Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tvorba technické dokumentace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tvorba technické dokumentace"— Transkript prezentace:

1 Tvorba technické dokumentace
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

2 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/  Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 Kapitola 9 : Základy kreslení stropů

4 Legenda Klíčové pojmy stropní konstrukce, sestava stropních dílců, tvar stropu, podhled, trám, nosník, průvlak, pozední věnec, deska, žebra, klenba, klenuté nadpraží, panel, specifikace dílců, železobetonový trámový strop, železobetonový monolitický skelet Cíle kapitoly Budete : znát zásady kreslení tvaru stropu znát zásady kreslení výkresu sestavy stropních dílců znát zásady kreslení kleneb znát zásady kreslení hurdiskových stropů umět číst výkresy stropů Dovednosti : dokážete nakreslit výkresy jednotlivých typů stropů   Čas potřebný ke studiu kapitoly 6 hodin

5 Stropy Stropy jsou vodorovné nosné konstrukce. Rozdělují prostor budovy ve vertikálním směru na jednotlivá podlaží a přenášejí zatížení v těchto podlažích do svislých nosných konstrukcí. Zajišťují tuhost a stabilitu celé budovy. Stropní konstrukce v půdorysu jsou předmětem statické části projektu stavby.  Druhy stropů (konstrukčně) : - deskové stropy - jednosměrné desky obousměrné desky - nosníkové stropy - jednosměrné – trámové a žebrové stropy obousměrné – kazetové (roštové) stropy - klenby - kamenné cihelné betonové Druhy stropů z hlediska materiálů : - dřevěné - keramické - železobetonové - kovové - kombinované Technologické třídění stropů : - monolitické - montované - polomontované (spřažené)

6 9.1. Výkres sestavy stropních dílců
Stropy Výkresy půdorysu podlaží a svislého řezu objektem nepodávají dostatečnou konstrukční informaci o stropní konstrukci. Z tohoto důvodu se zhotovují speciální výkresy stropu. U montovaných a prefamonolitických stropů se kreslí výkres sestavy stropních dílců (dříve výkres skladby). Pro železobetonové monolitické stropy se kreslí výkres tvaru stropu. Ostatní stropní konstrukce (např. hurdiskový strop, trámový strop, trámový strop s podhledem, klenutý strop) se kreslí do půdorysu podlaží pomocí sklopených řezů. 9.1. Výkres sestavy stropních dílců bývá v projektové dokumentaci součástí oddílu statiky. Výkres skladby znázorňuje rozmístění a vzájemnou vazbu montovaných stropních prvků a jejich vztah k ostatním nosným konstrukcím. Kreslíme pohled shora na sestavu stropních dílců bez podlahy a zakreslujeme vždy strop nad řešeným podlažím. Základem výkresu jsou pouze svislé nosné konstrukce – bez příček, bez šraf, bez oken a bez dveří. Okna nebo dveře zakreslujeme do svislých nosných konstrukcí jenom tehdy, pokud horní úroveň překladu (dveří či oken) je v těsné vazbě se spodní konstrukcí stropu a pozedního věnce.

7 9.1. Výkres sestavy stropních dílců
PŮDORYS STAVEBNÍ ČÁSTI

8 9.1. Výkres sestavy stropních dílců
PŮDORYS PRO SESTAVU STROPNÍCH DÍLCŮ (PŘÍPRAVA) :

9 9.1. Výkres sestavy stropních dílců
Ve výkresu sestavy stropních dílců se kreslí: obrys svislé nosné konstrukce pod stropem (bez ohledu na zakrytí stropní konstrukce) velmi tlustou plnou čarou, vodorovná nosná konstrukce (průvlak, překlad) nezakrytá stropem tlustou plnou čarou, vodorovná nosná konstrukce zakrytá stropem tlustou čárkovanou čarou, okenní, dveřní a ostatní otvory s obrysem překladů se zakreslují, pokud horní úroveň překladu je v těsné vazbě se spodní konstrukcí stropu a pozedního věnce – obrysy otvorů velmi tlustou plnou čarou, obrysy překladů tlustou plnou čarou, stropní dílce (nosníky, vložky, panely) tlustou plnou čarou, úzké stropní nosníky (ve zjednodušeném zobrazení) velmi tlustou plnou čarou, prostup ve stropu se značí tlustou plnou čarou a úhlopříčky prostupu tenkou plnou čarou, s popisem prostupu na odkazové čáře.

10 9.1. Výkres sestavy stropních dílců
Nekreslí se příčky, okna, dveře atd. Pro samonosný komín se zakresluje otvor ve stropu, komín se nekreslí. Případné dobetonávky se v půdorysu vyznačí grafickou šrafou. Součástí půdorysu jsou doplňující řezy stropu a specifikace stropních dílců. Tlustou čárkovanou čarou kreslíme zakryté obrysy montovaných a monolitických průvlaků a překladů, na nichž je stropní konstrukce uložena. Viditelné hrany těchto nosných prvků kreslíme tlustou plnou čarou. Zdi, pilíře a sloupy však zůstávají znázorněné velmi tlustými plnými čarami, přestože jsou překryty stropní konstrukcí. Jako rozhraní mezi vrstvami kreslíme v sestavě dílců věncovky, věnce a tepelnou izolaci. Obrysy těchto konstrukcí kreslíme tlustou plnou čarou.

11 Kótování Výkresy sestavy stropních dílců se kótují v minimálním rozsahu koordinačními rozměry. Délkovými kótami se kótují rozteče nosných konstrukcí nebo modulové rozteče, otvory v obvodové konstrukci a otvory ve vnitřních nosných zdech. Dílčími kótami pak uložení prvků vodorovné nosné konstrukce, osy nosníků. Ve sklopených řezech se kótuje výška stropních dílců a výškovou kótou se označí horní úroveň stropních dílců. Jednotlivé stropní dílce se označují velkými písmeny, arabskými číslicemi nebo písmeny s přiřazenými číslicemi. Značku stropních dílců píšeme do kroužku na odkazové čáře. Pokud je vedle sebe větší množství stejných dílců (prefabrikátů), můžeme celou plochu proškrtnout a označit jedním kroužkem s uvedeným počtem dílců. Prostupy ve stropních konstrukcích kreslíme stejně jako v půdorysech.

12 9.1.2. Specifikace stropních dílců
Specifikace stropních dílců montované konstrukce shrnuje všechny prvky stropu, popř. celého podlaží do společné tabulky, která se umístí zpravidla nad popisové pole výkresu sestavy dílců. Jde- li o složitější montovanou konstrukci, je možné specifikaci stropních dílců vypracovat jako samostatný výkres. U jednoduchých několikapodlažních staveb je také možné všechny montované prvky rozdělené podle jednotlivých podlaží shrnout do jedné specifikace dílců. Ve specifikaci stropních dílců se především uvede: - označení dílce značkou uvedenou na výkresu, - název dílce, - rozměry dílce v mm, - počet kusů dílců stejného označení, - váha v kg / 1 kus dílce, - celková hmotnost všech dílců stropu

13 9.1.2. Specifikace stropních dílců
PŘÍKLAD TABULKY SPECIFIKACE DÍLCŮ : Archiv autorky

14 9.1.2. Specifikace stropních dílců
PŘÍKLAD TABULKY SPECIFIKACE OCELOVÝCH NOSNÍKŮ : Archiv autorky

15 9.2. Výkres tvaru stropu Pro monolitické konstrukce stropů se vypracovávají výkresy tvaru a výztuže. Výkresy tvaru určují výrobní rozměry a tvar konstrukce a jejich jednotlivých částí. Na výkresu je vyznačena i třída betonu a druh ocelí, které se pro zhotovení konstrukce použijí. Půdorys tvaru monolitické železobetonové stropní konstrukce se kreslí v pohledu shora do bednění. Ve výkresu tvaru stropu se kreslí: obrys svislé nosné konstrukce pod stropem velmi tlustou plnou čarou, vodorovná konstrukce (hrany konstrukce, prostupy, drážky) tlustou plnou čarou. Pro lepší názornost a zpřesnění se půdorysy doplňují dílčími sklopenými řezy. Myšlená rovina řezu se vede kolmo k podélné ose trámu nebo průvlaku. Sklopený řez se sklápí ve směru čtení výkresu. Kótuje se výška konstrukce a horní úroveň stropní konstrukce se označí výškovou kótou.

16 9.3. Stropy v půdorysu podlaží
Do půdorysu podlaží se zakreslují převážně pouze viditelné hrany (trámů, průvlaků a průsečnic klenebních ploch – žeber) nad řezem tlustou čerchovanou čarou se dvěma tečkami. Strop se kreslí v části nebo v celém rozsahu místnosti. Zakryté a neviditelné hrany (panelový strop) se do stavebních půdorysů většinou nekreslí, protože na stropní konstrukci jsou samostatné výkresy. Sklopené řezy stropem a podlahou se zakreslují tenkou čarou a hmoty se nešrafují. Kótuje se výška stropní konstrukce a výškovou kótou se označí horní úroveň stropu. Do klenutého stropu se kreslí : osa žeber (viditelná hrana lomu nad řezem) tlustou čerchovanou čarou s jednou tečkou, sklopené čelní oblouky klenby tenkou čerchovanou čarou se dvěma tečkami. Výška klenutého nadpraží se uvádí pod půdorysnou kótovací čáru, a to výška paty klenby a převýšení klenby.

17 9.4. Podhledy Zavěšený podhled se v půdorysu podlaží zobrazuje schematicky úhlopříčkou tenkou čerchovanou čarou se dvěma tečkami, u které se uvede výšková kóta spodní plochy podhledu a údaj o odkazu. Je-li podhled odsazen od stěny nebo není-li v celém rozsahu místnosti, kreslí se obrys podhledu tlustou čerchovanou čarou s jednou tečkou (viditelná hrana nad řezem). Poznámka: V normě je chybně uvedena tenká čerchovaná čára se dvěma tečkami. Odkaz na podhled lze uvádět do legendy místností v rámci poznámky do řádku příslušných místností. Pro zavěšené podhledy se kreslí speciální výkres sestavy do tzv. zjednodušeného půdorysu a řezu (obrys stavební konstrukce kreslen tenkou čarou). Půdorys je pohled shora. Prvky a obrys podhledu se kreslí tlustou plnou čarou, nosníky a rošt tenkou čerchovanou čarou, svislé závěsy se značí křížkem (tlustou čarou) a prvky se značkou (viz ukázka B6).

18 ukázka výkresu sestavy stropních dílců
Novotný Jan, Cvičení z pozemního stavitelství pro 3. a 4. ročník, Konstrukční cvičení pro 3. a 4. ročník SPŠ stavebních, Sobotáles Praha 10, 2007, ISBN

19 Ukázka výkresu tvaru žb stropu monolitického trámového
Ukázka výkresu klenby : Novotný Jan, Cvičení z pozemního stavitelství pro 3. a 4. ročník, Konstrukční cvičení pro 3. a 4. ročník SPŠ stavebních, Sobotáles Praha 10, 2007, ISBN

20 Ukázka kreslení stropu do půdorysu podlaží :
Ukázka výkresu podhledu : Novotný Jan, Cvičení z pozemního stavitelství pro 3. a 4. ročník, Konstrukční cvičení pro 3. a 4. ročník SPŠ stavebních, Sobotáles Praha 10, 2007, ISBN

21 Legenda Studijní materiály NOVOTNÝ, J. Cvičení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. ročník : Konstrukční cvičení pro 3. a 4. ročník SPŠ stavebních. Praha : Sobotáles, ISBN PAVLIS, J. a kol. Cvičení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. ročník SPŠ stavebních. Praha : Sobotáles, ISBN ČSN Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části  Otázky a úkoly Všechny kresby budou v měřítku 1 : ) Jaký je rozdíl mezi výkresem tvaru stropu a výkresem sestavy stropních dílců ? 2) Co je podkladem výkresu sestavy stropních dílců? 3) Jakou čarou se kreslí obrys svislé konstrukce pod stropem? 4) Jak se označují dobetonávky ? 5) Co je to specifikace stropních dílců a co má obsahovat? 6) Nakreslete místnost 4x3 m s podhledem, který je odsazen o 200 mm po celém obvodu. Výška podhledu od podlahy je 3,2 m. 7) Nakreslete a okótujte křížovou klenbu v místnosti 4x4 m, jejíž pata je 1,6 m a vrchol 2,8 m. 8) Popište nebo nakreslete grafický rozdíl mezi trámovým stropem s viditelnými trámy a trámovým stropem s podhledem.

22 Legenda Klíč k řešení otázek Soubor se správným řešením úkolů bude zpřístupněn v IS v učebních materiálech během následujících cvičení. Použitá literatura NOVOTNÝ, J. Cvičení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. ročník : Konstrukční cvičení pro 3. a 4. ročník SPŠ stavebních. Praha : Sobotáles, ISBN PAVLIS, J. a kol. Cvičení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. ročník SPŠ stavebních. Praha : Sobotáles, ISBN ČSN Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části  


Stáhnout ppt "Tvorba technické dokumentace"

Podobné prezentace


Reklamy Google