Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DPZČ Přehled změn 2014/2015 Změny platné pro rok 2014 a od roku 2015

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DPZČ Přehled změn 2014/2015 Změny platné pro rok 2014 a od roku 2015"— Transkript prezentace:

1 DPZČ Přehled změn 2014/2015 Změny platné pro rok 2014 a od roku 2015
Zákon č. 247/2014 Sb.,o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, ze dne (sněmovní tisk 82, schválen ). Zákon č. 267/2014 Sb., velká novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon“) (sněmovní tisk 252, podepsán prezidentem , vyhlášen ve Sbírce zákonů ). ML 12/2014 1

2 Starobní důchodci § 35ba odst. 1 písm. a) Ústavní soudu v případě žalob ve věci diskriminovaných starobních důchodců v režimu § 35ba odst. 1 zákona v nemožnosti uplatnit základní slevu na poplatníka v roční výši Kč zasáhl ve prospěch těchto důchodců a to pro období roku 2014 a poté i 2013. Pro rok 2015 je dále tento problém vyřešen přímo ve znění zákona, kdy slova „…daň se nesnižuje u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu“ SE ZRUŠUJÍ. Jde o zákonodárci přijatý návrh vyplývající z politické koaliční smlouvy, ovlivněné tehdy již předpokládaným definitivním rozhodnutím ústavního soudu, aby starobní důchodci měli při uplatňování daňových slev stejné postavení jako všichni ostatní poplatníci. 2

3 Nová sleva na dani v § 35bb Tzv. zákon o „Dětské skupině“ zavádí novou formu péče o předškolní děti a výrazně novelizuje i ZDP. Jde o sněmovní tisk 82, který byl po tahanicích schválen s tím, že bude na počátku roku zřejmě novelizován.. Jednak: Umožňuje náklady nebo příspěvek na provoz předškolního zařízení typu „dětské skupiny“ považovat za daňové náklady, což by ale na straně zaměstnance znamenalo, že jde o jeho nepeněžní a neosvobozený příjem se všemi důsledky (daň, SP, ZP). Proto budou zaměstnavatelů zřejmě využívat „opačného“ režimu, a to toho, že tyto náklady budou na jejich straně daňově neuznatelné a zaměstnanec bude moci využít osvobození těchto benefitů podle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP. Zavádí pro rodiče možnost uplatnit už za rok 2014 novou slevu na dani „za umístění dítěte“ podle § 35bb ZDP, jestliže za tuto službu poskytují úplatu. 3

4 Nová sleva na dani v § 35bb c) Slevu lze uplatnit za uplynulý rok do výše rovnající se hodnotě minimální mzdy, tj. za rok 2014 do výše 8500 Kč za každé vyživované dítě na základě potvrzení předškolního zařízení. UKÁZKA Z HISTORIE SNĚMOVNÍHO TISKU 82, ANEB O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE 4

5 Nová sleva na dani v § 35bb Autorem návrhu zákona je vláda, která ho rozeslala poslancům jako tisk 82 dne Organizační výbor projednání návrhu doporučil , určil zpravodaje a nařídil k projednání výborům. 1. čtení proběhlo na 7. schůzi, návrh byl přikázán výborům k projednání. Ve 2. čtení návrh zákona prošel obecnou i podrobnou rozpravou 3. čtení proběhlo a návrh zákona byl schválen a doručen do Senátu Senát návrh zákona vrátil sněmovně Zákon byl doručen prezidentovi k podpisu Prezident zákon nepodepsal a vrátil zpět sněmovně. Sněmovna na listopadové schůzi rozhodne, zda přehlasuje VETO a zákon schválí nebo přijme jiný - nový… Mezitím do této normy už zasahuje velká novela ZDP …. Nakonec schváleno PS 5

6 Nová sleva na dani v § 35bb „SLEVA ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE“
Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka ve zdaňovacím období v předškolním zařízení včetně mateřské školky, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24. Slevu lze uplatnit pouze na dítě ve společně hospodařící domácnosti. Slevu nelze uplatnit na vnuka nebo vnuka druhého z manželů§, pokud se nejedná o vnuka v péči nahrazující péči rodičů. Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu do výše minimální mzdy platné k 1.1 příslušného roku. Vyživuje-li dítě v jedné domácnosti více poplatníků, může za zdaňovací období slevu uplatnit jen jeden z nich. Jde jen o výdaje na umístění dítěte (školné či „školkovné“), nikoliv stravné nebo příspěvky do fondu. 6

7 Zdaňování mezd 2015 Poslanecká sněmovna schválila dne tzv. „Velkou novelu ZDP platnou od “ pod sbírkovým číslem 267/2014 Sb. (sněmovní tisk 252). Novela má i některé retroaktivní účinky platné již pro rok 2014. Celkem má novela přes 290 bodů, některé paragrafy jsou zcela nové. 7

8 Schvalovací proces Velké novely ZDP (ST 252)
Vláda předložila sněmovně návrh zákona Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 1. čtení proběhlo na 12. schůzi. 2. čtení: návrh prošel obecnou rozpravou , návrh prošel podrobnou rozpravou , pozměňovací návrhy rozeslány (ST 252/2). 3. čtení proběhlo – návrh zákona schválen. Sněmovna postoupila návrh Senátu. Výbory projednaly a schválily návrh dne a Senát projednal a schválil návrh Prezident zákon podepsal Zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů. 8

9 Retroaktivní účinky velké novely ZDP
Retroaktivní účinky „velké novely“ pro rok 2014: U poplatníka jen s příjmy ze ZČ zrušení povinnosti podávat DaP z důvodu, že alespoň jednom měsíci u něho byla uplatněna tzv. solidární daň. V dosavadním znění ZDP byla tato povinnost uložena ustanovením § 38g odst. 4. 9

10 Zrušení konceptu JIM Velká novela ZDP
ruší koncept „jednoho inkasního místa“ (JIM) uzákoněný Z 458/2011 Sb. (tzn. neuplatní se odvod z úhrnu mezd, neuplatní se správa veřejnoprávního pojistného finančními úřady podle DŘ, apod.). Neruší sice zákon o zřízení jednoho inkasního místa jako takový, takže některá jeho ustanovení nabydou účinnosti k (např. povinnost podávat veškerá DaP elektronickou formou všemi subjekty se zpřístupněnou datovou schránkou, dojde k dalšímu částečnému sblížení základu daně ze závislé činnosti s oběma pojistnými, apod.). Neruší koncept superhrubé mzdy, ani solidární zvýšení daně - tyto změny by měly být provedeny dalšími legislativními úpravami s platností od (mj. se zavedením registračních pokladen apod.). 10

11 Doplnění výčtu poplatníků o jednatele
§ 6 odst. 1 písm. b) bod 2. se upravuje následovně: …“společníka s.r.o. a jednatele, a to i když nejsou při výkonu práce povinni dbát příkazů plátce (důvodem je právní jistota vymezení poplatníků s příjmy ze ZČ). V téže souvislosti se zrušuje § 6 odst. 1 písm. c) bod 2 (příjmy ze ZČ jsou plnění v podobě příjmů za práci „orgánu právnické osoby“) – od odpadá nutnost rozlišovat mezi osobou, která je orgánem právnické osoby a osobou, která je členem orgánu právnické osoby (NOZ § 151, 152 a násl.). 11

12 Aktuální znění § 6 odst. 1 Příjmy ze ZČ jsou a) Plnění v podobě
Příjmu ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a obdobného poměru s povinností dbát příkazů plátce. Funkčního požitku. b) Příjmy za práci Člena družstva. Společníka s.r.o. a jednatele i bez povinnosti dbát příkazů plátce. Komanditisty k.s. c) Odměny Člena orgánu právnické osoby. Likvidátora (dříve bod 3. – vypadl „orgán právnické osoby“. 12

13 Zpřesnění pojmu „jednotka“
§ 6 odst. 3 Za slova „nebytový prostor“ se vkládají slova „jiný než garáž, sklep nebo komoru“. (2013) Byt (2014) Jednotka, která nezahrnuje nebytový prostor (2015) Jednotka, která nezahrnuje nebytový prostor, jiný než garáž, sklep nebo komoru Osvobození se tedy rozšiřuje i na jednotku, která vedle bytu zahrnuje i nebytový prostor, který je garáží, sklepem nebo komorou, pokud jsou vymezeny jako samostatné nebytové prostory v rámci jednotky, která nezahrnuje jiné nebytové prostory či byt. 13

14 § 6 odst. 3 písm. c) – obvyklá cena
Vypuštění „Jízdenek“ z klasifikace příjmů § 6 odst. 3 písm. c) – obvyklá cena Písmeno c) se zrušuje pro nadbytečnost - jde o bezplatné nebo zlevněné jízdenky pro zaměstnance a rodinné příslušníky u zaměstnavatele provozujícího veřejnou dopravu – tyto jízdenky jsou v § 6 odst. 9 písm. e) stejně osvobozeny. 14

15 Zpřesnění § 6 odst. 4 - srážkovou daň mohou započíst i nerezidenti
Ustanovení o tom, že příjem zdaněný „bývalou“ konečnou srážkovou daní se může zahrnout do ročního základu daně, lze kromě daňových rezidentů ČR uplatnit i u daňových nerezidentů, ale jen v daňovém přiznání, za předpokladu splnění dalších podmínek. 15

16 Zpřesnění § 6 odst. 6 V textu výše uvedeného ustanovení je pojem „používaných“ (v případě více motorových vozidel) nahrazen přesnějším výrazem „poskytnutých“). Za příjem zaměstnance se považuje 1 % ze vstupní ceny (nebo 1 % úhrnu vstupních cen všech vozidel) v případě poskytnutí takového vozidla (vozidel), i když ani nemuselo dojít k použití vozidla (vozidel). 16

17 Zpřesnění § 6 odst. 9 písm. p) bod 3
Vzhledem k probíhajícím jednáním mezi ČR a Lichtenštejnským knížectvím o smlouvě o zamezení dvojímu zdanění bylo výše uvedené ustanovení upraveno tak, že slova „Norska nebo Islandu“ byla nahrazena souslovím “nebo státu tvořícím Evropský hospodářský prostor“, které bez jmenovité specifikace univerzálně označuje všechny státy, které nejsou členy EU, ale zahrnují se do Evropského hospodářského prostoru. Tato změna se týká i ostatních částí zákona, která řeší stejnou problematiku (§ 6 odst. 16, § 10 odst. 3 písm. b), § 15 odst. 1, apod.). 17

18 Zamezení využívání (zneužívání) soukromého životního pojištění
V § 6 odst. 9 písm. p) bod 3. se doplňuje: Je-li součástí pojistného na soukromé životní pojištění, na které poskytuje zaměstnavatel příspěvek, také částka určená k investování s investičním rizikem pojistníka, týká se osvobození od daně pouze té části příspěvku na pojistné, která je určena ke krytí pojistného rizika ve výši ujednané pojistné částky. 18

19 Zamezení zneužívání soukromého životního pojištění
Investiční životní pojištění se sice liší od klasického kapitálového pojištění, ale za dosavadního právního stavu splňovalo do podmínku daňové uznatelnosti na straně zaměstnavatele i zaměstnance. Ke krytí pojistného rizika pojišťovna ale používala pouze minimální část placeného pojistného a fungovala tak jako investiční společnost. V poměru, v jakém se podílí Pojistné a investiční riziko v celkové částce pojistného, se posuzuje daňový režim jak v části příspěvku place- ného zaměstnancem, tak v části příspěvku na pojistné placené zaměstnavatelem. 19

20 Limit pro osvobození bezúročné zápůjčky zaměstnanci
§ 6 odst. 9 nové písmeno „v)“: Je osvobozen příjem od téhož zaměstnavatele plynoucí zaměstnanci v podobě majetkového prospěchu při bezúročné zápůjčce až do úhrnné výše jistin Kč z těchto zápůjček. Majetkový prospěch ve výši obvyklého úroku podléhající zdanění jako příjem ze závislé činnosti zaměstnance se vypočte jen z částky přesahující stanovený limit Kč. 20

21 Legislativně technické upřesnění pojmů
§ 6 odst. 12 V ustanovení o způsobu konstrukce základu daně (superhrubé mzdy) je pojem „pojistné na všeobecné zdravotní pojištění“ nahrazen v rámci právního řádu přesnějším pojmem „pojistné na veřejné zdravotní pojištění“. Věcná stránka věci zůstává nezměněna … 21

22 Nezdanitelná část základu daně - dary
§ 15 odst. 1 Slova „financování vědy a vzdělávání, výzkumných a vývojových účelů, kultury“ se nahrazují slovy „vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu. Slova „bezpříspěvkového plátce“ „nebo jejích složek dárce, kterému nebyla poskytnuta finanční úhrada výdajů spojených s odběrem krve nebo jejích složek podle zákona upravujícího specifické zdravotní služby, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem. 22

23 Nezdanitelná část základu daně
§ 15 odst. 1 bezúplatná plnění …doplňuje se věta: Poskytnou-li bezúplatné plnění manželé ze společného jmění manželů, může odpočet uplatnit jeden z nich nebo oba poměrnou částí. Bylo doplněno pro právní jistotu poplatníků. Bude-li se např. jednat o dar ze SJM ve výši Kč, může buď celý odpočet uplatnit jeden z manželů, nebo jeden například Kč a druhý Kč, nebo jakkoliv jinak, podle jejich společného rozhodnutí. 23

24 Nezdanitelná část základu daně – odpočty penzijních produktů
§ 15 odst. 5 …na konci textu písm. c) se doplňuje věta: V případě převodu prostředků účastníka z transformovaného fondu do účastnických fondů lze odečíst částku, která se rovná součtu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem na část zdaňovacího období a příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho doplňkové penzijní spoření na navazující část zdaňovacího období sníženou o Kč. … v závěru odstavce 5 se slova „v příslušných letech“ nahrazují slovy „v uplynulých deseti letech“. (Zruší-li tedy poplatník smlouvu v roce 2016, bude dodaňovat příspěvky uplatněné v letech 2006 až 2015 – v přechodných ustanoveních je uvedeno, že příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem uplatněné před 1. lednem 2006 dodanění nepodléhají. 24

25 Nezdanitelná část základu daně – odpočty životního pojištění
§ 15 odst. 6 …se slova „v příslušných letech“ nahrazují slovy „v uplynulých 10 letech“…slovo „odbytné“ se nahrazuje slovem „odkupné“ a slova „na novou smlouvu“ nahrazují slovy „na jinou smlouvu“, tedy bez sankčního dopadu. Dále se doplňuje věta: „Od základu daně lze odečíst tu část poplatníkem zaplaceného pojistného na soukromé životní pojištění, která je určena k investování s investičním rizikem pojistníka“. 25

26 Nezdanitelná část základu daně – nový odstavec k solidární dani
§ 16a (solidární daň) se doplňuje o nový odst. 3: Vykáže-li poplatník u příjmů ze samostatné výdělečné činnosti daňovou ztrátu, lze o ni pro účely odst. 2 písm. a) snížit příjmy zahrnované do dílčího základu daně podle § 6. Příklad: V případě, že příjmy ze ZČ budou u poplatníka činit 2 mil. Kč, kdežto u § 7 vykáže daňovou ztrátu 1,5 mil. Kč, daňovou ztrátu si nově započte, tj. výsledná částka činí 0,5 mil. Kč, na kterou by se solidární zvýšení daně nevztahovalo. Tím by byl reflektován původní záměr, že solidární zvýšení daně se uplatní jen u poplatníků, jejichž příjmy v souhrnu přesahují zákonem stanovený limit. 26

27 Slevy na dani § 35ba a § 35bb § 35 ba odst. 1 písm. a)
Na základě koaliční smlouvy je zrušeno diskriminační daňové postižení starobních důchodců. § 35bb odst. 3 Slova „o vnuka“ se nahrazují slovy „o vlastního vnuka“ a slova „za vnuka“ se nahrazují slovy „za vlastního vnuka“. Jde o novelu ZDP zákonem č. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (sněmovní tisk 82), která reaguje na změnu vymezení vyživovaného dítěte tímto zákonem v § 35c odst. 6. 27

28 Zvýšení daňového zvýhodnění na děti
Velká novela ZDP obsahuje i „politické změny“, jako např: § 35c odst. 1 Doplnění textu u daňového zvýhodnění Kč „na jedno dítě“, Kč „na druhé dítě“ a Kč „na třetí a další dítě“. Maximální výše daňového bonusu ale zůstává nezměněna. Měsíční daňové zvýhodnění na děti na obrázku DZv = (2 x 1417) = 6685 Kč Dítě v pořadí Daňové zvýhodnění měsíční (Kč) Daňové zvýhodnění roční (Kč) 1. 1 117 13 404 2. 1 317 15 804 3. 1 417 17 004 4. a další 28

29 Stanovení daňového zvýhodnění na děti
Příklad 2015: Poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění na 3 děti - na: Zletilého syna studujícího na VŠ, který dovršil věku 26 let. 2 nezletilé děti (syn a dcera). Daňové zvýhodnění na děti v tomto případě za rok 2015 činí u poplatníka v úhrnu částku Kč. Děti 01-09/2015 Zvýhodnění 10-12/2015 CELKEM Zletilý syn 9 x 1117 10053 Nezletilý syn 9 x 1317 11853 3 x 1117 3351 15204 Nezletilá dcera 9 x 1417 12753 3 x 1317 3951 16704 ÚHRN x 34659 7302 41961 29

30 Stanovení daňového zvýhodnění na děti
§ 35c odst. 1 doplnění věty: Je-li v jedné společně hospodařící domácnosti vyživováno více dětí, posuzují se pro účely tohoto ustanovení dohromady. Smyslem této úpravy je uplatňování nezkráceného zvýšeného daňového zvýhodnění na více dětí, i když si je rodiče „rozdělí“ u svých zaměstnavatelů nebo ve svých daňových přiznáních. Bude záležet na rozhodnutí rodičů, v jaké výši a na kolik dětí si nárok u svých zaměstnavatelů uplatní. Logicky musí mezi rodiči existovat shoda nejen v tom, kdo si na které dítě daňové zvýhodnění uplatní, ale i v tom, v jaké výši a na které dítě. 30

31 Vymezení vyživovaných dětí
§ 35c odst. 6 doplnění věty: Za vyživ. dítě se považuje…dítě v péči nahrazující péči rodičů, „dítě, které přestalo být u poplatníka z důvodu nabytí svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči“.. Smyslem této úpravy je možnost uplatnit daňové zvýhodnění na dítě, které po zániku pěstounské péče i nadále žije s bývalým pěstounem ve společně hospodařící domácnosti (provázání NOZ, ZDP a zákonem č. 359/14999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, podle kterého tomuto dítěti zůstává i po dosažení zletilosti nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte). Slova vnuk a dítě nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho (její) rodiče nemají“ se nahrazují slovy „dítě druhého z manželů, vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné …“ Jde o režim platný do konce roku 2013, tj. lze uplatnit dítě druhého z manželů a postačí, aby s nevlastním rodičem žilo ve společně hospodařící domácnosti. Jde o možnost uplatnit daňový bonus u prarodičů, pokud rodič nesplnil podmínku pro vyplacení bonusu u svých příjmů, tj. dosažení hranice 6 x minimální mzda). 31

32 Roční zúčtování – vrácení přeplatku
§ 35d odst. 8 : Slova „do 31. března“ se nahrazují slovy „při zúčtování mzdy za březen“. Jde o ustanovení navazující na prodloužení lhůty pro roční zúčtování do 31. března. § 38 ch) odst. 4 a odst. 5 Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění provede plátce nejpozději do 31. března po uplynutí zdaňovacího období. Přeplatek plátce poplatníkovi vrátí nejpozději při zúčtování mzdy za březen. Účelem je stanovit reálný termín pro zvládnutí této povinnosti plátcem daně, které je zejména u velkých plátců administrativně velmi náročné. 32

33 Solidární zvýšení daně – povinnost DaP
§ 38 g) odst. 4 Daňové přiznání je povinen podat poplatník u něhož se daň zvyšuje o solidární zvýšení daně. Znamená to, že pokud má v průběhu roku poplatník některou (některé) ze záloh zvýšenou o tzv. solidární přirážku, ale roční příjmy „podkračují“ limit pro zvýšení daně podle § 16a, není povinen podávat daňové přiznání a může požádat o roční zúčtování. Sníží to administrativní zátěž poplatníků. § 38g) odst. 5 Daňové přiznání je povinen podat také poplatník, jehož plátce daně dlužnou částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku na daňovém bonusu vzniklou zaviněním poplatníka oznámil správci daně a předal doklady potřebné k vybrání vzniklého rozdílu podle § 38i odst. 5 písm. b). Jde o nový postup při opravě chyb při zavinění poplatníka, kterého může správce daně vyzvat k podání daňového přiznání bez pokuty za opožděné podání, nebude-li překročena lhůta stanovená správcem daně ve výzvě. 33

34 § 38i opravy na zálohové dani
§ 38 i odst. 2 Pokud měla být poplatníkovi sražena daň vyšší, nebo vyplacen nižší bonus, plátce vrátí rozdíl do 2 let od konce lhůty pro podání Vyúčtování za zdaňovací období, v němž rozdíl vznikl. Jinak má poplatník, kterému nebylo provedeno roční zúčtování možnost uplatnit nárok na vzniklý rozdíl v daňovém přiznání. Aby lhůta byla v souladu se lhůtou, ve které si může poplatník přeplatek vypořádat prostřednictvím daňového přiznání, byl zkrácen původní termín ze 3 na 2 roky. § 38i odst. 4 Dlužnou částku na dani nebo neoprávněný daňový bonus zaviněné plátcem, může plátce srazit, pokud neuplynuly 2 roky od lhůty pro podání vyúčtování za zdaňovací období, v němž rozdíl vznikl. Počátek lhůty se váže na uplynutí lhůty pro podání vyúčtování, nikoliv na skutečnost, zda vyúčtování bylo nebo nebylo podáno. 34

35 § 38i opravy na dani § 38 i odst. 5 písm. a) a b) § 38i nový odst. 6
Ruší se povinnost plátce daně podat dodatečné vyúčtování při poplatníkem zaviněném dluhu na dani nebo na neoprávněně vyplaceném bonusu. Vzhledem k tomu, že výsledky z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění budou vykazovány v řádném vyúčtování, není jejich vypořádání svázáno s povinností podat dodatečné vyúčtování. § 38i nový odst. 6 Pokud plátce oznamuje správci daně nedoplatek na dani a předkládá správci daně doklady k vybrání nedoplatku, současně je povinen o tomto kroku informovat poplatníka. Upřesnění postupu plátce daně v případě zaviněni dlužné částky poplatníkem. 35

36 Povinné údaje na mzdovém listu
§ 38 j odst. 2 písm. b) Dříve požadovaný pas u nerezidentů je nahrazen obecnějším pojmem „datum narození, číslem a typem dokladu prozrazujícího jeho totožnost a kód státu, který tento doklad vydal, dále identifikaci pro daňové účely ve státu daňové rezidence a kód státu, jehož je daňovým rezidentem“. V rámci EU již není podmínkou vstupu na území JČS cestovní pas. § 38j odst. 2 …mezi povinné údaje na ML jsou doplněny údaje o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění.. Důvodem je 30tiletá archivační lhůta mzdového listu oproti 10tileté archivační lhůtě u daňových dokladů. 36

37 Uplatnění daňových úlev
§ 38 k odst. 4 písm. c) – nové znění Prohlášení poplatníka o tom: c) Jaký je počet dětí vyživovaných v rámci jeho společně hospodařící domácnosti a dále: Jaké skutečnosti jsou u něho dány pro přiznání daňového zvýhodnění na vyživované dítě, Zda uplatňuje daňové zvýhodnění na toto dítě jako na první, druhé nebo třetí a další, Zda v rámci téže domácnosti uplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované děti i jiná osoba, Kdy a jak se změnily rozhodné skutečnosti pro přiznání daňového zvýhodnění a Jedná-li se o zletilé studující dítě, že nepobírá invalidní důchod 3. stupně. Pro účely diferencovaného uplatnění dětí. 37

38 Uplatnění daňových úlev
§ 38 l odst. 3 písm. c) – nové znění Jsou-li poplatníci vyživující děti v jedné společně hospodařící domácnosti zaměstnaní, předloží potvrzení od zaměstnavatele druhého z manželů, ve kterém plátce daně uvede, na které děti druhý z poplatníků uplatňuje daňové zvýhodnění a v jaké výši. Doplněno pro účely prokázání diferencovaného uplatnění dětí. 38

39 Náš společný cíl 2015 Milan Lošťák Přeji hodně štěstí a zdraví!
39


Stáhnout ppt "DPZČ Přehled změn 2014/2015 Změny platné pro rok 2014 a od roku 2015"

Podobné prezentace


Reklamy Google