Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EDUKAČNÁ AKTIVITA – ČARO VIANOC

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EDUKAČNÁ AKTIVITA – ČARO VIANOC"— Transkript prezentace:

1 EDUKAČNÁ AKTIVITA – ČARO VIANOC
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ EDUKAČNÁ AKTIVITA – ČARO VIANOC Eva Cviková, Bc. DT/UČ/NR/NZ/40.sk Materská škola, Ďorocká 4, Nové Zámky Tematický celok: Vianočný čas

2 Všeobecný cieľ: Čiastkový cieľ:
Tematický okruh: Kultúra – sociálno-emocionálna oblasť Výkonové štandardy: kognitívna oblasť ( špecifické ciele) Kresliť, maľovať, modelovať podľa vlastnej fantázie, predstáv a na tému K(SEM), kresliť maľovať, modelovať rôznymi technikami, tvorivo a s použitím rôzneho materiálu K(SEM), tvorivo používať rôzne výtvarné techniky K(SEM), uplatňovať na základe vlastného pozorovania farebnú rozmanitosť vo výtvarných produktoch L(KOG), prejaviť zručnosti a tvorivosť pri vytváraní produktov prostredníctvom využitia rôznych výtvarných techník P(PMO), využívať koordináciu zraku a ruky J(PMO), zapojiť sa aktívne do prípravy osláv sviatkov a spoločenských tradícii, vrátane udržiavania ľudových tradícii K(KOG), Obsahový štandard: Výtvarná tvorivosť. Kreslenie, maľovanie, modelovanie. Výtvarné techniky. Kultúrne dedičstvo, sviatky a ich oslavy. Čiastkový cieľ: Byť spôsobilý kresliť, maľovať podľa vlastnej fantázie, predstáv a na tému K(SEM), byť spôsobilý kresliť, maľovať rôznymi technikami, tvorivo a s použitím rôzneho materiálu K(SEM), aktivizovanie porozumenia pri uplatňovaní farebnej rozmanitosti vo výtvarných produktoch a pri využívaní výtvarných techník L(KOG) P(PMO). Byť spôsobilý využívať koordináciu zraku a ruky J(PMO), prezentovanie sociálnych kompetencií pri príprave osláv a sviatkov K(KOG) J(SEM).

3 Kompetencie ku ktorým smeruje aktivita
Kompetencie ( spôsobilosti) : Psychomotorické – používa v činnosti všetky zmysly - prejavuje grafomotorickú gramotnosť Osobnostné vyjadruje svoje pocity, zaujíma sa o dianie v rodine Sociálne zotrvá v činnosti a dokončí ju, správa sa empaticky, pracuje v kolektíve, v skupine Kognitívne uplatňuje vlastné predstavy, odôvodňuje svoje názory, prejavuje postoje Komunikatívne - vedie dialóg, aktívne počúva, vyjadruje svoje myšlienky, názory Učebné aplikuje v aktivitách získané poznatky a skúsenosti, vyvíja vôľové úsilie v činnosti, hodnotí vlastný výkon, uznáva výkon iných

4 Výtvarný námet Výtvarné inštrumenty
1. Vyrobiť vianočnú fotografiu - nakresliť kombinovanou technikou vlastné predstavy Vianoc v rodine orámované odtlačkami. 2. Vytvoriť trblietavého anjela - pomocou odtlačkov rúk a prostredníctvom rôznych výtvarných a pracovných techník tvorivo zhotoviť anjela . Výtvarné inštrumenty Pomôcky na vianočnú fotografiu: farebné rámiky, výkresy A3, tuš, špajdle, mastný pastel, zemiakové odtlačky, štetce, temperové farby, voda, tyčinkové lepidlá 2. Pomôcky na trblietavého anjela: výkresy A3, maketa anjela, prstové farby, mastný pastel, štetce, voda, temperové farby, „zlaté vlasy“ pre anjelov, zlaté dekoratívne hviezdičky, ceruzky, nožnice, tyčinkové lepidlá, pierka

5 Spôsob realizácie Postup realizácie
Organizačná forma: Edukačná aktivita výtvarná, skupinová Vzdelávacia oblasť: umelecko – expresívna Metódy ( Maňák): Dialogické metódy ( motivačný rozhovor, dialóg) Monologické metódy ( vysvetľovanie) Názorno-demonštračné ( pozorovanie predmetov a javov) Praktické ( výtvarné činnosti) Metóda odovzdávania poznatkov Metóda samostatnosti detí Metódy motivačné, aplikačné, diagnostické Postup realizácie Motivácia: Učiteľka sa deťom prihovorí prostredníctvom krátkeho improvizovaného výstupu s anjelikom z vianočného stromčeka. Netrpezlivý anjelik sa už nevie dočkať vianočných sviatkov, veď stromček je už vyzdobený. Nadviažem s deťmi krátky rozhovor, v ktorom prezentujú svoje predstavy o Vianociach a ich význame. Vianoce sú najkrajšie keď je zima, mráz a veľa snehu. Vysvetlím deťom, že dnes budeme pracovať v dvoch skupinách. Prstové cvičenie: Napodobňovanie skrehnutých prstov – spomalené otváranie a zatváranie dlaní Zohrievanie skrehnutých rúk – fúkanie do päste, uvoľnenie dlane, trenie dlane o dlaň Hra s prstami – napodobňovanie padania snehových vločiek

6 Vianoce Keď je večer vianočný, rada snívam krásne sny. V kúte stojí krásna dáma, sviečkami je obsypaná. Hviezdička je veselá, anjelik sa usmieva... A na zemi hračiek hŕba- vidím vlak, loď, bábu, Kuba! Je to krása, nádhera, čo sa na mňa pozerá! Otvoriť hneď očká chcem, nech to nie je iba sen!

7 1. skupina : VIANOČNÁ FOTOGRAFIA
Pracovný postup a výtvarná technika: Najskôr deťom vysvetlím pracovný postup, využitie kombinovanej techniky (tuš, pastel). Deti na výkres kreslia špajdľami namočenými do tušu vlastné predstavy Vianoc v rodine. Kresbu vyfarbia pastelom. Tyčinkovým lepidlom si natrú okraje výkresu a prilepia farebný rámik. Samé si zvolia odtlačky (ryba, hviezdička, čižmička...) a farby, ktorými vyzdobia rámik svojej „fotografie“. 2. skupina: TRBLIETAVÝ ANJELIK Pracovný postup a výtvarná technika: Deti si obkreslia obyčajnou ceruzkou maketu anjela do prostriedku výkresu. Potom si samé vyberú prstovú farbu a pravým ukazovákom natrú dlaň ľavej ruky. Odtlačia ju k vrchnej ľavej strane anjela. Potom si natrú pravú ruku a odtlačia k makete. Samotného anjela si mastným pastelom dotvoria. Nakreslia oči, nos, ústa, ruky. Šaty anjela si vyzdobia ornamentmi podľa vlastnej fantázie (hviezdičky, srdiečka, vlnovky...) Potom si celého anjela vymaľujú vodovými farbami podľa vlastného výberu. Tyčinkovým lepidlom si dolepia „vlasy“, zlaté hviezdičky a pierka na krídla. Takto zhotoveného anjela si starostlivo vystrihnú a na zadnú stranu lepiacou páskou prilepia špajdľu.

8 Vlastná práca detí: Podnecujem k originalite, vyzdvihujem individuálne výkony , nápaditosť, kreativitu. Do práce detí nezasahujem, vhodne usmerňujem. Kto považuje svoju prácu už za ukončenú, výkres položí na pripravené miesto a anjelov do ikebany. Proces reflexie a hodnotenia: Priestor na sebahodnotenie detí. Deti sa sústredia pred prácami. Každé dieťa dostane priestor na to, aby oboznámilo svojich kamarátov s tým čo sa snažilo výtvarne vyjadriť a tiež pridá aj vyjadrenie svojej spokojnosti ako sa mu dielo podarilo. Vyjadrí svoj pocit. Dostanú priestor i na hodnotenie práce svojich kamarátov. Hodnotenie učiteľkou: Hodnotím výtvarný prejav detí S deťmi vediem rozhovor : Opíš nám čo si vytvoril ? Či sa ti to podarilo? Si spokojný so svojou prácou? Ktoré z týchto anjelov alebo fotografií sa ti najviac páči? a prečo? Akej farby má byť podľa teba anjel ? Prečo? Deti povzbudím do ďalšej činnosti, vyzdvihnem klady a upozorním aj na nedostatky. Záver : Spolu s deťmi si hotové práce vyložíme na výstavku pre rodičov.

9 Kritériá hodnotenia Predchádzajúce poznanie detí, jeho diagnostika a zohľadnenie vo výučbe: Zadaná téma výtvarnej aktivity vychádzala zo získaných vedomostí a poznatkov detí, osvojenie techniky maľby a kresby v predchádzajúcich výtvarných činnostiach. Rozhovorom o Vianociach si deti overovali a rozširovali predstavy o blížiacich sa sviatkoch a jeho tradíciách. Boli pre ne podnetom k tvorivej činnosti, ktoré smerovali k plneniu cieľa. 2. Výber výučbových prostriedkov (predovšetkým metód výučby) a ich vzťah k napĺňaniu cieľov výučby ( všeobecných aj konkrétnych): Nadviazala som na pocity a zážitky detí . Vhodnou úpravou prostredia triedy som navodila príjemnú atmosféru Vianoc, vzbudila som prvotný záujem detí o zvolenú tému . Rozhovorom ,prstovým cvičením, textovým a názorným materiálom som deti aktivizovala k tvorivej činnosti. Mentálny proces bo zameraný na rozvoj obrazotvornosti, vnímania a cítenia.

10 Portfólio Vianočná fotografia

11 Portfólio pracovný postup

12 Portfólio Trblietavý anjelik

13 Portfólio pracovný postup

14 Portfólio Hotové práce

15 Zdroje: Valachová D. : Výtvarná edukácia v predprimárnom vzdelávaní a mimoškolskej činnosti, UK Bratislava 2010, ISBN Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie – ISCED 0 Valachová, D: Kafomet pre materské školy – špeciál, Výtvarná edukácia, Netradičné výtvarné stratégie v materskej škole, Infra 2010 Obrázky Gif – animácie: ( ) Báseň o Vianociach: ( )

16 Ďakujem za pozornosť


Stáhnout ppt "EDUKAČNÁ AKTIVITA – ČARO VIANOC"

Podobné prezentace


Reklamy Google