Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodický výklad výzvy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodický výklad výzvy"— Transkript prezentace:

1 Metodický výklad výzvy
Mgr. Filip Týc

2 Obsah Aktivity Cílové skupiny Specifika výzvy Územní způsobilost
Udržitelnost Monitorovací indikátory

3 Specifický cíl: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků
Cílem této výzvy je, ve spolupráci s předními mezinárodními vědeckými kapacitami, vytvořit a materiálně a technicky vybavit nové výzkumné týmy, které podpoří efektivní využití infrastruktur pro výzkum a vývoj, jejich rozvoj ve prospěch regionu, efektivní přenos znalostí ze zahraničí a schopnost vytvářet mezinárodně konkurenceschopnou kvalitu. Datum, nadpis

4 Podporované aktivity a) Rozvoj kapacit výzkumných týmů – zvýšit výzkumný výkon VaV center propojením kvalitních mezinárodních týmů s vybudovanou výzkumnou infrastrukturou prostřednictvím přivedení a trvalého zapojení nových klíčových pracovníků do infrastruktur VaV center. b) Dobudování, modernizace či upgrade infrastruktury – materiálně a technicky vybavit nové výzkumné týmy a podpořit tvorbu poznatků majících potenciál z hlediska produkce aplikovatelných výsledků.

5 Podporované aktivity c) Rozvoj strategických partnerství – posílení mezinárodní dimenze a intenzivní vědecké spolupráce s předními výzkumnými organizacemi v zahraničí, mezinárodní spolupráce. K rozvoji dojde spoluprací s alespoň jedním subjektem a tato spolupráce bude podložena dohodou o spolupráci. d) Řízení projektu

6 a) Rozvoj kapacit výzkumných týmů
Nový výzkumný tým pod vedením klíčového zahraničního vědeckého pracovníka Výzkumný tým maximálně 15 členů (jmenovitě 1/3 členů) Maximálně 50 % členů týmu a zároveň maximálně 50 % celkového FTE může pocházet ze stávajících či minulých zaměstnanců příjemce Formát nadpisu

7 b) Dobudování, modernizace či upgrade infrastruktury
Investice do pořízení přístrojového, laboratorního a informačního vybavení pro výzkum a technologický rozvoj a do souvisejících lidských zdrojů. Dobudování - Rozšíření existující kapacity VaV centra vázané na pořízení či využívání nových technologií v rámci stávajících budov.

8 b) Dobudování, modernizace či upgrade infrastruktury
Upgrade (jedna z forem reinvestice) - vylepšení stávajícího vybavení/zařízení, nebo používané technologie s tím, že žadatel např. dokoupí nějaký nadstavbový model k přístroji, který už vlastní, nebo pořídí novější verzi softwaru a tím stávající zařízení vylepší/zrychlí/zefektivní.

9 c) Rozvoj strategických partnerství
Strategický rozvoj mezinárodní spolupráce formou budování jednoznačných vazeb se zahraničními výzkumnými partnery, které povedou k podávání společných návrhů projektů v prestižních mezinárodních grantových soutěžích (Horizon 2020, apod.)

10 Vyloučené aktivity Aktivity spojené se stavební činností, pokud nejsou spojené s nezbytnou instalací pořízených přístrojů. Výstavba nových budov. Máme toto ošetřené?

11 Cílové skupiny Pracovníci výzkumných organizací.
Studenti doktorských studijních programů na vysokých školách.

12 Územní způsobilost projektů
Místo dopadu realizace je území České republiky, tedy území méně rozvinutých regionů i více rozvinutých regionů. Pokud je žadatelem subjekt se sídlem na území hl. města Prahy, územím dopadu musí být území hl. města Prahy a zároveň minimálně jedno území méně rozvinutého regionu. Pokud je žadatelem subjekt se sídlem na území méně rozvinutého regionu, musí mít dopad minimálně na území regionu, v němž má sídlo. Operace musí být realizovány na území České republiky.

13 Udržitelnost Operace zahrnující investici do infrastruktury nebo produktivní investici se musí udržet minimálně pět let od poslední platby příjemci. a) zastavení nebo přemístění výrobní činnosti mimo programovou oblast; b) změně vlastnictví položky infrastruktury, která podniku či veřejnému subjektu poskytuje nepatřičnou výhodu; nebo c) podstatné změně nepříznivě ovlivňující povahu, cíle nebo prováděcí podmínky operace, která by vedla k ohrožení jejích původních cílů. článek 71 obecného nařízení NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013

14 Monitorovací indikátory

15 Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech
ID: CO 24 MJ: FTE Nově příchozím pracovníkem je takový, který nejdříve od roku 2014 měl úvazek min. 0,5 FTE a mezi lety 2009 a 2013 nepřesáhl úvazek 0,2 v instituci příjemce.

16 Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách
ID: CO 25 MJ: FTE Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách, v rámci projektu z OP VVV.

17 Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excelence
ID: MJ: infrastruktury Žadatel je povinen specifikovat tento indikátor v příloze k Žádost o podporu/Zprávy o realizaci – Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu EFRR.

18 Rozšířené, zrekonstruované nebo nově vybudované kapacity bez záboru zemědělského půdního fondu
ID: MJ: m2 užitné plochy

19 Počet účastí podpořených výzkumných týmů realizovaných v programech mezinárodní spolupráce
ID: MJ: účasti

20 Podíl odborných publikací (vybrané typy dokumentů) ve spoluautorství domácích a zahraničních výzkumníků ID: MJ: %

21 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty
ID: MJ: publikace

22 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty ID: MJ: publikace

23 Mezinárodní patentové přihlášky (PCT) vytvořené podpořenými subjekty
ID: MJ: přihlášky


Stáhnout ppt "Metodický výklad výzvy"

Podobné prezentace


Reklamy Google