Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DPZČ - ZMĚNY 2 0 1 4 / 2 0 1 5. Přehled změn 2014/2015 Změny platné pro rok 2014 a od roku 2015 Zákon č. 247/2014 Sb.,o poskytování služby péče o dítě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DPZČ - ZMĚNY 2 0 1 4 / 2 0 1 5. Přehled změn 2014/2015 Změny platné pro rok 2014 a od roku 2015 Zákon č. 247/2014 Sb.,o poskytování služby péče o dítě."— Transkript prezentace:

1 DPZČ - ZMĚNY 2 0 1 4 / 2 0 1 5

2 Přehled změn 2014/2015 Změny platné pro rok 2014 a od roku 2015 Zákon č. 247/2014 Sb.,o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, ze dne 29. 9. 2014 (sněmovní tisk 82, schválen 4. 11. 2014). Zákon č. 267/2014 Sb., velká novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon“) (sněmovní tisk 252, podepsán prezidentem 6. 11. 2014, vyhlášen ve Sbírce zákonů 21. 11. 2014).

3 Starobní důchodci § 35ba odst. 1 písm. a) Ústavní soudu v případě žalob ve věci diskriminovaných starobních důchodců v režimu § 35ba odst. 1 zákona v nemožnosti uplatnit základní slevu na poplatníka v roční výši 24 840 Kč zasáhl ve prospěch těchto důchodců a to pro období roku 2014 a poté i 2013. SE ZRUŠUJÍ Pro rok 2015 je dále tento problém vyřešen přímo ve znění zákona, kdy slova „…daň se nesnižuje u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu“ SE ZRUŠUJÍ. Jde o zákonodárci přijatý návrh vyplývající z politické koaliční smlouvy, ovlivněné tehdy již předpokládaným definitivním rozhodnutím ústavního soudu, aby starobní důchodci měli při uplatňování daňových slev stejné postavení jako všichni ostatní poplatníci.

4 Starobní důchodci Rok 2014 Nález Ústavního soudu sp. zn. PL. ÚS 31/13 (č. 162/2014 Sb.) ve věci návrhu zrušení části ustanovení§ 35ba odst. 1 písm. a) ZDP „Každý starobní důchodce má v roce 2014 nárok na základní slevu na poplatníka“ Účinnost od 4. srpna 2014 Rok 2013 Nález Ústavního soudu sp. zn. ÚS 2340/13 (paní Adámková) „Každý starobní důchodce má nárok na základní slevu na poplatníka i za rok 2013“.

5 Nová sleva na dani v § 35bb Tzv. zákon o „Dětské skupině“ zavádí novou formu péče o předškolní děti a výrazně novelizuje i ZDP. Jde o sněmovní tisk 82, který byl po tahanicích schválen 4. 11. 2014 s tím, že bude na počátku roku zřejmě novelizován kvůli neshodám ve vztahu k „lesním školkám“. Jednak: a)Umožňuje náklady nebo příspěvek na provoz předškolního zařízení typu „dětské skupiny“ považovat za daňové náklady, což by ale na straně zaměstnance znamenalo, že jde o jeho nepeněžní a neosvobozený příjem se všemi důsledky (daň, SP, ZP). Proto budou zaměstnavatelů zřejmě využívat „opačného“ režimu, a to toho, že tyto náklady budou na jejich straně daňově neuznatelné a zaměstnanec bude moci využít osvobození těchto benefitů podle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP. b)Zavádí pro rodiče možnost uplatnit už za rok 2014 novou slevu na dani „za umístění dítěte“ podle § 35bb ZDP, jestliže za tuto službu poskytují úplatu.

6 Nový pojem „Zařízení péče o děti předškolního věku“ Nahradil pojem „Předškolní zařízení“ Dětská skupina definovaná v zákoně. Mateřská škola zřízená podle školského zákona (561/2004 Sb.) považovaná za školské zařízení. Neregistrovaná mateřská školka. Obdobné zařízení poskytující péči o děti předškolního věku (miniškolky, lesní školky apod.). Dětské centrum poskytující celodenní péči o děti.

7 Nová sleva na dani v § 35bb c) Slevu lze uplatnit za uplynulý rok do výše rovnající se hodnotě minimální mzdy, tj. za rok 2014 do výše 8 500 Kč za každé vyživované dítě na základě potvrzení předškolního zařízení. UKÁZKA Z HISTORIE SNĚMOVNÍHO TISKU 82, ANEB O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE

8 Nová sleva na dani v § 35bb Autorem návrhu zákona je vláda, která ho rozeslala poslancům jako tisk 82 dne 10. 1. 2014. Organizační výbor projednání návrhu doporučil 21. 1. 2014, určil zpravodaje a nařídil k projednání výborům. 1. čtení proběhlo 26. 3. na 7. schůzi, návrh byl přikázán výborům k projednání. Ve 2. čtení návrh zákona prošel obecnou i podrobnou rozpravou 13. 6. 2014. 3. čtení proběhlo 20. 6. 2014 a návrh zákona byl schválen a doručen do Senátu 30. 6. 2014. Senát návrh zákona vrátil sněmovně 28. 7. 2014. Zákon byl doručen prezidentovi k podpisu 30. 9. 2014. Prezident zákon nepodepsal a 9. 10. 2014 vrátil zpět sněmovně. Sněmovna na listopadové schůzi rozhodne, zda přehlasuje VETO a zákon schválí nebo přijme jiný - nový… Mezitím do této normy už zasahuje velká novela ZDP …. Nakonec schváleno PS 4. 11. 2014.

9 Nová sleva na dani § 35ba odst. 1 písm. g) „SLEVA ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE“ – platí již za rok 2014 Podmínky pro uplatnění slevy jsou v § 35bb. Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka ve zdaňovacím období v předškolním zařízení včetně mateřské školky, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24. Slevu lze uplatnit pouze na dítě ve společně hospodařící domácnosti. Slevu nelze uplatnit na vnuka nebo vnuka druhého z manželů, pokud se nejedná o vnuka v péči nahrazující péči rodičů. Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu do výše minimální mzdy platné k 1.1 příslušného roku. Vyživuje-li dítě v jedné domácnosti více poplatníků, může za zdaňovací období slevu na dítě uplatnit jen jeden z nich. V případě více dětí si mohou slevu rodiče uplatnit podle svého rozhodnutí.

10 Nová sleva na dani Jde jen o výdaje na umístění dítěte („školné“ či „školkovné“), nikoliv stravné nebo příspěvky do fondu. Nejedná se například o platby v dětských centrech v supermarketech – nejsou zřízena podle školského zákona. Maximální sleva na každé dítě do výše minimální mzdy, tj. 8 500 Kč za rok 2014 a 9 200 Kč za rok 2015. Slevu lze uplatnit maximálně do nuly, tj., podle příjmových poměrů poplatníka může jít i jen o částečné uplatnění slevy nebo dokonce vůbec žádné. K Prohlášení poplatníka byla vydána pro RZ za rok 2014 zvláštní Příloha, ve které poplatník uvede: Jméno vyživovaného dítěte, rodné číslo a celkovou částku uhrazených výdajů. Střídavé péče – to jsou dvě domácnosti a dvě slevy. V zařízení v posledním ročníku MŠ zřízených podle školského zákona a provozovaných státem, krajem nebo obcí je poslední rok vzdělávání bezplatný.

11 Zdaňování mezd 2015 Poslanecká sněmovna schválila dne 23. 10. 2014 tzv. „Velkou novelu ZDP platnou od 1. 1. 2015“ pod sbírkovým číslem 267/2014 Sb. (sněmovní tisk 252). Novela má i některé retroaktivní účinky platné již pro rok 2014. Celkem má novela přes 290 bodů, některé paragrafy jsou zcela nové.

12 Schvalovací proces Velké novely ZDP (ST 252) Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 7. 2014. Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 10. 7. 2014. 1. čtení proběhlo 17. 7. 2014 na 12. schůzi. 2. čtení: návrh prošel obecnou rozpravou 17. 9. 2014, návrh prošel podrobnou rozpravou 17. 9. 2014, pozměňovací návrhy rozeslány 17. 9. 2014 (ST 252/2). 3. čtení proběhlo 24. 9. 2014 – návrh zákona schválen. Sněmovna postoupila 7. 10. 2014 návrh Senátu. Výbory projednaly a schválily návrh dne 20. 10. a 21. 10. 2014. Senát projednal a schválil návrh 23. 10. 2014. Prezident zákon podepsal 6. 11. 2014. Zákon vyhlášen 21. 11. 2014 ve Sbírce zákonů.

13 Retroaktivní účinky velké novely ZDP Retroaktivní účinky „velké novely“ pro rok 2014: U poplatníka jen s příjmy ze ZČ zrušení povinnosti podávat DaP z důvodu, že alespoň jednom měsíci u něho byla uplatněna tzv. solidární daň. V dosavadním znění ZDP byla tato povinnost uložena ustanovením § 38g odst. 4.

14 Zrušení konceptu JIM Velká novela ZDP ruší koncept „jednoho inkasního místa“ (JIM) uzákoněný Z 458/2011 Sb. (tzn. neuplatní se odvod z úhrnu mezd, neuplatní se správa veřejnoprávního pojistného finančními úřady podle DŘ, apod.). Neruší sice zákon o zřízení jednoho inkasního místa jako takový, takže některá jeho ustanovení nabyla účinnosti k 1. 1. 2015 (např. povinnost podávat veškerá DaP elektronickou formou všemi subjekty se zpřístupněnou datovou schránkou, dojde k dalšímu částečnému sblížení základu daně ze závislé činnosti s oběma pojistnými, apod.). Neruší koncept superhrubé mzdy, ani solidární zvýšení daně - tyto změny by měly být provedeny dalšími legislativními úpravami s platností od 1. 1. 2016 (mj. se zavedením registračních pokladen apod.).

15 Aktuální znění § 6 odst. 1 Příjmy ze ZČ jsou a) Plnění v podobě 1.Příjmu ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a obdobného poměru s povinností dbát příkazů plátce. 2.Funkčního požitku. b) Příjmy za práci 1.Člena družstva. 2.Společníka s.r.o. 3.Komanditisty k.s. c) Odměny 1.Člena orgánu právnické osoby. 2.Likvidátora (dříve bod 3.) – vypadl „orgán právnické osoby“. Pozn: NOZ změnil náhled na osobu jednatele – jde o člena statutárního orrgánu.

16 Zpřesnění pojmu „jednotka“ § 6 odst. 3 Za slova „nebytový prostor“ se vkládají slova „jiný než garáž, sklep nebo komoru“. (2013) Byt (2014) Jednotka, která nezahrnuje nebytový prostor (2015) Jednotka, která nezahrnuje nebytový prostor, jiný než garáž, sklep nebo komoru Osvobození se tedy rozšiřuje i na jednotku, která vedle bytu zahrnuje i nebytový prostor, který je garáží, sklepem nebo komorou, pokud jsou vymezeny jako samostatné nebytové prostory v rámci jednotky, která nezahrnuje jiné nebytové prostory či byt.

17 Vypuštění „Jízdenek“ z klasifikace příjmů § 6 odst. 3 písm. c) – obvyklá cena Písmeno c) se zrušuje pro nadbytečnost - jde o bezplatné nebo zlevněné jízdenky pro zaměstnance a rodinné příslušníky u zaměstnavatele provozujícího veřejnou dopravu – tyto jízdenky jsou v § 6 odst. 9 písm. e) stejně osvobozeny.

18 Zpřesnění § 6 odst. 4 - srážkovou daň mohou započíst i nerezidenti Ustanovení o tom, že příjem zdaněný „bývalou“ konečnou srážkovou da ní se může zahrnout do ročního základu daně, lze kromě daňových rezidentů ČR uplatnit i u daňových nerezidentů, ale jen v daňovém přiznání, za předpokladu splnění dalších podmínek.

19 Zpřesnění § 6 odst. 6 V textu výše uvedeného ustanovení je pojem „používaných“ (v případě více motorových vozidel) nahrazen přesnějším výrazem „poskytnutých“). Za příjem zaměstnance se považuje 1 % ze vstupní ceny (nebo 1 % úhrnu vstupních cen všech vozidel) v případě poskytnutí takového vozidla (vozidel), i když ani nemuselo dojít k použití vozidla (vozidel).

20 Zpřesnění § 6 odst. 9 písm. p) bod 3 Vzhledem k probíhajícím jednáním mezi ČR a Lichtenštejnským knížectvím o smlouvě o zamezení dvojímu zdanění bylo výše uvedené ustanovení upraveno tak, že slova „Norska nebo Islandu“ byla nahrazena souslovím “nebo státu tvořícím Evropský hospodářský prostor“, které bez jmenovité specifikace univerzálně označuje všechny státy, které nejsou členy EU, ale zahrnují se do Evropského hospodářského prostoru. Tato změna se týká i ostatních částí zákona, která řeší stejnou problematiku (§ 6 odst. 16, § 10 odst. 3 písm. b), § 15 odst. 1, apod.).

21 Zamezení využívání (zneužívání) soukromého životního pojištění V § 6 odst. 9 písm. p) bod 3. se doplňuje: Je-li součástí pojistného na soukromé životní pojištění, na které poskytuje zaměstnavatel příspěvek, také částka určená k investování s investičním rizikem pojistníka, týká se osvobození od daně pouze té části příspěvku na pojistné, která je určena ke krytí pojistného rizika ve výši ujednané pojistné částky.

22 Zamezení zneužívání soukromého životního pojištění Investiční životní pojištění se sice liší od klasického kapitálového pojištění, ale za dosavadního právního stavu splňovalo do 31. 12. 2014 podmínku daňové uznatelnosti na straně zaměstnavatele i zaměstnance. Ke krytí pojistného rizika pojišťovna ale používala pouze minimální část placeného pojistného a fungovala tak jako investiční společnost. V poměru, v jakém se podílí Pojistné a investiční riziko v celkové částce pojistného, se posuzuje daňový režim jak v části příspěvku place- ného zaměstnancem, tak v části příspěvku na pojistné placené zaměstnavatelem.

23 Zamezení zneužívání soukromého životního pojištění Výjimka ze sankcí z porušení podmínek u životního pojištění ( 6/9/p/3. a § 15/§ ZDP) Následující situace: Vznik nároku na starobní důchod. Vznik nároku na invalidní důchod ve 3. stupni. Pojištěný se stane invalidním ve 3. stupni podle zákona o důchodovém pojištění. V případě smrti. Nedojde k vyplacení pojistného plnění nebo odkupného a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné budou přímo převedeny na jinou smlouvu životního pojištění splňující podmínky pro uplatnění odpočtu, tj. podmínka 2 x 60, minimální pojistná částka apod.

24 Postupy pojišťoven a informace zasílané klientům Dopis ING Pojišťovny klientům: „Pokud máte zájem mít svou smlouvu v daňově zvýhodněném režimu i po 1. lednu 2015, nemusíte na tento dopis reagovat – k uvedenému datu bude Vaše smlouva automaticky i nadále daňově zvýhodněná. V takovém případě můžete i nadále uplatňovat odpočet ze základu daně; můžete dostávat případné příspěvky zaměstnavatele bez nutnosti jejich zdanění; nemůžete provádět mimořádné výběry.” Dopis České pojišťovny klientům: „Pokud si chcete i nadále zaplacené pojistné odečítat od základu daně z příjmu a neplánujete vybírat finanční prostředky v průběhu smlouvy, nic se pro Vás nemění. Podepište prosím přiložený dodatek k pojistné smlouvě nejpozději do 31. 12. 2014 a uschovejte si ho jako potvrzení, že Vaše pojistná smlouva je daňově uznatelná i za nových podmínek.” dopis reagovat – k uvedenému datu bude Vaše nadále daňově zvýhodněná. V takovém případě můžete i nadále uplatňovat odpočet ze základu daně; můžete dostávat případné příspěvky zaměstnavatele bez nutnosti jejich zdanění; nemůžete provádět mimořádné výběry.” Například v dopise ING Pojišťovny (INGP) se klient dozví: „Pokud máte zájem mít svou smlouvu v daňově zvýhodněném režimu i po 1. lednu 2015, nemusíte na tento dopis reagovat – k uvedenému datu bude Vaše smlouva automaticky i nadále daňově zvýhodněná. V takovém případě můžete i nadále uplatňovat odpočet ze základu daně; můžete dostávat případné příspěvky zaměstnavatele bez nutnosti jejich zdanění; nemůžete provádět mimořádné výběry.”

25 Limit pro osvobození bezúročné zápůjčky zaměstnanci § 6 odst. 9 nové písmeno „v)“: Je osvobozen příjem od téhož zaměstnavatele plynoucí zaměstnanci v podobě majetkového prospěchu při bezúročné zápůjčce až do úhrnné výše jistin 300 000 Kč z těchto zápůjček. Majetkový prospěch ve výši obvyklého úroku podléhající zdanění jako příjem ze závislé činnosti zaměstnance se vypočte jen z částky přesahující stanovený limit 300 000 Kč.

26 Legislativně technické upřesnění pojmů § 6 odst. 12 V ustanovení o způsobu konstrukce základu daně (superhrubé mzdy) je pojem „pojistné na všeobecné zdravotní pojištění“ nahrazen v rámci právního řádu přesnějším pojmem „pojistné na veřejné zdravotní pojištění“. Věcná stránka věci zůstává nezměněna …

27 Nezdanitelná část základu daně - dary § 15 odst. 1 Slova „financování vědy a v zdělávání, výzkumných a vývojových účelů, kultury“ se nahrazují slovy „vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu. § 15 odst. 1 Slova „bezpříspěvkového plátce“ se nahrazují slovy „nebo jejích složek dárce, kterému nebyla poskytnuta finanční úhrada výdajů spojených s odběrem krve nebo jejích složek podle zákona upravujícího specifické zdravotní služby, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem.

28 Nezdanitelná část základu daně § 15 odst. 1 bezúplatná plnění …doplňuje se věta: Poskytnou-li bezúplatné plnění manželé ze společného jmění manželů, může odpočet uplatnit jeden z nich nebo oba poměrnou částí. Bylo doplněno pro právní jistotu poplatníků. Bude-li se např. jednat o dar ze SJM ve výši 10 000 Kč, může buď celý odpočet uplatnit jeden z manželů, nebo jeden například 2 000 Kč a druhý 8 000 Kč, nebo jakkoliv jinak, podle jejich společného rozhodnutí.

29 Nezdanitelná část základu daně – odpočty penzijních produktů § 15 odst. 5 …na konci textu písm. c) se doplňuje věta: V případě převodu prostředků účastníka z transformovaného fondu do účastnických fondů lze odečíst částku, která se rovná součtu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem na část zdaňovacího období a příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho doplňkové penzijní spoření na navazující část zdaňovacího období sníženou o 12 000 Kč. … v závěru odstavce 5 se slova „v příslušných letech“ nahrazují slovy „v uplynulých deseti letech“. (Zruší-li tedy poplatník smlouvu v roce 2016, bude dodaňovat příspěvky uplatněné v letech 2006 až 2015 – v přechodných ustanoveních je uvedeno, že příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem uplatněné před 1. lednem 2006 dodanění nepodléhají.

30 Nezdanitelná část základu daně – odpočty životního pojištění § 15 odst. 6 …se slova „v příslušných letech“ nahrazují slovy „v uplynulých 10 letech“…slovo „odbytné“ se nahrazuje slovem „odkupné“ a slova „na novou smlouvu“ nahrazují slovy „na jinou smlouvu“, tedy bez sankčního dopadu. Dále se doplňuje věta: „Od základu daně lze odečíst tu část poplatníkem zaplaceného pojistného na soukromé životní pojištění, která je určena k investování s investičním rizikem pojistníka“.

31 Nezdanitelná část základu daně – nový odstavec k solidární dani § 16a (solidární daň) se doplňuje o nový odst. 3 : Vykáže-li poplatník u příjmů ze samostatné výdělečné činnosti daňovou ztrátu, lze o ni pro účely odst. 2 písm. a) snížit příjmy zahrnované do dílčího základu daně podle § 6. Příklad: V případě, že příjmy ze ZČ budou u poplatníka činit 2 mil. Kč, kdežto u § 7 vykáže daňovou ztrátu 1,5 mil. Kč, daňovou ztrátu si nově započte, tj. výsledná částka činí 0,5 mil. Kč, na kterou by se solidární zvýšení daně nevztahovalo. Tím by byl reflektován původní záměr, že solidární zvýšení daně se uplatní jen u poplatníků, jejichž příjmy v souhrnu přesahují zákonem stanovený limit.

32 Slevy na dani § 35ba a § 35bb § 35 ba odst. 1 písm. a) Na základě koaliční smlouvy je zrušeno diskriminační daňové postižení starobních důchodců. § 35bb odst. 3 Slova „o vnuka“ se nahrazují slovy „o vlastního vnuka“ a slova „za vnuka“ se nahrazují slovy „za vlastního vnuka“. Jde o novelu ZDP zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, která reaguje na změnu vymezení vyživovaného dítěte tímto zákonem v § 35c odst. 6.

33 Zvýšení daňového zvýhodnění na děti Velká novela ZDP obsahuje i „politické změny“, jako např: § 35c odst. 1 Doplnění textu u daňového zvýhodnění 13404 Kč „na jedno dítě“, 15804 Kč „na druhé dítě“ a 17004 Kč „na třetí a další dítě“. Maximální výše daňového bonusu (5 025 Kč) ale zůstává nezměněna. Měsíční daňové zvýhodnění na děti na obrázku DZv = 1 117 + 1317 + 1417 + ( 2 x 1 417 ) = 6 6 85 Kč Dítě v pořadíDaňové zvýhodnění měsíční (Kč)Daňové zvýhodnění roční (Kč) 1.1 11713 404 2.1 31715 804 3.1 41717 004 4. a další1 41717 004

34 Stanovení daňového zvýhodnění na děti Příklad 2015: Poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění na 3 děti - na: Zletilého syna studujícího na VŠ, který dovršil 15. 9. 2015 věku 26 let. 2 nezletilé děti (syn a dcera). Daňové zvýhodnění na děti v tomto případě za rok 2015 činí u poplatníka v úhrnu částku 41 961 Kč. Děti01-09/2015Zvýhodnění10-12/2015ZvýhodněníCELKEM Zletilý syn9 x 11171005300 Nezletilý syn9 x 1317118533 x 1117335115204 Nezletilá dcera 9 x 1417127533 x 1317395116704 ÚHRNx34659x730241961

35 Stanovení daňového zvýhodnění na děti Možnosti uplatnění daňového zvýhodnění u více dětí v domácnosti: Poplatníci vyživující v domácnosti více dětí se musí dohodnout a rozhodnout, jaké „pořadí“ určí jednotlivým dětem, ať už u poplatníka, který uplatňuje všechny děti v domácnosti nebo v případě, že si rodiče (kupř. manželé) rozdělí nárok na uplatnění daňového zvýhodnění - svoje rozhodnutí jsou povinni doložit průkazy o tom, v jaké výši je které dítě a u koho uplatňováno jako vyživované. Bude-li v průběhu roku rodiči (manželi) u zaměstnavatelů uplatněna zvolená „struktura“ uplatnění vyživovaných dětí podle pořadí, zpětné změny lze dosáhnout pouze podáním daňového přiznání obou partnerů po skončení roku. Daňové zvýhodněníMěsíčníRoční Na jedno dítě1 11713 404 Na jedno dítě s průkazem ZTP/P2 23426 808 Na druhé dítě1 31715 804 Na druhé dítě s průkazem ZTP/P2 63431 608 Na třetí dítě a každé další dítě1 41717 004 Na třetí dítě a každé další dítě s průkazem ZTP/P2 83434 008

36 Stanovení daňového zvýhodnění na děti § 35c odst. 1 doplnění věty: Je-li v jedné společně hospodařící domácnosti vyživováno více dětí, posuzují se pro účely tohoto ustanovení dohromady. Smyslem této úpravy je uplatňování nezkráceného zvýšeného daňového zvýhodnění na více dětí, i když si je rodiče „rozdělí“ u svých zaměstnavatelů nebo ve svých daňových přiznáních. Bude záležet na rozhodnutí rodičů, v jaké výši a na kolik dětí si nárok u svých zaměstnavatelů uplatní. Logicky musí mezi rodiči existovat shoda nejen v tom, kdo si na které dítě daňové zvýhodnění uplatní, ale i v tom, v jaké výši a na které dítě.

37 Stanovení daňového zvýhodnění na děti „Dohromady“ je možné posuzovat pro uplatnění daňového zvýhodnění pouze děti, vyjmenované v § 35c odst. 6 ZDP: Dítě vlastní. Dítě druhého z manželů. Osvojenec. Dítě v náhradní péči. Dítě v pěstounské péči, které dosáhlo zletilosti a i nadále žije ve společné domácnosti s bývalým pěstounem. Dítě druhého z manželů (dítě registrovaného partnera). Vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, nemají-li rodiče dostatečné příjmy k uplatnění daňového zvýhodnění. V druhovském poměru nemohou partneři v žádném případě uplatnit daňové zvýhodnění na děti svých partnerů z předchozích vztahů, protože nejde ani o dítě vlastní, ani o dítě druhého z manželů.

38 Jak se bude postupovat v momentálně nejasných (sporných) situacích? GFŘ připravuje pokyn, který bude upřesňovat postup v „nejasných“ situacích v postupu při stanovení daňového zvýhodnění na děti s ohledem na ustanovení §35c odst. 9 ZDP: Nejdříve se vypořádají děti „společné“ (ve vztahu druh a družka) Až potom si každý z partnerů může do „úhrnného počtu“ zahrnout i další vyživované vlastní děti (které si nemůže uplatnit druh nebo družka na druhé straně – není splněna podmínka výčtu osob podle § 35c odst. 6 ZDP). Pokud u poplatníků dojde ke změně v uplatňování dětí (například dítě dovrší věk 26 let, ukončí studium, zemře apod.), poplatníci jsou povinni změnu oznámit a vyplnit „Změnovou tabulku“, která je v Prohlášení poplatníka vzor 24 na straně „2“. Nadále platí, že rozhodující je stav k prvnímu dni měsíce, který je rozhodný pro uplatnění daňového zvýhodnění u vlastních dětí v různých domácnostech nebo dětí v režimu „střídavé péče“ (rodiče se dohodnou nebo nedohodnou).

39 Vymezení vyživovaných dětí § 35c odst. 6 doplnění věty: Za vyživ. dítě se považuje…dítě v péči nahrazující péči rodičů, „dítě, které přestalo být u poplatníka z důvodu nabytí svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči“.. Smyslem této úpravy je možnost uplatnit daňové zvýhodnění na dítě, které po zániku pěstounské péče i nadále žije s bývalým pěstounem ve společně hospodařící domácnosti (provázání NOZ, ZDP a zákonem č. 359/14999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, podle kterého tomuto dítěti zůstává i po dosažení zletilosti nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte). Slova vnuk a dítě nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho (její) rodiče nemají“ se nahrazují slovy „dítě druhého z manželů, vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné …“ Jde o režim platný do konce roku 2013, tj. lze uplatnit dítě druhého z manželů a postačí, aby s nevlastním rodičem žilo ve společně hospodařící domácnosti. Jde o možnost uplatnit daňový bonus u prarodičů, pokud rodič nesplnil podmínku pro vyplacení bonusu u svých příjmů, tj. dosažení hranice 6 x minimální mzda).

40 Roční zúčtování – vrácení přeplatku § 35d odst. 8 : Slova „do 31. března“ se nahrazují slovy „při zúčtování mzdy za březen“. Jde o ustanovení navazující na prodloužení lhůty pro roční zúčtování do 31. března. § 38 ch) odst. 4 a odst. 5 Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění provede plátce nejpozději do 31. března po uplynutí zdaňovacího období. Přeplatek plátce poplatníkovi vrátí nejpozději při zúčtování mzdy za březen. Účelem je stanovit reálný termín pro zvládnutí této povinnosti plátcem daně, které je zejména u velkých plátců administrativně velmi náročné.

41 Solidární zvýšení daně – povinnost DaP § 38 g) odst. 4 Daňové přiznání je povinen podat poplatník u něhož se daň zvyšuje o solidární zvýšení daně. Znamená to, že pokud má v průběhu roku poplatník některou (některé) ze záloh zvýšenou o tzv. solidární přirážku, ale roční příjmy „podkračují“ limit pro zvýšení daně podle § 16a, není povinen podávat daňové přiznání a může požádat o roční zúčtování. Sníží to administrativní zátěž poplatníků. § 38g) odst. 5 Daňové přiznání je povinen podat také poplatník, jehož plátce daně dlužnou částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku na daňovém bonusu vzniklou zaviněním poplatníka oznámil správci daně a předal doklady potřebné k vybrání vzniklého rozdílu podle § 38i odst. 5 písm. b). Jde o nový postup při opravě chyb při zavinění poplatníka, kterého může správce daně vyzvat k podání daňového přiznání bez pokuty za opožděné podání, nebude-li překročena lhůta stanovená správcem daně ve výzvě.

42 § 38i opravy na zálohové dani § 38 i odst. 2 Pokud měla být poplatníkovi sražena daň vyšší, nebo vyplacen nižší bonus, plátce vrátí rozdíl do 2 let od konce lhůty pro podání Vyúčtování za zdaňovací období, v němž rozdíl vznikl. Jinak má poplatník, kterému nebylo provedeno roční zúčtování možnost uplatnit nárok na vzniklý rozdíl v daňovém přiznání. Aby lhůta byla v souladu se lhůtou, ve které si může poplatník přeplatek vypořádat prostřednictvím daňového přiznání, byl zkrácen původní termín ze 3 na 2 roky. § 38i odst. 4 Dlužnou částku na dani nebo neoprávněný daňový bonus zaviněné plátcem, může plátce srazit, pokud neuplynuly 2 roky od lhůty pro podání vyúčtování za zdaňovací období, v němž rozdíl vznikl. Počátek lhůty se váže na uplynutí lhůty pro podání vyúčtování, nikoliv na skutečnost, zda vyúčtování bylo nebo nebylo podáno.

43 § 38i opravy na dani § 38 i odst. 5 písm. a) a b) Ruší se povinnost plátce daně podat dodatečné vyúčtování při poplatníkem zaviněném dluhu na dani nebo na neoprávněně vyplaceném bonusu. Vzhledem k tomu, že výsledky z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění budou vykazovány v řádném vyúčtování, není jejich vypořádání svázáno s povinností podat dodatečné vyúčtování. § 38i nový odst. 6 Pokud plátce oznamuje správci daně nedoplatek na dani a předkládá správci daně doklady k vybrání nedoplatku, současně je povinen o tomto kroku informovat poplatníka. Upřesnění postupu plátce daně v případě zaviněni dlužné částky poplatníkem.

44 Povinné údaje na mzdovém listu § 38 j odst. 2 písm. b) Dříve požadovaný pas u nerezidentů je nahrazen obecnějším pojmem „datum narození, číslem a typem dokladu prozrazujícího jeho totožnost a kód státu, který tento doklad vydal, dále identifikaci pro daňové účely ve státu daňové rezidence a kód státu, jehož je daňovým rezidentem“. V rámci EU již není podmínkou vstupu na území JČS cestovní pas. § 38j odst. 2 …mezi povinné údaje na ML jsou doplněny údaje o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění.. Důvodem je 30tiletá archivační lhůta mzdového listu oproti 10tileté archivační lhůtě u daňových dokladů.

45 Uplatnění daňových úlev § 38 k odst. 4 písm. c) – nové znění Prohlášení poplatníka o tom: c) Jaký je počet dětí vyživovaných v rámci jeho společně hospodařící domácnosti a dále: 1.Jaké skutečnosti jsou u něho dány pro přiznání daňového zvýhodnění na vyživované dítě, 2.Zda uplatňuje daňové zvýhodnění na toto dítě jako na první, druhé nebo třetí a další, 3.Zda v rámci téže domácnosti uplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované děti i jiná osoba, 4.Kdy a jak se změnily rozhodné skutečnosti pro přiznání daňového zvýhodnění a 5.Jedná-li se o zletilé studující dítě, že nepobírá invalidní důchod 3. stupně. Pro účely diferencovaného uplatnění dětí.

46 Uplatnění daňových úlev § 38 l odst. 3 písm. c) – nové znění Jsou-li poplatníci vyživující děti v jedné společně hospodařící domácnosti zaměstnaní, předloží potvrzení od zaměstnavatele druhého z manželů, ve kterém plátce daně uvede, na které děti druhý z poplatníků uplatňuje daňové zvýhodnění a v jaké výši. Doplněno pro účely prokázání diferencovaného uplatnění dětí.

47 Změna daňového řádu - §72 Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, je povinen podle ustanovení § 72 daňového řádu od 1. 1. 2015 učinit následující podání pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 nebo 3 : Přihlášku k registraci. Oznámení o změně registračních údajů. Řádné daňové tvrzení nebo Dodatečné daňové tvrzení jen na tiskopise vydaném MF ČR nebo na tiskovém výstupu s údaji, obsahem i uspořádáním údajů shodným s oficiálním tiskopisem.

48 Náš společný cíl 2015 Milan Lošťák Přeji hodně štěstí a zdraví!


Stáhnout ppt "DPZČ - ZMĚNY 2 0 1 4 / 2 0 1 5. Přehled změn 2014/2015 Změny platné pro rok 2014 a od roku 2015 Zákon č. 247/2014 Sb.,o poskytování služby péče o dítě."

Podobné prezentace


Reklamy Google