Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana hospodářských zvířat - úvod do legislativy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana hospodářských zvířat - úvod do legislativy"— Transkript prezentace:

1 Ochrana hospodářských zvířat - úvod do legislativy
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1

2 § 3 písm. d) zákona na ochranu zvířat proti týrání Hospodářské zvíře
- zvíře chované pro produkci živočišných produktů, vlny, kůže nebo kožešin, popřípadě pro další hospodářské nebo podnikatelské účely, zejména skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříženci, drůbež, králíci, kožešinová zvířata, zvěř a jiná zvířata ve farmovém chovu a ryby, včetně zvířat produkovaných jako výsledek genetických modifikací nebo nových genetických kombinací.

3 Ochrana hospodářských zvířat zákon na ochranu zvířat proti týrání
(+ § 12d, § 12e účinné od )

4 Při chovu hospodářských zvířat je zakázáno (§ 9):
chovat zvíře v izolaci, působí-li mu to utrpení, pokud to nevyžadují zvláštní předpisy (zákon o vet. péči) chovat zvířata v nevhodných (tak velkých nebo tak uspořádaných) skupinách anebo v takových prostorách, chovat zvířata trvale ve tmě nebo je ponechat bez náležité doby odpočinku od umělého osvětlení, používat takové způsoby nebo postupy plemenitby, které způsobují nebo mohou způsobit zvířeti utrpení nebo zranění, chovat zvíře k hosp. účelům, u něhož lze na základě jeho fenotypu nebo genotypu očekávat, že bude chováno v dalších generacích se škodlivými účinky na jeho zdraví a živ. pohodu, používat hospodářská zvířata k dosažení jiných cílů, včetně nátlakových akcí, nejedná-li se o veřejné vystoupení prováděné podle řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení schváleného podle § 20 odst. 1 písm. l) ministerstvem nebo použití zvířete k plnění úkolů stanovených ozbrojeným silám, bezpečnostním sborům nebo obecní policii zvláštními právními předpisy. (1) Při chovu hospodářských zvířat je zakázáno a) chovat zvíře v izolaci, působí-li mu to utrpení, pokud to nevyžadují zvláštní předpisy,3) b) chovat zvířata v tak velkých nebo v tak uspořádaných skupinách anebo v takových prostorách, 1. ve kterých jim míra nebo četnost vzájemných útoků působí utrpení, 2. které neumožňují přirozený odpočinek či řádnou péči, 3. ve kterých nemohou uspokojit své potřeby v příjmu potravy a vody anebo jiné potřeby nezbytné pro jejich život a zdraví, c) chovat zvířata trvale ve tmě nebo je ponechat bez náležité doby odpočinku od umělého osvětlení, d) používat takové způsoby nebo postupy plemenitby, které způsobují nebo mohou způsobit zvířeti utrpení nebo zranění, e) chovat zvíře k hospodářským účelům, u něhož lze na základě jeho fenotypu nebo genotypu očekávat, že bude chováno v dalších generacích se škodlivými účinky na jeho zdraví a životní pohodu. (2) Je zakázáno hospodářská zvířata používat k dosažení jiných cílů, včetně nátlakových akcí, nejedná-li se o svody zvířat, veřejná vystoupení nebo použití koní nebo psů příslušným orgánem Policie České republiky nebo městské policie, při nichž nedochází k utrpení zvířat.

5 § 10 Dojde-li k utrpení nebo jinému poškozování zvířat prokazatelně v důsledku nevhodné technologie, je chovatel povinen tuto technologii upravit nebo změnit; jde-li o technologické zařízení a stavby, stanoví lhůty a způsob jejich úpravy nebo změny ministerstvo prováděcím právním předpisem. (3) Pro zajištění pohody a zdraví hospodářských zvířat v intenzivních chovech, pokud větrání závisí na umělém větracím systému, musí být tento systém vybaven poplašným systémem, který bude varovat při selhání nebo musí být k dispozici náležitý pomocný systém, který zaručí obnovení větrání. Všechna automatická a mechanická zařízení, která mají podstatný význam pro zdraví a pohodu zvířat, musí být kontrolována alespoň jednou denně. Jsou-li shledány závady, musí být okamžitě odstraněny, nebo není-li to možné, musí být podniknuty náležité kroky k zajištění zdraví a příznivého stavu zvířat.

6 § 10a Hospodářská zvířata dovážená do ČR ze zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie (třetí země), musí být doprovázena osvědčením vystaveným úředním nebo státem pověřeným veterinárním lékařem země původu, v němž se osvědčuje, že se zvířaty bylo zacházeno způsobem přinejmenším rovnocenným způsobu používanému v ČR a v zemích EU.

7 Chovatel musí zajistit
min. 1x denně prohlídku hosp. zvířat a technologických zařízení v intenzivních chovech zabránění úniku hosp. zv. mít pohotově k dispozici nástroje a pomůcky odpovídající životní podmínky odb. způs. personál krmení a napájení veterinární ošetření vhodné ustájení a vázání umělé větrací systémy s automat. signalizací selhání minimální standardy intenzívním chov = chov, ve kterém jsou hospodářská zvířata chována za podmínek, v počtech, hustotě a kusech, které stanoví právní předpisy, za současného a častého dohledu člověka, který dbá o jejich zdraví a životní pohodu.

8 Při chovu brojlerů Gallus gallus musí chovatel
§ 12d, § 12e (od ) implementace směrnice Rady 2007/43/ES o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso Při chovu brojlerů Gallus gallus musí chovatel dodržovat požadavky na hospodářství a požadavky na chov brojlerů předávat pověřené osobě hlášení vést a uchovávat záznamy o chovu brojlerů poskytovat údaje a vzorky dle prováděcího právního předpisu. Maximální hustota osazení: 33 kg/m2 – 39 kg/m2 – 42 kg/m2 Osvědčení o odborné způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso (vydává Mze) Poučení osob pečujících o kuřata (zajistí chovatel)

9 Vyhláška č. 208 / 2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat
Minimální standardy pro ochranu skotu prasat ovcí a koz koní drůbeže běžců ve farmovém chovu kožešinových zvířat ve farmovém chovu jelenovitých ve farmovém chovu

10  Ochrana hospodářských zvířat při porážení § 5, 5a - 5g zákona na ochranu zvířat proti týrání
Přeprava zvířat na jatky Vykládka a přehánění zvířat na jatkách Ustájení zvířat, která nejsou poražena do 12 hodin Fixace zvířat před omráčením Omračování Vykrvování Jatečné zpracování Porážku jatečných zvířat na jatkách musí provádět osoba odborně způsobilá. Podrobnosti stanoví ministerstvo vyhláškou.

11   Vyhláška č. 382 / 2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování Odborně způsobilé osoby k porážení hospodářských zvířat na jatkách Požadavky na vykládku a přehánění zvířat na jatkách Péče o zvířata před porážkou Péče o ryby před usmrcením Postupy omračování zvířat Vykrvování jatečných zvířat Postupy při usmrcování zvířat PŘÍLOHY č. 1: Podmínky přechovávání živých ryb v kádích a příručních nádržích č. 2: Nákresy a popis stanovených míst na hlavě zvířete pro vedení omračovacího úderu a umístění mechanického omračovacího nástroje

12 Ochrana hospodářských zvířat při přepravě
Přímo použitelné právní předpisy EU: Nařízení Rady (ES) č. 1255/97 o kritériích Společenství pro místa zastávek a o změně plánu cesty uvedeného v příloze směrnice 91/628/EHS Nařízení Rady (ES) č. 1040/2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/97, pokud jde o použití míst zastávek Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97 Prezentace Evropské komise

13 Ochrana hospodářských zvířat při přepravě
Právní předpisy ČR Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (§ 8a - 8g) Vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě V českém právním řádu (tj. zejména zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě) jsou obsažena pouze ta ustanovení, která jsou nezbytná pro zajištění aplikace tohoto nařízení v ČR (§ 8a - § 8b zákona, § 2 - § 3 vyhlášky), a ustanovení, která se týkají přepravy zvířat, která není upravena nařízením, tj. přepravy, která se neuskutečňuje v souvislosti s hospodářskou činností, a na přepravu hospodářských zvířat do vzdálenosti nejvýše 50 km nebo v rámci hospodářství (§ 8c - § 8g zákona, § 4 vyhlášky).

14 Zákon na ochranu zvířat proti týrání
§ 8a – 8g Maximální doba trvání přepravy a technické požadavky kladené na dopravní prostředky Odborná způsobilost na úseku ochrany zvířat při přepravě zaměstnanci dopravce nebo provozovatele sběrného střediska, kteří provádějí manipulaci se zvířaty (potvrzení od dopravce n. provozovatele) řidiči nebo průvodci silničních vozidel (osvědčení od MZe) Obecné podmínky pro přepravu zvířat Způsobilost zvířat k přepravě Dopravní prostředky Postupy při přepravě Ustanovení se vztahují na přepravu, která se neuskutečňuje v souvislosti s hospodářskou činností, a na přepravu hospodářských zvířat do vzdálenosti nejvýše 50 km nebo v rámci hospodářství.

15 Vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě
Tato vyhláška v souladu s přímo použitelným předpisem EU stanoví Školení a způsob potvrzení o absolvování školení zaměstnanců dopravce nebo provozovatele sběrného nebo shromažďovacího střediska Obsah a rozsah odborného kurzu pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel Velikost prostor pro přepravu zvířat


Stáhnout ppt "Ochrana hospodářských zvířat - úvod do legislativy"

Podobné prezentace


Reklamy Google