Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana zvířat při přepravě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana zvířat při přepravě"— Transkript prezentace:

1 Ochrana zvířat při přepravě

2 Právní předpisy EU přímo aplikovatelné v ČR
Nařízení Rady (ES) č. 1255/97 o kritériích Společenství pro místa zastávek a o změně plánu cesty uvedeného v příloze směrnice 91/628/EHS Nařízení Rady (ES) č. 1040/2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/97, pokud jde o použití míst zastávek Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97

3 Evropské právní předpisy o ochraně zvířat během přepravy
Prezentace Evropské komise www

4 Evropský spotřebitel dbá stále více o dobré životní podmínky hospodářských zvířat.
Právní předpisy o ochraně zvířat během přepravy se vyvíjejí zásluhou Evropské unie. 1977: první evropská směrnice. V prosinci roku 2004 přijala Evropská unie nové nařízení, které vstoupilo v platnost dne 5. ledna 2007.

5 Toto nařízení se vztahuje na přepravu zvířat delší než 50 km, která
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97 Toto nařízení se vztahuje na přepravu zvířat delší než 50 km, která se uskutečňuje v souvislosti s hospodářskou činností Toto nařízení se vztahuje na přepravu živých obratlovců prováděnou v rámci Společenství, včetně zvláštních kontrol, které provádějí úředníci u zásilek, které vstupují na celní území Společenství nebo je opouštějí. Toto nařízení se nevztahuje na přepravu zvířat, která se neuskutečňuje v souvislosti s hospodářskou činností, ani na přepravu zvířat přímo k veterinárnímu lékaři nebo na veterinární kliniku a zpět podle pokynů veterinárního lékaře.

6 1. Způsobilost zvířat k přepravě

7 Zvířata mohou být přepravována pouze tehdy, jsou-li pro plánovanou cestu způsobilá, a všechna zvířata musí být přepravována za podmínek, které zaručují, že nedojde k jejich zranění nebo zbytečnému utrpení. Nikdo nesmí provádět ani nařídit přepravu zvířat způsobem, který jim může přivodit zranění nebo zbytečné utrpení. Článek 3 Obecné podmínky pro přepravu zvířat Nikdo nesmí provádět ani nařídit přepravu zvířat způsobem, který jim může přivodit zranění nebo zbytečné utrpení. Kromě toho musí být splněny tyto podmínky: a) předem byla učiněna všechna nezbytná opatření, aby se minimalizovala délka trvání cesty a uspokojily potřeby zvířat během cesty; b) zvířata jsou způsobilá pro přepravu; c) dopravní prostředky jsou navrženy, konstruovány, udržovány a provozovány tak, aby se předešlo zranění a utrpení zvířat a byla zajištěna jejich bezpečnost; d) zařízení k nakládce a vykládce jsou navržena, konstruována, udržována a provozována tak, aby se předešlo zranění a utrpení zvířat a byla zajištěna jejich bezpečnost; e) personál, který zachází se zvířaty, absolvoval školení nebo je kvalifikován pro tento účel a své úkoly plní bez použití násilí nebo jiných metod, které mohou přivodit zbytečný strach, zranění nebo utrpení; f) přeprava se uskutečňuje do místa určení bez prodlení a pravidelně se kontrolují a náležitě zajišťují dobré životní podmínky zvířat; g) pro zvířata je zajištěna dostatečná plocha a výška přiměřená jejich vzrůstu a zamýšlené cestě; h) zvířata musí být napojena a nakrmena a musí jim být poskytnut odpočinek ve vhodných odstupech a v kvalitě a množství odpovídajícím druhu zvířat a jejich vzrůstu.

8 Za nezpůsobilá k přepravě jsou považována:
Zvířata vážně nemocná či zraněná.

9 bez bolesti nebo pomoci se nemůže samo pohybovat
Kdy je zvíře vážně nemocné či zraněné ? bez bolesti nebo pomoci se nemůže samo pohybovat má velké otevřené rány nebo výhřezy Příloha 1 kapitola 1 (str. 19)

10 Nezpůsobilá k přepravě jsou
Zvířata v pokročilé březosti a zvířata, která by mohla porodit během přepravy. Zvířata, která porodila v předcházejícím týdnu. Novorozená zvířata, která ještě nemají úplně zahojený pupek.

11 Pokud zvířata onemocní nebo se poraní během přepravy, musí být oddělena od ostatních a musí jim být poskytnuta první pomoc, jakmile je to možné. Musí jim být poskytnuto vhodné veterinární ošetření, a je-li to nezbytné, musí být nutně poražena nebo usmrcena tak, aby jim nebylo způsobeno zbytečné utrpení. Veterinární výdaje jsou na žádost příslušných orgánů hrazeny přepravcem.

12 Zvíře může být odvezeno na nejbližší jatka jen v případě, že pro něj přeprava nepředstavuje dodatečné utrpení.

13 2. Předepsaný stav vozidel

14 Označení vozidla přepravujícího zvířata
nápis TRANSPORT ZVÍŘAT LIVE ANIMALS TRANSPORT (velikost písma ani barva není stanovena)

15 A) Přeprava kratší než 8 hodin
Zvířata nesmí mít možnost úniku. Vozidla musí být uzpůsobená tak, aby se předešlo jakémukoli poranění nebo zbytečnému utrpení.

16 Dostatečný prostor mezi hlavou zvířete a horním patrem.

17 Podlaha musí být pokryta podestýlkou, nebo být vybavena zařízením na vstřebávání výkalů.

18 Na nakládku a vykládku musí být použity můstky, rampy nebo lávky.

19 Vozidla musí být zkonstruována a používána tak, aby byla zaručena ochrana zvířat proti nepříznivému počasí a nadměrným podnebním výkyvům.

20 Zvířata nemohou být přepravována mezi nápravami nákladního vozidla.

21 Po 8 hodinách, musí být zvířata napojena, nakrmena a v případě potřeby i vyložena ještě před příjezdem na místo určení.

22 B) Přeprava delší než 8 hodin
Pouze schválené dopravní prostředky Navigační systém nutný při přepravě domácích koňovitých, skotu, ovcí, koz a prasat

23 Využití navigačního systému
GPS, GALILEO MAPA Vozidlo na cestě Komunikace Centrální databáze

24 Využití navigačního systému
Systém určování polohy (GPS) Komunikační systém Palubní jednotka

25 Využití navigačního systému
Palubní jednotka záznamy polohy vozidla, času, teploty, otevírání rampy... Teplotní čidlo Teplotní čidlo Čidlo na otevírání a zavírání dveří Palubní jednotka Čidlo návěsu

26 Podestýlka je nutností.
Nákladní vůz musí přepravovat dostatečné množství krmiva pro zvířata.

27 Vozidlo musí být opatřeno větracím systémem, který je funkční jak při jízdě vozidla, tak při uvedení vozidla do klidu.

28 Větrací systém musí zajistit pro všechna zvířata v dopravním prostředku teplotu v rozsahu 5 až 30 °C s tolerancí ± 5 °C. Za tímto účelem musí být vozidlo vybaveno zařízením na kontrolu teploty.

29 Vozidlo musí být vybaveno přenosnými přepážkami za účelem oddělení zvířat podle druhu, velikosti a rozumného počtu.

30 Musí být zajištěn přímý přístup ke zvířatům tak, aby mohla být kontrolována a aby jim mohla být poskytnuta příslušná péče.

31 Nákladní vozidlo musí být opatřeno zařízením na napájení zvířat, které je pro přepravovaná zvířata vhodné. Napájecí zařízení musí mít kapacitu odpovídající potřebám zvířat. Vozidlo musí být vybaveno přípojkou pro doplňování vody během zastavení.

32 Kolik vody spotřebují ? Dospělá kráva: 40 litrů vody denně
Kráva v laktaci: 180 litrů vody denně Kůň ve stáji: 36 litrů vody denně

33 Napájecí zařízení Prasata používají savičky s pákovým mechanismem.
Prasata mohou pít z nádob, které však musí být umístěny na jejich úrovni.

34 Telata musí mít k dispozici savičky.

35 Přesvědčte se, že tento druh napajedel je ve vozidle k dispozici.
Koně musí být napájeni mobilními napajedly odpovídajícími jejich potřebám. Přesvědčte se, že tento druh napajedel je ve vozidle k dispozici.

36 3. Intervaly napájení, krmení a přestávek na odpočinek

37 Jestliže je vozidlo vybaveno k dálkové přepravě, zvířata mohou být přepravována více než 8 hodin. Musí však být dodrženy následující intervaly napájení, krmení a přestávek na odpočinek:

38 Neodstavená mláďata (telata, jehňata…)
1. etapa přepravy: nejvýše 9 hodin Nejméně 1 hodina odpočinku s napájením

39 Neodstavená mláďata (telata, jehňata)
2. etapa přepravy: nejvýše 9 hodin 24 hodin odpočinku, vyložení zvířat, napojení a krmení

40 Prasata Doba přepravy: nejvýše 24 hodin
24 hodin odpočinku, stálý přísun vody pro zvířata

41 Domácí lichokopytníci
Doba přepravy: nejvýše 24 hodin Přestávka každých 8 hodin s napájením a v případě potřeby i krmením

42 Domácí lichokopytníci
Po 24 hodinách přepravy 24 hodin odpočinku, vyložení zvířat, napojení a krmení

43 Nejméně 1 hodina odpočinku s napájením
Skot, ovce a kozy 1. etapa přepravy: nejvýše 14 hodin Nejméně 1 hodina odpočinku s napájením

44 24 hodin odpočinku, vyložení zvířat, napojení a krmení
Skot, ovce a kozy 2. etapa přepravy: nejvýše 14 hodin 24 hodin odpočinku, vyložení zvířat, napojení a krmení

45 Krávy, ovce, nebo kozy v laktaci musí být podojeny v nejvýše dvanácti-hodinových intervalech.

46 Drůbež, domácí ptáci a domácí králíci
Jestliže přeprava přesahuje 12 hodin, je nutno zajistit přístup k vodě a krmivu. To se nevztahuje na přepravu ptáčat kratší než 24 hodin, pokud je přeprava ukončena do 72 hodin po vylíhnutí.

47 Pokud příslušný orgán zjistí, že není plněno nařízení, přijme nezbytná opatření k zajištění dobrých životních podmínek zvířat nebo k tomu vyzve odpovědnou osobu. Změna řidiče nebo průvodce Provizorní oprava dopravního prostředku Překládka zásilky na jiný dopravní prostředek Návrat zvířat nejkratší cestou do místa odeslání Vykládka zvířat a jejich ustájení na vhodném místě s náležitou péčí Článek 23 Mimořádná opatření při nedodržování tohoto nařízení přepravci Pokud příslušný orgán zjistí, že není nebo nebylo dodrženo některé ustanovení tohoto nařízení, přijme veškerá nezbytná opatření k zajištění dobrých životních podmínek zvířat nebo k tomu vyzve osobu odpovědnou za zvířata. Tato opatření nesmějí přivodit zvířatům zbytečné nebo další utrpení a musí být přiměřená závažnosti s tím spojených rizik. Příslušný orgán vymáhá vhodným způsobem úhradu nákladů na tato opatření. 2. V závislosti na okolnostech každého případu mohou tato opatření zahrnovat a) změnu řidiče nebo průvodce; b) provizorní opravu dopravního prostředku, aby se zabránilo bezprostřednímu zranění zvířat; c) překládku zásilky nebo její části na jiný dopravní prostředek; d) návrat zvířat nejkratší cestou do místa odeslání nebo další přepravu zvířat nejkratší cestou do místa určení podle toho, co je v nejlepším zájmu dobrých životních podmínek zvířat; e) vykládku zvířat a jejich ustájení na vhodném místě s náležitou péči do doby, dokud není problém vyřešen. Pokud neexistuje žádná jiná možnost, jak zajistit dobré životní podmínky zvířat, musí být zvířata humánním způsobem poražena nebo usmrcena. 3. Pokud je kvůli nedodržení tohoto nařízení nutno přijmout opatření podle odstavce 1 a pokud je nutno přepravovat zvířata v rozporu s některými ustanoveními tohoto nařízení, vydá příslušný orgán povolení pro přepravu zvířat. V povolení jsou identifikována dotyčná zvířata a stanoveny podmínky, za nichž mohou být přepravována, dokud není plně dodrženo toto nařízení. Toto povolení musí provázet zásilku zvířat. 4. Příslušný orgán neprodleně zařídí, aby byla provedena nezbytná opatření, jestliže nelze kontaktovat osobu odpovědnou za zvířata nebo jestliže tato osoba nedodržuje pokyny. 5. Rozhodnutí příslušných orgánů a důvody těchto rozhodnutí jsou oznámeny co nejdříve přepravci nebo jeho zástupci a příslušnému orgánu, který udělil povolení podle čl. 10 odst. 1 nebo čl. 11 odst. 1. Příslušný orgán je případně dopravci nápomocen při provádění potřebných mimořádných opatření.

48 4. Hustoty nakládky a podmínky přepravy

49 Nařízení stanoví maximální hustoty nakládky pro hlavní druhy hospodářských zvířat podle oboru dopravy (silniční, vodní, letecká, železniční) a průměrné hmotnosti zvířat. Nákladní vozidlo může být i zváženo, aby se zjistilo případné přetížení

50 Pro ověření hustoty je nutno znát:
Celkovou plochu, jež mají zvířata k dispozici v m2 (A) Počet zvířat (N) Hmotnost nakládky v kilogramech (L) V nákladním voze je 35 kusů hovězího dobytka (N), jehož hmotnost nákladu je kg (L). Zvířata jsou naložena na celkové ploše 24 m2(A).

51 NÁKLADNÍ VOZIDLO JE PŘETÍŽENO
Plocha na zvíře Y = 24 m2 / 35 = 0,686 m2 Prům. hmotnost na zvíře W = kg /35 = 359 kg Minimální plocha požadovaná nařízením na jeden kus skotu o hmotnosti 325 kg je 0,95 m2 NÁKLADNÍ VOZIDLO JE PŘETÍŽENO

52 Co se stane, není-li hustota nakládky dodržena?
Řidič může dostat pokutu. Příslušný orgán rozhodne, zda zvířata musí být vyložena v blízkosti místa kontroly, mohou ihned pokračovat v přepravě, musí být přepravena zpět do místa odeslání.

53 Přepravní podmínky Aby se předešlo tlačenici, soubojům mezi zvířaty a jejich stresu, měla by být zvířata oddělena podle druhu, pohlaví a velikosti.

54 Přepravní podmínky Dospělí jedinci musí být odděleni od mladých. To se netýká mláďat, která jsou přepravována spolu s matkou.

55 Přepravní podmínky Dospělí nekastrovaní samci musí být odděleni od samic. Dospělí chovní kanci musí být odděleni jeden od druhého stejně jako hřebci.

56 Přepravní podmínky Zvířata musí mít možnost stát ve své přirozené poloze a mít dostatečný prostor k ležení.

57 Přepravní podmínky Jestliže jsou zvířata přivázána, musí mít možnost lehnout si, nakrmit se a napojit se. Zvířata nesmí být přivázána za rohy nebo za kroužky v nose.

58 Přepravní podmínky Hromadně přepravovaní lichokopytníci nesmí mít okované zadní končetiny. Lichokopytníci nesmí být přepravováni ve vozidlech s více podlažími.

59 Průvodní doklady ke zvířatům
5. Průvodní doklady ke zvířatům

60 Povolení dopravce pro dlouhotrvající cesty (Typ 2, tj. > 8 hodin)
Přepravci živých zvířat musí být schváleni členským státem Evropské unie. Povolení dopravce (Typ 1, tj. 65 km – 8 hodin) Povolení dopravce pro dlouhotrvající cesty (Typ 2, tj. > 8 hodin) V každém členském státu je určen příslušný orgán, který tato schválení vydává (KVS).

61 Kniha jízd, trvá-li přeprava více než 8 hodin Rejstřík vozidla pro přepravu zvířat, trvá-li přeprava méně než 8 hodin ( > 50 km)

62 Silniční vozidlo, na němž se přepravují domácí koňovití, skot, ovce, kozy, prasata nebo drůbež na vzdálenost > 65 km, smí řídit a jako průvodce na něm působit pouze držitel osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel (vydává Mze).

63 Sankce Každý členský stát zavedl správní a trestní sankce v případě porušení právních předpisů týkajících se ochrany zvířat při přepravě. Přepravcům lze odejmout schválení.

64 Děkujeme Vám za pozornost a za Vaši snahu pomáhat zvířatům
Fotografie pro prezentaci použity s laskavým souhlasem CIWF a Animals’Angels

65 Zákon na ochranu zvířat proti týrání
§ 8a – 8g Maximální doba trvání přepravy a technické požadavky kladené na dopravní prostředky Odborná způsobilost na úseku ochrany zvířat při přepravě zaměstnanci dopravce nebo provozovatele sběrného střediska, kteří provádějí manipulaci se zvířaty (potvrzení od dopravce n. provozovatele) řidiči nebo průvodci silničních vozidel (osvědčení od MZe) Obecné podmínky pro přepravu zvířat Způsobilost zvířat k přepravě Dopravní prostředky Postupy při přepravě Ustanovení se vztahují na přepravu, která se neuskutečňuje v souvislosti s hospodářskou činností, a na přepravu hospodářských zvířat do vzdálenosti nejvýše 50 km nebo v rámci hospodářství.

66 Vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě
Tato vyhláška v souladu s přímo použitelným předpisem EU stanoví Školení a způsob potvrzení o absolvování školení zaměstnanců dopravce nebo provozovatele sběrného nebo shromažďovacího střediska Obsah a rozsah odborného kurzu pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel Velikost prostor pro přepravu zvířat


Stáhnout ppt "Ochrana zvířat při přepravě"

Podobné prezentace


Reklamy Google