Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana hospodářských zvířat - úvod do legislativy Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana hospodářských zvířat - úvod do legislativy Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky."— Transkript prezentace:

1 Ochrana hospodářských zvířat - úvod do legislativy Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 § 3 písm. d) zákona na ochranu zvířat proti týrání Hospodářské zvíře - zvíře chované pro produkci živočišných produktů, vlny, kůže nebo kožešin, popřípadě pro další hospodářské nebo podnikatelské účely, zejména skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříženci, drůbež, králíci, kožešinová zvířata, zvěř a jiná zvířata ve farmovém chovu a ryby, včetně zvířat produkovaných jako výsledek genetických modifikací nebo nových genetických kombinací.

3 Ochrana hospodářských zvířat zákon na ochranu zvířat proti týrání + § 9 – 12c (+ § 12d, § 12e účinné od 30.6.2010)

4 Při chovu hospodářských zvířat je zakázáno (§ 9): -chovat zvíře v izolaci, působí-li mu to utrpení, pokud to nevyžadují zvláštní předpisy (zákon o vet. péči) -chovat zvířata v nevhodných (tak velkých nebo tak uspořádaných) skupinách anebo v takových prostorách, -chovat zvířata trvale ve tmě nebo je ponechat bez náležité doby odpočinku od umělého osvětlení, -používat takové způsoby nebo postupy plemenitby, které způsobují nebo mohou způsobit zvířeti utrpení nebo zranění, -chovat zvíře k hosp. účelům, u něhož lze na základě jeho fenotypu nebo genotypu očekávat, že bude chováno v dalších generacích se škodlivými účinky na jeho zdraví a živ. pohodu, -používat hospodářská zvířata k dosažení jiných cílů, včetně nátlakových akcí, nejedná-li se o veřejné vystoupení prováděné podle řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení schváleného podle § 20 odst. 1 písm. l) ministerstvem nebo použití zvířete k plnění úkolů stanovených ozbrojeným silám, bezpečnostním sborům nebo obecní policii zvláštními právními předpisy.

5 § 10 Dojde-li k utrpení nebo jinému poškozování zvířat prokazatelně v důsledku nevhodné technologie, je chovatel povinen tuto technologii upravit nebo změnit; jde-li o technologické zařízení a stavby, stanoví lhůty a způsob jejich úpravy nebo změny ministerstvo prováděcím právním předpisem.

6 § 10a Hospodářská zvířata dovážená do ČR ze zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie (třetí země), musí být doprovázena osvědčením vystaveným úředním nebo státem pověřeným veterinárním lékařem země původu, v němž se osvědčuje, že se zvířaty bylo zacházeno způsobem přinejmenším rovnocenným způsobu používanému v ČR a v zemích EU.

7 § 11 – 12c -min. 1x denně prohlídku hosp. zvířat a technologických zařízení v intenzivních chovech -zabránění úniku hosp. zv. -mít pohotově k dispozici nástroje a pomůcky -odpovídající životní podmínky -odb. způs. personál -krmení a napájení -veterinární ošetření -vhodné ustájení a vázání -umělé větrací systémy s automat. signalizací selhání -minimální standardy Chovatel musí zajistit

8 § 12d, § 12e (od 30.6.2010) implementace směrnice Rady 2007/43/ES o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso Při chovu brojlerů Gallus gallus musí chovatel -dodržovat požadavky na hospodářství a požadavky na chov brojlerů -předávat pověřené osobě hlášení -vést a uchovávat záznamy o chovu brojlerů -poskytovat údaje a vzorky dle prováděcího právního předpisu. Maximální hustota osazení: 33 kg/m 2 – 39 kg/m 2 – 42 kg/m 2 Osvědčení o odborné způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso (vydává Mze) Poučení osob pečujících o kuřata (zajistí chovatel)

9 Vyhláška č. 208 / 2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat Minimální standardy pro ochranu skotu prasat ovcí a koz koní drůbeže běžců ve farmovém chovu kožešinových zvířat ve farmovém chovu jelenovitých ve farmovém chovu

10 Ochrana hospodářských zvířat při porážení § 5, 5a - 5g zákona na ochranu zvířat proti týrání  Přeprava zvířat na jatky  Vykládka a přehánění zvířat na jatkách  Ustájení zvířat, která nejsou poražena do 12 hodin  Fixace zvířat před omráčením  Omračování  Vykrvování  Jatečné zpracování  Porážku jatečných zvířat na jatkách musí provádět osoba odborně způsobilá.  Podrobnosti stanoví ministerstvo vyhláškou.

11 Vyhláška č. 382 / 2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování Odborně způsobilé osoby k porážení hospodářských zvířat na jatkách Požadavky na vykládku a přehánění zvířat na jatkách Péče o zvířata před porážkou Péče o ryby před usmrcením Postupy omračování zvířat Vykrvování jatečných zvířat Postupy při usmrcování zvířat PŘÍLOHY č. 1: Podmínky přechovávání živých ryb v kádích a příručních nádržích č. 2: Nákresy a popis stanovených míst na hlavě zvířete pro vedení omračovacího úderu a umístění mechanického omračovacího nástroje

12 Ochrana hospodářských zvířat při přepravě Přímo použitelné právní předpisy EU: Nařízení Rady (ES) č. 1255/97 o kritériích Společenství pro místa zastávek a o změně plánu cesty uvedeného v příloze směrnice 91/628/EHS Nařízení Rady (ES) č. 1040/2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/97, pokud jde o použití míst zastávek Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97 Prezentace Evropské komise http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/transp ort/animal_transport_cs.ppt http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/transp ort/animal_transport_cs.ppt

13 Ochrana hospodářských zvířat při přepravě Právní předpisy ČR Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (§ 8a - 8g) Vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě V českém právním řádu (tj. zejména zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě) jsou obsažena pouze ta ustanovení, která jsou nezbytná pro zajištění aplikace tohoto nařízení v ČR (§ 8a - § 8b zákona, § 2 - § 3 vyhlášky), a ustanovení, která se týkají přepravy zvířat, která není upravena nařízením, tj. přepravy, která se neuskutečňuje v souvislosti s hospodářskou činností, a na přepravu hospodářských zvířat do vzdálenosti nejvýše 50 km nebo v rámci hospodářství (§ 8c - § 8g zákona, § 4 vyhlášky).

14 Zákon na ochranu zvířat proti týrání § 8a – 8g Maximální doba trvání přepravy a technické požadavky kladené na dopravní prostředky Odborná způsobilost na úseku ochrany zvířat při přepravě -zaměstnanci dopravce nebo provozovatele sběrného střediska, kteří provádějí manipulaci se zvířaty (potvrzení od dopravce n. provozovatele) -řidiči nebo průvodci silničních vozidel (osvědčení od MZe) Obecné podmínky pro přepravu zvířat Způsobilost zvířat k přepravě Dopravní prostředky Postupy při přepravě Ustanovení se vztahují na přepravu, která se neuskutečňuje v souvislosti s hospodářskou činností, a na přepravu hospodářských zvířat do vzdálenosti nejvýše 50 km nebo v rámci hospodářství.

15 Vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě Tato vyhláška v souladu s přímo použitelným předpisem EU stanoví Školení a způsob potvrzení o absolvování školení zaměstnanců dopravce nebo provozovatele sběrného nebo shromažďovacího střediska Obsah a rozsah odborného kurzu pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel Velikost prostor pro přepravu zvířat


Stáhnout ppt "Ochrana hospodářských zvířat - úvod do legislativy Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google