelných na trhu práce a eliminace projevů diskriminace při vstupu či návratu na trh práce. 2.Podporu sociální integrace v regionech, zejména integrace sociálních a etnických skupin s různým stupněm kulturní a životní úrovně. 3.Zkvalitnění a rozvoj nových forem sociálních a zdravotních služeb, rozvoj nových forem sociálních služeb rodinám s dětmi, občanům s postižením a seniorům.

13 Priority strany LEV 21 v oblasti růstu kvality života K zabezpečení růstu kvality života prosadíme: 4.Podporu komplexní péče o seniory, včetně péče hospicové. 5.Alokaci prostředků na modernizaci objektů zdravotnických zařízení, zařízení sociálních služeb a obnovu a zkvalitňování jejich vybavení. 6.Optimalizace a restrukturalizace sítě veřejných zdravotnických služeb při zachování dostupnosti a zvyšování jejich kvality. 7.Investice pro vybrané přístrojové vybavení zdravotnických zařízení.

14 Priority strany LEV 21 v oblasti růstu kvality života K zabezpečení růstu kvality života prosadíme: 8.Preventivní programy v oblasti zdravotnictví. 9.Rozvoj a regenerace měst 10.Oživení hospodářského života měst postižených útlumem hospodářských aktivit a regenerace narušených území (brownfields). 11.Zlepšení podmínek života obyvatel a pobytu návštěvníků měst. 12.Podpora projektů v oblasti regenerace městských jader a dotváření urbánních struktur velkoměst.

15 Priority strany LEV 21 v oblasti růstu kvality života K zabezpečení růstu kvality života prosadíme: 13.Omezování negativních vlivů dopravy na zdraví a životní prostředí ve městech, rozšiřování veřejné zeleně a péče o veřejná prostranství. 14.Prevenci sociální exkluze a kriminality, včetně infrastruktury pro služby napomáhající prevenci kriminality a ochraně společnosti před těmito negativními jevy. 15.Rozvoj volnočasových aktivit občanů, zejména dětí a mládeže, budování a modernizace infrastruktury pro sport a volný čas. 16.Zlepšení podmínek života v chátrajících částech měst.

16 Růst kvality života – základní priorita strany LEV 21 Ekonomická věda má do hloubky propracovány makromodely, kde je hlavní srovnávací veličinou Hrubý Domácí Produkt – HDP Strana LEV 21 chce vedle empirické podloženosti akademických diskusí o vhodnosti indikátoru HDP přinést praktickou hospodářskou politiku. Strana LEV 21 v případě volebního úspěchu bude v EP prosazovat odvěkou a přirozenou podstatou člověka TOUHU PO ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO KVALITNÍ ŽIVOT

17 DĚKUJI ZA POZORNOST! Ing. Petr Benda, Odborný mluvčí pro dopravu a problematiku hospodářsky zaostávajících regionů a kandidát do Evropského parlamentu za stranu LEV 21


Stáhnout ppt "1 Celostátní konference k základním cílům programu strany LEV 21 v Evropském parlamentu Růst kvality života a životní úrovně lidí agenda LEV 21 v Evropském."

Podobné prezentace


Reklamy Google