Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvoj dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji Občanský zákoník II – Rodinné právo Mgr. Václav Šaroch.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvoj dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji Občanský zákoník II – Rodinné právo Mgr. Václav Šaroch."— Transkript prezentace:

1 Rozvoj dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji Občanský zákoník II – Rodinné právo
Mgr. Václav Šaroch

2 Občanský zákoník II. Rodinné právo

3 Rodinné právo § 688: „Manžel má právo na to, aby mu druhý manžel sdělil údaje o svých příjmech a stavu svého jmění, jakož i o svých stávajících i uvažovaných pracovních, studijních a podobných činnostech.“

4 Rodinné právo § 666 Jak vzniká manželství? Občanský sňatek
(1) Má-li být uzavřen církevní sňatek, musí snoubenci nejprve předložit oddávajícímu osvědčení vydané matričním …. Jak vzniká manželství? Občanský sňatek Církevní sňatek (21) Jaké má postaveni registrovaný partner v NOZ?

5 Rozvod manželství Kvalifikovaný rozvod Rozvod dohodou
Faktory ovlivňující délku rozvodového řízení: Dokazování hloubky rozvratu manželství (nesouhlas jednoho z manželů) Délka trvání manželství (souvisí s dětmi) Děti (zejména, jde-li o děti nezletilé) Ochota jednoho z manželů rozvod řešit (nedostavení se na jednání apod.) - majetek

6 = tzv. trvalý, hluboký a nenapravitelný rozvrat manželství
Kvalifikovaný rozvod = tzv. trvalý, hluboký a nenapravitelný rozvrat manželství Jak ho lze dosáhnout? Návrh jednoho z manželů Nesplnění podmínek pro rozvod dohodou I když je trvalý rozvrat manželství prokázán, soud nemůže manželství rozvést, byl-li by rozvod v rozporu: se zájmem nezletilého dítěte manželů, které nenabylo plné svéprávnosti, který je dán zvláštními důvody, (kolizní opatrovník) se zájmem manžela, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma s tím, že mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství, ledaže manželé spolu již nežijí alespoň po dobu tří let. Dokud nenabylo na právní moci rozhodnutí soudu o poměrech nezletilého dítěte v době po rozvodu manželů

7 Rozvod dohodou Jak ho lze dosáhnout?
soud nezamítne návrh na rozvod pro pravdivost dohody ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí, manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud jejich dohodu schválil, manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu (písemná dohoda s úředně ověřenými podpisy obou manželů o vypořádání SJM; písemná smlouva o vypořádání společného bydlení; písemná dohoda o vyživovací povinnosti – je-li taková potřeba)

8 Rozvod – otázky 1. K jakému soudu musím podat návrh na rozvod manželství? Jedná se o okresní soud (resp. obvodní soud v Praze, Městský sud v Brně), v jehož obvodu měli oba manželé poslední společné bydliště v ČR. 2. Kolik stojí soudní poplatek? 2000 Kč 3. Co znamená, že manželé spolu nežijí? Netvoří-li manželské či rodinné společenství, bez ohledu na to, zda mají, popřípadě vedou rodinnou domácnost, s tím, že alespoň jeden z manželů manželské společenství zjevně obnovit nechce. 4. Co když se manželé na majetkovém vypořádání nedohodnout? V takovém případě lze podat návrh na vypořádání rozhodnutím soudu.

9 Rozvod - otázky 5. Pokud mám nezletilé dítě, jak musí vypadat dohoda o úpravě poměrů nezletilého dítěte na dobu po rozvodu? Jedná se o velmi důležitý dokument, bez kterého není možné manželství rozvést. Dohoda musí obsahovat údaje o tom, komu bude nezletilé dítě svěřeno a jakou částkou má každý z rodičů přispívat na jeho výživu. Sepsaná dohoda musí být schválena rozsudkem soudu. Pokud poměry dítěte na dobu po rozvodu nelze určit dohodou, rozhoduje o poměrech soud. Zájmy dítěte mohou zjišťovány i pomocí znalců z oblasti psychologie. 6. Jaké jsou způsoby svěření dítěte do výchovy na dobu po rozvodu? Svěření dítěte do péče jednoho z rodičů Střídavá péče Společná péče

10 Bydlení po rozvodu manželství
Stejné nebo společné právo (nájem, podnájem): Zrušení takového práva soudem na návrh jednoho z manželů (kritérium: spravedlivost, komu bylo svěřeno nezletilé dítě do péče). Popřípadě také soud rozhodne o způsobu náhrady za ztrátu práva vystěhovaného manžela. Rozvedený manžel, který má dům nebo byt opustit, má právo tam bydlet, dokud mu druhý manžel nezajistí náhradní bydlení, ledaže mu nebyla soudem přiznaná náhrada. Nestejné nebo nespolečné právo: Vyhrává silnější právo Odvozené právo: Vyhrává ten, kdo měl pouze odvozené právo bydlení vůči tomu druhému

11 Společné jmění manželů
Součástí společného jmění je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, s výjimkou toho, co: slouží osobní potřebě jednoho z manželů (kartáček na zuby, dámské líčení apod.) nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl, nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech, nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví (při směně věci za věc jinou), nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.

12 Společné jmění manželů
Součástí SJM jsou dluhy převzaté za trvání manželství, ledaže: se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny

13 Exekuce na sjm Výkon rozhodnutí na majetek patřící do společného jmění manželů lze nařídit také tehdy, jde-li o vydobytí dluhu, který vznikl za trvání manželství nebo před uzavřením manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely nařízení výkonu rozhodnutí považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že bylo rozhodnutím soudu zrušeno společné jmění manželů nebo zúžen jeho stávající rozsah nebo že byl smlouvou zúžen rozsah společného jmění manželů, že byl ujednán režim oddělených jmění nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství.

14 Nakládání s jměním Rozhodování o běžných záležitostech
princip: rozhoduje dohoda manželů. povinnosti a práva spojená se SJM náleží manželům společně a nerozdílně (solidarita) – dlužník může plnit oběma manželům. z právních jednání ohledně SJM jsou manželé zavázáni a oprávnění společně a nerozdílně. Rozhodování o mimořádných záležitostech princip: manželé jednají společně, nebo jedná jeden manžel se souhlasem druhého. odmítá-li manžel dát souhlas bez vážného důvodu a v rozporu se zájmem manželů, rodiny nebo rodinné domácnosti, či není-li schopen vůli projevit, může druhý manžel navrhnout, aby souhlas manžela nahradil soud, jedná-li právně manžel bez souhlasu druhého manžela v případě, kdy souhlasu bylo zapotřebí, může se druhý manžel dovolat neplatnosti takového jednání (relativní neplatnost).

15 Nesezdané soužití Nový občanský zákoník považuje druha/družku za osobu blízkou (§ 22). Mezi nesezdanými páry vzniká nejčastěji podílové spoluvlastnictví. Věci, které si nesezdaný pár pořizuje společně, se nachází v režimu spoluvlastnictví. Pokud si tedy páry neurčí něco jiného, platí, že jejích podíly k věci jsou stejné. O běžné, jakož i mimořádné správě, rozhoduje pár společně. Pokud jedná jeden z páru bez souhlasu druhého, může ten druhý navrhnout soudu, že je vůči němu právní jednání neúčinné. Spoluvlastnictví se zrušuje dohodou, která musí mít písemnou formu, jde-li o věc nemovitou. Nedohodnou-li se, rozhoduje o zrušení na návrh jednoho ze spoluvlastníků soud. Po zrušení následuje vypořádání spoluvlastnictví

16 Bydlení po rozchodu Druh (nájemce) x družka (člen domácnosti) – možno žalovat na vyklizení bytu Druh (nájemce) x družka (nájemce) – výpověď z nájmu bytu; návrh soudu na zrušení společného nájmu Druh (vlastník) x družka (právo užívací) – žaloba na vyklizené bytu Druh (člen družstva) x družka (členka družstva) – vyloučení z družstva za předpokladu „domácího násilí“

17 Vyživovací povinnost Vyživovací povinnost dětí k rodičům
Vyživovací povinnost mezi manžely Výživné neprovdané matce Výživné rozvedeného manžela Výživné mezi příbuznými (subsidiárně – dle stupně)

18 Vyživovací povinnost - otázky
1. Jakým způsobem soud zjišťuje majetkové poměry povinného? Povinný je povinen soudu předložit doklady, které se týkají jeho majetkových poměrů (příjmy z pracovního poměru, z podnikání, z pronájmu bytů apod.). Soud může vyzvat také jiné osoby, aby prokázaly skutečný příjem povinného (např. zaměstnavatele, banky, spořitelny). Zjistit však skutečné majetkové poměry povinného je velmi obtížné. 2. Co když v řízení povinný neprokáže řádně své příjmy? Poté platí fikce v podobě sankce, že průměrný měsíční příjem této osoby činí 25násobek částky životního minima jednotlivce (cca Kč). Z této částky se poté výživné vyměří. 3. Na který soud je možné podat návrh na úpravu poměrů nezletilého dítěte? Pro řízení je příslušný obecný soud nezletilého dítěte. Tedy okresní (resp. obvodní soud v Praze nebo Městský soud v Brně) soud, v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu své bydliště.

19 Vyživovací povinnost - otázky
4. Je zpoplatněno řízení o určení výživného? Nikoli, řízení o úpravě poměrů k nezletilému dítěti je osvobozeno od soudních poplatků. 5. Co musí obsahovat návrh na úpravu poměrů k nezletilému dítěti? Návrh by měl obsahovat vylíčení skutkového stavu věci a rozhodné skutečnosti, které odůvodňují změnu poměrů k dítěti (co vedlo k tomu, že je potřeba upravit poměry k nezletilému dítěti, majetkové poměry rodičů. K návrhu se obvykle připojí oddací list s rodnými listy nezletilých). 6. Soud už jednou o výživném na nezletilého rozhodoval, nyní v jeho 16 letech je potřeba výši výživného zvýšit, ke kterému soudu můžu podat návrh, pokud se dítě i s rodičem přestěhovali do jiného kraje? Soud, který jako prvý rozhodoval ve věci nezletilého, bude až do dosažení zletilosti jeho obecným soudem, i když se bydliště nezletilého změnilo. Nicméně zákon dává možnost přenést působnost soudu na jiný soud, je-li to v zájmu nezletilého.

20 Shrnutí Druhá část NOZ je podrobnější, než dosavadní zákon o rodině
Pracuje se s novým pojmem, a to je tzv. zdánlivé manželství (nicotné) Novinkou je také tzv. rodinný závod Posílená je ochrana věřitele proti manželům Úprava exekuce na SJM je velmi přísná Zkrátila se lhůta pro popření otcovství ze 180 dnů na 160 dnů. Nová je úprava bydlení po rozvodu manželství Do NOZ je vtělena také úprava týkající se domácího násilí


Stáhnout ppt "Rozvoj dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji Občanský zákoník II – Rodinné právo Mgr. Václav Šaroch."

Podobné prezentace


Reklamy Google