Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.Cvičení PSII vede ing Jan Mareček Ph.D. LPA311/1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.Cvičení PSII vede ing Jan Mareček Ph.D. LPA311/1"— Transkript prezentace:

1 1.Cvičení PSII vede ing Jan Mareček Ph.D. jan.marecek@vsb.cz LPA311/1
Betonové stropy 1.Cvičení PSII vede ing Jan Mareček Ph.D. LPA311/1

2 Rohové razítko na každé části projektu usnadňuje orientaci.

3 Skladba výkresu Výkresová část Popisové pole Legendy Výpisy prvků

4 Skladba výkresů Seznam příloh- Seznam příloh –
Stavební část ČSN – Základy – není součástí PSII – Půdorys I.NP – 02 se zakreslením stropů – Řezy – Pohledy až1- 08 není součástí PSII - Krov, střecha 1-09, 1- 10 Detaily stropů a schodiště Detaily Seznam příloh – Konstrukce ČSN EN ISO 4172 Základy……. není součástí PSII Skladba stropu v techn. Porotherm Skladba panel stropu Skladba trámového stropu

5 Dokumentace stropní konstrukce
A - Obvykle se ve výkrese stavební části uvádí informace o nosných konstrukcích stropu v půdorysu podlaží stavební části dle ČSN B - Prováděcí dokumentace stropu se obvykle zpracovává v konstrukční části podle ČSN EN ISO 4172.

6 Zpracování dokumentace A
Podle zadání stavby se obvykle zpracována dispozice objektu pro stavební část projektu. Do půdorysu podlaží se zakreslují všechny nosné stěny a příčky včetně otvorů a jejich výplní. V půdorysu nesmí chybět ani zabudované prvky zař.předmětů. Půdorys je vlastně řez ve výšce jednoho metru.

7 Zpracování dokumentace B
Na základě schválené dispozice jsou zpracovávány slepé matrice jako podklad pro specialisty projektu. Pro zpracování konstrukční části se používá hladina se zakreslením ložné spáry pro položení stropu. Slepá matrice se předává i pro zpracování projektu topení, zdravotechniky a elektroinstalace.

8 Stavební část podle ČSN 01 3420
Stropní konstrukce se zakresluje do půdorysu patra při pohledu zdola. Osy nosníků jsou kresleny jako slabá čerchovaná čára. Hrany nosníků jako silná čerchovaná čára s dvěma tečkami při zakryté konstrukci. Hrany nosníků jako silná čerchovaná čára s jednou tečkou při odkryté hraně. Informace o stropní konstrukci jsou informační, pro provádění nemohou stačit.

9 1.NP měř. 1:50 Slepou matrici upravíme tak aby na výkresu zůstaly jen plochy nosné stěny určené pro uložení stropní konstrukce.

10 Vodorovná konstrukce podle ČSN EN ISO 4172
Sestavy stropních konstrukcí jsou kresleny při pohledu shora, tak jak bude ukládána výztuž, montovány nebo betonovány její prvky. Pro skladbu stropu použijeme slepou matrici nebo hladinu ve které jsou zakresleny nosné stěny, které vynášejí stropní konstrukci. Na skladbu prvků stropu 1.patra se díváme z úrovně 2. patra.

11 Vodorovná konstrukce podle ČSN EN ISO 4172
Ve výkrese skladby nebo tvaru nesmíme zapomenout na : Úroveň ložné spáry stropu. Na výkresy výztuže jednotlivých částí konstrukcí jako jsou trámy, desky,průvlaky i věnce . Nesmí chybět ani popis vyztužení horního povrchu stropu. Výpis prvků je součástí dokumentace konstrukce

12 Trámové a deskové stropy
Kamenné Betonové – monolitické Betonové – prefabrikované Spřažené stropy filigránové s vylehčením Beton - keramika Beton - Ytong Beton - Velox Beton - polystyrén

13 Kamenné stropy Příklad z historie. Syrie - 1. stol.př.n.l.
Sídliště města Basry. Ze stěn jsou vytaženy konzoly, které zmenší rozpon kamenných trámů. Nad takovou konstrukcí je často dvoumetrový násyp hlíny a kamení.

14 Kamenné stropy

15

16

17

18

19

20

21 Betonové stropní konstrukce
Rozdělení podle provádění na stropy : Monolitické do bednění: Plného Ztraceného Montované Spřažené Kombinované

22 Betonové stropní konstrukce
Monolitické stropy se betonují do bednění Dokumentaci budeme kreslit jako pohled dolu na skladbu stropních desek, trámů a průvlaků. Stejně budeme kreslit ztracené bednění v technologii Porotherm. Montované stropy se montují jeřáby. Dokumentaci budeme kreslit jako pohled na ložnou spáru stropní konstrukce, na kterou v pohledu zakreslíme konečnou polohu stropních panelů, trámů a průvlaků .

23 Návrh stropní konstrukce
Konstrukce musí odolávat zatížení na ně kladené. Návrh půdorysu ze stavební části se doplňuje o skladbu konstrukčních prvků se specifikací jejich tvaru a vyztužení. Posouzení navržené konstrukce zpracovává specialista na statiku. Průhyb prvků nesmí překročit normové hodnoty.

24 Základní druhy stropních konstrukcí
Typy stropní konstrukce / deska, trám, průvlak/ Desky přenášejí svou hmotnost i zatížení do nosných stěn, nebo trámů. Trámy přenášejí vlastní váhu a celou hmotnost desek včetně jejich dalších zatížení. Průvlaky přenášejí reakce od trámů, nebo desek.

25 Návrh betonové stropní desky
Tloušťka t (m) podle rozponu t L rozpětí t = 1/25 L

26 Příklad výkresu tvaru ( bednění) Pro monolitickou betonovou konstrukci se zpracovává výkres bednění s odkazy na jednotlivé části zadaného tvaru podle ČSN

27 Montované ŽB stropy PSII Cvičení

28 Pro konstrukci z betonových panelů potřebujeme sortiment výrobků jako je Katalog z roku 1960

29 Nabídka prefa z roku 2007 Katalog prvků

30

31 Výkres sestavy dílců ČSN EN ISO 4172 01 3481

32 Ztracené bednění Technologie Porotherm používá pro bednění stropu nosných trámků POT a keramických vložek MIAKO .

33 33

34 Příklad výkresu skladby stropu v technologii Porotherm

35

36 Ztužení stropní konstrukce

37 Sklopený řez a skladba prvků

38 Věnec

39 Ztacené bednění s podepřením.

40 Stropní konstrukce porotherm
První nosník na zdi?

41 označení popis ks/bm poznámka P1 20 ks M1 30 ks V1 30 bm Dob.1
Výpis prvků označení popis ks/bm poznámka P1 Nosník POT 20 ks Katalog… M1 vložka 30 ks Katalog .. V1 věnec 30 bm Viz výkr. Č. Dob.1 Dobetonávka

42 Technická zpráva Popis stropní konstrukce musí odpovídat výkresové části a rozpočtu konstrukce. Doporučuji se seznámit s popisem stropní konstrukce popsané v agregovaných položkách ceníku .

43 1 Stavební konstrukce II 1 Objekt : 1 Vodorovné konstrukce porotherm
Stavba : 1 Stavební konstrukce II Rozpočet: 1 Objekt : 1 Vodorovné konstrukce porotherm P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 4 Vodorovné konstrukce RA0 Strop z vložek Porotherm, tl.19 cm, OVN 62,5 cm m2 100,00 Výška stropu 19 cm, osová vzdálenost nosníků 62,5 cm. 2 RA0 Strop z vložek Porotherm, tl. 23 cm, OVN 62,5 cm Výška stropu 23 cm, osová vzdálenost nosníků 62,5 cm. 3 RA0 Strop z vložek Porotherm, tl. 27 cm, OVN 50 cm Výška stropu 27 cm, osová vzdálenost nosníků 50 cm. RA0 Strop montovaný z vložek Jihotvar, tl. 23 cm, 5 kN S dodáním vložek a betonových nosníků s příhradovou výztuží, se zalitím styků, nosníků a nadbetonováním vrstvy z betonu B 20 na výšku 5 cm, osová vzdálenost nosníků je 62,5 cm. Pro užitné zatížení 5 kN/m2 Případná výztuž do betonové vrstvy tl. 5 cm předepsaná projektem se ocení položkami Výztuž stropů, části A01 sborníku 5 RA0 Strop montovaný z vložek Jihotvar tl. 22 cm, 1,5kN S dodáním vložek a betonových nosníků s příhradovou výztuží, se zalitím styků, nosníků a nadbetonováním vrstvy z betonu B 20 na výšku 4 cm, osová vzdálenost nosníků je 62,5 cm. Pro užitné zatížení 1,5 kN/m2 Případná výztuž do betonové vrstvy tl. 4 cm předepsaná projektem se ocení položkami Výztuž stropů, části A01 sborníku 6 RA0 Strop montovaný z vložek Jihotvar tl. 29 cm, 1,5kN S dodáním vložek a betonových nosníků s příhradovou výztuží, se zalitím styků, nosníků a nadbetonováním vrstvy z betonu B 20 na výšku 4 cm, osová vzdálenost nosníků je 62,5 cm. Pro užitné zatížení 1,5 kN/m2. Celkem za 4 Vodorovné konstrukce

44 1 Stavební konstrukce II 1 Objekt : 1 Vodorovné konstrukce porotherm
Stavba : 1 Stavební konstrukce II Rozpočet: 1 Objekt : 1 Vodorovné konstrukce porotherm P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 4 Vodorovné konstrukce 7 RA0 Stropy Velox, tl cm, B 20 (C 16/20) m2 Strop Velox je tvořen stropními prvky Velox, výztuží Trigon, vybetonováním vzniklých žeber a nadbetonávkou v tl. 5 cm. V položce jsou zakalkulovány náklady na podpěrnou konstrukci včetně její demontáže a pomocné lešení. 8 RAD Stropy Velox, tl cm, B 20 (C 16/20) Velox, výztuž Trigon, rozpon 5,9 m Stropní konstrukce s podhledem vytvořeným z truhlíků z prefabrikovaných prvků Velox výšky 170 mm, s nadbetonovanou deskou tloušťky 50 mm. 9 RA0 Stropy Velox, tl cm, B 20 (C 16/20) 10 RAA Žlab odvodnovací polymerbeton, zatížení A 15 kN včetně dodávky roštu a žlabu RONN m Celkem za 4 Vodorovné konstrukce

45 Připomínky, doporučení, chyby
PSII Cvičení 1

46

47 Šrafování zálivek odporuje normě
Příklad cvičení Šrafování zálivek odporuje normě

48 Omyly

49 Věnec je spojen s dobetonávkou
Pokud se výkres skladby stropu kreslí jako pohled na konstrukci stopu (do bednění) je nesmyslné zakreslování svislé konstrukce o patro výše. Pokud dodržíme kreslení podle normy nemůžeme vidět obrysy vložek a trámů plnou čarou a překlady ve stěně čárkovaně. Pokud zakreslujeme do skladby konstrukce spodní stěnu, nemůžeme ji kreslit silně a nesmí nám zde chybět překlady. Překlady jsou součástí svislých konstrukcí . Proto by výkres skladby měl být podobný jako šalovací výkres – pohled do bednění. U spřažených stropů se jedná o bednění. Věnec je spojen s dobetonávkou Chybí překlad Chybí překlad Chybí překlad

50 Místo pro věnec


Stáhnout ppt "1.Cvičení PSII vede ing Jan Mareček Ph.D. LPA311/1"

Podobné prezentace


Reklamy Google