Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autismus Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Kumstát. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autismus Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Kumstát. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 Autismus Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Kumstát. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám. VY_52_INOVACE_220201 15. prosince 2013

2 AUTISMUS ( PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA =PAS)  Autismus je celoživotní neurovývojová porucha, která ovlivňuje sociální a komunikační schopnosti jedince. Důsledkem poruchy je, že člověk špatně vyhodnocuje informace, které k němu přicházejí (nerozumí dobře tomu, co vidí, slyší a prožívá)- z toho plyne narušení v oblasti komunikace, sociálního chování a představivosti.

3 A UTISMUS  PAS vyvozujeme ze specifického chování.  patří mezi pervazivní vývojové poruchy (pervazivní = vše či hluboko pronikající)  jde o vrozené postižení určitých mozkových funkcí  vyskytuje se přibližně u 6 dětí z 1000  poměr 3-4 chlapci na 1 dívku

4 P ROJEVY PAS  vývoj dítěte s PAS je většinou odlišný od útlého věku, nápadnosti se obvykle projeví před 3. rokem  dítě s PAS nedokáže vyhodnocovat informace stejným způsobem jako jeho vrstevníci  vývoj dítěte je hluboce narušen ve třech zásadních oblastech v komunikačních dovednostech v sociální oblasti v představivosti s přítomností repetitivních (opakujících) se projevů v chování

5 N ĚKTERÉ DALŠÍ PROJEVY  trvalá neschopnost navazovat sociální vztahy  neschopnost empatie, citových kontaktů  s osobami často jednají jako s věcmi, ruku druhé osoby, mohou využívat jako nástroj k dosažení určitého předmětu  vyhýbají se očnímu kontaktu a často i kontaktům tělesným jako je mazlení nebo naopak objímají i cizí lidi a nedodržují jejich osobní prostor

6 N ĚKTERÉ DALŠÍ PROJEVY  trvají ne neměnných rituálech, přesném denním režimu, apod., i drobné změny mohou vyvolat záchvaty paniky, agresi nebo pláč  často provádějí stereotypní činnosti a mají záliby v neobvyklých aktivitách  objevuje se sebezraňování, opakování činností – př. kývavé pohyby těla, stálé třepetání prsty nebo poklepávání rukama  objevují se problémy se spánkem a v jídle

7 S PEKTRUM AUTISTICKÝCH PORUCH  autismus není jednotným postižením, objevuje se celá škála symptomů od mírných až k nejtěžším  k dalším poruchám autistického spektra řadíme kromě autismu ještě Aspergerův syndrom, Hellerův syndrom a atypický autismus

8 A TYPICKÝ AUTISMUS  jde o osoby, které se odlišují od běžného vývoje, projevují se jako autistické, ale nenaplňují zcela kritéria pro dětský autismus. Je u nich patrná řada specifických sociálních, emocionálních symptomů a způsobů chování.  od dětského autismu se liší buď dobou vzniku (první projevy jsou zaznamenány po 3. roce věku), nebo nenaplněním diagnostické triády (přítomno narušení pouze jedné či dvou oblastí)

9 H ELLERŮV SYNDROM  dítě se do 2-3 let věku vyvíjí naprosto normálně, poté dojde k rozvoji autistického syndromu a postiženy jsou i již získané dovednosti v oblasti motoriky, řeči …

10 A SPERGERŮV SYNDROM  osoby s Aspergerovým syndrom mají normální, někdy až nadprůměrnou inteligenci – na rozdíl od většiny dětí s autismem  při diagnostice jsou podstatné problémy v sociálním chování a komunikaci, které jsou v rozporu s dobrou rozumovou úrovní a řečovými schopnostmi  problémy s přizpůsobení se sociálnímu kontextu – ulpívá na naučených větných frázích či konkrétním chování  omezená, případně neexistující schopnost udržet a navazovat přátelství

11 A SPERGERŮV SYNDROM  pedantsky přesná řeč, deficity v oblasti neverbální komunikace (omezená mimika obličeje, zvláštní ulpívavý pohled)  - hluboký zájem o specifický jev či předměty, neobvyklé koníčky  - motorická neobratnost (např. problémy v jemné motorice – stavění kostek, úchop tužky, v hrubé motorice – „neobratnost“ v chůzi)  - časté úzkosti a deprese a sklony k emoční labilitě

12 D IAGNOSTIKA  diagnostika autismu je náročná a komplexní  provádí dětský psychiatr nebo psycholog ve speciálně pedagogických centrech nebo např. v APLA (asociace pomáhající lidem s autismem)  důležitá je anamnéza dosavadního vývoje dítěte, ale i období těhotenství a porodu  hlavními diagnostickými nástroji jsou: škála dětského autistického chování – CARS, testy inteligence, pozorování a rozhovor  problematické bývá navázání kontaktu s dítětem a míra spolupráce, neporozumění sociálním situacím a obtíže v komunikaci vyšetření také ztěžují

13 H ODNOCENÍ AUTISMU  míra symptomů (těžký, středně těžký, lehký autismus)  míra problematického chování (těžké, středně těžké, lehké poruchy)  míra funkčnosti (nízkofunkční, středněfunkční, vysocefunkční, Asperger)  typ sociálního chování (osamělý, pasivní, aktivní-zvláštní, formální)  obvyklé jsou i různé přidružené poruchy (smyslové poruchy, epilepsie, mentální retardace, ADHD, poruchy učení…)

14 V ZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S AUTISMEM  existují dva rozdílné přístupy ke vzdělávání dětí s autismem, buď integrace do běžné třídy nebo návštěva specializovaných tříd pro autisty  při volbě způsobu vzdělávání záleží na míře postižení, na úrovni rozumových předpokladů, na možnostech v místě bydliště, případně i na připravenosti učitelů a prostředí  většina dětí v běžných školách se vzdělává za pomoci asistenta pedagoga, který pomáhá vytvářet podmínky vhodné pro dítě s autismem a komunikuje s rodiči i s učitelem

15 V ZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S AUTISMEM  obvykle se k výchově a vzdělávání využívá tzv. TEACCH program (Treatment and Education of Autiscic and related Communication handicapped Children), který využívá:  individuální přístup – každé dítě s autismem je jiné a vyžaduje jiný způsob vzdělávání  vizualizaci – komunikace je často založena na konkrétnosti, slova nemají velký význam, používají se obrázky nebo skutečné předměty  strukturalizaci – je třeba využívat řádu, pořádku a logiky. Nutná je předvídatelnost následující činnosti, tj., co, jak dlouho, jakým způsobem a kde se bude dělat

16 PRAMENY  SCHOPLER, E., REICHLER, R. J., LANSING, M. Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-898-2.  THOROVÁ, K. Pervazivní vývojové poruchy, mentální retardace a syndromy pojící se s mentální retardací. In ČADILOVÁ, V., JŮN, H., THOROVÁ, K. Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-319-2.


Stáhnout ppt "Autismus Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Kumstát. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google