Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psychodiagnostika dětí a dospívajících

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psychodiagnostika dětí a dospívajících"— Transkript prezentace:

1 Psychodiagnostika dětí a dospívajících
Anna Bisová Mária Hanúsková Anežka Krajíčková Veronika Píšková Tereza Váňová

2 Kresebné techniky Vhodná metoda při navazováni kontaktu s dítětem ( klientem ) Vždy jako součást testové baterie Kreslení – motorické i celkové uvolnění, snižuje napětí a nejistotu Oblíbené, široce využívané pro snadnost jejich administrace a ochotě dětí kreslit Kresbu lze chápat jako jednu ze symbolických funkcí, v niž se projeví tendence zobrazit skutečnost tak jak ji dítě chápe V kresbě se odrážejí psychické i různé procesy – kognitivní přístup ke ztvárnění tématu, celková úroveň jemné motoriky, senzomotorická koordinace, schopnost vizuální percepce (soustředenost na vizuomotorickou činnost), temperament, emoční prožívání, způsob nazírání a postoj k určité skutečnosti (tematická kresba) např. Rodinné vztahy, sebepojeti ...

3 Vývoj kresby a její použití
Přibližně od 3 let se objevuje kresba postavy (pro dítě nejvýznamnější lidský obličej – primární zobrazení = hlavonožci) Konec předškolního věku / školní věk – kresba se více začíná podobat skutečnosti, nástup detailu, realistického zpracování Pubescence / adolescence – dítě přestává být spokojené se svými kresbami, nadměrná kritičnost ke svým výtvorům, ztráta spontaneity, často v kresbě projikuje vnímání vlastního těla Kresebné dovednosti dosáhnou přibližně v deseti letech určité standardní úrovně a dál se příliš nerozvíjejí ( ne takovým způsobem, aby bylo možné usuzovat na jejich souvislost s rozvojem obecné inteligence ) Použití – orientační informace o celkové vývojové úrovni, úroveň senzomotorických dovedností ( jemná motorika, vizuální percepce ), způsob citového prožívání, tendence k určitému emočnímu reagování, aktuální citové ladění, poznání určitých vztahů a postojů, které dítě nechce, nebo nedovede projevit jinak než kresbami

4

5 Test stromu Strom = vysoká symbolická hodnota a projektibilní potenciál Možnost antropomorfizace Karel Koch, 1949 Český manuál – Zdeněk Altman Hodnocení ruzných složek osobnosti a jejich dynamiky Mladší děti – hodnocení vývojové úrovně, určitých dovedností Od 10, 11 let se objevují i projektivní prvky Adolescence – jako u dospélých lze pouźít k diagnostice osobnosti

6 Test stromu – administrace a vyhodnocování
Čistý papír A4, tužka „ Nakresli strom, jaký chceš, jak nejlépe umíš, ale neměl by to být jehličnatý strom (nebo palma )“ VYHODNOCOVÁNÍ 1. Formální rozbor – pohled na kresbu jako na výsledek činnosti nebo záznam chování, celkové hodnocení, grafický rozbor kresby 2. Obsahový rozbor – analýza subjektivního dojmu, symbolická interpretace jednotlivých částí ( seznam kritérií a znaky dětské kresby v studijních materiálech )

7 Test tří stromu R.J. Corboz Pro děti od 6 let
Obvykle dítě označí sebe a rodiče Jedná se o projekci rodinného prostředí ( článek prof. Svobody )

8 Test tří stromu ADMINISTRACE Bílý papír, tužka
„ Nakresli jakékoli tři stromy“ PO dokreslení : „ A nyní napiš pod každý strom, kdo z členu tvé rodiny včetně tebe by to mohl být“ Inquiry zaměřené na pocity, které prožívá ze vztahu 3 stromu na obrázku HODNOCENÍ, INTERPRETACE Zobrazení členu rodiny v kresbě Plošné rozložení, poloha, dominance, absence stromu Detailní doplňky – chudost, propletenost stromu, podoba Velikost, asymetrie, absence mateřského / otcovského stromu Každý strom jiné velikosti ( viz stud. materiál )

9 Dům – strom – člověk ( H –T – P )
J.N. Buck, 1948 Zachycení struktury osobnosti, tělesného schématu, neurotických konfliktu, obranných mechanizmu, inteligence Děti od 5 let

10 H –T –P ADMINISTRACE 3 bílé papíry a tužka
Osoba vyzvána, aby nakreslila dům, strom a lidskou postavu podle svých představ a jak umí Kreslí se v pořadí jako je uvedeno v názvu Zaznamenáván čas Všímáme si výraz emocí, sled částí, spontánní komentáře HODNOCENÍ Proporce, perspektiva, umístnění na ploše, kvalita linie Kvalitativní analýza : počet základních detailu, propracovanost ( relevance ), pořadí, důraz na detaily, erotické projevy, konzistence Dům = vztah probanda k rodině Strom = kmen ( základní síla jedince ), psychosexuální zralost, asociace na vlastní život atd. Postava = promítnutí svých tělesných pocitu, konvenčnosti nebo originality, asociace na interpersonální vztahy

11 FDT – Figure drawing test
Karel Koubek, Testcentrum – Hogrefe, 2007 Promítání psychických fenoménu ve 3 diagnosticky významných úrovních : 1. zobrazení lidského těla = projekce vztahu k vlastnímu tělu 2. patognomické znaky hysterických, organických, schizofrenních atd. 3. pojetí kresby jako celku = vztah probanda k opačnému pohlaví

12 FDT ADMINISTRACE A4 na dvě poloviny, tužka
Levá strana : „ Nakreslete do této poloviny listu úplnou lidskou postavu “ Až proband dokončí : „ Nakreslete do druhé poloviny listu osobu opačného pohlaví “ Popis postav, co znázorňují, konfrontace postavy s vlastní osobou HODNOCENÍ Konfrontace charakteru kresby s anamnestickými údaji a výsledky rozhovoru Dvě kategorie projekce: 1. skutečnost 2. přání, žádoucí stav Promítání vlastních osobnostních rysu, Analytické hodnocení – systematický a podrobný popis signifikantních znaku kresby Typologické hledisko – určení základního typu kresby

13 FDT – typ hysterický

14 FDT – Typ schizofrenní

15 FDT – Typ organický

16 Kresba postavy - Goodenough
1926 Rozšířen a revidován Harrisem (Goodenough – Harris Drawing test ) Vágnerová, Šturma – Psychodiagnostické a didaktické testy, 1982 Pro děti od 3, 5 – 11 let Autorka vychází z předpokladu, že percepce lidské postavy a její ztvárnění se rozvíjí v závislosti na tělesném a duševním vývoji dítěte Kresba = ukazatel úrovně inteligence Hodnotí vývoj percepce, senzomotorické koordinace, orientačne úroveň mentálního vývoje Lze využívat k odhadu normality vývojové úrovně senzomotorických dovedností u dětí předškolního a mladśího školního věku Jako součást testové baterie – diagnostika opožděného vývoje rozumových schopností, odhad školní zralosti, zjišťování příčin selhávání ve školní práci

17 Kresba postavy - Goodenough
ADMINISTRACE Individuální Sledování postupu práce Tužka, papír A4 „ Chtěla bych, abys mi na tento list papíru nakreslil obrázek pána. Nakresli obrázek opravdu tak, jak nejlíp dovedeš “ Po dokončení kresby – rozhovor s dítětem o obrázku HODNOCENÍ Skórujeme 35 položek – 15 obsahových a 20 formálních Kvalitativní interpretace : podrobnější rozbor jednotlivých zvláštností a chování dítěte Kvantitativní : na základě získaných skóru : 1. Obsahový 2. Formální ( více stud. materiály )

18 Draw a person - Machoverová
1949 Kresba = projektivní metoda, jedinec promítá do kresby své základní pocity a postoje, v mnoha směrech se projeví jeho typické osobnostní vlastnosti ADMINISTRACE : Tužka, papír A4 ( pokyny jako u FDT ) Individuálně, následné dotazování HODNOCENÍ : Základem je předpoklad, že dochází k projekci ve smyslu identifikace ( přičitaní vlastností a znaku, které má proband sám, nebo by si je přál mít – vzácnější : které by mít nechtěl a bojí se, že už je má ) Obvykle jako první nakreslena identifikační postava ( způsob zpracování částí těla v stud. materiálech )

19 Dynamický test kresby lidské postavy
Ištván Hárdi Kresba jako zrcadlení změn a procesu Dynamický = změna stavu, postřeh procesu ( pozorovaným jevům tedy nepřipisujeme absolutní hodnotu, ale vždy je považujeme za relativní ) ADMINISTRACE : PO rozhovoru s pacientem, PO vykonání jiných vyšetření Pero, A5 papír „ Nakreslete lidskou postavu“ Nenutíme probanda ke kresbě celé postavy Zadáváme každý týden, jednou měsičně ... podle potřeby Porovnání s klinickým stavem U dětí méně používán – může sloužit jako zdroj sledování vývoje, grafomotoriky atd.

20 Kresba rodiny 6 – 12 let Zpracování primárně sociální skupiny tak, jak ji dítě vnímá a prožívá 3 fáze vývoje kresby rodiny – statické nediferencované, statické diferencované a dynamické diferencované V kresbě se projevují minulé skušenosti a anticipace budoucnosti, resp. přání dítěte Významná dimenze = způsob řešení prostorových vztahu : 1. kresba řady postav ( nezachycené prostorové vztahy ) 2. řešení prostoru způsobem vytvoření dvou řad 3. postavy jsou v různých pozicích, ale dítě ještě nepoužívá profilu a zobrazení zezadu 4. postavy jsou v různých pozicích, některé jsou v profilu nebo zezadu 5. v posunu ve zvládnutí prostoru dochází mezi 7. a 9. rokem

21 Kresba rodiny ADMINISTRACE „Nakresli obrázek celé vaší rodiny“
U starších dětí : „Nakresli obrázek, který by jasně vyjadřoval život celé vaší rodiny“. Dítě pozorujeme při práci – co dělá nejdříve, kde má potíže Doptávání HODNOCENÍ Duležité je celkové pojetí Kresbu třeba interpretovat z hlediska způsobu ztvarnění každé postavy : velikost, pořadí, vynechání člena ( viz stud. materiály )

22 Kresba začarované rodiny
způsob proměny jednotlivých postav lze chápat jako určitou symboliku, jejíž význam je zašifrovaný a dítě si jej nemusí uvědomovat – může tak sdělit informaci, kterou by jinak vyjádřit nedovedlo nebo nechtělo ADMINISTRACE : „Nakresli začarovanou rodinu tak, jako kdyby přišel kouzelník a každého z rodiny začaroval do nějakého zvířete, které by mu nejlépe odpovídalo, nejlépe vyjadřovalo jeho povahu“. HODNOCENÍ : Symbolické zobrazení lze hodnotit na základě ruzných vlastností a vztahu (psychické, chování, viditelné znaky a vztah člověka k dítěti) Respektování aktuálního sociokulturního významu!

23 Kinetic Family Drawing
R.C. Burns 1982 Podobná metoda jako kresba rodiny Dítě má nakreslit každého člena rodiny včetně sebe, jak něco dělá Hodnocení jako v případě kresby rodiny Diagnosticky nejvýznamnější informace = vzdálenost mezi postavami, způsob interakce, pokud je nějaká zobrazena

24 Mehrdimensionaler Zeichentest
Vícedimenzionální kresebný test René Bloch, 1966 – 1968 Česká verze – Karel Gawlik ( 1988 ) Série kreseb může o osobnosti poskytnout více a kvalitnejších informací V situaci, kdy testovaná osoba nemá moc času a chybí ji vnější podněty, se v sérií kreseb projeví osobně významné motivy i potlačované problémy Zameřen na hodnocení osobnostních vlastností, emočního ladění, citové reaktivity a komplexní dynamiky psychiky Testový materiál : příručka, záznamový arch, blok bílého papíru A6, sada barevných fixu v 7 barvách ( žlutá, oranžová, červená, zelená, modrá, hnědá, černá ) a hodinky s vteřinovou ručičkou

25 MDZT ADMINISTRACE : „ Kreslete nyní co chcete, co vás zrovna napadne. Na každou kresbu máte jednu minutu “ Po minutě se papír odtrhne, proband kreslí dál ( NEVÍ kolik obrázku bude kreslit ) Obrázky označujeme pořadovým číslem Vhodná od 15 let ( pro mladší by mohla být náročná ) HODNOCENÍ : 1. Formálne kvantitativní hledisko 2. Obsahově kvantitativní hledisko 3. Obsahově kvalitativní 4. Analýza sledu jednotlivých obrázků ( viz stud. materiály )

26 Der Sterne – Wellen Test
Avé – Lallemantová, 1979 Test autorka řadí do kategorie grafického vyjádření a projekce Vychází z grafologie Může poskytnou orientační informaci o celkové vývinové úrovni dítěte, jakmile dosáhnou senzomotorické dovednosti určitého stupně zralosti – lze metodu použít k diagnostice osobnosti jako projektivní test Předpoklad k zvládnutí úkolu – schopnost chápat význam pojmu hvězdy a vlny – a ztvárnit tuto představu na konkrétním prostoru Dítě kreslí podle fantazie a představ ( promítnutí dosažené úrovně kognitivních schopnosti, tvořivost a osobnostní rysy ) Důležité hodnotící kritérium = charakteristika čar a jejich narušení Testový materiál : formulář s černě vyznačeným rámečkem ( pro kresbu ) a tužka

27 Der Sterne – Wellen Test
ADMINISTRACE Pod 10 let : „ Nakresli hvězdy nad vlnami “ Nad 10 let : „ Nakresli hvězdnou oblohu nad vlnami oceánu “ Doba neurčená, obvykle 10 – 15 minut Lze použít od 3 let výše Možné doplňující otázky HODNOCENÍ Závislé na účelu, k němuž v daném případě slouží Emoční stav, zachycení organického poškození CNS ( nevyrovnaný, silný tlak na tužku, narušení čar s nepravidelnostmi, problémy s využitím rámečku ) Projeví se schopnost soustředit se na daný úkol, koordinovat a postupně provádět jednotlivé úkony ( potíže – ADHD ) Při projektivním hodnocení : způsob zpracování, formální prostorová struktura, obrazová symbolika, objektová symbolika, hodnocení typu tahu ( viz stud. materiály )

28 Der Sterne – Wellen Test

29 Torranceho figurální test tvořivého myšlení
Řazeny k testům divergentního myšlení 1966 – vyvíjel se pouze systém hodnocení a interpretace Tvořivost = proces, v němž se uplatňuje citlivost na problémy a nedostatky, na mezery ve vědomostech, na chybějící části, disharmonie, identifikace obtíží, hledání řešení, odhalování nebo formulování hypotéz o existujících nedostatcích, testování a retestování těchto hypotéz, jejich modifikace a sdělování výsledku Faktory divergentního myšlení : 1. fluence 2. flexibilita 3 originalita 4. elaborace Skládají se z verbální a figurální verze - každá 2 paralelní formy ( u nás užívána forma B figurální verze )

30 Torrance ADMINISTRACE: 3 úkoly – časový limit na každý : 10 minut
Individuálně i skupinově „ Chtěl bych, abyste v každé úloze vymysleli co nejzajímavější a nejneobyčejnejší nápady jaké víte – také nápady, jaké nikdo jiný nevymyslí “ HODNOCENÍ Hodnotí se z hlediska faktoru divergentního myšlení Úkol 1 – originalita, elaborace Úkol 2 - Fluence, flexibilita, originalita, elaborace Úkol 3 – fluence, flexibilita, originalita, elaborace ( víc popsáno v stud. materiálech)

31 Torrance – 1. Tvoření obrázku
„ Před vámi je kousek barevného papírku oblého tvaru. Popřemýšlejte o obraze takového předmětu, který múžete nakreslit, když tento kousek použijete jako část celkové kresby. Na druhé straně je papír malým kouskem přilepený. Odtrhněte ho a přilepte barevnou stranou navrch kamkoli na další stranu tak, aby jste mohli vytvořit obrázek podle vaší představy. Potom dokreslete čáry, kterými vytvoříte zamýšlený obrázek“ Následně vymyslet pojmenování pro obrázek – co nejneobvyklejší ( napsat na spodek strany )

32 Torrance – 2. Neúplné figury
„ Doplňte a rozviňte svou první představu a pokuste se přidaním čar vytvořit co neúplnější a nejzajímavější obrázek. Vymyslete pro každou kresbu zajímavý název a napište ho na spodek rámečku k číslu obrázku “

33 Torrance – 2. Neúplné figury

34 Torrance – 3. Kruhy Počet kruhú - 36
„ Dokreslete ke kruhům čáry tak, abyste vytvořili obrázek – mezi kruhy, do nich i mimo ně. Vytvořte tolik různých obrázku kolik dokážete. Pod obrázky napište název“ Počet kruhú - 36 13 ukazatelu tvořivé síly : Vyjádření citu a emocí Vyjádření příběhu, kontextu Pohyb a akce Expresivnost titulku Kombinace dvou nebo ice kruhu Neobvyklá vizuální perspektiva Vnitřní vizualizace – percepce nitra věci Humor v titulkách a kresbách Bohatství fantazie – imaginace Barvitost fantazie Rozšíření, překročení hranic Fantastičnost

35 Urbanův figurální test tvořivého myšlení
Prostředek identifikace mimořádne vysokých tvořivých schopností Vysoká úroveň culture – fair Předškolní věk ( 4 roky ) – identifikace mimořádně tvořivých dětí Psychologické a pedagogické poradenství Profesné poradenství Nástroj v oblasti vývojové, diferenciální, klinické, pracovní a pedagogické psychologie Formy A a B, normy podle věku ADMINISTRACE : „ Před sebou vidíte kresbu, kterou někdo nedokončil a to dříve, než věděl, co chtěl nakreslit. Teď byste ji prostě mohli dokreslit. Kreslete jak chcete. Nemužete nic pokazit, všechno, co nakreslíte, je správné.“ 6 fragmentů . půlkruh, tečka, pravý uhel, vlnovka, přerušovaná čára, malé ležaté u mimo rám HODNOCENÍ : 14 kategorií – viz stud. materiály

36 Urban

37 KREATOS Projekční kresebný test kreativity a osobnosti
Miroslav Schurrer, Psychodiagnostické a didaktické testy, 1977 Vznikl z potřeb využít projekčních a kreativních potencialit Warteggova kresebného testu ( WZT ) jako zkoušky jednak řady osobnostních tendencí, jednak divergentně kognitivních a tvořivých schopností Je míněna jako projekční i výkonná pomůcka v poradenské a klinické praxi při multidimenzionální diagnostice u dospívající mládeže přibližně od 11 – 12 let (zejména u 14 – 15 letých) Test by se měl sondovat v těchto apektech : 1. Figurální originalita a adekvátnost 2. Originalita 3. Originalita v sémantickém označování řešených 4. Sebehodnocení, hodnocení vlastních výkonů 5. Zájmové zameření a tendence osobnosti v projekci 6. Aspekty kreslířské výkonnosti ( více stud. materiál )

38 KREATOS Test tvoří : záznamový arch, Vážné i veselé doplňovačky ( otázka : „Kreslíš ne/rád/a?“) „ Dokresli započaté čáry, aby z nich vzniklo něco zajímavého!“ Proband každou kresbu pojmenuje, nebo vysvětlí a má za úkol přidělit každému obrázku dvě známky – názvu a jak se mu podle něho kresba povedla : 1 – velmi dobře zdařilo 2 – dobře zdařilo 3 – prostředně zdařilo 4 – málo zdařilo 5 – vůbec nezdařilo

39 KREATOS

40 KREATOS

41 Použité zdroje Altman-materiály ke kurzu Test stromu
Reiterová, E. (2001). Projektivní test tří stromů. Olomouc: Univerzita Palackého. Svoboda, M. (2000). První ověřování testu tří stromů na české populaci. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada psychologická (P). Svoboda, M., Humpolíček, P., & Šnorek, V. (2013). Psychodiagnostika dospělých. Praha: Portál. Svoboda, M., Krejčířová, D., & Vágnerová, M. (2009). Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál. Šípek, J. (2000). Projektivní metody. Praha: ISV nakladatelství.


Stáhnout ppt "Psychodiagnostika dětí a dospívajících"

Podobné prezentace


Reklamy Google