Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přijímací řízení nově Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných LK Krajský úřad Libereckého kraje 9. 12. 2015 Ing. Eva Kotková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přijímací řízení nově Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných LK Krajský úřad Libereckého kraje 9. 12. 2015 Ing. Eva Kotková."— Transkript prezentace:

1 Přijímací řízení nově Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných LK Krajský úřad Libereckého kraje 9. 12. 2015 Ing. Eva Kotková

2 Novela školského zákona  platné a účinné znění školského zákona - č. 82/2015 Sb.  připravovaná novela prošla prvním čtením, nyní ve výborech  změna § 60, § 62, § 64 v souvislosti s přijímacím řízením

3 Novela školského zákona  novela školského zákona k 1. 9. 2016  změna přijímacího řízení  organizace přijímacího řízení/zkoušek  přihlášky  obsah a forma přijímacích zkoušek  hodnocení výsledků přijímacího řízení  rozhodnutí o přijetí a doručování rozhodnutí  další kola přijímacího řízení  zápisový lístek  přijímání do oborů s TZ  s tím souvisí i již účinná novela vyhlášky o přijímacím řízení

4 Novela školského zákona  ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  termín vyhlášení prvního kola je do 31. ledna  v případě zápisu školy nebo oboru vzdělání do školského rejstříku po 31. lednu může ředitel školy vyhlásit první kolo přijímacího řízení v jiném termínu, nejpozději však do 31. srpna  ředitel školy může stanovit pro přijímací řízení  a) školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví pro první kolo přijímacího řízení dva termíny konání zkoušky,  b) jednotná kritéria a předpokládané počty přijímaných uchazečů pro přijímání ke vzdělávání v různých zaměřeních školního vzdělávacího programu

5 Novela školského zákona  v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále jen „jednotná zkouška“), není-li dále stanoveno jinak. Možnost stanovit pro přijímací řízení zároveň školní přijímací zkoušku tím není dotčena  PŘIHLÁŠKA  pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku  uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března

6 Novela školského zákona  v případě uchazečů o přijetí do oborů vzdělání s maturitní zkouškou předává údaje z přihlášky škola Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) do 10 dnů po termínu stanoveném v odstavci 5 způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem  OBSAH A FORMA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK  termíny PZ pro obory s MZ – od 12. 4. do 28. 4.  ostatní obory – od 22. 4. do 30. 4.  JZ - písemná zkouška z ČJ a M  podmínky upravuje vyhláška (zadání, trvání, kritéria hodnocení…)  testy připravuje CERMAT  testy – informace veřejně nepřístupná

7 Novela školského zákona  registr uchazečů – r. č. nebo jméno, příjmení, datum narození  MŠMT – správce registru uchazečů  CERMAT - zpracovatel registru  uchazeči s SVP - rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky  cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena. V rámci kritérií podle § 60 odst. 2 písm. a) stanoví ředitel školy způsob hodnocení jednotné zkoušky cizinců podle věty první

8 Novela školského zákona  ORGANIZACE PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK  termíny JZ do 30. 9. předchozího kalendářního roku stanoví MŠMT  zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup  každý uchazeč může konat testy 2x (tj. v obou termínech)  termíny JZ odlišné pro nižší a vyšší stupeň gymnázia a pro obory s MZ  náhradní termín JZ stanoví a zveřejní ministerstvo způsobem podle odstavce 1 věty první, náhradní termín školní přijímací zkoušky stanoví uchazeči ředitel školy

9 Novela školského zákona  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  výsledky JZ a výsledky školní přijímací zkoušky  JZ se do celkového hodnocení započítává nejméně jednou polovinou  uchazeči se započítá lepší výsledek  CERMAT zpřístupní výsledky školám do 28. 4.  ředitel školy může stanovit hranici úspěšnosti v JZ nebo ve školní přijímací zkoušce  ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ A DORUČOVÁNÍ ROZHODNUTÍ  ukončení hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění CERMATEM  do 2 pracovních dnů po konání PZ

10 Novela školského zákona  ředitel školy dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě  DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  v rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení může ředitel školy zohlednit výsledky jednotné zkoušky; současně určí náhradní způsob hodnocení v případě uchazečů, kteří jednotnou zkoušku nekonali  PŘIJÍMÁNÍ DO OBORŮ VZDĚLÁNÍ S TZ  ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče v období od 5. února do 15. února

11 Děkuji za pozornost kontakt: eva.kotkova@kraj-lbc.cz 485 226 231


Stáhnout ppt "Přijímací řízení nově Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných LK Krajský úřad Libereckého kraje 9. 12. 2015 Ing. Eva Kotková."

Podobné prezentace


Reklamy Google