Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poznatky z kontrolní činnosti ČBÚ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poznatky z kontrolní činnosti ČBÚ"— Transkript prezentace:

1 Poznatky z kontrolní činnosti ČBÚ
Přednášející: Ing. Igor Mrkvánek ústřední báňský inspektor Český báňský úřad – II.odbor

2 Jízdní řád Příkazy ZL Odpovědnostní řád Předávání pracovišť
14,00 – 14,45 Příkazy ZL Odpovědnostní řád Předávání pracovišť Bezpečnost fyzických osob Knihy kontrol – záznamy Systém vedení dokumentace Vyhledávání rizik Těžba

3 1) Příkazy ZL Závodní lomu, narozený, bytem , za porušení ustanovení § 11 odst. 2, § 13 odst. 2, § 17 odst. 2 a § 21 odst. 2 vyhlášky č. 26/1989 Sb., se ukládá sankce ve výši 600,- Kč, protože se jako osoba (zaměstnanec) určená organizací k výkonu hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem dopustil přestupku tím, že porušil požadavek k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, včetně bezpečnosti používaných technických zařízení a požární ochrany v podzemí, tím že nestanovil osnovu teoretického i praktického vyškolení nově přijatých pracovníků (§ 11, odst. 2 vyhlášky č. 26/1989 Sb.), nestanovil osnovu zácviku, jeho délku a způsob zkoušek pracovníků pověřených samostatným výkonem práce (§ 13, odst. 2 vyhlášky č. 26/1989 Sb.), nestanovil náplň odborné praxe, způsob zkoušek a lhůty jejich opakování pro předáky (§ 17, odst. 2 vyhlášky č. 26/1989 Sb.), nestanovil kde a jakým způsobem musí být vedena dokumentace a záznamy (§ 21, odst. 2 vyhlášky č. 26/1989 Sb.).

4 Vstup do objektů a na pracoviště
1) Příkazy ZL § 4 Vstup do objektů a na pracoviště (6) Do objektů a na pracoviště nesmějí vstupovat osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných prostředků;4) provádění namátkových kontrol dodržování tohoto zákazu a jejich rozsah a způsob určí závodní lomu nebo závodní nebo jím pověřený pracovník. Kdo může provádět kontroly Jak často - namátkové Jakým způsobem Kontrola odběrem krve Jak dokladovat Kontroly v případě úrazu Kontroly dodavatelských firem Co v případě odmítnutí (porušení organizačního/pracovního řádu, vykázání z pracoviště) 9. Týká se i návykových látek

5 § 9 Inspekční služba Písemný doklad Rozpis kontrol
1) Příkazy ZL § 9 Inspekční služba (1) Ve všech pracovních i nepracovních směnách musí být zajištěna inspekční služba, jejíž organizaci a úkoly určí závodní lomu nebo závodní. Písemný doklad Rozpis kontrol Kdo a co zabezpečuje Zastupitelnost

6 Seznámení pracovníků s bezpečnostními předpisy
1) Příkazy ZL § 11 Seznámení pracovníků s bezpečnostními předpisy (1) Organizace je povinna seznámit pracovníky, kteří práci projektují, řídí, kontrolují a provádějí, s touto vyhláškou, případně se zvláštními předpisy, na které se tato vyhláška odvolává, s dalšími předpisy k zajištění bezpečnosti práce a provozu7) a rozhodnutími orgánů státní báňské správy, a to nejméně v rozsahu potřebném pro výkon jejich funkce. Lhůty opakovaného seznámení pracovníků s těmito předpisy určí závodní lomu nebo závodní. Organizace je povinna umožnit pracovníkům nahlédnout do těchto předpisů a podat jim na jejich požádání potřebné vysvětlení. (2) Nově přijatí pracovníci musí být teoreticky i prakticky vyškoleni podle osnov vydaných závodním lomu nebo závodním a vyzkoušeni. Lhůty opakovaného seznámení nejen rok/2roky/3roky – zaměstnanci, technici, administrativa rozsah – osnova školení Osnovy nových pracovníků různých profesí

7 Samostatný výkon práce
1) Příkazy ZL § 13 Samostatný výkon práce (2) Osnovu zácviku, jeho délku a způsob zkoušek určí závodní lomu nebo závodní podle druhu práce, pokud tyto požadavky nejsou stanoveny předpisy k zajištění bezpečnosti práce a provozu nebo zvláštními předpisy. Osnova zácviku Délka zácviku (teorie, praxe) Nutno rozlišovat náročnost profese (jednoduché profese, strojníci) Způsob zkoušek (písemný test, ústní pohovor, manuální zvládnutí)

8 Předák a jeho povinnosti
1) Příkazy ZL § 17 Předák a jeho povinnosti (2) Předákem může být jen ten, kdo má potřebnou odbornou praxi a složil zkoušku z odborných znalostí a z příslušných předpisů k zajištění bezpečnosti práce a provozu. Náplň odborné praxe, způsob zkoušek a lhůty jejich opakování určí závodní lomu nebo závodní. Náplň odborné praxe (profesní, vedení lidí, zdravotní) Způsob zkoušek (písemný test, ústní pohovor, manuální zvládnutí) Lhůty opakování Nelze sloučit s periodou BP – pamatovat na zápis

9 Stanovuje se místnost, kde je dokumentace
1) Příkazy ZL § 21 Dokumentace a záznamy (2) Závodní lomu nebo závodní nebo jím pověřený pracovník určí, kde a jakým způsobem musí být vedeny knihy podle odstavce 1 písm. a) až e). Kde Jakým způsobem Stanovuje se místnost, kde je dokumentace Stanovuje se, zda je vedena ručné nebo v elektronické podobě Stanovuje se, kde jsou uloženy originály (geologická dokumentace) Nevztahovat jen na vyjmenovanou dokumentaci

10 Odpovědnost za dodržování vyhlášky
2) Odpovědnostní řád Kontrolou bylo zjištěno, že u některých ustanovení odpovědnostního řádu, kde je několik odstavců s různými požadavky není provedeno podrobnější členění a závodní lomu je tak např. odpovědný i za fyzické vykonávání povinností. V případech, kde je k paragrafu nebo odstavcům určeno více osob, mělo by být patrno, zda odpovědnost se týká stanovení rozsahu, četnosti nebo povinnosti vyplývající z ustanovení nebo zda se jedná o vlastní zajištění - plnění povinnosti. Opět je žádoucí podrobněji určit formu odpovědnosti. § 3 Odpovědnost za dodržování vyhlášky Odpovědnost pracovníků na jednotlivých stupních řízení za plnění povinností stanovených touto vyhláškou (26/1989 Sb.) organizaci podrobně upraví organizační řád.

11 2) Odpovědnostní řád DÍL TŘETÍ - PRACOVNÍCI § 11
Seznámení pracovníků s bezpečnostními předpisy (1) Organizace je povinna seznámit pracovníky, kteří práci projektují, řídí, kontrolují a provádějí, s touto vyhláškou, případně se zvláštními předpisy, na které se tato vyhláška odvolává, s dalšími předpisy k zajištění bezpečnosti práce a provozu7) a rozhodnutími orgánů státní báňské správy, a to nejméně v rozsahu potřebném pro výkon jejich funkce. Lhůty opakovaného seznámení pracovníků s těmito předpisy určí závodní lomu nebo závodní. Organizace je povinna umožnit pracovníkům nahlédnout do těchto předpisů a podat jim na jejich požádání potřebné vysvětlení. (2) Nově přijatí pracovníci musí být teoreticky i prakticky vyškoleni podle osnov vydaných závodním lomu nebo závodním a vyzkoušeni. Teoretické školení pracovníků, kteří dosud nepracovali při dobývacích pracích na povrchu nebo kteří takovou práci přerušili na dobu delší než 2 roky, musí trvat nejméně 8 vyučovacích hodin. § 12 Přidělování práce (1) Pracovník může být zařazen na práci (funkci) a pracoviště jen tehdy, byla-li předem posouzena jeho zdravotní způsobilost,8) ověřeny teoretické a praktické znalosti a byl-li seznámen s příslušnými předpisy k zajištění bezpečnosti práce a provozu. (2) Před zařazením na pracoviště ohrožené sesuvy hornin a zemin nebo průvaly vod a bahnin (zvodněných hornin) je organizace povinna pracovníky poučit také o těchto nebezpečích, o jejich příznacích a o tom, jak si mají počínat při jejich zjištění. (3) Pracovník neznalý místních poměrů musí být alespoň na první směnu doveden na pracoviště pracovníkem, který je dobře zná. (4) Práce spojené se zvýšeným nebezpečím mohou vykonávat jen pracovníci zkušení. K provedení těchto prací musí být vypracována provozní dokumentace a práce musí být prováděny za stálého dozoru. (5) Práce k odstranění zřejmého a bezprostředního ohrožení mohou být prováděny jen po vydání příkazu k jejich provedení a určení stálého dozoru. (6) O tom, zda jde o práce podle odstavce 4 nebo 5, rozhodne organizace. § 13 Samostatný výkon práce (1) Samostatným výkonem práce může organizace pověřit jen pracovníka, který dovršil věk 18 let, prošel určeným zácvikem, v němž pracoval pod dohledem určeného kvalifikovaného pracovníka, a složil zkoušku z příslušných odborných znalostí a předpisů k zajištění bezpečnosti práce a provozu. (2) Osnovu zácviku, jeho délku a způsob zkoušek určí závodní lomu nebo závodní podle druhu práce, pokud tyto požadavky nejsou stanoveny předpisy k zajištění bezpečnosti práce a provozu nebo zvláštními předpisy.

12 Kde je organizace, tam je odpovědnost
2) Odpovědnostní řád Kde je organizace, tam je odpovědnost Rozlišovat pojmy  zpracovat , stanovit, schválit, kontrolovat, zajistit / vykonat / dodržovat Rozdělit mezi vedoucí pracovníky – ne za vše odpovídá ZL Není vhodné řešit všechna ustanovení s odkazem, že se netýká Slouží k stanovení zodpovědnosti při pokutách Měl by být předáván jako součást pracovní smlouvy

13 3) Předávání pracovišť Uvedený protokol neobsahuje informaci dodavatele o případných rizikových faktorech, jak to ukládá § 102, odst.4 Zákoníku práce. Předtisk předávacího protokolu nebo textaci hospodářské smlouvy (smlouvy o dílo apod.) je nutno doplnit o další ustanovení na úseku BOZP, např. jednoznačné vytyčení pracoviště a přístupových komunikací k němu, ustanovení o používání OOPP, určení kdo provádí směnové kontroly pracovníků, vč. kontroly na alkohol (dodavatel či odběratel), používání prostředků požární ochrany, povinnost informovat odběratele o úrazech dodavatele, pokud k nim dojde v areálu odběratele, rozsah předané dokumentace dodavateli aj. Předání rizik je oboustranné, konkrétní, ne však seznam všech posuzovaných rizik v organizaci

14 3) Předávání pracovišť

15 Dlouhodobí dodavatelé Odběr materiálu Jednorázové vstupy
4) Bezpečnost fyzických osob Organizace nepředložila dokument, z kterého by bylo patrno jakým způsobem je zajišťován pohyb, bezpečnost, povinnost školení z BOZP u osob a činností jednorázového charakteru (exkurze, jednorázové vstupy na pracoviště - měřiči, geologové, kontrolní orgány). Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. (§ 101 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb. – zákoník práce) Rozlišovat: Dlouhodobí dodavatelé Odběr materiálu Jednorázové vstupy

16 4) Bezpečnost fyzických osob

17 4) Bezpečnost fyzických osob

18 4) Bezpečnost fyzických osob

19 4) Bezpečnost fyzických osob

20 4) Bezpečnost fyzických osob

21 4) Bezpečnost fyzických osob

22 4) Bezpečnost fyzických osob

23 5) Knihy kontrol - záznamy

24 5) Knihy kontrol - záznamy

25 6) Systém vedení dokumentace
Lze doporučit, aby veškerá dokumentace související s BOZP, byla jednoznačně identifikovatelná podle čísla řídícího aktu, sjednocena jejich právní síla (směrnice, příkaz, pokyny, bez určení), byly zahrnutý do přehledu platných interních aktů a postupně převedeny do elektronické podoby, která umožňuje operativnější přístup k těmto dokumentům. Takový přístup by měl být zajištěn včetně propojení na lomy.

26 Provozní řády (čerpací stanice, doprava výbušnin)
6) Systém vedení dokumentace Příkazy závodního lomu (Příkaz č. 1/2012 – doprovod cizích osob, pověření funkcí předák, osnovy školení, prohlídky pracovišť ) Technologické postupy (těžba, skrývka, ukládání a odběr, výsypky, opravy pneumatik) Havarijní plán Dopravní řád Systém BOZP vyhledávání rizik, výchova a vzdělávání v oblasti BOZP, práce zakázané ženám, OOPP, postup ohlášení a šetření MU, Odpovědnostní řád – Organizační řád Provozní řády (čerpací stanice, doprava výbušnin) Pokyny pro obsluhu a údržbu (konkrétního strojního zařízení, kotelny) práce na elektrických zařízeních, ve výškách, nadměrnými břemeny Pokyny pro proškolení zaměstnanců cizích organizací Návody k obsluze (mezní hodnoty pro zemní stroje) Uvádět název – číslo – datum aktualizace – uložení – odpovědná osoba Přehled + pravidelná aktualizace = výpočetní technika (systém, scan)

27 7) Vyhledávání rizik Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu. (§ 102 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. – zákoník práce)

28 Vyhledávání a posuzování rizik
7) Vyhledávání rizik Vyhledávání a posuzování rizik 3 stupně měření parametrů a zatřídění pracovišť orgány hygienického dozoru posuzování rizik z prodejného manuálu / programu cílené vyhledávání a posuzování rizik Posuzování rizik musí být permanentní proces Posuzuje se i úroveň výchovy nebo kontrolní činnosti

29 7) Vyhledávání rizik

30 Děkuji za Vaši pozornost


Stáhnout ppt "Poznatky z kontrolní činnosti ČBÚ"

Podobné prezentace


Reklamy Google